Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11074

Projektin nimi: Rovapolut - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla,työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin TE- keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Ruokasenkatu 2

Puhelinnumero: 0106027000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 010 60 27211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat Suomessa asuvat maahanmuuttajat ja työperäisesti maahanmuuttavien perheenjäsenet, jotka opiskelevat ammatillisessa koulutuksessa (esim. ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoihin valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, muu esimerkiksi aloille valmentava koulutus), ovat Rovaniemen TE-toimistossa työnhakijoina tai tai ovat kiinnostuneet osaamisensa kehittämisestä.
TE-toimistossa työnhakijoina olevien, erityisesti kotoutumistukea saavien ja myös maassa pidempään olleiden maahanmuuttajien rekrytointi hankkeeseen toteutetaan yhteistyössä työvoimatoimiston, kotoutumiskoulutuksen järjestäjien sekä maahanmuuttajien yhdistysten kanssa mm. järjestämällä hankeinfoja yms. tilaisuuksia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä, joihin toiminta kohdistuu, ovat ammatillisessa koulutuksessa toimivat opettajat (ammatilliset opettajat, suomen kielen opettajat, muut yhteisten aineiden opettajat, erityisopettajat), opinto- ohjaajat sekä tukihenkilöstö ja oppilaitosjohto. Toisen keskeisen välillisen kohderyhmän muodostavat maahanmuuttajien työ- ja työssäoppimispaikkoja tarjoavat ja/tai monikulttuurisuusvalmennukseen osallistuvat alueen yritykset, työpaikat ja työyhteisöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joista naisia 8

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rovapolut-hanke tukee Lapin maahanmuuttostrategian toteutumista: Yhdessä maahanmuuttajien kanssa luodaan menestyvää Lappia ja monikulttuurisuus on vakiintunut osaksi lappilaista arkipäivää. Hankkeen kohderyhmän muodostavat Suomessa asuvat maahanmuuttajat ja työperäisesti maahanmuuttavien perheenjäsenet, jotka opiskelevat ammatillisessa koulutuksessa (ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoihin valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, muu esimerkiksi aloille valmentava koulutus), ovat Rovaniemen TE-toimistossa työnhakijoina tai ovat kiinnostuneet osaamisensa kehittämisestä. Toiminta kohdistuu myös alueen ammatillisen koulutuksen henkilöstöön sekä alueen yrityksiin ja työyhteisöihin.

Yksilöllistä tarpeista ja lähtökohdista henkilökohtaistetut osaamisen kehittämispolut kohottavat maahanmuuttajien osaamistasoa ja vaihtoehtoiset työllistymispolut parantavat integroitumista alueellisille työmarkkinoille. Rovaseudulla kootaan eri toimijoiden tuottamat ohjaus-, neuvonta- ja koulutuspalvelut palvelukokonaisuudeksi, jolloin maahanmuuttajien tavoitettavissa on matalan kynnyksen palveluja alkuvaiheen ohjaukseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielitaidon kartoittamiseen. Opintojen ja tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen on saatavilla koulutuksen rahoitusmuodosta riippumattomia, tarkoituksenmukaisia ja henkilökohtaistamista tukevia palveluita osuvasti ja oikea-aikaisesti.

Projektin tuloksena syntyy alkuvaiheen ohjaukseen palvelukokonaisuus alueella tuotettavista maahanmuuttajien ohjaus-, neuvonta- ja koulutuspalveluista sekä toimintamalli palvelukokonaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Hakeutumisvaiheen palveluihin kehitetään ja otetaan käyttöön eri aloille ja tutkintoihin räätälöidyt ammatillisen osaamisen ja lähtötilanteen kartoitusmallit ja -menetelmät. Osaamisen kehittämispoluilla ammattitaitoa opiskelevat, tutkintoa suorittavat tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa tai muussa valmentavassa koulutuksessa olevat maahanmuuttajat saavat henkilökohtaistettuja ohjaus- ja tukipalveluita ja työllistymispoluille kehitetään uusia työnhakua, työssäoppimista, harjoittelua ja työvoimapoliittisia toimenpiteitä tukevia ohjaus- ja tukipalveluita maahanmuuttajille. Hankkeen tuloksena myös alueen monikulttuurinen osaaminen ja kulttuurien välinen kommunikaatio paranee. Hankkeen aikana järjestetään oppilaitoksille suunnattuja valmennuksia ja koulutusohjelmia, työyhteisöjen monikulttuurisuusvalmennusta ja koulutetaan työpaikkaohjaajia sekä näyttötutkintojen arvioijia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tarkempi tiedotussuunnitelma laaditaan käynnistysvaiheessa. Hankkeesta tiedotetaan Lapin ammattiopiston (LAO:n) ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sekä muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen internet-sivuilla. LAO:n sivuilla julkaistaan hankkeen omat sivut, johdon voidaan liittää wiki ja blogi-osioita. Rekrytointi- ja markkinointivaiheessa hyödynnetään eri kohderyhmät tavoittavia keinoja (maahanmuuttajien keskustelutilaisuudet, kv-kohtaamispaikkojen esitteet, julisteet ja tapaamiset, yritysten rekrytoinnissa juttuja paikallislehdissä, kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen tiedotuskanavat (nettisivut ja jäsentiedotteet jne)sekä suorat yhteydenotot. Hankkeen toteutusvaiheessa keskeisiä tiedotuskanavia ovat nettisivut ja verkostot ja järjestettävät koulutus- ja seminaaritilaisuudet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen tarkennetaan osana hankkeen tiedotussuunnitelmaa. Hyvien käytäntöjen ja tulosten levittämisessä hyödynnetään hankkeen omia sivuja (esim. blogit) ja erilaisia tapahtumia, seminaareja jne.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 138 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 121 931

