Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11101

Projektin nimi: Tunturiosaaja

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: TE-Keskus/Strategiayksikkö/Tunturi-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: PL 75

Puhelinnumero: 050-3962695

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mol.fi/tunturi-lappi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 037 103

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä, Enontekiö, Muonio, Kolari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tunturi-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, työnantajat ja kunnat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tunturi-Lapissa toimivat oppilaitokset, matkailuyhdistykset ja potentiaaliset työntekijät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 27, joista naisia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 73, joista naisia 35

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailu työllistää Tunturi-Lapin alueella keskimäärin 2600 työntekijää. Runsaan matkailurakentamisen myötä alueelle on syntynyt paljon majoitus- ja ravintolakapasiteettia ja sitä kautta lisää työpaikkoja. Alueen tulevaisuus näyttää valoisalta investointinäkymien ja kaivostoiminnan myötä. Kehitysnäkymien myötä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden ongelma tulee korostumaan entisestään Tunturi-Lapin alueella.

Projektin tarkoituksena on turvata työvoiman saatavuus ja pysyvyys kasvualoilla Tunturi-Lapissa.
Tavoitteena on saada uusia osaavia ja pysyviä työntekijöitä alueen yrityksiin ja parantaa alueen vetovoimaisuutta työ- ja asuinympäristönä.

Tavoitteisiin pyritään työ- ja elinkeinotoimiston, yrittäjien, kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden tiiviillä yhteistyöllä ja toiminnalla luoden työ- ja elinkeinotoimistolle uudenlaiset innovatiiviset puitteet toimia.

Projektissa luodaan uudenlainen sähköinen rekrytointimalli helpottamaan työnantajien ja työntekijöiden välistä kohtaamista.Lisäksi luodaan sähköinen portaali tehostamaan alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja aluemarkkinointia.

Toimenpiteiden vaikutuksena odotetaan paikkakunnalle muuton voimistuvan ja Tunturi-Lapin houkuttelevuuden työ- ja asuinympäristönä kohentuvan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Alkuvaiheessa tiedotetaan käynnistyvästä projektista, sen tarkoituksista ja tavoitteista. Tiedotuksen avulla rekrytoidaan hankkeeseen mukaan tulevat yritykset ja yhteistyökumppanit. Mukana olevien yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan projektia suunnitelman mukaisesti. Projektin etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan lehdistön, radion ja sähköisen portaalin välityksellä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin edetessä tai loppuvaiheessa levitetään hyviä käytäntöjä tiedottamalla työhallinnon sisällä, yrityksissä ja muille yhteistyökumppaneille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 500 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 443 221

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 522 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 450 847

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tunturiosaaja-projektin avulla pyrittiin turvaamaan työvoiman saatavuus ja pysyvyys matkailu-, rakennus- ja kaivosalalla Tunturi-Lapissa sekä vastaamaan suuriin työvoimatarpeisiin. Tavoitteena oli saada osaavia työntekijöitä alueen yrityksiin ja parantaa alueen vetovoimaisuutta työ- ja asuinympäristönä.

Vuodet 2007 ja 2008 olivat Tunturi-Lapin matkailuelinkeinon sekä rakentamisen huippuvuosia. Maailmantalouden epävakaistuminen vuonna 2009 näkyi matkailijamäärien laskuna ja rakentamisen hiljentymisenä. Kuluvasta talvesta 2012-2013 odotetaan jo onnistunutta. Taantuma näkyy kuitenkin edelleen yritysten rekrytoinnissa. Suurta rekrytointitarvetta ei ole ollut, sillä työvoimaa on ollut tarjolla valtakunnallisesti. Projektin tekemässä matkailuselvityksessä noin kolmannes matkailualan yrityksistä totesi kuitenkin, että heillä on ollut rekrytointivaikeuksia talvella 2011-2012. Erityisesti ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuus nousi esiin. Esimerkiksi ammattitaitoisista kokeista ja tarjoilijoista sekä kerroshoitajista on ollut vuosittain pula.

Osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta nyt ja tulevaisuudessa silmällä pitäen projektin lähtökohta oli onnistunut ja tavoitteet realistiset. Matkailu on työvoimavaltainen ala, jonka kehittymiseen uskotaan Tunturi-Lapissa. Projekti vei omalta osaltaan viestiä osaavan työvoiman tarpeesta eteenpäin. Tärkeää oli myös tuoda esille Tunturi-Lapin houkuttelevuutta asuin- ja työskentelypaikkana

Projektin tavoitteena oli luoda toimiva yhteistyöverkosto projektin sidosryhmien kesken. Tähän tavoitteeseen päästiin konkreettisesti Espanjan benchmarking-matkan toteutuksessa ja sähköisen portaalin (www.lappjob.com) rakentamisessa.

