Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11086

Projektin nimi: Työvalmennuskeskus Työsilta-hanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuhmon Työttömien yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0998570-7

Osoite: Kainuuntie 99

Puhelinnumero: (08) 6520 320

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://personal.inet.fi/yhdistys/kuhmon.tyottomat/

Projektin kotisivun osoite: www.kuhmontyosilta.net

Vastuuhenkilön nimi: Tuula Ohtonen

Asema: Kuhmon Työttömien yhdistyksen hallituksen pj

Sähköposti: kuhmon.tyottomat(at)co.inet.fi

Puhelinnumero: 040 768 2599

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Syrjäytymisen ja syrjäytymisuhan alla olevat työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Nuoret, joilla on selkiintymätön ammatinvalinta tai puutteellinen koulutus. Maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito ja ammatillinen osaaminen. Osallistujat tulevat palkkatuki- (ensisij.ns.kork.kor.palkkatuelle), työelämävalmennus-, työharjoittelu- tai työkokeilujaksoille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat kotitaloudet, paikkakunnan yritykset ja kyläyhdistykset sekä työllisyyteen liittyvien asioiden kanssa työskentelevät tahot paikkakunnalla ja maakunnassa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 187, joista naisia 120

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 193, joista naisia 116

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joista naisten työpaikkoja 9

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvalmennuskeskus Työsilta-hanke on Kuhmon Työttömien yhdistys ry:n hallinnoima osallistujien työelämävalmiuksia parantava hanke. Kohderyhmänä on syrjäytymisen ja syrjäytymisuhan alla olevat työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Kohderyhmään kuuluvat myös nuoret, joilla on selkiintymätön ammatinvalinta ja koulutusta vailla olevat nuoret sekä maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito ja ammattillinen osaaminen. Hanke toteutetaan syksystä 2009 alkaen kesäkuuhun 2014 asti.

Hankkeen tarkoituksena on valmentaa pitkäaikaistyöttömiä, työelämästä syrjäytyneitä tai heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä ja nuoria avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Pitkäaikaistyöttömät työllistyessään tukitöihin usein laiminlyövät aktiivisen työnhaun avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Hanke aktivoi osallistujia työ- ja harjoittelutoiminnan kautta, jolloin osallistujien asenne työn vastaanottamiseen muuttuu ja tukityökierre muuttuu kiinnostukseksi avoimia työmarkkinoita kohtaan. Hankkeessa laaditaan alussa valmennussuunnitelma asiakkaan kanssa yhteistyössä, yhteistyötahot sitoutetaan kokonaisuuteen. Osatyökykyiset ja vaikeasti työllistyvät henkilöt otetaan työharjoitteluun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun tai työllistetään palkkatuella heille sopiviin tehtäviin Kuhmon Työttömien yhdistyksen eri toimipisteisiin: Työvalmennuskeskukseen, Kuhmon Ekotorille, Piilolankankaan Lähiötuvalle, Kuhmo Oy:n henkilöstöruokalaan ja Kuhmon Terveysaseman kanttiiniin sekä yksityistalouksiin. Hankkeen yhtenä tavoitteena on välityömarkkinoiden kokonaisvaltainen kehittäminen paikkakunnalla yhdessä muiden tahojen kanssa. Hankkeen tuloksena yritykset saavat tarpeisiinsa motivoitunutta ja kouluttautunutta työvoimaa.

Hankkeessa vakiinnutetaan Työttömien toimintakeskus Työvalmennuskeskukseksi, jotta pystytään paremmin vastaamaan ympäristön haasteisiin ja yhä kasvavaan tarpeeseen valmentaa haasteellisempia osallistujia kohti avoimia työmarkkinoita.

Lähivuosina toimivien välityömarkkinoiden rooli kasvaa entisestään, koska työmarkkinoille tarvitaan kaikki mahdolliset henkilöt vastaamaan tulevien vuosien haasteisiin. Välityömarkkinoiden kehittämistä puoltaa se, että ei tapahtuisi aiemman laman kaltaista rajua syrjäytymiskehitystä, vaan työttömäksi jääneet jaksavat kehittää itseään.

