Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11093

Projektin nimi: SIHTI -TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1

Puhelinnumero: 0295 038000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038 055

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmän muodostavat Oulun TE-toimiston alueen (Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii) pitkäaikaistyöttömyyden kriteerit täyttävät ja vaikeasti työllistyvät työttömät työnhakijat, joilla on voimassa oleva asiakkuus Oulun seudun TE-toimistoon. Pitkäaikaistyötön on työnhakija, joka on yhtäjaksoisesti ollut 12 kuukautta työttömänä työnhakijana tai työnhakija, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana. Vaikeasti työllistyvä on työnhakija, joka on saanut työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt ja oikeus työmarkkinatukeen on alkanut.

Kohderyhmällä on vaikeuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille ja tämän vuoksi riski syrjäytyä työmarkkinoilta. Työllistymisen edistämiseksi he tarvitsevat muun muassa henkilökohtaista tukea työnhaussa, osaamisen päivittämistä ja tukea työnantajakontaktien kartoituksessa voidakseen hyödyntää työnantajille maksettavaa palkkatukea. N. 10% kohderyhmästä voi tarvita työmarkkinoille kuntouttaviin palveluihin ohjaamista ja näihin liittyvää työkykyarviota.

ELY-keskuksen työllisyyskatsauksessa 4/2012 pitkäaikaistyöttömiä Pohjois-Pohjanmaan alueella on 4250 henkilöä, joista uuden Oulun alueella yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä on 2675.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu
1) työhallinnon toimijoihin
2) kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen toimijoihin
2) Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön Kuntoutuksen erityispalveluiden työntekijöihin
4) yksityisiin työnantajiin, jotka kartoitetaan ja sitoutetaan projektin aikana: projektiin on tarkoitus saada mukaan eri kokoisia yrityksiä eri toimialoilta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 700, joista naisia 320

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 373, joista naisia 182

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 160, joista naisten työpaikkoja 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joista naisten työpaikkoja 7

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sihti-projektin taustalla on nykyinen Suomen ja erityisesti Oulun seudulla vallitseva työllisyyspoliittinen tilanne, jossa saman aikaisesti odotettavissa olevan työvoimapulan lisäksi on olemassa varsin merkittävä rakenteellinen työttömyys. Välityömarkkinoiden edelleen kehittämisen nähdään olevan ensiarvoisen tärkeä työvoiman saatavuuden turvaamisen näkökulmasta, koska suuren osan työvoimaresurssista muodostavat ne työttömät työnhakijat, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille.

Sihti-projektissa on tavoitteena luoda välityömarkkinoiden potentiaalisille kohderyhmille työllistymispolkuja projektissa käyttöönotettavan palveluohjausmallin avulla. Projekti perustuu uudenlaiseen sosiaaliseen innovaation, sillä toimintaa kehitetään TE -toimiston, kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen sekä yksityisen palvelutuottajan verkostomaisella toimintatavalla kiinteässä yhteistyössä työelämän, erityisesti yksityisten työnantajien kanssa.

Sihti -projektissa käyttöönotettava, pilottihankkeessa kehitetty verkostomainen toimintamalli perustuu siihen, että työvoimahallinnon, kunnan sosiaali- ja terveystoimen ja ODL Säätiön osaaminen kootaan yhteiseksi osaamispääomaksi. Projektin asiakkaat valitaan yhteisessä asiakasohjaustyöryhmässä, jolloin kohderyhmään valikoituu eniten palveluja tarvitsevat vaikeasti työllistyvät työnhakijat.

Pilottihankkeessa kehitetty palveluohjausmalli, jossa asiakkaat käyvät läpi kolmen viikon pituisen intensiivijakson, jonka jälkeen he siirtyvät avoimille työmarkkinoille, työvalmennukseen, koulutukseen, työvoimakoulutukseen, erilaisiin kuntoutuspalveluihin tai tarvittaviin lisätutkimuksiin. Toimintamalli perustuu olemassa olevan kuntoutusosaamisen hyödyntämiseen (osaamispankki), kiinteään yritysyhteistyöhön (työvalmennus) ja toimijaverkoston saumattomaan yhteistyöhön.

