Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11104

Projektin nimi: Asiantuntijana terveysalan muuttuvilla työmarkkinoilla (ASTE)

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun kaupunki / Turun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: (02) 263 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei omaa osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Kaija Lind

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: kaija.lind(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 050 5985 462

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Turun

Kunnat: Turku, Salo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Turun AMK:n toimialueen terveyspalveluorganisaatioiden toimijat
2. Turun AMK:n terveysalan opettajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Turun AMK:n terveysalan opiskelijat, toisen asteen terveydenhuollon opettajat ja opiskelijat, terveyspalveluorganisaatioiden asiakkaat / potilaat, tiedekorkeakoulun opettajat ja opetusharjoittelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin taustalla on tarve varmistaa terveysalan koulutuksen sisällöllinen, laadullinen ja määrällinen työelämävastaavuus ja tukea alalta valmistuvien opiskelijoiden nopeaa ja täysipainoista työllistymistä. Tätä varten tarvitaan uusia yhteistyömalleja ja nykyistä parempia vuorovaikutusrakenteita vastaamaan muuttuviin työvoiman osaamistarpeisiin. Projekti koskee terveysalan opettajien työelämäjaksoja ja se toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja sen toimialueen terveyspalveluorganisaatioiden kanssa. Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat terveyspalveluorganisaatioiden toimijat ja Turun AMK:n terveysalan opettajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat terveysalan AMK-opiskelijat ja asiakkaat.

Projektissa Turun AMK:n terveysalan opettajat (N=10) suorittavat kolmen kuukauden mittaisen työelämäjakson terveysalan palveluorganisaatioissa. Lisäksi heille on varattu yksi lisäviikko projektin tuloksellisuuteen syventymiseen. Projekti kokonaisuudessaan toteutuu vuosina 2009-2011. Em. organisaatioissa opettajat toisaalta jakavat sekä pedagogista että sisällöllistä asiantuntijuuttaan ja toisaalta perehtyvät alan tämänhetkisiin työtehtäviin ja kehittämistarpeisiin. Kokemusten avoimeksi tekemisellä ajatusten, puheen ja tekojen myötä tavoitellaan reflektiivisyyden kautta syntyvää merkityksellistämistä ja oppimista, sekä henkilökohtaisen, organisaation rakenteellisen ja suhteisiin perustuvan pääoman jalostamista ja kerryttämistä. Työelämäjakson hyöty ei jää vain opettajalle itselleen, vaan siirtyy osaksi laajempaa osaamisvarantoa alueen työelämän ja Turun AMK:n kehityksen tueksi.

Projektin vaikutuksesta opettajien henkilökohtainen suhdeverkosto vahvistuu, yhteistyökumppanien tietämys Turun AMK:n tarjoamasta asiantuntemuksesta ja palveluista lisääntyy. Tuloksena syntyy konkreettisia kehittämishankkeita. Turun AMK:n opettajista kehkeytyy merkittävä terveysalan tutkimus- ja kehitystoiminnan käynnistäjä ja -vaikuttajaryhmä Varsinais-Suomessa. AMK:n opiskelijat tekevät työelämää kehittäviä opintoja. Projektissa tuotetaan artikkeleita, esitelmiä, lyhytkoulutuksia ja työpajoja. Sen myötä uudistetaan AMK:n opetussuunnitelmien toteutusta ja opetusmateriaaleja sekä varmistetaan alan opettajien uusin käytännön asiantuntemus.

Projekti tarjoaa terveysalan työelämäorganisaatioiden toimijoille mahdollisuuden omien teoriatietojensa päivittämiseen sekä omien oppimisstrategioidensa ja itsensäkehittämisvalmiuksien lisäämiseen. Opettajille ja välillisesti myös opiskelijoille välittyy todenmukainen kuva terveysalan työelämän nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämishaasteista. Koulutuksen työelämävastaavuutta parannetaan tehostamalla opetussuunnitelmien työstämistä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa sekä tukemalla toimintatapojen uudelleen organisointia ja sosiaalisten innovaatioiden syntyä. Välillisenä vaikutuksena valmistuvat opiskelijat työllistyvät hyvin, työelämä saa valmiimpaa työvoimaa suoraan oppilaitoksesta ja potilaiden saaman hoidon laatu paranee.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektitoiminnan käynnistyessä projektipäällikkö ja projektiryhmä tekevät projektin tiedotussuunnitelman, joka hyväksytään ohjausryhmässä. Projektipäällikkö vastaa tiedotuksen toteutumisesta ja huolehtii muun ryhmän kanssa, että mukaan tulevilla terveysalan organisaatioilla on riittävä tietous projektista, sen tavoitteista, keinoista ja toivotuista tuloksista.

Käytettäviä välineitä ovat esitteet, julkaisut, uutisoinnit www-sivuilla, posterit ja muu projektissa tuotettu aineisto sekä tiedotteet, tiedotustilaisuudet sekä lyhytkoulutukset työelämäjaksojen aikana ja työpajat loppuseminaarissa, artikkelit lehdissä ja julkaisuissa sekä tutustumis- ja vierailukäynnit ja osanotto kansallisiin terveysalan tapahtumiin.

Tiedotustoimenpiteistä ja niiden onnistumisesta raportoidaan rahoittajalle väli- ja loppuraportoinnin yhteydessä. Projektista tiedotetaan aloitus-, väli- ja loppuvaiheessa. Lehdistötiedote tehdään projektin alkuvaiheessa ja tuloksista projektin päätyttyä.

