Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11071

Projektin nimi: Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.11.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampreen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Osoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: (03) 355 111 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uta.fi/edu/

Projektin kotisivun osoite: www.campusconexus.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Juha Suoranta

Asema: Johtaja, kasvatustieteiden yksikkö

Sähköposti: juha.suoranta(at)uta.fi

Puhelinnumero: 040 190 1473

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluissa työskentelevä henkilöstö, erityisesti opetus-, ohjaus- ja opetussuunnitelmatyötä tekevät. Erityiskohderyhmänä mukana ovat opintopsykologit korkea-asteella.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat toisen asteen ja aikuiskoulutuksen opetus-, ohjaus- ja opetussuunnitelmatyötä tekevä henkilöstö. Projektin tuloksista hyötyvät välillisesti myös korkeakoulutettuja työllistävät julkisen ja yksityisen sektorin työnantajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 515, joista naisia 287

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen (KSE) -projektin avulla pyritään tekemään näkyväksi korkeakouluopinnoista syrjäytymisen ongelmia ja riskejä opiskelijoiden opintopolulla, erityisesti liittyen opinnäytetyön tekemisen prosesseihin opintojen loppuvaiheessa sekä siihen, miten opinnoista syrjäytymiseen voidaan sekä ennakoivalla että korjaavalla moniammatillisella ohjaus- ja opetussuunnitelmatyöllä jatkossa paremmin vaikuttaa. Opiskeluprosessia (ja syrjäytymisen ehkäisemistä) tarkastellaan systeemisistä lähtökohdista, jossa huomioidaan laitosten/opetusyksiköiden opetus- ja ohjausympäristöä kokonaisuutena sekä muuta opetusta ja ohjausta tukevaa ympäristöä korkeakouluissa.

Projektissa kehitetään interventio- ja toimintatutkimuksina opiskelijalähtöisen ohjaus- ja opetussuunnitelma-ajattelun toimintamalleja korkea-asteen opintoihin. Toimintamalleihin kuuluvat ennakoinnin ja varhaisen puuttumisen välineistö opetus-, ohjaus- ja opintopsykologiatyötä tekeville, opetussuunnitelmaprosessien kehittäminen ja pilotointi opetusyksiköissä sekä moniammatillisen ohjaus- ja hyvinvointityön kehittäminen korkea-asteen opintojen ohjauspalvelujärjestelmässä. Projektissa kehitetään ja pilotoidaan myös opiskelijoiden vertaistukiryhmiä sekä ennakoivaa syrjäytymisen ehkäisyä tukevaa yliopistokohtaista verkkopalvelua. Projektin avaintoimintojen kohderyhmänä ovat sekä korkea-asteen opiskelijat että henkilöstö.

Projektissa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu korkeakouluopiskelijoiden opintopolun ongelmakohtiin yleisesti ja opinnäytetyön tekemiseen opintojen loppuvaiheessa erityisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ydinkysymyksenä on, miten opinnoista syrjäytymiseen voidaan sekä ennakoivalla että korjaavalla moniammatillisella opintopsykologia-, ohjaus- ja opetussuunnitelmatyöllä vaikuttaa?

Toimintamalleja kehitettäessä kootaan yhteen projektin avaintoimintoihin kytkeytyvää jo olemassa olevaa tutkimus- ja selvitystietoa ja käynnistetään projektin oma tutkimustyö korkeakouluopiskelun syrjäytymisilmiön laajuuden ja luonteen tunnistamiseksi. Projektin tutkimus- ja kehittämistyön avainalueina ovat oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkimus, korkeakouluopiskelun ja ohjauksen tutkimus ja opetussuunnitelmatutkimus. Opiskelu nähdään ja ymmärretään osana opiskelijan elämänkokonaisuutta, joten lähestymistapa oppimiseen ja opiskeluun on holistinen. Avainalueiden käytännön toimijoiden tukena toimivat projektin tutkija- ja kouluttajaverkostot. Toimintamalleja ja tarpeiden mukaan luotavia vertaistukiryhmiä pilotoidaan hankekauden aikana ja hankkeen tuloksia ja kokonaisvaikutuksia arvioidaan jatkuvan arvioinnin periaatteella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkuvaiheessa laaditaan yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma, johon sisältyy myös tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämistä koskeva suunnitelma. Tiedotussuunnitelma laaditaan yhteistyössä osatoteuttajien ja koordinoivan projektin (TL2) kanssa.