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 138 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 931

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toimi Lapin ammattiopiston hallinnoiman Rovapolut- monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla- hankkeen (ns. emohanke) rinnakkaishankkeena, jossa Koordi- hankkeen toimesta hallinnoitiin työvoimapoliittiset toimenpiteet. Kohderyhmänä oli Rovaniemen TE-toimistossa työnhakijoina olevat maahanmuuttajat. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden tavoitteena oli olla osana maahanmuuttajille henkilökohtaistettuja osaamisen kehittämispolkuja.
Hankkeen toteutus perustui yhteistyöhön, jossa työvoimakoulutukset suunniteltiin emohankkeen ja Rovaniemen TE-toimiston kanssa kohderyhmät tarpeet huomioiden.Tavoitteena oli, että valmentavat koulutukset toimivat polkuina ammatillisiin koulutuksiin. Suunnitteluvaiheen jälkeen Koordi- hanke kilpailutti koulutukset. Ennen koulutuksien alkamista Koordi- hanke järjesti ns. aloituspalaverin, johon osallistuivat emohankkeen, TE-toimiston ja koulutusorganisaation edustajat. Palaverissa käytiin läpi hankintasopimus ja sovittiin eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä.
Rovaniemellä toteutettiin "Oma polku ammattiin"- valmentava koulutus ajalla 30.11.2009 - 11.3.2010..Kouluttajana toimi Taitoprofiili Oy. Koulutuksen aloitti kahdeksan maahanmuuttajaa, joista yksi keskeytti koulutuksen. Koordi- hanke teki koulutukseen 16.2.2010 paikanpäällä suoritetun varmennuskäynnin yhdessä Lapin Ely-keskuksen maksatustarkastajan kanssa. Koulutuksen opal- loppupalautteen keskiarvo oli 3,5. Jälkiseurannan perusteella koulutukseen osallistuneista kolme oli työssä (yksi palkkatuetussa työssä, kaksi avoimilla työmarkkinoilla ) ja neljä aloitti ammatillisen koulutuksen.
"Eväitä ammatilliseen koulutukseen" valmentava koulutus toteutettiin ajalla 22.11.2010 - 26.5.2011. Kouluttajana toimi Lapin ammattiopisto. Koulutukseen osallistui yhdeksän maahanmuuttajaa, joista kaksi osallistui myös aikaisempaa "Oma polku ammattiin"- valmentavaan koulutukseen. Koordi- hanke teki 15.2.2011 koulutukseen paikanpäällä suoritetun varmennuskäynnin yhdessä Rovaniemen TE-toimiston virkailijan kanssa. Varmennuskäynnillä ilmeni, että opiskelijat olivat kaikin puolin tyytyväisiä koulutukseen. Todettiin, että suomenkielen yhdistäminen käytännönläheisesti koulutukseen on tehokasta oppimisen kannalta. Opiskelijoiden mielestä heidän suomenkielentaitonsa ei riitä vielä työelämään tai opiskeluun, joten koulutuksen antama kielitaito on erittäin hyödyllistä. Koulutuksen seurantaan perustettiin Lapin ammatiopiston esityksestä oma ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli varmistaa koulutuksen eteneminen tavoitteen mukaisesti ja tehdä tarvittaessa muutosehdotuksia. Koulutuksen ohjausryhmän kokoontui neljä kertaa.Viimeisessä koulutuksen ohjausryhmässä käytiin läpi 20 päivän työharjoittelujakson toteutumista. Työharjoittelujaksot ovat onnistuneet hyvin. Parityöskentelyn ja mallioppimisen kautta kaikki harjoittelijat pääsivät hyvin kiinni työhönsä. Ovat saaneet tukea harjoittelun aikana opettajalta ja emohankkeen työntekijältä. Kielitaito tuottaa edelleen ongelmia, vaikka kielitaidossa on tapahtunut selvää kehittymistä erityisesti ammattisanaston osalta. Rohkeus ja varmuus ovat kasvaneet. Opal- loppupalautteen keskiarvo oli 4,4. Seitsämän opiskelijaa haki yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.Kahta lukuun ottamatta kaikilla muilla oli ensisijainen toive matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Lisäksi opiskelijat hakivat Askel- maahanmuuttajalle koulutukseen. Opiskelijoiden jatkosuunnitelmat tehtiin 18.5. ja 19.5.2011. Seuraavan kerran jatkosuunnitelmia tarkasteltiin 22.6.2011, jolloin tiedettiin yhteishaun tulokset. Jälkiseurannan perusteella koulutukseen osallistuneista kuusi aloitti ammatilliset opinnot Lapin ammattiopistossa, yksi oli tuetussa työssä ja yksi oli työttömänä.
Koulutuksien vaikuttavuus oli erinomainen, sillä ainoastaan yksi asiakas oli työttömänä koulutuksien jälkiseurantatietojen mukaan.
Hanke on osallistunut emohankkeen ohjausryhmän kokouksiin, joissa on aina esitelty työvoimapoliittisten toimenpiteiden tilannekatsaukset, väliraportit ja ESR- seurantatiedot.
Kaiken kaikkiaan yhteistyö emohankkeen,Rovaniemen TE-toimiston ja kouluttajien kanssa toimi hyvin. Emohankkeen työpanos antoi merkittävän lisäarvon koulutuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Määrällisiä tavoitteita ei saavuteta, koska hankkeessa voidaan määrärahan puitteissa toteuttaa ainoastaan edellä mainitut, kestoltaan pitkät valmentavat koulutukset ja palkkatuella työllistämiseen ei ollut tarvetta. Molempiin valmentaviin koulutuksiin ohjautui TE-toimiston kautta lopulta alle 10 asiakasta.