Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11110

Projektin nimi: Opinpolut maasta maahan

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0203929-1

Osoite: Suoratie 1, PL 87

Puhelinnumero: 040 1994800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://sataedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinpolut.fi (vuoden 2013 loppuun asti), sen jälkeen tiedot siirtyvät sataedu.fi-sivulle

Vastuuhenkilön nimi: Veli-Matti Vuori

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: veli-matti.vuori(at)sataedu.fi

Puhelinnumero: 040 1994130

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työperusteisesti Satakuntaan muuttavat ulkomaalaiset perheet, Suomeen aiemmin työperusteisesti muuttaneet sekä muuttoa suunnittelevat. Hankkeen kuluihin on sisällytetty tämän kohderyhmän ammatillisen pätevyyden päivittämisestä johtuvat testaus-, kartoitus- ja koulutuskustannukset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) Maahanmuuttajia työllistävät yritykset tai heidän työllistämistään suunnittelevat; maahanmuuttajien osaaminen saadaan nykyistä nopeammin ja tehokkaammin käyttöön.

2) Oppilaitokset ja niissä työskentelevät kouluttajat saavat uutta tietoa ja osaamista työnsä tueksi.
Lähtömaakoulutusta, ammatillista suomen kieltä ja osaamiskartoituksia kehitetään toimiviksi työkaluiksi. Kouluttajien yhteistyö tehostuu ja hankkeessa syntyy uusia hyviä käytäntöjä, joita voidaan edelleen levittää muille kumppaneille.

3) Hankkeiden välinen yhteistyö tehostaa kaikkien hankkeiden alkuperäisten tavoitteiden toteutumista ja siten tuo suurimman hyödyn eri hankkeiden kohderyhmille.

4) Valtakunnanlaajuisesti ulkomailta rekrytointia harjoittavat tahot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 191, joista naisia 78

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten tutkintoja 7

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään, tuotetaan ja pilotoidaan koulutus- ja opastuspolkuja Suomeen työperusteisesti rekrytoiduille henkilöille. Polutus aloitetaan jo lähtömaassa. Keskeisenä tehtävänä on luoda uusia koulutuspolkuja sekä ennen maahan muuttoa että välittömästi sen jälkeen ja toisaalta myös selvittää käytössä olevien menetelmien tehokkuutta ja maahanmuuttajien ja työnantajien kokemuksia koulutusten onnistumisesta. Hanke selvittää myös tutkimusnäkökohtaisesti sitä, mitkä käytännöt toimivat ja saavat aikaan hyviä tuloksia. Projektin tuloksena saadaan Suomeen työperusteisesti muuttavista koulutettua työvoimaa.

