Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11117

Projektin nimi: AmmattiOpe ja TyöpaikkaOpo

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 31.10.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 2245018-4

Osoite: Satamakatu 19, PL 197

Puhelinnumero: 02-6235000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.winnova.fi

Projektin kotisivun osoite: WinNovan Moodleen on perustettu hankkeelle oma työtila

Vastuuhenkilön nimi: Taina Kivioja

Asema: kehittämispäällikkö, hanke-ja työelämäpalvelut

Sähköposti: taina.kivioja(at)winnova.fi

Puhelinnumero: 044-4557306

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Pori, Nakkila, Huittinen, Kankaanpää, Rauma

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat satakuntalaiset ammatillisen koulutuksen opettajat (70 hlöä) ja työpaikkaohjaajat (110 hlöä). Osa opettajista saattaa suorittaa työleämäjaksonsa lähimaakunnassa, jos se on tehtävien kannalta järkevää. Ensijaisena kohderyhmänä ovat opettajat, jotka eivät ole aiemmin olleet työelämässä kehittämässä työelämävalmiuksiaan, tai joiden aiemmasta työelämäjaksosta on kulunut vähintään kolme vuotta. Näin varmistetaan, että mahdollisimman moni ammatillinen opettaja voi täydentää työelämäyhteyksiään ja ammattitaitoaan myös oppilaitoksen ulkopuolelle. Työelämävalmiuksien kehittämismahdollisuus ulotetaan kuitenkin yhteistyöoppilaitosten koko opettajakunnan käyttöön.

Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös yritysten työpaikkaohjaajat, jotka ovat saaneet tähän tehtävään koulutuksen jo jokin aika sitten tai joilta ko. koulutus puuttuu kokonaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat opettajien työelämävalmiuksien kehittämisen kohdeyritykset ja työpaikkaohjaajien taustayritykset ja muut taustaorganisaatiot (julkiset työnantajat ja 3. sektori). Tavoitteena on, että opettaja voi ulottaa omaa pedagogista asiantuntemustaan työpaikalle ja luoda tällä tavoin uusia työpaikkaohjaajan ja opettajan välisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 257, joista naisia 144

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Satakuntalaisten ammatillisten oppilaitosten opettajista yli kolmannes on 46-55 -vuotiaita. Opettajan tehtävissä 10 vuotta tai enemmän yhtäjaksoisesti työskennelleitä on opettajakunnasta lähes 50-60 % oppilaitoksesta riippuen. Ajantasainen työelämän ja oman ammattialan työtehtävien, teknologian ja menetelmien tuntemus on olennainen osa ammatillisen opettajan ammattitaitoa, jonka ylläpitämiseksi työelämävalmiuksien ja osaamisen kehittäminen ovat välttämättömiä. Lisäksi ajantasainen ammattitaito lisää oman ammatin hallinnan tunnetta ja vahvistaa omalta osaltaan opettajan työkykyä ja työssä jaksamista.

Työpaikkaohjaajia on koulutettu valtakunnallisissa ja alueellisissa projektiverkostoissa myös jo edellisellä ohjelmakaudella. Tässä projektissa haetaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja työpaikkaohjaajien ohjauksen ja opettajien sekä työpaikkaohjaajien yhteistyön tehostamiseen.

Projektin tavoitteena on lisätä ja syventää ammatillisten opettajien työelämäyhteyksiä ja ylläpitää sekä kehittää opettajien ammattitaitoa omalta opetusalaltaan työelämävalmiuksien kehittämisen avulla. Lisäksi tavoitteena on luoda opettajan ammattitaidon arvioinnin työväline, joka helpottaa koulutuksen suunnittelussa jatkossa ja työelämäjaksojen tarpeen arvioinnissa. Tavoitteena on myös tiivistää opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä yhdistämällä opettajan työelämäjaksoon ko. typaikkaohjaajan pedagoginen ohjaus.

