Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11106

Projektin nimi: Satakunnan maahanmuuttajien ohjausverkosto

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: SATAEDU Satakunnan koulutuskuntayhtymä / Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Huittinen

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0203929-1

Osoite: Teollisuustie 5-7

Puhelinnumero: 040-199 4800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://sataedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.satainfo.fi (työn alla)

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Raunio

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: pirjo.raunio(at)sataedu.fi

Puhelinnumero: 040 1994870

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Projektin kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa antavat tahot, joiden toimintaa verkotetaan.


2) Toisena kohderyhmänä ovat kaikki ulkomailta Suomeen muuttaneet palvelutarpeidensa mukaisesti maahanmuuttoperusteista riippumatta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset ja organisaatiot, jotka palkkaavat maahan muuttavia henkilöitä sekä muut virastot ja laitokset, jotka kohtaavat maahanmuuttajia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 25, joista naisia 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 16

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatyön satakuntalainen asiantuntija- ja kehittämisverkosto sekä satakuntalainen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan malli, joka voidaan monistaa alueen kuntiin.

Tavoitteena on perustaa ohjauskeskus, joka verkottaa maahanmuuttajien neuvonnan kanssa maakunnassa toimivat tahot ja joka verkottuu myös valtakunnallisesti. Hanke hakee ja vie eteenpäin hyvät ohjaus- ja neuvontakäytännöt, kehittää ohjausmalleja, luo työkaluja asiakaspalveluun, kokoaa ja tuottaa omakielistä materiaalia ja ohjaa käytettävissä oleviin sähköisiin järjestelmiin.

Hankkeen koordinaattorina toimii Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymään kuuluva Huittisten aikuiskoulutuskeskus. Hankkessa ovat osatoteuttajina Länsi-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen kuntayhtymä / Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova sekä Porin aikuiskoulutussäätiö / Porin aikuiskoulutuskeskus. Hanke verkottuu Pohjois-Satakunnan, Porin, Rauman ja Kaakkois-Satakunna TE-toimistojen sekä Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry:n ja Rauman maahanmuuttotoimiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on toiminnan juurruttaminen osaksi satakuntalaista toimintatapaa projektin päättymisen jälkeen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Päävastuu hankkeen tiedottamisesta on koordinaattorilla. Hankkeen alussa laaditaan tarkennettu tiedotus- ja levityssuunnitelma, joka sisältää tärkeimmät kohderyhmät, aikataulun
sekä tiedotusmenetelmät.

Hankkeelle tuotetaan yleisesite syksyllä 2009, jota jaetaan ohjausryhmän ja verkoston välityksellä yhteistyötahoille ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Hanketta esitellään tarkemmin koordinaattorin tiedotuslehdessä "Vokaalisoinnussa", jonka levikkiä laajennetaan myös valtakunnalliselle tasolle laadittavan tiedotussuunnitelman mukaisesti.
Hanketta esitellään verkoston tapahtumissa ja koulutuskuntayhtymän tiedotustilaisuuksissa.
Hankkeesta tiedotetaan myös mukana olevien toteuttajien www-sivuilla sekä alueen tiedotusvälineissä.

Ohjausryhmän jäsenet vastaavat omalta osaltaan hankkeen tiedottamisesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä huolehditaan siitä, että hankkeessa mukana oleva verkosto, rahoittaja, muut viranomaiset ja Satakunnan alueen kunnat saavat
jatkuvaa tietoa hankkeen etenemisestä, kokemuksista, hyvistä käytännöistä ja toimivista kehitetyistä malleista.

Hankkeesta laaditaan loppuarvioinnin jälkeen joulukuussa 2010 julkaisu, jossa kerrotaan hankkeen ohjausryhmän, ohjausta antavan verkoston ja maahanmuuttajien kokemuksia saaduista tuloksista. Julkaisussa esitetään rakennettua ohjausmallia, sen toimivuutta ja jatkosuunnitelmia, jotka pohjautuvat hankkeen esiin nostamille hyville käytännöille. Julkaisu toteutetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa ja jaetaan sekä satakuntalaisille että valtakunnallisille yhteistyökumppaneille sekä kohdennetuille tiedotusvälineille. Tarkennettu aikataulu ja suunnitelma laaditaan tiedotussuunnitelman tarkennuksen yhteydessä ohjausryhmän toimesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 91 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 116 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 106 808

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Satakunnan maahanmuuttajien ohjausverkosto eli ALKU -hanke on ollut kuin opintomatka, jonka aikana on innostuttu, yritetty erilaisia asioita, arvioitu uudelleen ja järkeistetty toimintoja. Vaikka matka on ollut suhteellisen lyhyt, paljon on saatu aikaan ja jotain on jouduttu karsimaan.

