Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11083

Projektin nimi: Produforum riks

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf.

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1637159-4

Osoite: Simonsgatan 8

Puhelinnumero: 0207 738400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.luckan.fi

Projektin kotisivun osoite: www.produforum.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jessica Lerche

Asema: verksamhetsledare

Sähköposti: jessica.lerche(at)luckan.fi

Puhelinnumero: 050 373 3925

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan, Vaasan, Turun, Helsingin, Jakobstadsregionen, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Inkoo, Porvoo, Loviisa, Sipoo, Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Pedersöre, Länsi-Turunmaa, Raasepori, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Direkta målgrupper är de regionala Produforumprojekten Produforum Nyland, Produforum Åboland och Produforum Österbotten och deras huvudmän Luckan, Sydkustens landskapsförbund och Juthbacka kulturcentrum.
2) Nationella och nordiska nätverk inom de kreativa näringarna.
3) Även yrkesverksamma kulturentreprenörer: kulturproducenter och konstnärer som strävar efter att höja sin kompetens inom kulturproducentskap, nätverksarbete, kommunikation, marknadsföring och kulturföretagsamhet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektets indirekta målgrupper och samarbetsparter som påverkas av projektverksamheten är kulturproducenter, kulturaktörer, potentiella köpare av kulturtjänster dvs. företag, kulturbyråer och andra kommunala instanser som är potentiella uppdragsgivare för konstnärer och kulturaktörer, t.ex. skolor, vårdhem, personal i företag m.m. Information och tjänster erbjuds till kulturintressebevakande fonder och institutioner, festivaler, bransch- och intresseorganisationer inom konst och kultur, städer och lokala beslutsfattare, utbildnings- och fortbildningsinstitutioner, internationella samarbetsparter, medier samt statliga organ, ss. regioncenter och landskapsförbund. Också studerande inom alla svenskspråkiga högskoleutbildningar inom de kreativa branscherna och anställda inom kommunernas kultursektor hör till målgrupperna, genom att projektet möjliggör kontakter till yrkesfältet.
Genom de digitala tjänsterna sammanlänkas den svenskspråkiga konst och kulturbranschen i Finland och är tillgänglig för hela fältet av kulturkonsumenter, allt från enskilda personer till kommunala och statliga instanser samt privata näringslivet som är potentiella uppdragsgivare och konsumenter. Utöver Finland fungerar kulturforumet också som en port till de nordiska länderna.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1031, joista naisia 769

