Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11068

Projektin nimi: Kompassi - Ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.11.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Lapin yliopiston kirjaamo, PL122

Puhelinnumero: 016 - 341 341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.lapinkompassi.net

Vastuuhenkilön nimi: Juha Perttula

Asema: dekaani, professori

Sähköposti: juha.perttula(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040 032 8104

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Rovaniemi, Ranua, Kemijärvi, Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

I. Projektin asiakasryhmä: (a) vajaakuntoiset työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työvalmiuksien selvittämisessä, heille sopivan työn etsimisessä ja räätälöinnissä, työhön sijoittumisessa ja työssä selviytymisessä; (b) sairaslomalta työhön palaavat ja työntekijät, jotka eivät vajaakuntoisuutensa takia voi enää jatkaa entisessä työssään (työkyvyttömyyden uhka) ja jotka tarvitsevat tuekseen ammatillista kuntoutusta ja työllistämispalvelua; (c) kuntoutustuelta tai työkyvyttömyyseläkkeeltä paluuta työelämään yrittävät henkilöt. (Asiakkaita yhteensä noin 106.)
II. Projektin asiantuntijakoulutukseen osallistuvat: (a) vajaakuntoisten asiakkaiden parissa työskentelevät työntekijät Lapin alueella (esim. TYP; työ- ja elinkeinotoimistot; työhönvalmennuskeskukset, kuntoutuslaitokset); (b) yritysten ja työpaikkojen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajat; (c) kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. (Asiantuntijakoulutukseen osallistuvia yhteensä 106).
III. Esimieskoulutukseen osallistuvat kuntien ja yritysten esimiehet (yhteensä 24).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muodostettavan toimijaverkoston kautta vaikutukset ulottuvat lähityöskentelyyn tai koulutukseen osallistuneita laajemmalle (mm. työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimen piirissä työskentelevät Lapin alueella)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 236, joista naisia 126

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 600, joista naisia 491

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten työpaikkoja 5

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terveydellisten syiden takia vajaakuntoisilla ja osatyökykyisillä henkilöillä on Suomessa suuria vaikeuksia pysyä työelämässä. Työkyvyttömyyden tai pitkäaikaistyöttömyyden uhka havaitaan usein liian myöhään, ja työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen toimenpiteet tapahtuvat usein irrallaan työelämästä. Nykyinen ammatillinen kuntoutus ei tunnista riittävästi työmarkkinoiden ja työn muutoksia eikä kykene vastaamaan työelämän vaatimuksiin ja yksilön tarpeisiin. Lapin erityispiirteitä vaikeasti työllistyvien osalta on selvitetty mm. prof. Asko Suikkasen välityömarkkinoita koskevan selvityksen yhteydessä.

Projektin tavoitteena on
- kehittää ja ottaa käyttöön sellaisia ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun oppimisen ja työllistymisen toimintamalleja, joiden avulla havaitaan ajoissa vajaakuntoisen henkilön työkyvyttömyyden tai pitkäaikaistyöttömyyden uhka ja luodaan heille mahdollisuus palata työmarkkinoille kuntoutuksen tavoitteista lähtevän ohjauksen ja tuetun koulutuksen ja työllistämisen keinoin
- kehittää tässä toiminnassa erityisesti työpaikkayhteistyötä
- vahvistaa koulutuksen ja konsultaation avulla vajaakuntoisten henkilöiden sekä työpaikkojen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajien valmiuksia kuntoutustarpeen havaitsemisessa, ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisessä ja toteutuksessa sekä tuetussa työllistymisessä
- lisätä ns. monimuotoisen johtamisen (diversity training) lähtökohtiin perustuvan esimieskoulutuksen avulla kuntien ja yritysten esimiesten valmiuksia työssä selviytymisen ja jaksamisen ongelmien puheeksiottoon ja käsittelyyn
- tuottaa arvioinnin, seurannan ja keskinäisen verkostoitumisen keinoin tietoa asiakkaiden kuntoutumis- ja selviytymisprosessien kehittymisestä asiakkuuden aikana sekä seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa eri toimijoita suuntaamaan ja kehittämään toimintaansa.