Projektissa vertaillaan koulutusten toteuttamista ja kotoutumisessa/työllistämisessä onnistumista kansainvälisten partnerien kanssa ja pilotoidaan muualla toteutettuja hyviä käytäntöjä. Projektin tuloksena saadaan tietoa myös uudentyyppisen kielenopetusmetodin tehokkuudesta ja toimivuudesta henkilöiden kohdalla, jotka aloittavat kielen opiskelun aivan alusta. Hankkeen tuloksena luodaan toimiva yhteistyökäytäntö työvoimaa rekrytoivien ja rekrytoituja kouluttavien tahojen välille. Työvoimapulasta kärsivät alat saavat koulutettua ja alalle soveltuvaa työvoimaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Päävastuu hankkeen tiedottamisesta on koordinaattorilla. Hankkeelle avataan oma internet-sivusto. Sivuja päivitetään, niillä kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Hankkeesta tiedotetaan myös toteuttajaorganisaation omilla sivuilla. Hankkeelle tuotetaan yleisesite sekä tuote-esite kehitetyistä koulutuksista. Hanketta esitellään erilaisissa tapahtumissa ja koulutuskuntayhtymän tiedotustilaisuuksissa. Hanke osallistuu aktiivisesti MATTO-tukirakenteen järjestämiin tilaisuuksiin. Hankkeen alussa laaditaan tarkennettu tiedotus- ja levityssuunnitelma, joka sisältää tärkeimmät kohderyhmät sekä tiedotusmenetelmät. Myös ohjausryhmän jäsenet vastaavat omalta osaltaan hankkeen tiedottamisesta. Hankkeesta tiedottamiseen valmistellaan materiaalia myös työperusteisten maahanmuuttajien äidinkielillä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä huolehditaan siitä, että kaikki hankkeessa mukana olevat tahot saavat jatkuvasti tietoa hankkeen etenemisestä, kokemuksista, hyvistä käytännöistä ja toimivista kehitetyistä malleista. Hakijan ensisijaisella vastuulla on se, että myös muut työperusteisen maahanmuuton hankkeet sekä maahanmuuttajia kouluttavat tahot saavat tietoa. Varmistetaan se, että hankkeesta annetaan riittävästi ja oikeanlaista tietoa myös viranomaistahoille. Hankeen jatkuva arviointi mahdollistaa sen kehittämistoimenpiteet hankkeen aikana ja siten varmistetaan laadukkuus. Koulutuskuntayhtymän kehitysjohtaja toimii myös hankkeen käytäntöjen levittämisessä jakaen tietoa omien laajojen kontaktiensa kautta. Toimivista (myös ei-toimivista) käytänteistä keskustellaan hankeyhteistyötahojen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 667 717

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 654 202

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 792 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 778 984

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on ollut luoda yksilölliset koulutuspolut työperusteisille maahanmuuttajille ja heidän perheenjäsenilleen. Kieltä ja kulttuuria kouluttamalla haluttiin tukea kohderyhmän sopeutumista Suomeen ja Satakuntaan. Hanke mahdollisti myös suomen kielen opiskelun jo lähtömaassa.
Tavoitteena on ollut, että hankkeen tuottama tieto hyödyttää välillisesti kaikkia ulkomailta rekrytoivia tahoja. Toisena välillisenä kohderyhmänä ovat olleet satakuntalaiset yritykset, joiden valmiuksia ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen haluttiin tukea.

Toteutus
Projekti on järjestänyt lähtömaakoulutuksen lähiopetuksena Puolassa ja Virossa. Lisäksi hanke on kouluttanut suomen kieltä joko osittain tai kokonaan verkkovälitteisesti bulgarialaisille sairaanhoitajille ja Satakuntaan tuleville hammaslääkäreille. Lähtömaakoulutusten yhteydessä on vastaanottavalle työyhteisölle järjestetty monikultturisuuskoulutuksia (yhteensä 12 kpl).
Projekti on myös tukenut Satakuntaan rekrytoitujen espanjalaisten sairaanhoitajien kotoutumista muun muassa pilotoimalla kulttuuri- ja yhteiskuntatietouden oppimiseen keskittyvän koulutuksen yhteistyössä VOIMA-hankkeen kanssa.
Projektin Suomessa järjestämien koulutusten (yhteensä 15 kpl) avulla ulkomailta rekrytoidut työntekijät ovat oppineet erityisesti työssään tarvitsemaansa suomen kieltä. Hanke on kouluttanut työpaikkojen ulkomaalaisille työntekijöille suomea seuraavilla ammattialoilla:
- hoiva-ala (sairaanhoitajat, hammaslääkärit)
- metalliala (hitsaajat, koneistajat)
- elintarvikeala
- puhdistuspalveluala (siivous, pesula)
- tekniikan ala (insinöörit)

