Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11100

Projektin nimi: Musiikkikoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen Musicare-verkostossa

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: 02 263 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite: Tapahtumista on tiedotettu mm. sivustolla www.musicare.fi

Vastuuhenkilön nimi: Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Asema: T&K-päällikkö

Sähköposti: liisa-maria.lilja-viherlampi(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 040 3550291

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Paimio, Turku

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

musiikkialan ammatilliset koulutusorganisaatiot ja työelämä - musiikin ammatilliset opettajat, perusopetuksen opettajat, musiikkiopistojen opettajat, palvelukodin hanketoiminnasta vastaavat, terveydenhuollon ammattilaiset, harrastustoimintaa organisoivat tahot kuten seurakunnat ja kerhot, julkista harrastustoimintaa ohjaavat päättäjät

3.3 Välilliset kohderyhmät

hakijan ja osatoteuttajien opiskelijat (musiikkipedagogi-, musiikin perustutkinto-, luokanopettaja-, musiikkitieteen opiskelijat), artistit, koulujen oppilaat, musiikin harrastajat (yksilöt ja organisaatiot), palvelukodin asukkaat, musiikkikustannustoiminta, musiikkialan konsulttiyritystoiminta, ammattikorkeakouluopetus muilla koulutusaloilla, kulttuurin koulutusalan T&K-toiminta, musiikki- ja kulttuurialan yritystoimintaa tekevät tahot, musiikki- ja kulttuurialan yritystoimintaa suunnittelevat tahot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 269, joista naisia 155

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke tähtää varsinaissuomalaisen musiikkikoulutuksen ja työelämän intressien yhä tehokkaampaan yhteensovittamiseen, kouluttajien rakenteiden tarkoituksenmukaiseen yhtenäistämiseen ja koordinointiin. Musicare-verkosto on toiminut vuodesta 2004 lähtien joustavana yhteistyömallina ja ESR-hankkeen läpivienti perustuu verkostossa tehtyyn kehitystyöhön. 18.1.2005 solmittiin Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun, Svenska yrkeshögskolanin (sittemmin YH Novia) ja Turun konservatorion kesken verkostosopimus. Myöhemmin Turun seudun musiikkiopisto on tullut mukaan käytännössä kiinteäksi osaksi yhteistyö

Osa Musicare-verkoston innovaatioista ja suunnitelmista odottaa toteutumista ja nyt perustettava hanke tähtää osittai näiden realisoimiseen. Hankkeen 4 osa-aluetta ovat:

(1) Hyvinvointi-alue.
(2) Musiikkiharrastus-alue.
(3) Opintomoduuli-alue.
(4) Tukitoiminto-alue.

Hanke tuottaa innovatiivisia toimintatapoja (1) (2) ja yhdistää aiemmin erillään toimineita työelämän alueita. Toimintaan liittyy täsmäkoulutusta ja koulutusmallien kehittämistä, hallinnon kehittämistä, viestintäjärjestelmien parantamista, yleisöseminaareja. Se tuottaa opetusmateriaaleja, hoivapalveluille soveltuvan äänimaisemaympäristön, tutkimus/selvitystietoa.

Opintomoduuli-alue (3) rikastuttaa oppisisältöjä tehden niistä työelämäläheisempiä. Välitystoiminta lähentää opiskelijoiden työharjoittelua ja opinnäytteitä sekä työelämäosapuolen tarpeita toisiinsa. Lisäksi tätä toimintaa kehitetään ja testataan liiketaloudellisena mallina yritystoiminnan kanssa.

Toteuttajajoukko on suuri ja verkostoitunut. Välilliset vaikutukset ovat laajat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan lehdistölle, sisäisesti toimintaorganisaatioiden viestinnän yksiköiden avustuksella sekä Musicare-sivuston / uuden webportaalin kautta. Kehitystyöstä tiedotetaan viestintästrategian mukaisesti myös suoraan järjestöille ja ammatilisille verkostoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

(i) Hyvien käytäntöjen levittäminen aloitetaan Musicare-verkoston oppilaitosten sisällä vuonna 2010 erityisillä informaatiotilaisuuksilla. Näistä koostetaan materiaali, joka jaetaan asianosaisille ja osallistujille sekä muille sidosryhmille.

(ii) Hyvistä käytännöistä jaetaan tietoa vuosittain avoimien yleisöseminaarien yhteydessä sekä tieteellisissä ja ammattijulkaisuissa sitä mukaa kun raportoitavaa on.

(iii) Lopullinen, laajempi hyvien käytäntöjen levitys tapahtuu ministeriöiden myötävaikutuksella 2011. Tämän prosessin suunnittelu tapahtuu 2010 aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 626

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 186 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 037

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa tavoiteltiin musiikkikoulutuksen tarjoamien työelämävalmiuksien parantamista. Hanke toteutettiin neljällä osa-alueella: 1) Musiikkiharrastustoiminnan ohjaamisen uusien menetelmien käyttö 2) Yhteisömusiikkitoiminta hoivaympäristössä 3) Yhteiset opintomoduulit 4) Tukipalvelut ja viestintä.

Musiikkiharrastustoiminnan ohjaamisen uusien menetelmien käyttöä valmennettiin lähiopetuksena ja näistä luotiin oppimateriaali. Koulutukset saivat hyvää palautetta ja aihealueesta on suunniteltu jatkohanke.

Yhteisömusiikkitoiminta sairaalassa ja vanhusten palvelutalossa keräsi paljon positiivista huomiota asiakkailta ja toisaalta antoi runsaasti kokemustietoa jatkokehittelyyn. Teeman ympärille on alkamassa ylimaakunnallinen hanke, jossa nyt kehitettyä toimintamallia pyritään viemään osaksi julkista palvelu- ja koulutusjärjestelmää.

Hankeosapuolten yhteiset opintomoduulit luotiin kahden em. teeman ympärille. Niiden saattaminen osaksi tutkintorakennetta on kesken.

Verkostolle luotiin web-pohjainen viestintäjärjestelmä, joka tarjoaa runsaasti hyödyntämismahdollisuuksia, mm. sidosryhmien kytkeminen osaksi verkoston toimintaa, osaamisen ja osaamistarpeiden saattaminen yhteen, markkinointiviestintä jne. Viestintäjärjestelmän käyttöä maakunnallisena musiikkiportaalina on suunniteltu paikallisen taidetoimikunnan kanssa.