Projektin asiakasryhmät ovat vajaakuntoiset työnhakijat, sairauslomalta tai kuntoutustuelta työelämään paluuta yrittävät sekä vajaakuntoiset työntekijät, jotka eivät vajaakuntoisuutensa takia voi jatkaa entisessä työssään. Projektin asiantuntijakoulutukseen ja kehittämistyöhön osallistuvat henkilöt, jotka toimivat asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnin, ammatillisen kuntoutuksen ja työllistämisen tehtävissä.

Projektin toiminta koostuu neljästä osasta:
- ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen asiakastyö
- toiminnan jatkuva arviointi ja kehittämistyö, jossa sovitetaan ns. realistisen, tapauskohtaisen arvioinnin (Rostila & Mäntysaari 1997, Borg & Kilponen 2008) menetelmä osaksi kuntoutuksen asiakastyön käytäntöä. Arviointi on samalla yhteistyöväline, joka edistää hankkeen kehittämisryhmän yhteistä oppimista
- esimieskoulutus ("monimuotoinen johtaminen")
- ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutus projektin kumppanuusverkostolle; projektin sähköisillä kotisivuilla annetaan ammatillisen kuntoutuksen konsultaatiopalvelua Lapin alueella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus ja tulosten hyödyntäminen ja levittäminen limittyvät käytännön toteutuksen kanssa. Projekti käynnistyy syksyllä 2009 yhteisellä seminaarilla, johon kutsutaan kaikki projektin yhteistyökumppanit ja jonka yhteydessä projektista ja sen tarjoamista ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista tiedotetaan eri kanavia käyttäen. Muut tiedotustapahtumat keskittyvät asiantuntijakoulutuspäivien yhteyteen vuosina 2010, 2011 ja 2012. Vuonna 2013 on projektin ns. juurruttamisseminaari, jolloin projektin tuloksia ja soveltamismahdollisuuksia esitellään kattavasti.
Projekti saa internet-sivustot syksyllä 2009, ja sivuille siirretään projektin aikana jatkuvasti tietoa sekä projektin koulutusmateriaaleista että kehittämistyön tuloksista. Tiedotuksen kannalta tärkeässä osassa on myös projektin ammatillisen kuntoutuksen konsultaatiopalvelu, jota toteutetaan ja josta tiedotetaan koko Lapin alueella.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

syksy 2010: 2 päivän seminaari ja tiedotustilaisuus
vuosi 2011: 2 päivän seminaari ja tiedotustilaisuus
syksy 2013: 2 päivän päätösseminaari, keskeisten tulosten esittely, tiedotustilaisuus

Internet-sivuilla esitellään projektissa kokeiltavia ja hyväksi todettuja käytäntöjä, käytettyjä lomakkeita ja välineitä projektin alusta alkaen. Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu myös tarjoamalla ammatillista kuntoutusta koskevaa konsultointiapua Lapin alueen kunnallisille ja yksityisille työpaikoille sekä vajaakuntoisten tai vammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 071 062

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 012 522

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 179 062

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 119 559

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kompassi-projekti (2009-2013) pyrki vastaamaan ammatillisen kuntoutuksen ongelmiin Lapin alueella. Toteuttajat olivat Lapin yliopisto, Lapin sairaanhoitopiriin kuntayhtymä, Lapin Kuntoutus Oy, Kuntoutussäätiö ja Rovaniemen kaupunki.Projektin toiminta muodostui neljästä osa-alueesta:

1) Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen asiakastyö:
Projektissa pyrittiin kehittämään ja ottamaan käyttöön sellaisia ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen toimintamalleja, joiden avulla havaitaan ajoissa vajaakuntoisten henkilöiden työkyvyttömyyden tai pitkäaikaistyöttömyyden uhka ja joiden avulla tuetaan heidän paluuta työmarkkinoille ohjauksen, koulutuksen ja työllistymisen tukemisen keinoin. Asiakastyötä toteutettiin yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Lapin Kuntoutus Oy:n, Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston kanssa.

Projektin asiakastyön kohderyhmiksi määriteltiin hankkeen suunnitteluvaiheessa seuraavat:
- vajaakuntoiset työttömät työnhakijat, jotka tarvitsivat tukea työvalmiuksiensa selvittämisessä, heille sopivan työn etsimisessä ja räätälöinnissä sekä työhön perehtymisessä ja selviytymisessä,
- sairauslomalta työhön palaavat ja sellaiset vajaakuntoiset työntekijät, jotka eivät vajaakuntoisuutensa takia voi jatkaa entisessä työssään ja
- kuntoutustuelta tai työkyvttömyyseläkkeeltä paluuta työelämään yrittävät henkilöt.