Benchmarking-matkan antia kuvaa hyvin kaksi asiaa: alueen vetovoima ja yhteistyö. Nämä vaikuttavat matkailun kehittämiseen ja matkailualan arvostuksen nostamiseen valtakunnallisesti. Todellinen yhteistyö ja alueen ajatteleminen yhtenä huokuivat kaikista vierailukohteista. Koettiin, että mitä laajempana kokonaisuutena toimitaan, sitä suurempi on painoarvo. Esimerkiksi Andorrassa yhteistyö koettiin elintärkeäksi, koska kyse on niin pienestä alueesta. Julkisen sektorin rooli oli merkittävä yhteistyön edistämisessä ja ohjauksessa. Tärkeäksi koettiin saada alue ja sen toimijat ymmärtämään yhteistyön merkitys ja tämän jälkeen määrittää yksi suunta ja tahtotila.

Työvoiman saatavuuskysymyksessä alueen vetovoimalla on iso merkitys. Myös työnantajien henkilöstöpolitiikkaan oli kiinnitetty alueilla runsaasti huomiota. Työntekijä nähtiin yrityksen ja alueen kilpailutekijänä. Matkailun kehittämisessä ympärivuotisuuden edistäminen on itsestäänselvyys ja sen täytyisikin olla yhteinen tavoite. Näin pystyttäisiin vaikuttamaan myös työvoiman saatavuuteen ja työntekijöiden asumiseen. Yhtä oikeaa vastausta työvoiman saatavuuskysymykseen tai työvoiman asuttamiseen ei matkalta löytynyt, mutta matka herätti paljon ajatuksia yhteistyöstä ja alueen vetovoimasta.

LappJob-sivuston tavoitteena on puolestaan parantaa alueen vetovoimaa ja helpottaa muualta tulevien työntekijöiden tuloa Tunturi-Lappiin. Sivusto tarjoaa mm. tietopaketin Tunturi-Lapin elinkeinoista, työpaikoista, koulutuksesta ja yrittäjyydestä Tunturi-Lapissa. Sivustolla on myös kuntakohtaisesti tietoa asumis-, päivähoito- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista sekä Tunturi-Lappiin muuttaneiden ihmisten tarinoita.

Sivustolle voi tunturilappilainen työnantaja julkaista oman työnantajaesittelyn, jossa voi kertoa omasta yrityksestään ja työntekijätarpeestaan. Työnhakija voi jättää työnantajalle avoimen työhakemuksen. Sivusto toimii rekrytoinnin virtuaalisena kohtaamispaikkana. Työnhakija voi liittää hakemuksensa yhteyteen videoesittelyn itsestään, jonka voi luoda sivustolla. Työnantajalla on puolestaan mahdollisuus esitellä omaa toimintaa videon välityksellä.

Matkailun lisäksi myös kaivosalalla on realisoitunut osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman tarve. Yksi projektin tavoitteista oli tuottaa aineistoa TE-toimiston, elinkeinoelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien tarpeisiin. Tähän tavoitteeseen projekti hankki ostopalveluna selvityksen kaivosalan työvoiman rekrytoinnin haasteista ja osaamisen kehittämisen tarpeista. Kaivosselvitys tehtiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun toimesta.

Selvitys julkaistiin ELY-keskuksen Raportteja -julkaisusarjassa nimellä Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla. Se löytyy sähköisenä versiona osoitteesta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-744-3

Kaivosselvitykseen haastateltiin Lapin alueella toimivia kaivoksia. Raporttiin osallistuivat myös Ruotsin Kaunisvaaran kaivos sekä Lappiin suunnitteilla olevia kaivoksia. Selvitykseen saatiin pitkän linjan kaivostoimijoilta syvällistä ja suoraa tietoa kaivostoimialan ajankohtaisista työllisyys- ja osaamistarpeista. Lisäksi raportissa selvitettiin lyhyesti matkailu-, hissi- ja kuljetusalan toimijoiden osaamis- ja rekrytointihaasteita kaivosten naapurissa.