Projektissa on koulutettu suomen kieltä myös työttömäksi jääneille maahanmuuttajille sekä Olkiluodossa työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille ja heidän puolisoilleen. Koulutusten fokuksena oli suomalaisen työelämän tuntemus. Työttömäksi jääneille työperusteisille maahanmuuttajille järjestettiin myös myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus Ulvilassa. Projektin aikana on kokeiltu myös koulutuspolutusta, jossa hoiva-alalle haluavat maahanmuuttajat pääsivät opiskelemaan lähihoitajaopintoihin.
Hankkeessa on pyritty syventämään kouluttajatahon ja yrityksen yhteistyötä. Hankkeen aikana on esimerkiksi haastateltu satakuntalaisia yrityksiä, joilla oli kokemusta maahanmuuttajatyöntekijöistä. Projekti toteutti myös kaksi kattavampaa selvitystä Attendon ja Harjavallan sairaalan kanssa. Selvityksissä tarkasteltiin yritysten ulkomaalaisen hoivahenkilökunnan sopeutumista työyhteisöönsä sekä integroinnin edistämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Sataedun sisällä yhteistyö on ollut hanketoimijoiden välillä tiivistä. Hanke muun muassa pilotoi yhteistyössä Satakunnan OpinOvi - ja VOIMA-hankkeiden kanssa Monikulttuurinen kompetenssi -verkkokurssin. Valtakunnallisesti projekti on osallistunut aktiivisesti MATTO-tukirakenteen verkostokokouksiin ja verkostoitunut muiden työperusteisen maahanmuuton kehittämisprojektien kanssa. Projektissa on kehitetty myös kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi Saksan benchmarking-matkalla. Lisäksi hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä eri maiden EURES-neuvojien kanssa.
Hanke on järjestänyt keväällä 2012 työperusteisen maahanmuuton seminaarin yhdessä Työhön Satakuntaan- ja VOIMA-hankkeiden kanssa. Lisäksi hankkeen toimintaa ja tuloksia on esitelty sekä Eurajoen kunnan järjestämässä monikulttuurisuustilaisuudessa että Satakunnan ELY-keskuksen Välkky-hankkeen seminaarissa. Projekti on ollut mukana myös Länsi-Suomen Helmet -verkostossa.
Numeraalisten tavoitteiden suhteen projekti on onnistunut hyvin. Projektin määrälliset tavoitteet ja toteumat:
- Aloittaneet (tavoite 157): 191
- Suoritetut tutkinnot tai osatutkinnot (tavoite 20): 18
- Koulutus- ja henkilötyöpäivät (tavoite 3000): 3198
- Lyhytkestoiset toimenpiteet: 316
- Projektiin mukaan tulleet yritykset (tavoite 18): 25
- Projektiin mukaan tulleet muut organisaatiot (tavoite 30): 30

Tulokset
Hankkeessa on onnistuttu luomaan yksilöllisiä koulutuspolkuja niin Suomessa kuin lähtömaasta Suomeen. Projektinaikaiset kokemukset on painettu kahdeksi julkaisuksi "Lähtömaakoulutuksen opinpolku" ja "Mikä kielitaito riittää? Opinpolku riittävään kielitaitoon ja sen arviointiin". Edellinen julkaisu mallintaa lähtömaakoulutusta ja sen järjestämisen, jälkimmäinen antaa mallin riittävän kielitaidon arviointiprosessiin. Tiedon jalkauttamiseksi hanke on myös tehnyt YouTube-sivustolta löytyvän videon ammatillisen suomen kielen kehittymisestä.
Koulutusten avulla on kehitetty paitsi koulutusmalleja ja -tuotteita mutta myös ammatillisesti eriytynyttä suomen kielen oppimateriaalia eri aloille ja taitotasoille.
Hankkeen kokemusten pohjalta on luotu uusia koulutustuotteita suomen kielen kouluttamiseen niin lähtömaassa kuin Suomessakin. Koulutustuotteet ovat siirtyneet osaksi Sataedun koulutustarjontaa. Koulutustuotteiden avulla pystytään vastaamaan elinkeinoelämän asettamiin koulutustarpeisiin entistä tehokkaammin.