Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11105

Projektin nimi: SuuPIRSSI

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: Microkatu 1 C

Puhelinnumero: 017 255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.suupirssi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Maija Suhonen

Asema: koulutus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: maija.suhonen(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044 785 6437

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Sisä-Savon, Kuopion

Kunnat: Tervo, Rautalampi, Kuopio, Vesanto, Suonenjoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmään kuuluvat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston suun terveydenhoidon ja Kuopion yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen opettajat ja opiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lopullisina hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon hajaasutusalueella asuvat suun terveydenhuollon asiakkaat sekä alueen suun terveydenhuollon organisaatiot koko maakunnassa: erilaisten hoiva- ja hoitoyhteisöjen hoitohenkilökunnat, koulujen oppilaat , vanhemmat ja opettajat, kolmas sektori.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 91, joista naisia 78

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SuuPIRSSI -projektin tavoitteena on kehittää yhteistyössä Savonia- ammattikorkeakoulun, Kuopion yliopiston ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa Pohjois-Savon alueelle liikkuva suunhoidon oppimis- ja palvelutoimintayksikkö. Liikkuva suunhoitoyksikkö mahdollistaa suuhygienistin ja hammaslääkärin sekä hammashoitajan hoitotoiminnan.

Projektin tarkoituksena on lisätä yritysten, työelämän ja koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Liikkuvan yksikön palvelutoimintamalli mahdollistaa myös yritystoiminnan eri paikkakunnilla. Mallin avulla kehitetään suun terveydenhoidon ja hamamslääketieteen opiskelijoiden harjoittelua aikaisempaa monipuolisemmaksi ja erityisesti moniammatillista yhteistyö- ja yrittäjyysosaamista vahvistavaksi. Palvelutoimintaan kuuluvan täydennyskoulutuksen avulla vahvistetaan myös erilaisten kohderyhmien suun terveydenhoidon ja terveyden edistämisen osaamista. Tarkoituksena on levittää kehitettävä liikkuvan hoitoyksikön oppimis- ja palvelutoimintamalli niin koulutus- kuin julkisten ja yksityisten suun terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön kansallisesti ja kansainvälisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

SuuPIRSSI -projektin alkuvaiheessa tiedottaminen kohdentuu projektiin mukaan tuleville sidosryhmille. Projekti kirjataan ammattikorkeakoulun hankerekisteriin. Projektille avataan omat www-sivut, joissa projektista pidetään ajantasalla olevaa tietoa. Projektin tiedotuksessa mainitaan projektin olevan Euroopan unionin ja Itä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti ja noudatetaan ohjeita tunnusten käytöstä.

Projektin edetessä tiedottamista toteutetaan paikallisesti ja alueellisesti. Määräajoin projektissa mukana olevien kokouksissa tarkastellaan SuuPIRSSI-projektin vaiheita ja tiedottamisen etenemistä. Lääninhallitukselle toimitetaan projektin kustannuksella tehdyt esitteet, julkaisut ja muu vastaava sekä kokouskutsut ja -ohjelmat

Projektin lopussa laaditaan raportti, josta tiedotetaan projektiin osallistuneille, viranomaistahoille ja sovitusti julkisyhteisöille. Tiedottaminen toteutetaan alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti alan konferensseissa, seminaareissa ja sanomalehdissä ja muissa erilaisissa julkaisuissa.

Projektissa tehdyt tutkimukset raportoidaan erikseen Savonia julkaisusarjassa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista tiedotetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

2009 Tiedotus projektista Savonia-ammattikorkeakoulussa ja Kuopion yliopistossa sekä Kuopion ja Sisä-Savon suun terveydenhuollossa.

2010 Sanomalehdet (Savon Sanomat, Pieksämäen Sanomat, Iisalmen Sanomat ja muut paikallislehdet), Suuhygienistilehti ja Hammaslääkärilehti ja esim. Radio Kantti.


