Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11081

Projektin nimi: Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0855115-7

Osoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03-811411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lahtisbp.fi

Projektin kotisivun osoite: asuminen.lahtisbp.fi/fi/hankkeet/asumisen_osaamisen_siirto

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Ijäs

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: vesa.ijas(at)lahtisbp.fi

Puhelinnumero: 050-5520004

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hartola, Heinola, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat Heinolan, Hartolan ja Sysmän:
1) Yritykset, painottuen metsä- ja puutuoteteollisuuden arvoketjuun; teollisuus, palvelu ja rakentaminen (korjausrakentaminen, uudisrakentaminen, tuoteosateollisuus, sisustus- ja kalusteteollisuus)
2) Arvoketjuun kuuluvien yritysten asiakkaat, erityisenä kohderyhmän rakennushankkeeseen ryhtymistä suunnittelevat kertarakentajat. (Projektissa aktivoidaan koulutustoiminnan kautta rakennushankkeitten käynnistämistä, esimerkiksi Hartiapankkirakentajan kurssi.
3) Heinolan, Hartolan ja Sysmän kuntien virkamiehet ja päätöksen tekijät
4) Yritykset Heinolan talousalueen ulkopuolelta joita aktivoidaan yritystoiminnan käynnistämiseen projektin kohdealueella, sekä mahdolliset uudet toimintaansa aloittavat yritykset projektin kohdealueella.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Heinolan, Hartolan ja Sysmän muodostaman talousalueen ulkopuolella olevat, kohdissa 6.2/ 1 -4 mainitut tahot. Esimerkiksi alihankinta- tai verkostoyrityksiä kohdealueen ulkopuolelta.
Välillisiä kohderyhmiä ovat myös projektin ostopalvelun piiriin kuuluvat asiantuntija- ja kouluttajatahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HEINOLAN SEUTUKUNNAN ASUMISEN, RAKENTAMISEN JA PUUTUOTEOSATEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN

Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä on todennut hankealueella olevan asumisen, rakentamisen ja puutuoteosateollisuuden alan olevan äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksessa.

Tämän johdosta ko. liiketoimintasektorille ollaan hakemassa ESR-rahoitteista hankeohjelmaa, jonka tavoitteena on alueella olevan yritystoiminnan kehittäminen ja uusien yritystoimintamah-dollisuuksien löytäminen sekä alueen työllisyyden edellytysten parantaminen.

Hankkeella haetaan ja aktivoidaan toimenpide-esityksiä asumisen, rakentamisen - ja puu-tuotealan yrityksille sekä kuntayhteistyölle. Yritysten osaamisen siirto mahdollistaa toimintojen ja yrittäjyyden menestymisen tulevaisuudessa alueella. Uudet innovaatiotekniikat parantavat myös kilpailukykyä.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy ja sen suunniteltu kesto olisi 1.6.09 -31.12.10. Hankkeen suunnitelluista 500.000 € kokonaiskustannuksista haetaan 90 %:sta ESR-rahoitusta ja 10 % kuntarahoitusosuus jakaantuisi asukaslukuun perustuen Heinolan, Hartolan ja Sysmän kunnille.

Hankkeen esiselvitys

Alueen merkittävimpien pk-yrityksien omistajille on suoritettu kysely, joka kohdistui yritystoiminnan osaamisen eri aihealueille. Näitä olivat mm. asiakashankinta ja - hallinta, markkinointi / mainonta, tuotekehitys /innovointi, markkinointi/tuotantoteknologia, suunnittelu - ja tuotantoprosessi, tarjous- ja myyntiprosessi, henkilöstön osaamisen lisäkoulutus, sidosryhmätoiminta, alihankinta sekä taloushallinto ja kirjanpito.

Saatujen tietojen perusteella pk-yrityksen kehittämistarpeet ovat yrityksen koosta, toimialasta ja markkinatilanteesta johtuen hyvin erilaisia. Suurimmat ja nopeimpia kehitystoimenpiteiden tarpeet painottuivat yrityksen asiakashankintaan ja -hallintaan, taloushallintoon ja kirjanpitoon, markkinoinnin ja mainonnan, henkilökunnan osaamisen ja sidos- ja yhteistyöverkoston osa-alueiden kehittämiseen.

Hankkeen toteuttaminen

Saatuja tietoja hyödynnetään siten, että kyseisen ohjelman puitteissa järjestetään räätälöityjä asiantuntijakoulutus- ja kehitystilaisuuksia. Nämä jakautuvat yrityksien ja kuntien, yritysten yhteisen, yritysten omiin ja mahdollisille asiakkaille kohdistuviin erillisiin tilaisuuksiin sekä toimenpiteisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tullaan laatimaan tarkempi tiedotussuunnitelma. Hankkeen toiminnasta tullaan alustavan suunnitelman mukaan tiedottamaan mm. seuraavasti:
- internetviestintä
- uutiskirjeet / e-tiedotteet sähköpostitse
- tapahtumat ja tilaisuudet, kutsut, lehtiartikkelit

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

- Hartiapankkirakentajan valmennuskurssi (pilotti) toteutus 23.3 - 23.4.09 jonka ohjelman / aineiston hyödyntäminen seuraavilla kursseilla (toukokuu 2010), tavoitteena yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa järjestettävissä kursseissa on rakentajien aktivointi.
- Kunnan, yritysten ja hankevastaavan startti-tilaisuus (noin kuukauden sisään hyväksyntäpäätöksestä)
- Yritysten tapaaminen (tammi-huhtikuu 2010)
- Yhteinen ja yrityskohtainen SWOT tilaisuudet (tammikuu 2011)
- Asiakkuuksien hankinta ja hallinta (kesäkuu 2011)
- Innovaatiosessio (huhtikuu 2010 & 2011)
- Henkilökunnan koulutustilaisuudet (joulukuu 2009)
- Taloushallinto- ja kirjanpito (tammi-maaliskuu 2011)
- Yrityksen markkinoinnin ja mainonnan ABC-kurssi (kesä-joulukuu 2010)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 439 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 375 641

