Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11073

Projektin nimi: T&K-TOIMINNAN RAJAPINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.7.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutusky Lappia

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Kiveliönkatu 36

Puhelinnumero: 010 383 50

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tokem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tokem.fi/?hanke_id=286&deptid=15045&languageid=3&HANKE=1

Vastuuhenkilön nimi: Seppo Saari

Asema: Kehityspäällikkö

Sähköposti: seppo.saari(at)tokem.fi

Puhelinnumero: 040 5430 249

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat tutkimustoiminnassa yhteistyötä tekevät organisaatiot (K-Tamk, yritykset) ja niissä toimivat henkilöt.
Muut kuin projektin varsinaiset toteuttajat eivät saa projektista suoraa taloudellista tukea tai hyötyä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijat, joiden oppimista ja työllistymistä tehostunut opetus-tutkimus-yritys -rajapinta tukee.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön tekniikan T&K-toimintaa koskevia rajapointaprosesseja siten, että toiminta palvelee tehokkaasti ja oikein kohdentuen alueen innovaatiojärjestelmää siirtäen samalla osaamista opetukseen. Lopullisena tavoitteena on hyödyntää alueen teollisuuden antamia mahdollisuuksia uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.

Ennakointiprosessin tavoitteena on toimintamalli resurssien oikeaksi kohdentamiseksi hankevalinnassa, osaamisalueiden tarpeiden ja teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien ennakointi sekä opetuksen tarpeiden tehokas huomioonottaminen. Verkostojen ja kumppanuuksien hallinnan tavoitteena on yrtiysrajapinnan prosessien kehittäminen, korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrajapintojen hallinnan kehittäminen sekä ptikäaikaisten kumppanuuksien toimitnamallien kehittäminen. Projektien valmistelu- ja hallintaprosessin tehtävänä on hankkeiden laadun varmistaminen ennakkoon ja toteutuksen aikana, opetuksen tarpeiden huomiointi ja opetusyhteyden kehittäminen sekä projektien seurannan ja ohjauksen laadun varmistaminen.

Kunkin prosessin kehittäminen käsittää nykytila-analyysin, kehittämistarpeiden määrittelyn, benchmarkingin, prosessin suunnittelun, työvälineiden kehittämisen, prosessin käyttönoton ja edelleen kehittämisen.Tuloksena on kokonaisuus, joka tehostaa toimintaa ja varmistaa yritys- ja opetusrajapintojen toiminnan. Tietoa toimintamallista levitetään ja sen on muiden vastaavan tyyppisten organisaatioiden käytettävissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Internet-sivustolla. Lisäksi järjestetään tiedotustilaisuuksia tiedotusvälineille.
Niin haluttaessa tuloksista voidaan tiedottaa rahoittajan muille projektien toteuttajille järjestämissä tilaisuuksissa.
Tiedotusvälineille järjestetään tiedotustilaisuuksia ja toimitetaan tiedotteita projektin alkaessa, ensimmäisen vuoden jälkeen ja projektin päättyessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotusta www-sivuilla toteutetaan koko projektin keston ajan ja sen jälkeen.
Loppuvaiheessa laaditaan raportti, jossa kuvataan käyttöön otetut prosessit ja niistä saadut kokemukset ja palaute. Raportti julkaistaan www-sivuilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 144 880

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 580

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 181 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 169 475