Projektin tuotoksena toteutettava verkostomainen yhteistyömalli, jossa työhallinnon, sosiaalitoimen ja yksityissektorin palveluntuottajan sekä työelämän kanssa yhdessä tuotetaan verkostomainen tapa tuottaa palvelua vaikeasti työllistyville työnhakijoille. Projektissa käytettävä asiakasohjausmalli on projektin jälkeen esimerkiksi työvoimatoimiston palveluksi tehostettuna ohjauspalveluna vaikeasti työllistyvien työnhakijoitten ohjauksessa. Projektissa koottu ja päivitetty osaamispankki on jatkossa hyödynnettävissä asiakaspalvelutyössä.

Asiakkaita on Sihti -projektin palveluissa yhteensä 640 henkilöä (+ 60 hlöä 1.9.2012 -30.4.2013) eli yhteensä 700 henkilöä. Intensiivijaksoille (3vko) otetaan 640 asiakasta ja kuntoutuspäiviä kertyy 9600 (+ 900= 10 500). Työvalmennuspalveluun (3kk) otetaan 192 asiakasta, mistä syntyy 11520 työvalmennuspäivää.

Tämä on rinnakkaishakemus Oulun Diakonissalaitoksen säätiön Sihti -projektihakemukselle. Tässä hakemuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee rahoituksen Sihti -projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten. Projektin vastuista ja velvoitteista sovitaan aiesopimuksella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- verkostokoulutuksesta tiedotetaan suoraan yhteistyökumppaneille
- yhteistyöverkosto tiedottaa projektin alkamisesta asiakkaille
- osanottomahdollisuudesta julkinen ilmoitus kohderyhmälle
- projektin alkamisesta tiedotetaan julkisissa tiedotusvälineissä
- projektin toiminnoista tiedotetaan Oulunseudun yrittäjille Oulun yrittäjät ry:n kautta
- projektin päättöseminaari

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

01-08/ 2012 Projektin tulosten analysointi asiakasohjaustiimissä, yhteistyöverkostossa ja ohjausryhmässä sekä hyvien käytäntöjen juurruttaminen pysyvään toimintaan.
01 -08/ 2012 Sihtipalvelun työstäminen vakiintuneeksi palvelumalliksi yhteistyössä Sihti-projektiin osallistuvien tahojen kanssa.
Toimintamallin edelleen kehittäminen osana vakiintunutta Sihtipalvelumallia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 766 535

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 673 052

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 994 723

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 795 060

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Sihti -työvoimapoliittiset toimenpiteet on Sihti -projektin rinnakkaisprojekti, jossa on hallinnoitu työvoimapoliittisia toimenpiteitä.

Projektin tavoitteena on ollut kehittää ja testata uudenlaista verkostomaista yhteistyömallia, jossa TE-hallinnon, Oulun kaupungin, Haukiputaan-, Kiimingin- ja Kempeleen kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja yksityissektorin palveluntuottajien sekä työelämän kanssa yhdessä kehitetään verkostomaistainen tapa tuottaa palvelua vaikeasti työllistyville työnhakijoille.

Hankkeen kokemukset ja hankkeessa testatut ja edelleen kehitetyt menetelmät on otettavissa käyttöön eri toimijoiden kautta. Menetelmiä ja hankkeen kokemuksia voidaan käyttää muiden hankkeiden lisäksi julkisella sektorilla työkaluna suunniteltaessa pitkäaikaistyöttömille palvelupolkuja.

Kohderyhmä, eli Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueen vaikesti työllistyvät työttömät työnhakijat, joiden työllistymisen esteenä on ollut mm. ikä, puutteellinen tai vanhentunut koulutus, työkokemuksen vähäisyys tai soveltumattomuus, perhetilanne, sosiaaliset tai terveysongelmat, motivaatio-ongelmat, kulttuuritausta tai taloudellinen tilanne, muodostaa edelleen Oulun seudun pitkäaikaistyöttömien ytimen. Sihti -palvelun tyyppinen interventio kohderyhmän työttömyyteen on palvelumallina ollut tarpeellinen ja kohderyhmän tarpeisiin sopiva.

Projektin tavoitteena oli tarjota Sihti -palvelua 700 asiakkaalle ja projekti palveli kaikkiaan 373 työtöntä työnhakijaa. Haastavan asiakaskunnan myötä palveluinterventiosta ei voitu tehdä niin nopeaa kuin alussa suunniteltiin, palveluprosessit olivat ajateltua pidempiä ja oikeanlaisen asiakaskunnan valikoituminen projektiin oli haasteellista.

