Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11098

Projektin nimi: ISKE - Itä-Suomi kohtaa Euroopan

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: Presidentinkatu 3 E 1, PL 87

Puhelinnumero: 017 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ammattisuomi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marja Vartiainen

Asema: Aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: marja.vartiainen(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 80 10

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Mikkeli, Siilinjärvi, Kuopio, Juva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat ja Suomeen muuttoa suunnittelevat ihmiset sekä oppilaitokset. Sekundäärisiä kohderyhmiä ovat viranomaiset ja yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Rekrytointi- ja henkilöstöpalveuyritykset, työvoimahallinto, muut maahanmuuttoon ja maahanmuuttajuuteen liittyvät hankkeet valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ISKE -hanke on itäsuomalaisten toimijoiden muodostama digitaalisen ammattialakohtaisen suomenkielen materiaalin tuottamiseen ja hyvien eurooppalaisten kotouttamis- ja kouluttamiskäytänteiden levittämiseen keskittyvä hanke, jota koordinoi Savon ammatti- ja aikuisopisto. Ylä-Savossa hankkeen osatoteuttajana toimii Ylä-Savon ammattiopisto ja Etelä-Savossa Etelä-Savon ammattiopisto. Hanke on neuvoteltu Itä-Suomen Aikis -hankkeen osio.

ISKE -hanke tukee ja tuottaa lisäarvoa useille itäsuomalaisille maahanmuuttajahankkeille ja työmuuttoa edistäville hankkeille (ISOK -Itäsuomalaisen Osaamisen Kehittäminen, Vastaanottava Pohjois-Savo, M14 -makrohanke, OTS) luomalla eurooppalaisen asiantuntijaverkoston, tuottamalla monipuolista tietoa ja hyviä käytänteitä sellaisista Euroopan maista, joissa työmuuttoa ja siihen liittyviä ilmiöitä niin koulutuksen kuin työelämän puolelta voidaan tarkastella jo historiallisesta kontekstista. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä muiden Manner-Suomen maahanmuuttajatoimijoiden kanssa keräten muun Suomen hyviä käytänteitä ja tekemällä yhteistyötä mm. eri ammattialojen digitaalisen suomenkielen oppimateriaalin tuottamisessa.

Hankkeen tarkoituksena on kerätä hyviä käytäntöjä työperäiseen maahanmuuttoon ja erityisesti validointiin ja koulutusjärjestelyihin ja e-työkaluihin ja e-oppimateriaaliin liittyen. Kahdenvälisen tiedonvaihdon maat on valittu kolmesta eri näkökulmasta:

* valittu Euroopan maa, jossa pitkät perinteet työmuuttoon Luxemburg / Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle - Ministry of Education and VET www.men.lu tai Belgia (VDAB, www.VDAB.be)

* Euroopan maa, jossa työperäinen maahanmuutto ollut hyvin voimakasta viimeaikoina (Islanti / Education and Training Service Centre / in association with the ministry of Education of Iceland www.frae.is).


*Euroopan maa, josta on virrannut muihin maihin osaavaa työvoimaa ja aiheuttanut maassa työvoimavajeen (Puola / TNoiK, Scientific Society For Organization And Management www.tnoik.pl, Slovakia tai Tsekin Tasavalta (Aktivity Slovakia, http://www.aktivity.szm.com/popis.htm)

Hankkeen tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kunkin maan viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden kesken työperäisen maahanmuuton problematiikasta ja toimintatavoista.

Suomen aikuiskoulutuksen kattojärjestö, Aike, on kerännyt Manner-Suomen alueelta toimijaverkoston, jonka kanssa he ovat hakeneet Opetushallituksen rahoittamaa VERSOT ESR -hanketta, jossa kehitetään verkko-opiskelumateriaalia aikuisille suomen kielen opiskeluun ja arviointiin hyödynnettäväksi esim. työpaikoilla, pienillä paikkakunnilla tai ulkomailla ennen Suomeen muuttoa.

Tässä hankkeessa kerättyä tietoa välitetään Itä-Suomen viranomaisille ja oppilaitoksille sekä muille sidosryhmille muiden hankkeiden kautta ja ISKE -hankkeen tiedottamana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Päävastuun hankkeen tiedotustoiminnasta kantaa hakija. Valtakunnalliselle verkostolle avataan oma osio Aiken projektitoiminnasta kertoville nettisivuille. Opetushallituksen Aikis -sivustolle tulee myös tiedot hankkeesta. Myös kunkin osatoteuttajan nettisivuille tulee hankkeesta kertova osio.Hankkeen yhteinen aineistonkeruu- ja työskentelyalusta toimii myös hankkeen sisäisen tiedottamisenvälineenä. Hankkeelle tuotetaan yleisesite. Hankkeelle laaditaan hankkeen alussa yhteinen tiedotus ja levittämissuunitelma, jossa sovitaan vastuista, ja joka sisältää tiedotuksen kannalta tärkeimmät kohderyhmät sekä tiedotus- ja levittämismenetelmät. Myös ohjausryhmän jäsenten tehtävänä on levittää tietoa hankkeesta.