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Produforum är ett riksomfattande utvecklingsprojekt för de kreativa branscherna. Produforum är ett forum för samarbete och för utvecklande av producentskap och arbetar också för främjande av entreprenörskap, kulturexport och -utbyte. Inom projektet utvecklas produkter och verktyg för gemensam synlighet för de kreativa branschernas aktörer. Projektet stöder bildandet av regionala Pf projekt, och koordinerar och stöder dem. Genom gränsöverskridande samarbete både geografiskt och i förhållande till andra sektorer i samhället breddas kulturaktörernas nätverk och nya marknader öppnas för kulturproducentskap. Produforum testar, utvecklar och förmedlar modeller, metoder och verktyg för samarbete på kulturfältet. Genom koordinering i form av regelbundna träffar mellan personal och aktörer från de regionala nätverken i hela landet och genom gemensamma verktyg för projektadministration skapas transparens och förutsättningar för samarbete i konceptutveckling. I projektet skapas digitala tjänster för synlighet, marknadsföring och kommunikation för hela kulturfältet. Projektet handleder de regionala projektens personal och kulturaktörer i användningen av verktygen. Som resultat av dokumentation av good practice, konceptutveckling och samarbete utarbetas en kulturkokbok, som fungerar som en manual i projekthantering och kulturproduktion. Samarbete bedrivs med andra nationella och internationella nätverk.
Det finländska kulturfältet marknadsförs till andra länder, med tyngdpunkt på Norden och Baltikum. Genom NordMatch konferensen erbjuds ett forum där kulturproducenter och
aktörer från olika regioner och länder kan skapa kontakter, utveckla idéer och ta del av best practice presentationer från andra länder och starta samarbeten. Genom kontakter och samarbete med finländska och utländska nätverk inom kulturproduktion och arts&business skapas en plattform för gemensamma nordiska och baltiska aktiviteter. Projektet utvecklar modeller, koncept, digitala tjänster och tryckt material som stöder hållbar utveckling genom att de är tillgängliga också efter projekttiden.
Verktyg för självutvärdering introduceras och implementeras i samarbete med de regionala projekten. Genom samarbete med utbildningsenheter via projektets delgenomförare fungerar Produforum som en kontaktlänk mellan kulturproducentutbildningar och de kommande potentiella arbetsgivarna på kulturfältet.
En kompetensportfolioprocess för kulturaktörer och personal genomförs för att att identifiera kompetenser, produktifiera verksamhet och höja kvaliteten på kulturproduktion och marknadsföring samt främja entreprenörskap.
Genom framtidsverkstäder i alla regioner och i samarbete med nationella och internationella strukturer skapas alternativa modeller för framtida servicenätverk inom kulturproduktion.
Produforum marknadsför sin verksamhet via hemsidan, genom de digitala verktygen för kulturfältet, genom en kulturkokbok och genom synlighet på seminarium och nätverksträffar.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektets huvudsakliga marknadsföring sker via projektets, huvudmannens och
samarbetsorganisationernas hemsidor, via projektets digitala tjänster, med projektets och föreningen Luckans pressmeddelanden, via projektets e-postutskick till samarbetsparter och media, via artiklar och annonsering, via projektets broschyrer, via seminarier och evenemang och i branschtidskrifter. samarbetsprojekt med medier.
Genom seminariesamarbete med andra projekt och organisationer i de kreativa näringarna på det finska och nordiska kulturfältet.
Projektet samarbetar med andra digitala tjänster och utvecklar nya informationstjänster och projektets hemsida. Nämnas bör att samarbetet med KSF Media erbjuder mycket goda marknadsföringsmöjligheter för projektet i att bl.a. synas i alla svenska dagstidningar i Finland. Projektet samarbetar med nätverket Pondus som arbetar för digitala synergier mellan digitala tjänster på det svenskspråkiga fältet.
Projektet förmedlar information om verksamheten och resultaten via Kreativa Finland (Luova Suomi) och samarbetar med bl.a. övriga ESF-projekt, bl.a. Taivex och Sillanrakentajat, med Teatterin tiedotuskeskus, nordiska nätverk och utvecklingscentraler i informationsspridningen.
Information sprids via hemsidan, med hjälp av e-postsystemet Kulturpost.fi, huvudmannens och delgenomförarens

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Under hela projektperioden och efter projektets avslutning finns projektets verksamhet och resultat tillgänglig via hemsidan.
2009
- genom kommunikationen mellan de regionala Pfprojekten, koordinatorerna och aktörerna. Pfs erfarenheter sprids internationellt via möten.
2010
-under seminarier, projektträffar, via rapporter och manualer.
- med de nya marknadsföringsverktygen, via rapporter, aktörernas presentationer i nationella och inter. sammanhang
2011
-genom de digitala tjänsterna
- genom en nordisk kulturproducentträff sprids goda exempel av sektoröverskridande samarbete från de nordiska länderna.
2012
-dokumentation av berättelser av aktörer och projektpersonalen i de regionala projekten om synergier, samarbeten och produkter som skapats till följd av Pf.
Bästa exempel presenteras muntligt på seminarier och på möten med kommunala och statliga kulturpolitiska påverkare. Erfarenheter från projektet och evenemang marknadsförs till press och media.
2013
Projektet fortsätter att dokumentera och presentera goda exempel av sektoröverskridande samarbete på nätet, Luova Suomi och på fysiska möten samt paketera exempel för att distribueras till olika målgrupper i landet.
2014
Projektets slutrapport utarbetas för att fungera som en handbok om sektoröverskridande samarbete i form av en kulturkokbok som sprids nationellt, i Norden och Baltikum. Målgrupper är kommun och stat, näringsliv, utbildnings- och fortbildningsbranschen, beslutsfattare och kulturfältet.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 826 704

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 824 023

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 853 291

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 850 909

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Produforum riks mål att skapa ett nationellt samarbetsnätverk för kulturutvecklare, frilansande kulturproducenter och konstnärer, kulturföretagare och organisationer. Projektet verkade främst på svenska och arbetade för flerspråkiga modeller för samarbete för att svara på behovet av mer samverkan mellan det finskspåkiga och svenskspråkiga fältet av kulturutvecklare. Projektet stödde utvecklandet av nya arbetsmodeller och -verktyg, producentskapet och kulturentreprenörskap. Genom projektet främjades målgruppens kulturexportfärdigheter och nya metoder för samarbete och synlighet utvecklades nationellt och internationellt.