Hankkeen toimintamalli, jossa asiakkaat saapuvat kolmen viikon intensiivijaksolle, jonka jälkeen räätälöityä palvelua toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti kolmesta kuukaudesta vuoteen ja jatkohankkeessa maksimissaan neljän kuukauden ajan, on ollut onnistunut.

Intensiivijakson sisältö on koostunut koulutuksellisesta ja voimaannuttavasta osiosta. Yksilöohjauksen keskeisenä sisältönä on ollut henkilökohtainen uraohjaus ja työnhakuvalmennus sekä työ- ja koulutuspaikkojen etsintä, mikä on johtanut onnistuneisiin jatkosijoittumisiin.

Vuonna 2012 ODL:n Työllistymispalveluiden projektikoordinaattoritoiminta otettiin osaksi Sihti -palvelun toimintaa. ODL:n työllistymishankkeiden yhteiset projektikoordinaattorit ovat osallistuneet työnhakijoiden jatkosijoituspaikkojen etsintään ja rekrytointiprosesseihin.

Asiakkaiden sijoittuminen on onnistunut hyvin, sillä 65% asiakkaista sijoittui jo Sihti -palvelun aikana. Avoimille työmarkkinoille siirtyi 8,7%, työhön muualle 33% ja työelämän ulkopuolelle 23,3%. Työttömänä jatkoi 35% ja asiakkaista 11% keskeytti palvelun.

Päällimmäiseksi ongelmaksi hankkeessa on noussut asiakasrekrytointiin liittyvät haasteet. Keskeiseksi kysymykseksi rekrytoinnissa on noussut se, että minkä tasoisia asiakkaita hankkeeseen valitaan ja onko esim. sosiaalitoimen kautta hankkeeseen hakeutuvilla mahdollisuutta saada tilanteeseensa sopivaa palvelua.

Haasteena on myös ollut asiakasohjausryhmän asiakasvalintatilanteessa saatu vähäinen ennakkoinformaatio asiakkaan tilanteesta ja työmarkkinakelpoisuudesta. Tästä johtuen intensiivijaksolle on valittu asiakkaita, joiden työmarkkinakelpoisuuden tai terveydentilan vuoksi Sihdin palveluja ei ole voitu hyödyntää.

Sihti -projektin yhteistyömallissa hyväksi käytönnöksi on osoittautunut selkeästi vastuutetut yhteyshenkilöt verkostossa (TE-toimisto ja kunnat). Avoin kommunikaatio projektihenkilöstön ja yhteyshenkilöiden välillä on ehdoton edellytys asiakasohjautuvuuden ja asiakasvalinnan onnistumiselle.

Työnantajayhteistyössä hyvänä käytäntönä on pidetty henkilökohtaista kommunikointia työnantajien kanssa, jolloin heidän tarpeensa tulee kuulluksi, he saavat ohjeistusta työllistämisen tukimuodoista sekä pääsevät avoimesti keskustelemaan tarjolla olevista työntekijöistä. Projektikoordinaattoritoiminta tuki tätä toimintaa hyvin.

Hyvänä käytäntönä on ollut projektin ostopalveluna toteuttamat työkykyarviot, joiden avulla asiakkaat ovat ohjautuneet nopeammin julkisten terveyspalvelujen piiriin, asiakkaiden työkyvystä on saatu selkeä käsitys jatkopolkujen suunnitteluun ja eläkkeelle siirtyvät asiakkaat on ohjattu oikeaan palveluun.

Sihti -projektista eriytetyssä rinnakkaisprojektissa, Sihti -työvoimapoliittiset toimenpiteet, oli käytettävissä palkkatukimäärärahaa 809 649€ ja työvoimakoulutusmäärärahaa 120 000€. Projektin kautta työllistyi palkkatuella yksityiselle sektorille sekä kuntaan yhteensä 76 henkilöä ja määrärahaa käytettiin yhteensä 612 975,39€. Oulun Osaamiskeskuksen järjestämään Sihti -tietotekniikan kahdeksaan työpajaan osallistui 81 henkilöä ja määrärahasta käytettiin 60 267,54€.

Projektin tavoitteena oli 22 776 tukityöllistämispäivää ja 2 892 lähi- ja etäopetuspäivää. Tukityöllistämispäiviä kertyi projektin aikana 10 709 ja lähi- ja etäopetuspäiviä 4 354.