Projektin kohderyhmänä on 70 ammatillista opettajaa ja 110 työpaikkaohjaajaa Satakunnan alueelta. Työalämäjaksoihin liittyen suoritetaan myös tutkintoja tai tutkinnon osia. Projektin päätoteuttaja on Länsirannikon koulutus Oy, WinNova ja osatoteuttajana toimii Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat opettajien työelämäosaamisen kartoittaminen, opettajien työelämävalmiuksien kehittäminen työpaikoilla toimimisen yhteydessä (2 viikkoa - 3kk/opettaja), työpaikkaohjaajien pedagoginen ohjaus ja opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteisen asiantuntijavaihtorekisterin luominen.

Kehittäviä uusia tuotteita ovat opettajien työelämävalmiuksien kehittämisen toimintamalli palautejärjestelmineen, työpaikkaohjaajien pedagoginen ohjausohjelma, opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteinen asiantuntijavaihtorekisteri ja opastyyppinen loppujulkaisu.

Projektin vaikutuksena ammatillisten oppilaitosten työelämäyhteydet kehittyvät ja työelämän kanssa aikaansaadaan aitoja kehittämiskumppanuuksia. Tästä ovat osoituksena koulutuksen työelämävastaavuuden parantuminen (asiakaspalaute, opetussuunnitelmat, työelämälle suunnattujen koulutusten määrien kasvu).

Lisäksi satakuntalaisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyö tiiviistyy. Tiivistynyt yhteistyö näkyy mm. asiantuntijavaihtona ja yhteisenä koulutuksen järjestämisenä.

Projektia varten laaditaan projektikohtainen tuloskortti (project scoregard), jonka avulla seurataan projektin toteutumista, tuloksia, tuotoksia, vaikutuksia sekä tiedotusta ja levittämistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotusuunnitelma liitteenä. Tiedotussuunnitelma täsmentyy projektin alussa ja sitä tarkistetaan projektin kuluessa. Tiedotussuunnitelman seurannassa hyödynnetään projektin tuloskorttia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Levityssuunnitelma liitteenä. Levityssuunnitelma täsmentyy projektin alussa ja sitä tarkistetaan projektin kuluessa. Levityssuunnitelman toimenpiteet ja seuranta sisällytetään projektin tuloskorttiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 552 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 537 307

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 840 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 816 109

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Satakuntalaisten ammatillisten oppilaitosten opettajista yli kolmannes on 46-55 -vuotiaita. Opettajan tehtävissä 10 vuotta tai enemmän yhtäjaksoisesti työskennelleitä on opettajakunnasta lähes 50-60 % oppilaitoksesta riippuen. Ajantasainen työelämän ja oman ammattialan työtehtävien, teknologian ja menetelmien tuntemus on olennainen osa ammatillisen opettajan ammattitaitoa, jonka ylläpitämiseksi työelämävalmiuksien ja osaamisen kehittäminen ovat välttämättömiä. Projektin tavoitteena oli lisätä ja syventää ammatillisten opettajien työelämäyhteyksiä ja ylläpitää sekä kehittää opettajien ammattitaitoa omalta opetusalaltaan työelämävalmiuksien kehittämisen avulla.
Projektin päätoteuttaja oli Länsirannikon koulutus Oy, WinNova ja osatoteuttajana toimi Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu.
Projektin kohderyhmänä oli 70 ammatillista opettajaa ja 110 työpaikkaohjaajaa Satakunnan alueelta. Työalämäjaksoihin liittyen suoritettiin vähäisessä määrin myös ammatillisen tason tutkintoja tai tutkinnon osia. Työelämäjaksoille valittiin opettajat kriteerien perusteella siten, että jakauma edusti tasapuolisesti eri koulutusaloja sekä nuorten että aikuisten opetussektoreita ja priorisoitiin opettajat, joilla oli eniten tarvetta työelämäosaamisen päivitittämiseen. Valinnassa olivat vahvasti mukana myös opettajien esimiehet, jolloin opetusjärjestelyt pystyttiin suunnittelemaan niin, että opettajien jaksoille lähtö onnistui.