Produforum riks finansierades av Europeiska socialfonden, Svenska kulturfonden och de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Projekttiden var 1.6.2009-31.12.2014. Luckan i huvudstadsregionen har fungerat som huvudman och Yrkeshögskolan Novia har fungerat som delgenomförare i projektet fram till utgången av 2012.

Direkta målgrupper var a) de regionala Produforumprojekten Produforum Nyland, Produforum Åboland och Produforum Österbotten och deras huvudmän Luckan, Sydkustens landskapsförbund och Juthbacka kulturcentrum.
b) Nationella och nordiska nätverk inom de kreativa näringarna.
Projektets indirekta målgrupper och samarbetsparter som påverkas av projektverksamheten är kulturproducenter, kulturaktörer, potentiella köpare av kulturtjänster.

Sammanlagt har 1031 kulturaktörer, 268 organsiationer och 79 företag deltagit i projektet. Projektet har stött uppkomsten av två regionala Produfrumprojekt, i Åboland och i Österbotten, och har erbjudit projektmodell och stöd till genomförande. Projektet har koordinerat och erbjudit tillfällen för benchmarkingmellan Pf projekten iÅboland, Österbotten och Nyland.
Som resultat av projektet finns Produforummodellen beskriven med grundvärderingar och kriterier.

Nu finns också digitala tjänsterna så som kulturforum.fi, kulturpost.fi och kulturjobb i Finland på fb för att synliggöra och marknadsföra kultur på svenska i Finland och som en bro till nordiska, baltiska och internationella nätverk.

Konferenskonceptet NordMatch finns beskrivet och har piloterats 3 gånger med sammanlagt 485 deltagare från alla nordiska och baltiska länder.

En modell för eKompetensportfolio utgående från Portolanomodellen finns nu också på svenska och har spridits. Metoden för självutvärdering 3*3 har utvecklats vidare, testats i alla Produforumprojekt och spridits till ett flertal projekt och verksamheter.

Genom åtgärderna har kulturfältet, frilansare, företagare och organisationer utoökat sitt professionella nätverk nationellt och internationellt. Större samverkan mellan de kreativa branscherna och andra sektorer av samhället, såsom vård, skola, och den privata sektorn. Höjd kompetens inom producentskap: dvs. inom marknadsföring, kommunikation, entreprenörskap, produktionsplanering och management. Färdigheter i självstyrd kompetenshöjning och självutvärdering, vilket leder till en stark självkänsla och professionell identitet. Nätverket möjliggör förbättrad social arbetsgemenskap, kollegial samhörighet och delaktighet inom Finland, Norden och internationellt. Förbättrade kontakter och samarbetsformer med det nordiska fältet, förmågan att samarbeta och agera på ett internationellt plan har ökat.

Kulturkokboken, med resultat från alla Produforumprojekt publicerades under hösten 2015. Den trycktes i 1000ex och finns också att tillgå i digital form. Den är den viktigaste bilagan till denna slutrapport. Kulturkokboken bjuder på tankar och idéer om hur man kan sammanföra, inspirera och fortbilda aktörer inom det fria kulturfältet. Projektet vill med boken sporra till en fortsatt utveckling av kulturen och de kreativa branscherna och ser möjligheter för detta genom ett fördjupat samarbete med andra samhällsverksamheter, med organisationer och näringsliv, inom socialsektorn samt med dagvård och utbildning. Sektoröverskridande arbete kräver nytänkande, goda verktyg, bredare utbildning, värdediskussioner och en utvecklad förmedlarroll. Kulturkokboken kan också läsas på nätet på issuu http://issuu.com/produforum/docs/culture_cookbook_interactive_reduce
och laddas ner som pdf på http://produforum.fi