Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11085

Projektin nimi: Naisten koulu - integraatiota ja arjen taitoja maahanmuuttajanaisille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun Seudun Setlementti ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0195032-3

Osoite: Kaarretie 14

Puhelinnumero: 08-555 4011 (Jussi Kemppainen)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulunsetlementti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vuolleoulu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jussi Kemppainen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: jussi.kemppainen(at)oulunsetlementti.fi

Puhelinnumero: 040-527898

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat oululaiset työttömät ja peruskoulutusta tai ammatillista koulutusta vailla olevat maahanmuuttajanaiset, joiden työllistyminen on erittäin vaikeaa. Naisten merkitys äitinä, kasvattajana ja puolisona on kuitenkin erittäin suuri. Myös työllistyminen perusammatteissa on myöhemmin mahdollista.

Jatkokauden 2014 ensisijaisena kohderyhmänä ovat oululaiset työttömät ja peruskoulutusta tai ammatillista koulutusta vailla olevat maahanmuuttajamiehet, joiden työllistyminen on vaikeaa. Naisten kouluun osallistuneiden opiskelijoiden kautta on saatu paljon tietoa heidän perheisiinsä kuuluvien miesten pahoinvoinnista ja turhautuneisuudesta, koska mahdollisuudet osallisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa ovat rajoittuneet esim. kielitaidon, työnhakuvalmiuksien tai ammattitaidon puutteen vuoksi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat erilaiset työorganisaatiot ja -yhteisöt, joihin juurrutetaan monimuotoisuusajattelua. Hanke pyrkii tässä tehtävässä tavoittamaan paikallista työelämäverkostoa. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös naisten perheet ja muut yhteisöt, myös muut maahanmuuttajat ja maahanmuuttajayhteisöt. Tutkimusten mukaan äidin koulutustaustalla on merkittävä vaikutus muun muassa lasten koulumenestykseen.

Jatkokauden 2014 aikana tavoitellaan oululaisia työnantajia Miesten koulun tarpeiden mukaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 60, joista naisia 48

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 61, joista naisia 49

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Naisten koulu -integraatiota ja arjen taitoja maahanmuuttajanaisille -hankkeen (2009-2013) kohderyhmänä ovat työttömät ja peruskoulutusta vailla olevat maahanmuuttajanaiset, joiden mahdollisuudet itsenäiseen selviytymiseen Suomessa ovat heikot. Naisten koulu -hankkeessa on kehitetty vuoden kestävä valmennuskokonaisuus, joka koostuu lähiopetuksesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Naisten koulussa maahanmuuttajanaiset oppivat tietoja ja taitoja, joita täysipainoinen osallistuminen suomalaiseen yhteiskuntaan edellyttää. Koulutuksen tavoitteena on naisten voimautuminen, sosiaalisen verkoston kasvu ja vertaistuen saaminen, suomen kielen aktiivinen käyttäminen sekä jatkopolun löytäminen koulutuksen päätyttyä. Jatkokaudella 2014 pilotoidaan Miesten koulu-valmennus Naisten koulusta saatujen kokemusten pohjalta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotus suunnitellaan sen mukaan kenelle tiedotusta suunnataan ja laaditaan selkokielinen koulutusesite (suomeksi, englanniksi, mahdollisesti myös arabiaksi). Kohderyhmälle suunnataan rekrytointivaiheessa ruohonjuuritason tiedotusta järjestämällä tilaisuuksia (esim. työvoimatoimistossa ja Monikulttuurikeskus Villa Victorissa) ja vierailemalla koto-kursseilla ja virastoissa. Hankkeesta kerrotaan Ystävyystalon tilaisuuksissa. Kulttuurimentori edistää tiedotusta ja rekrytointia ruohonjuuritasolla.

Suurelle yleisölle tiedotetaan OSS ry:n Opistolainen -lehdessä ja muissa paikallisissa ja valtakunnallisissa julkaisuissa. Internetsivujen kehittämistä jatketaan. Naisten koulu -valmennusmallin esitettä jaetaan erilaisissa verkosto- ja koulutustilanteissa.