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tarpeellisuus oli käynyt ilmi KTAMK:n tekniikan TKI:n yrityksille tekemissä soveltavan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan työssä.Tavoitteiksi muodostui yhteistyössä yritysten ja kehittämisorganisaatioden kanssa TKI toiminnan prosessien kehittäminen,joita olivat:ennakointi, verkostojen ja kumppanuuksien hallinta,projektien valmistelu ja hallinta,osaamisen ja tiedon siirto sekä osaamisprofiilin hallinta.Projektissa kohderyhminä olivat tutkimustoiminnassa yhteistyötä tekevät organisaatiot ja niiden henkilöstö sekä opiskelijat.Ennakointien ja esiselvitysten osalta hyödynnettiin opetusta ja meneillään olevaa asiantuntijaviestinnän kurssia.Aiheet hankittiin TKI:sta ja opetuksesta ja ne olivat työelämäpainotteisia ja liittyivät TKI toiminnan yrityksille tekemään kehitystyöhön.Kurssin aikana opiskelijat tekivät tutkimustyötä,jossa selvitettiin ko. aiheen tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia. Tulokset palvelivat hankesuunnittelua,opetuksen kehitystyötä ja työelämän tarpeita.Prosessissa yhdistyivät TKI:n,opetuksen ja työelämän rajapinnat. Verkostojen ja kumppanuuksien hallinnan kehitys alkoi tekniikan TKI:ssä asiakashallintajärjestelmän kehitystyöllä.Työn tuloksena otettiin käyttöön BCM-asiakashallintajärjestelmä.Järjestelmää käytettiin dokumenttien ja yhteistyökumppanien tietojen rekisteröintiä varten sekä ennakointiin liittyvien tietojen tallentamiseen. Lisäksi toteutettiin tekniikan TKI:n käyttöön tarkoitetun esite- ja tiedotusmateriaalin kehitystyö. Työn tuloksena uusittiin tekniikan TKI:n esite- ja tiedotusmateriaali sekä www-sivujen sisältö ja ulkoasu. Esitemateriaalista tehtiin suomen sekä englanninkieliset versiot. Verkostojen ja kumppanuuksien sekä projektien valmistelun hallintaan liittyviä prosesseja kehitettiin myös GOPP-työpajojen avulla. Tekniikan TKI:sta koulutettiin henkilöitä GOPP-työpajan vetäjiksi ja hankkeen aikana toteutettiin yhteensä noin 13 suunnittelu- ja kehitystyöpajaa, joihin osallistui yhteensä noin 10 ulkopuolista yritystä.Työpajoilla tiivistyi entisestää TKI:n- opetuksen ja yritysten välinen yhteistyö.KTAMK:n omien kehitysprosessien rinnalla hankkeessa osallistuttiin kumppanuuteen liittyvien tapahtumien ja työpajojen kehittämiseen. Tuloksena oli 1.3.12 KTAMK:n tekniikan tiloissa järjestetty kumppanuustapahtuma, jonka myötä luotiin ohjeistus ko. tilaisuuksien organisoimisesta ja järjestämisestä. Kumppanuuden hallintaan liittyviä uusia toimintamalleja kehitettiin hankkeisiin liittyvien seminaarien avulla. Huhtikuussa-12 järjestetyssä tekniikan TKI:n materiaalin käytettävyysryhmän MKT-seminaarissa testattiin uutta mallia, jossa seminaariluentojen rinnalla esitettiin tutkimuksissa saatuja tuloksia myös erilaisin työesityksin.Tästä saatiin hyvää palautetta ja mallia käytetään myös muissa hankkeissa.Tekniikan TKI:n kunnossapitoryhmä laati kumppanuuden kehittämiseen liittyvän toimintamallin, joka testattiin järjestetyssä käynnissäpitoseminaarissa.Malli toimii työkaluna kaikille tekniikan TKI:n hankeryhmille seminaarin järjestämisessä,miten päättyneen hankkeen tulokset julkaistaan seminaarin avulla sille suunnatulle kohderyhmälle. Projektien valmistelun- ja hallintaan liittyvät kehitystyötä tehtiin siten, että em. GOPP-työpajoja alettiin systemaattisesti hyödyntämään tekniikan TKI-organisaation sisällä hankeen elinkaaren eri vaiheiiin.Työpajoista havaittiin olevan konkreettista apua hankkeissa ilmeiden ongelmien ratkaisuihin ja hankkeen tavoitteiden täsmentämiseen.Projektien valmistelun ja hallinnan laadun kehittämiseksi tehtiin ulkoisen auditoinnin kestävä prosessi, joka on sovellettavissa myös laajempaan käyttöön organisaation sisällä. Tavoittena oli, että projektien laatua pystytään seuraamaan myös muulla tavalla kuin ohjausryhmällä. Hankkeen aikana rinnalla toimii "konsulttina" henkilö, jonka tehtävä on seurata projektia ja sen tavoitteiden toteutumista. Väliauditointien kautta saadaan loppulauselman projektin onnistumisesta.Projektien valmistelun ja hallinnan laadun kehittämiseksi kehitettiin tekniikan TKI:n kuukausi- ja tiimikokouskäytänteet säännöllisiksi ja yhdenmukaisiksi.Osaaminen ja tiedon siirtoon liittyvät kehitystoimenpiteissä valmistuivat ohjeistukset tiedotteiden,artikkelien ja julkaisujen kirjoittamista varten.Näistä malllit ja ohjeet löytyvät www-sivuilta. Tuloksena syntyi myös tekniikan TKI:n käyttöön tieteellisen kirjoittamisen ohjeistus.Julkaisutoiminnan markkinointia ja jakelua on tehostiin siten,että mm. UAS-journaliin, Theseus-verkkokirjastoon ja Joulukkaan on avattu linkit jotka mahdollistavat julkaisujen sähköisen tuottamisen ja jakelun.Näihin liittyvät ohjeet sekä pohjat ovat verkossa.Osaamisprofiilin hallintaan liittyvissä toimenpiteissa syntyi käytäntö,jossa henkilökohtaisten keskusteluiden lisäksi käydään tiimikohtaiset keskustelut.Tiiminvetäjä käy keskustelut tiimin jäsenten kanssa,sitten kehitysjohtaja käy keskustelut tiimin vetäjien kanssa ja opuksi kehityspäälliikkö ja tiimin vetäjät käyvät yhteenveto- ja linjakeskustelut tiimien kanssa ryhmänä.