Projektikauden aikana tehtiin kuntavierailuja eri viranomaistahojen luo ja kerättiin tietoja; jo alussa oli selvää, että vierailujen kohteita oli paljon. Osatoteuttajan, WinNovan, edustajan kanssa suunniteltiin projektin toimintoja ja yhdessä mietittiin, kuinka parhaiten tavoitetaan Satakunnan kaikkien kuntien edustajat. Ideoinnin tuloksena oli sähköisen kysely, jonka avulla tavoitettiin monen tahon edustajia.

Kyselyn vastaanottajista muodostettiin vähitellen kasvava sähköpostilista, joka yhä projektin lopussa toimii ja jota edelleen päivitetään. Tästä listasta on muodostunut projektin aikana moniammatillisen asiantuntijaverkostoston yksi tärkeimmistä toimintamuodoista. Tämän listan avulla tiedotetaan maahanmuuttajien parissa työskenteleville maahamuuttajuuteen liittyvistä asioista ja sen jäsenet osallistuvat myös aktiivisesti satakuntalaiseen maahanmuuttajakeskusteluun.

Toinen verkoston tärkeä toimintamuoto on koulutusseminaarit. Projektin ensimmäisen kolmanneksen lopulla 15.3.2010 projekti järjesti verkostolle Työkaluja maahanmuuttajatyöhön -seminaarin, johon osallistui 47 eri alojen edustajaa pääasiassa Porin ja Rauman seuduilta. Toinen koulutustilaisuus järjestettiin 1.12.2010 yhteistyössä Satakunnan ELY -keskuksen ja muiden satakuntalaisten maahanmuuttajaprojektien kanssa. Koulutuspäivän nimi oli Viranomaiselta viranomaiselle: EU -kansalainen kunnassa ja se oli suunnattu erityisesti kuntaviranomaisille. Päivän aikana poliisin, maistraatin, TE -toimiston ja Kelan edustajat kertoivat EU -kansalaisen lupa-, rekisteröinti- ja etuusasioista. Lisäksi Väestöliiton monikulttuurisuus-asiantuntija valotti maahanmuuttajan näkökulmaa viranomaisten parissa asioimisessa. Tilaisuuteen otti osaa 53 eri alojen edustajaa ja tällä kertaa mukaan saatiin myös pienempien kuntien edustajia.

Maahanmuuttajille suunnattu neuvontapiste avattiin huhtikuussa 2010 Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen tiloissa, koska siellä käy päivittäin paljon maahanmuuttajia ja yhteistyö SMY:n kanssa sujui hienosti. Alkuun neuvottavia kävi tiuhaan tahtiin, mutta toiminnan aikana kävi ilmi, että päiväsaikaan useat maahanmuuttajat ovat joko työssä tai kielikurssilla, eivätkä pääse tulemaan. Toimintaa järjesteltiin uudelleen ja neuvonta jatkui puhelimitse, sähköpostitse ja ajanvarauksella. Tarvetta palvelulle on ollut tasaisen epätasaisesti, mutta useimmat eivät ole tulleet uudelleen kysymään, joten luultavasti "no news is good news" eli he ovat saaneet avun. Ehkä paras neuvontakokemus oli, kun eräs romanialaisnuorukainen tuli neuvontaan melkein itkien ja lähti pois parin tunnin päästä nauraen!

Projektin puolivälissä mietittiin, miten matkan varrella kerättyä materiaalia saataisiin hyödynnettyä, jotta mahdollisimman moni muukin taho voisi käyttää sitä hyväkseen - tiedon jakaminenhan on eräs ESR -projektin edellytys. Projektissa alettiin työstää nettisivustoa, joka olisi satakuntalainen tietopankki sekä maahanmuuttajille että heidän parissaan toimiville. Projektin loppupuolella julkaisimme satainfo.fi -sivuston, jonka ylläpitoa oppilaitoksemme Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikkö tukee.

Projektissa kehitettyjä tuotteita ovat Kiertävän neuvojan malli ja EU -kansalaisen viranomaisasiat Satakunnassa -ohjeistus. Molempia tuotteita on esitelty kuntaviranomaisille ja ne ovat herättäneet kiinnostusta. Kiertävän neuvojan mallia on levitetty myös valtakunnallisesti.

Opintomatka on nyt lopussaan ja ajatukset pyörivät jo osittain uudessa tammikuussa alkavassa hankkeessa. Uusi hanke on nimeltään Maahanmuuttajat Satakunnan voimavarana, eli VOIMA, ja siinä jatketaan joitain ALKU -hankkeen toimintoja. Verkoston toiminta jatkuu tiedotuksen sekä koulutuspäivien järjestämisen merkeissä. Maahanmuuttajien neuvontaa jatketaan samalla periaatteella, kuin ALKU -hankkeessa sekä nettisivustoa ylläpidetään ja kehitetään uuden hankkeen puitteissa. Myös uusia toimintoja kehitetään mm. kuntien kotouttamisohjelmien parissa.