Jatkokaudella 2014 Miesten koululle laaditaan selkokielinen esite valmennuksesta. Toiminnasta tiedotetaan paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa, OSS ry:n tiedotuskanavilla ja Valtava -kehittämisohjelman verkostoissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke liittyy valtakunnalliseen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelmaan, jonka tiedotuskanavia käytetään koko projektin ajan. Lisäksi projekti toteuttaa tiedotusta seuraavasti:

Syksy 2009:
- paikallislehdistöön juttua ensimmäisen koulutusryhmän kokemuksista

Vuosi 2010
- Juttua tarjotaan Monitorille

Vuosi 2011
- Maahanmuuttajanaisiin ja tasa-arvoon liittyvä seminaari Oulussa marraskuussa 2011: käsikirjan julkistaminen ja muu tiedotus
- hankkeen tuloksista tiedottamista erilaisissa verkostotilaisuuksissa (esim. valtakunnallisesti Suomen Setlementtiliiton kautta)
- Postikortti, joka sisältää tiedon www-linkistä ja jota voidaan levittää eri yhteyksissä
- internetsivujen uudistaminen ja täydentäminen

Vuosi 2012
- juttuja paikallisessa, alueellisessa ja mahdollisesti valtakunnallisessa mediassa
- internetsivujen kehittäminen

Vuosi 2013
- käsikirjan toisen osan julkistaminen internetissa menetelmäpankkina
- hankkeen päätösseminaari Valtava -kehittämisohjelman tulosseminaarissa
- tiedottaminen erityisesti internetin avulla

Vuosi 2014
- juttuja paikallisessa, alueellisessa ja mahdollisesti valtakunnallisessa mediassa
- internetsivujen päivittäminen
- Naisten koulu -hankkeen tuloksista tiedottaminen verkostotapahtumassa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 780 412

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 770 176

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 891 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 880 962

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Naisten koulu -hankkeen hallinnoijana on ollut Vuolle Setlementti ry (ent. Oulun seudun Setlementti). Hanke on kuulunut osana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta rahoitettuun Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelmaan, jota koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena on ollut kehittää uudentyyppistä koulutusta ja muita tukirakenteita, joiden avulla pitkään Suomessa asuneet ja ilman perus- tai ammatillista koulutusta olevat maahanmuuttajanaiset aktivoituvat ja integroituvat aiempaa paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeessa on toteutettu neljä Naisille suunnattu valmennusta. Hankeelle myönnettiin jatkorahoitus vuodeksi 2014, jonka aikana valmennusmallia kehitettiin miestyön näkökulmasta Miesten koulussa.
Naisten koulu -hanke on toiminut paikallisesti ja valtakunnallisesti erilaisisa monikulttuurisuustyön ja tasa-arvotyön verkostoissa. Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on ollut tiivis yhteistyö Oulun kaupungin Työvoiman palvelukeskuksen ja hyvinvointipalveluiden sekä Pohjois-Suomen TE-toimiston kanssa.

Naisten koulu -hankkeessa on kehitetty kuntouttavaa työtoimintaa ja lähiopetusta yhdistävä lukukauden tai lukuvuoden kestävä valmennusmalli. Käytännössä valmennusviikko on rakentunut siten, että lähiopetuspäiviä on ollut kolme ja kuntouttavan työtoiminnan päiviä kaksi. Valmennuksesa opiskeltavia oppiaineita ovat olleet suomen kieli, naisena/miehenä suomalaisessa yhteiskunnassa -oppiaine, kodintaidot, kädentaidot, liikunta, terveystieto ja tvt-taidot.
Projektissa on kehitetty uusia tuotteita kohderyhmään kuuluvien maahanmuuttajien ohjaustyön tueksi. Näitä ovat Naisten ja Miesten koululle laaditut opetussuunnitelmat, moniammatillinen käsikirja ja Internetissä julkaistu materiaalipankki. Lisäksi hankkeessa on kehitetty tasa-arvokoulutuksia ja viranomaiskoulutuksia.
Hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt, koulutukset ja opetusmateriaalit ovat osittain juurtuneet hallinnoivan organisaation Vuolle Setlementti ry:n toimintoihin. Viranomaiskoulutuksia organisoidaan ja toteutetaan vuolle Setlementti ry:n alaisen monikulttuurisen Ystävyystalon toimesta ja tasa-arvokoulutukset sisältyvät Vuolle-opiston opintolinjojen koulutustarjontaan. Kuntouttavaa työtoimintaa ja lähiopetusta yhdistävästä valmennusmallista käydään keskusteluja Oulun kaupungin ja Vuolle Setlementin välillä.