Hanke luo kokonaisuutena hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta, uutta osaamista, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa, yhteistyötä, jatkuvuutta sekä työtä ja toimeentuloa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankehenkilöstön rekrytointi hoidetaan internetin ja sanomalehtien välityksellä. Hankkeen markkinointiin kuuluvat avoimet infotilaisuudet ja markkinointia suoritetaan koko hankkeen ajan yhteistyötahojen ja osallistujien kautta. Hankkeesta tiedotetaan julkisissa tiedotusvälineissä sekä sidosryhmäyhteistyössä. Hankkeelle on tehty kotisivut, esite ym. oheismateriaalit, jota jaetaan yhteistyökumppaneille ym. Hankkeesta tiedotetaan yhteistyötahoille. Sisäistä tiedottamista tehdään säännöllisesti. Ohjausryhmää informoidaan ESR-ohjeistuksen mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään koko hankkeen ajan yhteistyötahojen ja ohjausryhmän kautta yhteisissä tapaamisissa ja tiedotteilla. Julkisissa tiedotusvälineissä ollaan esillä mahdollisimman paljon, tapahtumien yhteydessä ja silloin, kun on tiedotettavaa. Tiedottamista tehdään paikallisradioiden, kotisivujen sekä paikallis- ja maakuntalehtien kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 916 495

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 882 558

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 047 423

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 008 638

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli työvalmennuskeskustoiminnan aloittaminen osana Kuhmon Työttömien yhdistyksen toimintaa sekä hankkeen osallistujien jatkopoluttaminen kohti avoimia työmarkkinoita, koulutusta tai muuta sovittua päämäärää kohden. Hankkeen tavoitteena on myös ollut olla mukana kehittämässä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa paikkakunnalla.

Hankkeen osallistujat ovat olleet töissä Työttömien yhdistyksen eri toimipisteissä. Työjakson aikana he ovat saaneet työvalmennusta, yksilövalmennusta sekä voineet osallistua erilaisiin lyhytkoulutuksiin hankkeen kautta. Hankkeen osallistujille on tehty yksilölliset valmennussuunnitelmat työvalmentajan kanssa yhteistyössä. Kaikilla hanketyöryhmän jäsenillä on ollut ns. valmentava työote ja jokainen on omaltaosaltaan huolehtinut perehdytyksestä sekä valmentamisesta kohti avoimia työmarkkinoita.

Hankkeessa on sen aikana ollut noin 200 eri osallistujaa, joista noin vajaa puolet on siirtynyt työhön, koulutukseen tai muulle jatkopolulle. Yleinen taloudellinen tilanne sekä osallistujien haastavat lähtökohdat ovat vaikuttaneet jatkopoluttamiseen sekä sen onnistumiseen. Täytyy kuitenki huomata, että vaikka kaikille hankkeen osallistujille ei ole löytynyt jatkopolkua, on hankkeeseen osallistuminen tuonut paljon hyvää yksittäisen ihmisen sekä hänen lähipiirinsä elämään.

Hankkeen aikana Kuhmon Työttömien yhdistykselle hankittiin sekä remontoitiin uudet tilat, joissa toimii kierrätyskeskus, yhdistyksen ruokala sekä toimisto. Hankkeessa ollaan selvitetty yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja kehitetty erilaisia toimintamalleja työvalmennuskeskusta varten. Yhteistyötä on tehty niin paikallisten- kuin alueellistenkin toimijoiden kanssa ja pyritty tekemään vertailevaa oppimista. Hankkeessa on kokeiltu erilaisia toimintamalleja, kuten esimerkiksi edelleensijoittaminen sekä Toppis-koulutuksen järjestäminen.

Yhdistykselle jää hankkeen jälkeen yksi varsinainen työntekijä, yhdistyksen toiminnanohjaaja. Työttömien yhdistys on ainoa tämän mittakaavaan toimija Kuhmossa ja sillä on hyvät mahdollisuudet toimia työvalmennuskeskuksena. Jatkohankkeen aikana tehtiin työvalmennuskeskukselle budjetti sekä valmennuspalvelut tuotteistettiin niin pitkälle kuin mahdollista. Näistä lähtökohdista yhdistyksen on hyvä lähteä kehittämään työvalmennuskeskustoimintaa eteenpäin.