2011 Sanomalehdet, TV, AMK-päivät, Hammaslääkäripäivät, Sairaanhoitajapäivät, kansainväliset konferenssit

2012 Kansainväliset konferenssit
Projektin päätösseminaari.
Projektista tehdyt tutkimukset Savonian ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa sekä suun terveydenhuollon ammattilehdissä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 348 925

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 325 532

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 390 253

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 364 190

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Suupirssi-projektin aikana oli tarve kehittää suuhygienistiopiskelijoiden harjoittelua työelämän kanssa yhteistyössä siten, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus saada aikaisempaa paremmat valmiudet kliiniseen hoitotyöhön sekä osallistavaan ja ennakoivaan terveyttä edistävään toimintaan. Tavoitteena oli ideoida uutta, käyttäjälähtöistä oppimis- ja palvelutoimintamallia, jota voisi hyödyntää myös julkisissa ja yksityisissä suun terveydenhuollon organisaatioissa.

Vuosina 2009-2012 yksikön ja palvelu- ja oppimistoimintamallien tuotteistamisprosessin aikana toteutettiin helposti muunneltava informaatio- ja testiympäristö liikkuvan suun terveydenhoitoyksikön kehittämistyöhön. Ko. ympäristöä käytettiin testatun tiedon aikaansaamiseksi. Tietoa saatiin etenkin liikkuvan hoitoyksikön käyttäjien palvelukokemuksista, palvelun käytettävyydestä, ergonomiasta ja imagotavoitteiden toteutumisesta. Testitietoa hyödynnettiin palvelukokemusta painottavien osallistavien (participatory) muotoilumenetelmien kehittämisessä ja soveltamisessa. Tuotekehitysprosessissa tuotettiin aluksi tilamalli, jossa testattiin ergonomista ja aseptista toimintaa sekä teknologisten ratkaisujen ja välineistön käyttökelpoisuutta.

Liikkuvaan yksikköön soveltuvaa oppimis- ja palvelutoimintamallia kehitettiin samanaikaisesti pilotoinnin, palvelun muotoiluprosessin ja palvelun tuottajiin ja käyttäjiin kohdistuvien tutkimusten avulla.

Projektin tulos on siis oppimis- ja palvelutoimintamalli liikkuvaan asiakaspalveluyksikköön (Suupirssi).

Hanke on vahvistanut käyttäjälähtöistä, yhteisöllistä ja monialaista osaamista TKI-toiminnassa. Palvelun tuotteistamismalli on sovellettavissa ennakoivaan TKI-toimintaan. Kehittämisprosessin aikana on koulutettu yhteistyökumppaneita (esim. ajoneuvovalmistajat, teknologian kehittäjät, suun terveydenhoidon tarvikeyritykset), jolloin heidän osaamispääomansa on kehittynyt. Korityön valmistajan osaaminen on kehittynyt terveysalan palvelujen tuottamisprosessissa ja tuotteistamisessa. Yritys on saanut uusia tarjouspyyntöjä liikkuvien yksiköiden suunnittelusta kuten myös mukana ollut suun terveydenhoidon yritys. Myös hoivayhteisöjen terveyspalvelujen käyttö, ja yhteisöjen valmiudet osallistua TKI-toimintaan yhteistyössä kouluttajan kanssa ovat lisääntyneet.

Harjoittelu liikkuvassa yksikössä on tarjonnut uudenlaisen oppimistoimintamallin ja opiskelijat ovat olleet mukana tuottamassa ja kehittämässä uutta innovatiivista palvelumallia omalle asiantuntijuusalueelleen. Valmistumisen jälkeen suun terveydenhoidon opiskelijoilla on realistinen mahdollisuus työllistää itsensä perustamalla liikkuva suun hoidon palveluyritys ja valmiudet tuottaa liikkuvaa palvelutoimintaa myös julkisissa suun terveydenhuollon organisaatioissa.