EVTAn eurooppalainen elinikäisen oppimisen portaali toimii tehokkaana tiedotuskanavana niin digitaalisen materiaalin levittämisessä, kuin hyvien käytäntöjen keräämisessä ja tiedottamisessa. Lisäksi projektin kolmantena toimintavuonna kaikki hyvät käytännöt kerätään yhteen, kirjoitetaan raportti, joka julkaistaan myös NVL (Nordic Network of Adult Learning) verkkosivuilla, johon tarkoituksena on myös kerätä hyviä käytänteitä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuonna 2009-2010 (1. toimintavuosi)

Aikis perustaa Oph:n sivustolle projektialustan, jossa tiedotetaan digitaalisen materiaalin kehittämisprojektista kaikille suomalaiselle ammatillisen aikuiskoulutuksen organisaatioille. Itäsuomalaiset ESR mamuhankkeet ovat muodostaneet yhteistyöfoorumin, jonka tehtävänä on myös levittää tietoa toistensa hankkeista omille sidosryhmilleen ja tukea toistensa toimintaa ja ohjata asiakasvirtoja hankkeiden tarjoamien palvelujen ääreen.

2. toimintavuonna (2010-2011) hyviä käytänteitä kerätään lisää, pyritään aktivoimaan eurooppalaisia toimijoita osallistumaan keskusteluihin ja jakamaan tietoa ja verkostoitumaan virtuaalifoorumin kautta. Kukin toimijaorganisaatio tiedottaa hankkeesta omilla weppisivuillaan. Hankkeen toisessa vaiheessa tiedotus tulee ulottaa erityisen vahvasti kaikille sidosryhmille ja esitellä alustavia tuotoksia ja aikataulutusta, jolloin sidosryhmät voivat alkaa hyödyntää hankkeen tuloksia.

3. toimintavuonna (2011-2012) valmiita tuotteita levitetään internetin kautta ja hankkeesta kerrotaan eri tiedotustilaisuuksissa ja seminaareissa ja verkostoissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 263

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 263

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 168 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 168 300

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

ISKE- Itä-Suomi kohtaa Euroopan -projektin ensisijainen tavoite on ollut luoda digitaalisia ammatillisen suomen kielen oppimista edistäviä oppimisympäristöjä. Hanke lähti käyntiin kansallisen Opetushallituksen hallinnoiman AIKIS -hankekonsortion kanssa yhteistyössä, linkittyen erityisesti VERSOT -hankkeeseen, jota hallinnoi AMKE International ja jossa on 17 muuta organisaatiota mukana.

Itä-Suomi kohtaa Euroopan-projektissa toinen tavoite on ollut muodostaa yhdessä projektin hallinnoijan ja muiden osatoteuttajien kanssa eurooppalainen maahanmuuttoasioihin erikoistunut verkosto, jossa on mukana viranomaistoimijoita, järjestöjä sekä koulutusorganisaatioita. Verkoston sisällä on tarkoitus saada tietoja eri Euroopan maiden maahanmuuttajien vastaanottoon liittyvistä järjestelmistä, kotouttamistoimista, validiointiprosesseista, koulutuksesta ja näihin liittyvistä työkaluista.

Projektin tuloksena syntyi maahanmuuttajille suunnattu verkko-oppimisympäristö www.ammattisuomi.fi, jossa on oppimateriaalia (sanastoharjoituksia, videoita, audioita, alakohtaisia sanastoja ja pelejä) maahanmuuttajien oppimispoluista ja työelämästa, maataloudesta ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta kasvun tukeminen.

Projektin tuloksena syntyi myös eurooppalainen maahanmuuttajatoimijoiden yhteistyöverkosto (Islanti, Belgia ja Tsekki), jonka toiminta on proaktiivista ja yhteistyö jatkuu. Lisäksi tuloksen syntyi myös itäsuomalainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka on jo synnyttänyt synergiaetuja ja jatkosuunnitelmia yhteistyöhön.

Projektin tuloksena syntyi myös uusia organisaation sisäisiä yhteistyön muotoja ammatillisten alojen ja maahanmuuttajayksiköiden kanssa.