Projektista tiedotetaan tiedotussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä koordinoivan projektin ja Tampereen yliopiston viestintäyksikön kanssa.

Alkuvaiheen tiedotuskampanja:
- projektin verkkotiedotuksen aloitus (verkkosivusto, projektiblogi), jotka linkitetään keskeisten sidosryhmien www-sivustoihin
- projektista tiedottaminen sekä lehdistölle että kohdeorganisaatioiden sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa

Projektin kuluessa:
- projektin avaintoiminnoista tiedottaminen kohdeorganisaatioissa sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa
- projektin koulutustilaisuuksista, seminaarista ja tutkijasymposiumista kohderyhmäkohtainen tiedottaminen sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa
- projektin tutkimusjulkaisuista kohderyhmäkohtainen tiedottaminen sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa

Projektin loppuvaiheessa:
- projektin tuloksista mediatiedotteet lehdistölle ja kohdeorganisaatioiden sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa
- projektin loppuraporttina toimitettavasta tutkimusjulkaisusta mediatiedotteet lehdistölle ja kohderyhmäkohtainen tiedottaminen sähköisissä uutis- ja ajankohtaistiedotteissa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheessa yhteistyössä osatoteuttajien ja koordinoivan projektin (TL2) kanssa laadittava yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma tulee sisältämään myös aikataulutetun suunnitelman projektin tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämisestä ja niihin liittyvästä mediatiedottamisesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 394 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 388 222

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 719 772

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 729 380

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Campus Conexus -projektissa (Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen) tehtiin näkyväksi korkeakouluopinnoista syrjäytymisen ongelmia ja opintopolulla esiintyviä riskejä. Erityistä huomiota kiinnitettiin opetuksen ja tukikäytänteiden kehittämiseen opintojen alkuvaiheesta alkaen, koska opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin riippuu siitä, miten heidät otetaan osaksi oppimisyhteisöjä ja tuetaan koko opiskelun ajan. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan opinnäytetyön tekemisen prosesseihin sekä siihen, miten opinnoista syrjäytymiseen voidaan moniammatillisella ohjaus- ja opetussuunnitelmatyöllä vaikuttaa. Opiskeluprosessia tarkasteltiin systeemisistä lähtökohdista ottaen huomioon opetusyksiköiden opetus- ja ohjausympäristö sekä muu korkeakoulujen opetusta ja ohjausta tukeva ympäristö.

Projektissa kehitettiin interventio- ja toimintatutkimuksina opiskelijalähtöisen ohjaus- ja opetussuunnitelma-ajattelun toimintamalleja korkea-asteelle. Kehitettyjä malleja ovat ennakoinnin ja varhaisen puuttumisen välineistö opetus-, ohjaus- ja opintopsykologiatyötä tekeville, osallistavan opetussuunnitelmaprosessin mallintaminen sekä moniammatillisen ohjaus- ja hyvinvointityön kehittäminen korkea-asteen opintojen ohjauspalvelujärjestelmässä. Projektissa kehitettiin ja pilotoitiin myös opiskelijoiden vertaistukiryhmiä sekä ennakoivaa syrjäytymisen ehkäisyä tukevaa yliopistokohtaista verkkopalvelua.

Projektin tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistui opetuksen toimintakulttuureiden ja traditioiden läpivalaisemiseen ja uudistamiseen sekä korkeakouluopiskelijoiden opintopolun ongelmakohtiin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ydinkysymyksenä oli, miten opinnoista syrjäytymiseen voidaan sekä ennakoivalla että korjaavalla moniammatillisella opintopsykologia-, ohjaus- ja opetussuunnitelmatyöllä vaikuttaa.