Asiakkaiksi ohjautui projektin toiminnan aikana eri lähtökohdista tulevia henkilöitä, joita yhdistivät moninaiset terveydelliset haasteet, jotka vaikeuttivat työmarkkinoille pääsyä tai paluuta. Projektiin ohjautui kaiken kaikkiaan 146 henkilöä, joista 119:n kanssa käynnistettiin projektin asiakkuus.

Työvoimapoliittiset toimenpiteet (koulutukset ja palkkatuki) toteutettiin yhteistyössä Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen Koordi-hankkeen kanssa. Kompassi-projektin asiakkaista Koordi-hankkeen järjestämissä työvoimapoliittisissa toimenpiteissä oli yhteensä 39 henkilöä.

2) Ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutus:
Projekti järjesti vuosina 2010-2013 yhteistyössä Kuntoutussäätiön, Lapin yliopiston kuntoutustieteen oppiaineen ja Lapin sh-piirin kuntayhtymän kuntoutuspoliklinikan kanssa koulutusta vajaakuntoisten asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen parissa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille. Asiantuntijakoulutuksella pyrittiin lisäämään ja vahvistamaan osallistujien ammatilliseen kuntoutukseen sekä työllistymisen ja työssä jaksamisen tukemiseen liittyvää osaamista. Koulutuspäivien puhujina oli paikallisia ja muualta tulleita asiantuntijoita. Koulutus toimi myös paikkana, jossa projekti sai näkyvyyttä (tiedottaminen ja esitykset).

Asiantuntijakoulutuspäiviä järjestettiin Rovaniemellä yhteensä 22 vuosina 2010-2013. Lähes kaikkiin koulutuspäiviin oli mahdollista osallistua myös videoneuvotteluyhteyden kautta. Asiantuntijakoulutukseen osallistui yhteensä 413 henkilöä pääosin Lapin alueelta. Osallistujia oli myös muualta Suomesta, mm. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista. Koulutuspäivien osallistujamäärät vaihtelivat 26-114 osallistujan välillä.

Projktissa järjestetyt asiantuntijakoulutuspäivät mahdollistivat 27 opintopisteen TRADES-koulutusohjelman suorittamisen. TRADES-tutkinnon suoritti16 opiskelijaa.

3) Esimieskoulutus:
Projektin esimieskoulutusta järjestettiin vuosina 2010-2012. Koulutusta suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Lapin Kuntoutus Oy:n kanssa. Esimieskoulutuksen tavoitteena oli parantaa esimiesten valmiuksia henkilöstön johtamisessa.

Esimieskoulutusta järjestettiin neljälle eri ryhmälle. Yhteen ryhmään osallistui15-19 Lapin kuntien eri toimintayksiköiden ja yritysten esimiestä. Koulutus sisälsi kolme koulutuspäivää ja tehtäviä sekä hyvinvointi-iltapäivän. Yhteensä esimieskoulutukseen osallistui 68 esimiestä, joista lähes kolme neljännestä työskenteli julkisella sektorilla.

4) Kehittäminen ja arviointi:
Asiakastyöhön liittyi jatkuva arviointi, jonka avulla pyrittiin tutkimaan ja kehittämään asiakastyön toteutumista projektin aikana ja arvioimaan tuloksia sen päätyttyä. Myös koulutuksien toteutumista arvioitiin. Arvioinnista ja kehittämisestä vastasi Lapin yliopisto. Projektin kehittämistyön tueksi perustettiin kehittämisryhmä, jossa oli yhteensä 15 jäsentä. Kehittämisryhmä oli areena, jossa projektin arvioinnin ja seurannan tuloksia esiteltiin ja keskusteltiin tavoitteiden toteutumisesta. Keskusteluiden kautta tuotettiin yhteistä tietoa projektin asiakkaiden valinnasta, palveluista ja asiakasprosesseista sekä edistettiin ryhmään osallistuvien yhteistä oppimista.

Asiakastyötä tutkittiin arvioimalla kuntoutuksen suunnitteluvaihetta ja seuraamalla prosessin toteuttamisen etenemistä ja asiakastasolla asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Aineisto kerättiin kyselylomakkein projektiin osallistuvilta asiakkailta ja kuntoutussuunnittelijoilta prosessin eri vaiheissa asiakkaan suostumuksella.