Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11097

Projektin nimi: ILO - Intoa, Luovuutta ja Osaamista -

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pudasjärven kaupunki, Kehittämiskeskus Pohjantähti

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0188962-2

Osoite: Teollisuustie 1

Puhelinnumero: +358 400 671 944

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pudasjarvi.fi, http://pt.pudasjarvi.fi/

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Seija Turpeinen

Asema: Talous- ja henkilöstöpäällikkö

Sähköposti: seija.turpeinen(at)pudasjarvi.fi

Puhelinnumero: +358 400949620

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pudasjärven kaupungin koko henkilöstö, noin 800 henkilöä, sekä kaupunginhallituksen jäsenet ja Medone Oy:n työterveyshuollon Pudasjärven yksikön henkilökunta luontevana yhteistyökumppanina.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Luottamushenkilöt, kaupungin asukkaat sekä uutena kohderyhmänä tulevat maahanmuuttajat/turvapaikanhakijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 200, joista naisia 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 218, joista naisia 184

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pudasjärven kaupungin toimintaan ja rakenteeseen kohdistuu suuria muutoksia. Taustalla vaikuttavat poismuutto ja eläköityminen, toisaalta myös työvoimansaatavuus sekä kunta- ja palvelurakenteen muutos. Kuntapalvelutoimiston, tietohallinnon sekä sosiaali- ja terveysalan yhteistoiminta-alueen käynnistyminen koskevat noin 450:tä Pudasjärven kaupungin työntekijää. Samaan aikaan kaupungin taloudellinen tilanne on heikko ja edessä saattavat olla taloudelliset sopeuttamistoimet. Uusin haaste kaupunkiorganisaatiolle on turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen. Muutosten keskellä työntekijöiden hyvinvointiin ja muutostilanteen johtamiseen ei ole panostettu riittävästi, mistä johtuvat mm. henkilöstön suuret sairauspoissaolot.

Tällä työhyvinvointia kehittävällä hankkeella reagoidaan Pudasjärven kaupunkiin kohdistuviin muutoksiin proaktiivisesti. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa henkilöstöä ja osaamista kohtaavat muutospaineet, olla mukana henkilöstöön kohdistuvissa suurissa muutoksissa, lisätä henkilöstön muutosvalmiutta ja työssä jaksamista, parantaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta, pidentää henkilöstön työuria sekä vähentää sairauspoissaoloja. Hankkeen tavoitteena on kääntää henkilöstön sairauspoissaolojen kasvukäyrä laskuun siten, että seuraavan kahden vuoden aikana sairauspoissaolot vähenevät 25 %.

Hankkeen toimenpiteissä perehdytään työyhteisön kehittämiseen, johtamisen ja työympäristön kehittämiseen, yksilön terveyden ja työkyvyn edistämiseen sekä osaamisen tason kartoittamiseen. Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ovat tietämystä lisäävät luentosarjat sekä henkilöstön muutoskoulutus. Hankkeessa tehdään Pudasjärven kaupungille tehokas työhyvinvoinnin seurantamalli, muodostetaan tuleville vuosille työhyvinvoinnin toimenpideohjelma sekä otetaan käyttöön kannustejärjestelmä. Hankkeen toimet edellyttävät tehokasta sisäistä viestintää.

Työyhteisön ja -hyvinvoinnin jatkokehittämisen kannalta olennaisia ovat tässä hankkeessa muodostetut työhyvinvoinnin seurannan menetelmät ja mittaristot. Hankkeen avulla saadaan kattava ja tehokas työhyvinvointikysely, hyvinvoinnin seurantajärjestelmä ja toimenpideohjelma tuleville vuosille sekä uutena työkaluna kannustejärjestelmä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen tukemiseen. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden myötä Pudasjärven kaupungissa opitaan panostamaan henkilöstön työhyvinvointiin ja johtamaan jatkuvassa muutoksessa olevaa organisaatiota. Hankkeen myötä organisaation asennoituminen muuttuu ja kaupunki nähdään vastaavalla tavalla työnantajana, kuten yksityiset yritykset ovat. Työilmapiirin paraneminen näkyy suoraan kaupungin taloudessa säästöinä mm. sairauspoissaolojen vähenemisenä sekä henkilöstön parissa parantuneena työmotivaationa ja työn ilona.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tehdään omat aktiivisesti ylläpidetyt www-sivut ja siitä tiedotetaan suoraan koko henkilöstölle. Hankkeen alussa sille tehdään toiminnallinen tiedotussuunnitelma, jonka avulla tiedotettavia toimia voidaan seurata. Hankkeesta raportoidaan rahoittajalle ohjelman mukaisesti puolivuosittain maksatushakemuksen yhteydessä sekä loppuraportin muodossa loppumaksatuksen yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisen toimenpiteitä tehdään koko hankkeen ajan toimittaessa yhteistyössä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 446

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 771

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 261 808

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 321 232

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektilla on haettu ratkaisua Pudasjärven kaupunkia kohtaaviin suuriin palvelujen uudelleen järjestämiseen liittyviin organisaatiomuutoksiin. Projektin tavoitteena on ollut olla mukana henkilöstöä koskevissa muutoksissa ja lisätä muutosvalmiuksia. Projektin tavoitteiisiin on vastattu työpakettien avulla, joita ovat:Yksilön terveyden ja työkyvyn kehittäminen, muutosjohtaminen,työyhteisön kehittäminen ja osaamisen kartoittaminen sekä työhyvinvointisuunnitelman laatiminen.

