Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11069

Projektin nimi: MOTKE, matkailun oheispalvelujen tuotteistamis- ja kehittämishanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yhteisö

Y-tunnus: 0494547-4

Osoite: F. O. Virtasen katu 6

Puhelinnumero: 05 235 2220

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kehy.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kehy.fi

Vastuuhenkilön nimi: Aki Keskinen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: aki.keskinen(at)kehy.fi

Puhelinnumero: 044 355 7869

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Matkailun oheispalveluja tuottavat toimivat yritykset ja potentiaaliset tulevat yrittäjät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Majoitus- ja ravitsemuspalveluja tarjoavat ja muut matkailuun kiinteästi liittyvät yritykset. Välilliset kohderyhmät ovat lähinnä tahoja, joiden kanssa oheispalvelujen tuottajat tekevät jatkossa yhteistyötä (palvelupaketteja saatavissa esim. majoituspakettiin liittyen)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51, joista naisia 18

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueella toimivat matkailun oheispalveluja tarjoavat yritykset, joiden toiminta tapahtuu pääasiallisesti Imatran seudulla mukaan lukien LPR:n Joutsenon alue.
Tavoitteena on: - Lisätä Imatran ja lähikuntien matkailu- ja palveluyritysten välistä yhteistyötä ja siten parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta.
- Kehittää yhteisiä, helposti ostettavia ja myytäviä matkailutuotteita ja -palveluja tavoiteena asikaslähtöiset, kokonaisvaltaiset palvelut.
- Parantaa kohdealueen matkailupalvelutarjontaa ja lisätä sen matkailullista tunnettuutta.
- Kasvattaa Etelä-Karjalan matkailutuloa, lisätä matkailualan yritysten ja työpaikkojen määrää

- Projektin toimenpiteitä ovat:
Nykytilan kartoitus: matkailijoiden toiveet ja tarpeet, ohjelmapalveluista kiinnostuneiden matkailuyritysten toiveet ja vaatimukset ohjelmapalveluille, nykyiset palvelujen tuottajat ja heidän palvelutarjonta sekä tahtotila liiketoiminnan kehittämiseen.

Yhteisten tuotteiden ja palveluiden ideointi ja kehittäminen helposti ymmärrettäviksi, ostettaviksi ja myytäviksi palveluiksi: yhteisverkoston kokoaminen, yhteiset tuotekehitysworkshopit, yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja niihin sitoutuminen, pilottotuotteiden kehittäminen.

Palveluiden laadun parantaminen ja osaamisen kehittäminen:
asiakaspalvelu-, kieli- ja kulttuurikoulutus intensiivijaksoina, yrityskohtainen mentorointi - "palvelusparraus", benchmarking, yhteisen laatuohjeistuksen laatiminen.

Markkinointitoimenpiteet yhteistyössä EK:n Matkailun Oy:n kanssa:
laadukkaat tuotekuvaukset nettisivuille, palveluesittelyt myyntitahoille

Yhteisten tuotteiden ja palveluiden ideointi ja kehittäminen:
yhteisverkoston kokoaminen, yhteiset tuotekehitysworkshopit, yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja niihin sitoutuminen, pilottituotteiden kehittäminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointivaiheessa hankkeesta tiedotetaan lehdistön kautta ja asiakaskohtaisilla kirjeillä sekä Kehitysyhtiön nettisivuilla.

Projektin etenemisestä ja tavoiteseurannasta tiedotetaan kohderyhmälle yhteisissä tapaamisissa. Projektin tuloksista kerrotaan myös laajemmin esim. alan ammattilaisten tapaamisissa ja saavuttamaan markkinointiin liittyviä tavoitteita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä ensisijaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan muiden alueiden matkailuyrittäjät. Mahdollisesti voidaan käyttää hyväksi TE-keskuksen "hyvien käytäntöjen levittämistyökaluja". Projektin etenemisestä ja tuloksista kerrotaan ja raportit julkaistaan Kehitysyhtiön kotisivujen ajankohtaispalstalla, joista tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 009

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 140 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 864

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli se, että erityisesti venäläismatkailijoiden määrä on kasvanut Kaakkois-Suomessa. Matkailun oheispalveluiden tarjonta on hajanaista, yritysten yhteistyö on vähäistä, yhteisesti rakennetut, toimivat tuotteet puuttuvat, yksittäiset palvelutuotteet edellyttävät pitemmälle kehitettyä tuotteistamista, alueelle tarvitaan uusia ohjelmapalveluyrityksiä.