Projektin osallistujat toimivat mallien ja tuotteiden välityksellä tiedottajina ja hyvien käytäntöjen julkistajina projektin päätyttyä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ohjausryhmä hyväksyy projektin etenemisaikataulun ja siihen sisältyvän suunnitelman hyvien käytäntöjen levittämisestä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 226 886

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 994

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 278 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 272 947

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli helpottaa tilannetta, jossa terveysalan ammattihenkilöt kokevat riittämättömyyttä luotettavan tiedon hankkimisessa ja soveltamisessa, ja opettajilla on ongelmia osaamisensa ajantasaisuuden ja asiakkaiden terveysongelmien autenttisen kohtaamisen suhteen. Myös opiskelijat kokevat ristiriitaisuuksia teoriaopintojen sekä ammattikorkeakoulussa ja työelämän eri ympäristöissä toteutuvien harjoittelujen välillä.

Projekti toteutui kolmen kuukauden mittaisina terveysalan työelämää kehittäneinä jaksoina vuonna 2010, joiden ajaksi Turun AMK:n terveysalan opettajat sijoittuivat alan työelämäpaikkoihin. Vastaanottavina tahoina olivat Turun sosiaali- ja terveystoimi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä; Salon aluesairaala ja Turun yliopistollinen keskussairaala, TYKSLAB ja Suomen Punaisen Ristin Turun vastaanottokeskus. Alkuvuodesta 2011 toteutettiin tuloksellisuuteen syventyneet lisäviikot. Samalla huomioitiin erityisesti kysymys projektin hyödynnettävyydestä opetussuunnitelmien toteutuksessa.

Jaksojen aikana opettajat perehtyivät alan työtehtäviin ja kehittämistarpeisiin sekä toteuttivat tutkimus- ja kehityshankkeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Opettajat tarjosivat pedagogista ja sisällöllistä asiantuntijuuttaan toimintamallien ja -sisältöjen kehittämiseen sekä uusien työelämän ja koulutuksen välisten yhteistyömuotojen aikaansaamiseen.

Projektissa 1) kehitettiin terveysalan rakenteita ja sisältöjä, 2) sovellettiin tutkimustietoa ja siihen perustuvia parhaita käytäntöjä osaksi käytännön työn toteutusta, 3) sitouduttiin pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, 4) hyödynnettiin erilaisia oppimis- ja toimintatapoja sekä yhteistyömuotoja ja 5) vahvistettiin ja solmittiin uusia verkostoja yhteistyössä koulutuksen ja työelämän kesken.

Työprosessien kehittämisen tarkastelun kohteena olivat toimintojen kirjaaminen ja raportoinnin kehittäminen. Työkäytänteiden yhdenmukaistamisessa painoalueena oli potilasturvallisuus näkökulminaan vierianalytiikka, akuutit ja henkeä uhkaavat tilanteet sekä lääkehoito. Palvelujen kehittämisessä keskityttiin pitkäaikaistyöttömien sekä pakolaisten että turvapaikanhakijoiden terveyden edistämiseen. Osaamisen johtamisen näkökulmasta kartoituksen kohteena olivat laboratoriohoitajien osaaminen ja laaja-alaiset hoitotyön tehtävät.

Projektilla parannettiin terveysalan koulutusta vastaamaan uusia osaamisvaatimuksia ja mukana olevien organisaatioiden kehittymistä ja kilpailukyvyn edistämistä entistä korkeatasoisemman tutkimus- ja kehitystyön keinoin. Kehittämisjaksot edistivät terveyttä, hyvinvointia ja osaamista sekä entistä parempien ja pitkäkestoisempien työpaikkojen syntymistä niin nykyisille kuin tuleville terveysalan asiatuntijoille. Projektissa terveysalan toimijoille tarjoutui mahdollisuus omien teoriatietojensa päivittämiseen sekä oppimisstrategioidensa ja itsensä kehittämisen lisäämiseen. Opettajille ja välillisesti opiskelijoille välittyi todenmukaisempi kuva terveysalan työelämän nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämishaasteista. Potilaiden saamaan hoitoon projekti vaikuttaa välillisesti tulosten kautta.

Kehittämisjaksojen innovatiivisuus tunnistettiin ennen kaikkea toiminnassa, jossa organisaatioiden ulkopuolista asiantuntijuutta ja näkökulmaa voidaan hyödyntää kyseenalaistettaessa positiivisella tavalla nykyistä toimintaa tutkimusnäyttöön perustuen. Jatkotyöstettäväksi ja -levitettäväksi hyväksi käytännöksi suositellaan työelämän ja ammattikorkeakoulun välistä jatkuvan ulkoisen arvioinnin tai laatujohtamisen mallia. Sen avulla voidaan puuttua tarvittavin toimenpitein asiantuntevan ihmettelyn ja kyselyjen havaitsemiin laatupoikkeamiin.

Kokoomajulkaisu von Schantz, M., Toivonen, H. & Lind, K. (toim.) 2011. Asiantuntijana terveysalan muuttuvilla työmarkkinoilla - Aluevaikuttavuutta ASTE-projektilla. Turku: Turun AMK:n raportteja 104. on ilmaiseksi ladattavissa julkaisutoiminnan verkkopalvelusta http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522161796