Yksilön terveyden ja työkyvyn kehittämisessä osallistujille on tarjottu erilaisia liikuntamahdollisuuksia, joihin on voinut osallistua työajalla. Liikuntamahdollisuuksien tarjoamisella on pyritty edistämään omaehtoisen liikunnan aloittamista ja jatkamista osana fyysistä työkykyä.
Projektin toimenpiteinä ovat olleet myös psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn edistämistä lisäävät luentosarjat, joiden aiheina ovat olleet rakentava vuorovaikutus, kiireen hallinta, muutoskriisien hallinta, haastavan asiakkaan kohtaaminen ja voimaannuttava asiakas- ja tiimityö. Koko henkilöstölle järjestettiin toimialoittain valmennustilaisuudet, joiden sisältönä olivat työyhteisötaidot, työn ilo ja toisista välittäminen,vuorovaikutuksen merkitys työyhteisöissä,muutokset ja työhyvinvointi, haastavista tilanteista puhuminen ja kohti yhteisöllistä ja yksilövastuullista kulttuuria. Ennen koko henkilöstölle järjestettyjä valmennuksia tehtiin Motti-organisaatioanalyysi, jonka tulokset käsiteltiin sekä henkilöstön, että johdon valmennuksissa.

Työyhteisön kehittäminen ja osaamisen kartoittaminen työpaketissa toteutettiin osaamiskartoitus pilottina kaupungintalon sihteereille.Koko henkilöstön osaamiskartoituksen tekemiseen projektin aikataulu ei ollut riittävä. Tehdyn osaamiskartoituksen perusteella on mahdollista tehdä osaamiskartoituksia myös muissa työyksiköissä ja toimipisteissä.Työyhteisöjen kehittämisvalmennuksia toteutettiin ruokapalveluissa, jossa otettiin ruokapalveluiden prosessit tarkasteluun. Tässä valmennuksessa oli mukana koko ruokapalveluiden henkilöstö. Maahanmuuttajien perheryhmäkodin ja tukiasumisyksikön tiimivalmennuksissa pureuduttiin yhteisen toimintatavan ja kulttuurin luomiseen toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä nousi toive ja tarve tiimivalmennukseen, koska varhaiskasvatuksessa ollaan yhdistämässä palveluita saman katon alle. Näissä varhaiskasvatuksen tiimivalmennuksissa sisältönä oli luottamuksen kasvattaminen, yhteisen toimintamallin rakentaminen ja varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Muutosjohtamisen työpaketissa laajana tavoitteena oli esimiestyön osaamisen vahvistaminen. Esimiehille ja johtoryhmän jäsenille järjestettiin valmennuksia yhdessä ja erikseen. Valmennukset aloitettiin Motti-analyysin tulosten ja kehittämiskohteiden konkretisoinnilla. Esimiesvalmennuksen sisältönä oli muutokset kuntakentässä ja esimiehen rooli muutostilanteissa,strategian ja tulosketjuajattelun kirkastaminen sekä esimiesten tehtävien ja roolien selventäminen, kehityskeskustelut strategian välittäjänä ja laadukkaan esimiestyön välineinä,fasilitoiva johtajuus ja osallistavat kokous- ja palaverikäytännöt onnistuneen esimiestyön välineinä, osaamisen johtaminen, varhainen tuki ja haastavien tilanteiden puheeksiotto sekä työhyvinvoinnin tukeminen. Projektin kuluessa ilmeni tarpeita työnohjaukseen sekä yksilö- että ryhmätasolla. Projektissa kilpailutettiin työnohjauspalvelut ja työnohjausta käytettiin muutosprosessien ja esimiestyön ja johtamisen tukena.
Ylimmän johdon konsultoinnin sisältöinä ovat olleet strategian periaatteiden päivitys ja muutosohjelman muotoilu päätöksentekoa ja kokonaisuudenhallintaa tukemaan, poliittiisen johtamisen toimintatapojen kehittäminen ja valtuustokyselyn tekeminen, hallitustyöskentelyn kehittäminen ja muutosjohtamisen toteuttaminen poliittisella tasolla ja luottamuksen kasvattaminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen. Pudasjärven kaupungissa aloitettiin strategian eli kuntasuunnitelman päivittäminen, jonka kehittämisen kärkenä on elinvoiman lisääminen Pudasjärvellä.
Projektin lopussa Pudasjärven kaupungille on laadittu työhyvinvointiohjelma. Työhyvinvointiohjelmassa on huomioitu uuden kuntasuunnitelman jalkauttaminen johtamisen ja esimiestyön osaksi ja osaksi henkilöstön työtä. Työhyvinvointiohjelma pohjautuu työhyvinvoinnin edistämisen tutkittuun käytäntöön ja henkilöstö- ja esimiesvalmennusten pohjalta esiintulleisiin tarpeisiin.