Toimintamalleja kehitettäessä koottiin yhteen jo olemassa olevaa tutkimus- ja selvitystietoa ja käynnistettiin projektin oma tutkimustyö. Projektin tutkimus- ja kehittämistyön avainalueina ovat oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkimus, korkeakouluopiskelun ja ohjauksen tutkimus ja opetussuunnitelmatutkimus. Lähestymistapa oppimiseen ja opiskeluun on holistinen. Projektin aikana pilotoitiin toimintamalleja ja vertaistukiryhmiä. Toimintaa arvioitiin jatkuvan arvioinnin periaatteella.

Projektin tuloksena tuotettiin koulutuksellisesta syrjäytymisestä rekisteriaineistoihin perustuvaa tilastollista tietoa. Kyselyaineiston ja haastatteluiden avulla saatiin tietoa syrjäytymisriskiryhmiin kuuluvista opiskelijoista ja heidän kokemuksistaan.

Heti projektin alussa sekä Tampereen yliopistossa että Tampereen ammattikorkeakoulussa toteutettiin mittava organisaatiomuutos, johon Tampereen yliopistossa liittyi myös koulutusuudistus. Molemmissa organisaatioissa projekti oli vaikuttamassa uusin käytänteisiin. Projektin tuloksena saatiin tutkimustietoa opetussuunnitelmakäsityksistä, lanseerattiin laaja-alaisen opetussuunnitelman käsite, sekä mallinnettiin opetussuunnitelmatyön prosessi, jonka aikana Tampereen yliopistoon luotiin laaja-alaiset tutkinto-ohjelmat. Tampereen yliopistossa tuotettiin oppimisen ja opiskelun itsearviointikysely.

Tampereen ammattikorkeakoulussa opetussuunnittelun osaprojektia toteutettiin kolmella eri alueella: opetussuunnitelmatyön kehittämisessä, hyvien käytäntöjen etsimisessä ja ongelmakohtien tutkimuksellisissa interventioissa. Tuloksena Tampereen ammattikorkeakoulussa on omaksuttu projektin tavoitteiden mukaisia käytäntöjä osaksi opetussuunnitteluprosessia ja opetussuunnitelmia. Projektissa tuotettiin tutkimustietoa läpäisyä, valmistumisastetta ja työllistymistä parantavista menettelyistä ja hyvistä käytännöistä. Kehittämisprosessissa kohteena ollut henkilöstö tunnistaa ja ymmärtää nyt opetussuunnittelun ja pedagogisen kehittämisen tärkeyden, kun halutaan edistää opiskelijoiden valmistumista normiaikojen puitteissa, tutkintojen valmistumista ja opintojen jälkeistä työllistymistä.

Projektin tuloksia ovat myös ohjauksen ja opetuksen yhteyden vahvistaminen, opintopsykologien arvon tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujumista tukevan moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Projektissa on kehitetty useita erilaisia vertaisohjauksen malleja projektia toteuttaneissa organisaatioissa. Projektin aikana on luotu perusraamit sosiaalisen median verkostoitumispalvelulle korkeakoulukontekstissa. Korkeakoulukohtaisena verkkopalveluna on kehitetty Tampereen teknillisessä yliopiston TTY-Piiriä (http://www.tut.fi/piiri).

Projektin tuotoksina syntyneet tutkimus- ja kehittämisraportit sekä muut aineistot ovat saatavilla projektin verkkosivuilla osoitteessa http://www.campusconexus.fi/

Projektissa on tuotettu kolme tieteellistä kokoomateosta, joita voi tilata maksutta yllä olevasta osoitteesta. Teokset ovat "Korkeajännityksiä - Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta" (2011), "Osallistava korkeakoulutus" (2012) sekä "Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä" (2012).