Projektissa toteutettiin opettajien työelämäjaksoja (WinNovassa 45 opettajaa ja Sataedussa 42 opettajaa) jaksojen pituuden vaihdellessa 2 -12 viikkoon. Työelämajaksojen aikana opettajat toteuttivat työpaikkaohjaajien ohjausta ja perehdytystä toteuttamalla sitä eri aloille ja työpaikkakohtaisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan yhteisen pedagogisen ohjausmallin mukaan. Kukin opettaja kokosi jaksostaan raportin, johon kuvattiin mm. perehdytys ja oman osaamisen kehittyminen. Tuotokset on koottu organisaatioissa muiden opettajien hyödynnettäviksi intrajärjestelmiin.
Osa opettajista tutustui jaksonsa aikana useampaan yritykseen tai organisaatioyksikköön, mutta valtaosa toteutettiin yhdessä työpaikassa. Tavoitteena oli myös lisätä opettajien sekä työpaikkaohjaajien yhteistyötä ja tukea jatkuvuutta luomalla pysyviä kontakteja ja verkostoja kokoamalla työpaikkojen yhteyshenkilöistä asiantuntijarekisteri Sataedun ja WinNovan käyttööön. Jaksoilta saadun ajantasaisen ammattitaidon koettiin lisäävän oman ammatin hallinnan tunnetta ja vahvistavan omalta osaltaan työkykyä ja työssä jaksamista. Tämä tuli todettua hankkeessa saaduissa palautteissa.
Hankkeessa kehitettiin opettajille yksinkertainen ammattitaidon arvioinnin työväline, jonka avulla he pystyivät sunnittelemaan ja itsearvioimaan osaamisen kehittymistä jaksojen aikana. Hankkeen lopussa työelämäjaksoihin osallistuminen kirjattiin opettajien osaamisen hallinnan seurannassa käytössä olevaan Sympa-järjestelmään (WinNova). Projektia varten laaditttiin projektikohtainen tuloskortti (project scoregard), jonka avulla seurattiin esim. ohajusryhmässä projektin toteutumista, tuloksia, tuotoksia, vaikutuksia sekä tiedotusta ja levittämistä.
Kehittäviä uusia tuotteita olivat opettajien työelämävalmiuksien kehittämisen toimintamalli palautejärjestelmineen, työpaikkaohjaajien pedagoginen ohjausohjelma, opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteinen asiantuntijavaihtorekisteri ja opastyyppinen loppujulkaisu, josta tehtiin sekä nuorten että aikuisten puolelle soveltuvat painotuotteet.
Palautejärjestelmä koostui jaksojen jälkeisistä workshop-keskustelutilaisuuksista, joissa opettajat kuvasivat kokemuksiaan ns. "tähtihetkimallilla" l. mitä hyötyä sain itse, mitä uutta voin tuoda omaan työhöni/ opetukseeni ja mitä hyötyjä työpaikka sai jaksostani. Palautetta jaksoista ja myös niden hyödynnettävyydestä kerättiin webropol-kyselynä erikseen opettajilta, työpaikkojen yhteyshenkilöiltä sekä koulutuspäälliköiltä. Näistä tehtiin yhteenvedot edelleen hyödynnettäviksi.
Hankkeen kokemuksia levitettiin eri tavoin mm. lehtijutuin organisaation sisällä ja myös ulkopuolelle. Koulutusalojen omissa kokouksissa sekä järjestämällä yhteinen seminaari ( 50 osallistujaa), jossa käyttiin läpi tulevaisuuden opettajan roolia ja osaamisvaatimuksia sekä kuultiin kokemuksia ja näkemyksiä työpaikoilta ja jaksoilta.
Loppujulkaisuna päädyttiin tekemään hyvin tiivistetty paketti: "Työpaikkaohjaajan ABC-kirja", johon on lyhyesti koottu oleellisimmat asiat ja termit, joita työpaikkaohjaaja tarvitsee työssäoppimisen ohjaukseen liittyen. Painotuotteita on jaettu työpaikoille opettajien toimesta sekä organisaatiolle
Projektin vaikutuksena ammatillisten oppilaitosten työelämäyhteydet kehittyivät ja työelämän kanssa aikaansaatiin aitoja kehittämiskumppanuuksia. Lisäksi satakuntalaisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyö tiiviistyi ja kehitettiin samantyylisiä lomakkeita käytettäväksi myös jatkossa opettajien työelämäjaksojen ohjauksessa.