Projektin tavoitteena oli:
Lisätä Imatran ja lähikuntien matkailu- ja palvelutyritysten välistä yhteistyötä ja siten parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta.
Kehittää yhteisiä, helposti ostettavia ja myytäviä matkailutuotteita ja palveluja tavoitteena asiakas-lähtöiset, kokonaisvaltaiset palvelut
Parantaa kohdealueen palvelutarjontaa ja lisätä sen matkailullista tunnettavuutta
Kasvattaa EK:n matkailutuloa, lisätä matkailualan yritysten ja työpaikkojen määrää

Projektin kohderyhmät olivat matkailun oheispalveluja tuottavat toimivat ja potentiaaliset tulevat yrittäjät sekä kuljetus-, ravitsemus- ja majoituspalveluja tarjoavat yritykset.


Saimaan Ammattikorkeakoulu oli osatoteuttajana projektissa. Osatoteuttajan tehtävänä hankkeessa oli toteuttaa hankkeeseen liittyvät selvitykset ja tiedonkeruu, toimia sisällöntuottajana vastaten hankkeeseen sisältyvien koulutus- ja yhteistoimenpiteiden sisällöstä ja järjestämisestä, työkalujen kehittämisestä sekä tarvittavien selvitysten toteuttamisesta. Saimaan ammattikorkeakoulun toimenpiteet toteutettiin integroituna matkailun ja liiketalouden opetukseen. Saimaan Ammattikorkeakoulu vastasii aloitusvaiheessa myös kohderyhmän rekrytoinnista. Projektin aikana Kehitysyhtiö toteuttajana ja Saimaan Ammattikorkeakoulu osatoteuttajana tekivät tiivistä yhteistyötä kaikilla osa-alueilla.

Projektin aloitusvaiheessa tuotteistamista toteutettiin konsulttiyrityksen vetämänä workshop-työskentelynä. Toteutus ei ollut riittävän käytännön läheinen ja tuotteistaminen ei edennyt tavoitellulla tavalla. Tuotteistamiseen haettiin uusi työskentelytapa, missä edellytettiin mukana olevien yritysten palvelutarjonnan käytännön läheisempää läpikäyntiä ja tuotekehitystä. Tuotteistamista jatkettiin työpaja-työskentelynä ja tavoitteeksi asetettiin 2-3 incentivematkakohteeksi sopivaa 3-päiväistä ohjelmapakettia. Tämä toimintatapa osoittautui toimivaksi ja mukana olevat yritykset osallistuivat tuotteistamiseen sitoutuneesti.

Projektiin osallistui kaikkiaan 41 yritystä. Kevään workshopeissa oli mukana 23 yritystä ja 3 muuta organisaatiota ja työpajoihin osallistui 31 yritystä.
Projektin tuloksena saatiin 2 kolmipäiväistä incentivematkailun ohjelmapakettia. Ohjelmien toteutuksessa molemmissa tuotteissa on 10 yritystä. Yritykset pystyvät hyödyntämään ohjelmiin sisältyviä verkostotuotteita myös lyhytkestoisempaan palvelutarjontaan. Tuotteiden vaatimusmäärittelyt parantavat niiden markkinointia ja myytävyyttä ja takaavat tuoteiden tasalaatuisuuden.
Projektin tuloksilla saavutettiin asetetut tavoitteet kohtuullisen hyvin. Tätä näkemystä tukevat myös projektin aikana yrityksiltä kerätyt palautteet.