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 489 740

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 418 756

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Asumisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto -hanke oli ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutettiin 1.9.2009 - 31.8.2011 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n toimesta. Hankkeen kohderyhmänä oli Heinolan, Hartolan ja Sysmän alueella toimivat yritykset, painottuen metsä- ja puutuoteteollisuuden arvoketjuun. Hankkeella vastattiin Heinolan, Hartolan ja Sysmän alueiden äkillisen rakennemuutokseen. Hankkeen kohteena oli Heinolan, Sysmän ja Hartolan rakentamisen, asumisen ja sisustamisen liiketoiminta, alueella olevat erikseen valitut pk-yritykset ja kuntasektori, joiden yhteistyön lisäkehittämisellä on elvyttävä vaikutus muun muassa alueen yritysystävällisyys imagoon. Kuntien kannalta hankkeelle asetetut odotukset ja myös tavoitteet olivat työllisyyden turvaaminen, jolla vaikutettiin kunnille muodostuvan yhteisö- ja tuloverokertymiin. Yritysten kannalta tavoitteena oli elinkelpoisuuden säilyttäminen yli laskusuhdanteen, liiketoiminnan kehittäminen eri osa-alueilla. Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto -hankkeen toimenpiteet vastasivat sekä lyhyt että pitkän aikavälin tavoitteisiin. Lyhyellä aikavälillä toimenpiteet vastasivat mm: koulutukseen, viestintään, yrittäjyyteen ja työllistymiseen. Hankkeen toimenpiteiden tulokset kantavat myös pidemmälle: koulutuksen kautta yritysten kehittämiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien kasvattamiseen.

Hankkeen avulla vastattiin Heinolan talousalueella esille nousseisiin tarpeisiin. Koulutuksin keinoin päästiin kehittämään monen yrityksen toimintaa ja sitä kautta mahdollistamaan liiketoiminnan kehittymistä. Hankkeen lähtökohta oli valittu oikein ja toimenpiteillä päästiin vastaamaan äkillisen rakennemuutoksen asettamiin haasteisiin. Alan rakennemuutos jatkui koko hankkeen keston ajan vaikkakin hidastuvasti. Lisäksi rakentamisen matalasuhdanne vaikutti monien yritysten toimintamahdollisuuksiin. Kaikkiaan projekti saavutti joukon rakennusliikkeitä, jotka olivat kiinnostuneita rakentamisen uusista määräyksistä ja uusista teknologisista ratkaisuista. Voidaan todeta, että osaamisen siirto toteutui sekä koulutuksen että yrittäjän omien kehitystarpeiden näkökulmasta.

Tuloksena syntyi pk-sektorin toimivia yritysverkostoja kolmen korin mallin mukaisesti: 1)Rakentaminen, 2) Teollisuus ja 3) Palvelu. Toimenpiteillä saavutettiin valittujen yritysten liiketoiminnan ammattimaisempi moniosaaminen, kehittäminen ja liiketoiminnan kannattavuus, jatkuvuus ja kasvu. Rakentajien aktivointi lisäsi paikallisten liiketoiminta-alan asiantuntijoiden kysyntää ja työllisyyttä. Kehitystyön tuloksena syntyi parempaa kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä uusia työpaikkoja. Rakentajien valmennus toi kysyntää paikkakunnan eri yrittäjäaloille ja se paransi yritysten tuloksia ja kehitys- sekä laajentumismahdollisuuksia.

Yksi näkyvin tulos hankkeen toiminnassa oli mukana oleminen Suomen ensimmäisen viisikerroksisen puukerrostalon rakentamisprosessissa. Tämän suunnittelu/koulutusprojektissa oltiin mukana toteuttamassa paloturvallisuutta, ääniteknisiä ratkaisuja sekä pidempi aikaista seurantaa kohteen energiankulutuksesta.

Projektissa kehitettiin alueella olevaa yritystoimintaa ja etsittiin uusia yritystoimintamahdollisuuksia sekä parannettiin alueen työllisyyden edellytyksiä. Hankkeella haettiin ja aktivoitiin toimenpiteitä asumisen, rakentamisen ja puutuotealan yrityksille sekä kuntayhteistyölle. Toimenpiteiden laajuus ja sisältö perustuivat yritysten ja kuntien yhteiselle näkemykselle energiatehokkaasta asumisesta sekä metsäteollisuuden kehityspolusta. Uutta kasvua tukemaan järjestettiin myös innovaatiotilaisuus sekä yritysryhmäkeskusteluita. Lopputuloksena siis saavutettiin koulutuksen ja yhteistyöverkostojen kautta aktivoitu yritysympäristö, joka tukee yritysten mahdollisuutta entistä vahvempaan kasvuun ja alueelliseen yhteistyön kehittämiseen.

Projektissa toteutettiin projektisuunnitelman mukaiset koulutukset. Projektissa on järjestetty sekä yritys- tai yritysryhmäkohtaisia räätälöityjä koulutuksia että julkisia tapahtumia ja seminaareja. Projektin toimesta on toteutettu aiheeseen liittyviä kartoituksia ja selvityksiä. Lisäksi projektin tuloksena olivat yrityskohtaiset aktivoinnit ja kehittämistoimenpiteet.