Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11118

Projektin nimi: TRAD-hanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oy Porvoon Kauppaoppilaitos - Borgå Handelsläroverk Ab

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0130270-5

Osoite: Opistokuja 1

Puhelinnumero: 019 529 9200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkol.net

Projektin kotisivun osoite: www.kankan.fi JA www.ilonaiheet.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jarl Bergström

Asema: rehtori

Sähköposti: jarl.bergstrom(at)pkol.fi

Puhelinnumero: 044 504 1704

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon

Kunnat: Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin välittömät kohderyhmät ovat:
1. Alueen taide- ja käsityöläiset, yhteensä määritelty noin 20 toimijaa. Hanke tuottaa konkreettisia tuotteita ja laadukkaita tuotekokonaisuuksia myyntiin ja markkinointiin.
2. Länsirannalle suunniteltavan Taidetehdas-Kampuksen toiminnan kehittämisryhmä, sekä tulevat tuotantoyksiköt saavat tuoteryhmiä ja uusia konsepteja niiden markkinoimiseksi. Lisäksi hankkeen aikana sitoutetun tuotatoyhteisön.
3. Taidetehtaan taiteilijaryhmät.
4. Kulttuurimatkailijat, erityisesti japanilaiset ja venäläiset.
5. Porvoon kaupungin yrittäjät Runebergin kodin puoleisen kulttuurikorttelin kehittymisen myötä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat Porvoon kaupungin matkailu-, kulttuuri- ja sivistystoimi, oppilaitoksista Inveon, Folkakademi, Haaga-Helia ja Porvoon kauppaoppilaitos. Lisäksi välillisinä kohderyhminä ovat Porvoon työvoima- ja elinkeinotoimisto, yksityiset liikeyritykset, Porvoon kaupunki, sekä HH:n Porvoon kampus.

Venäjän kansantaiteiden korkeakoulun filiaali tarjoaa matkailu-, kulttuuri-, ja elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia hankkeen aikana kehittää kv-toimintaa.
Musiikki, business ja terveydenhuoltosektori (neurokuntoutus), joita varten tarvitaan esiselvitys ja markkinapotentiaalin kartoitus.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 41, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 9, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda Porvooseen fyysinen ja virtuaalinen käsityö- ja perinnetaiteiden kansainvälinen keskus. Hanke edistää Porvoon tunnettuutta keskiaikaisena kaupunkina, kansainvälisenä pitsikulttuurin keskuksena sekä tietotekniikka- ja innovaatiokeskuksena. Erityisesti pitsinnypläystekniikan hyödyntämiseksi e-learningin ja neurokuntoutusohjelmien, sekä design- ja kulttuurimatkailun kehittämisessä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Porvoon kauppaoppilaitoksen, KanKan ry:n, Haaga-Helian ja TKK:n kanssa.

Projektin välittömät kohderyhmät ovat alueen taide- ja käsityöläiset, Taidetehdas-Kampuksen toiminnan kehittämisryhmä sekä hankkeen aikana sitoutettu tuotantoyhteisö. Kohderyhmänä ovat myös kulttuurimatkailijat, erityisesti japanilaiset ja venäläiset sekä Porvoon kaupungin yrittäjät.

Keskeisinä toimenpiteinä toimitilaksi vuokrataan Porvoon Tullitalo, jonne luodaan ns. design- ja kulttuurimatkailun infopiste yhteistyössä Haaga-Helian matkailuopiskelijoiden kanssa. Borgå folkakademi Ab:n kanssa aloitetaan hankeyhteistyö keskiaikaisen kulttuurin tuotteistamiseksi matkailijoille. Luodaan toimijoita palveleva palvelukokonaisuus viestintä-, kirjanpito- ja taloushallinnon tarpeisiin, sekä annetaan toimijoille liiketalous- ja tietotekniikkakoulutusta. Kootaan ns. Tullitaloyhteisö sekä brändätään yhteisö ja sen tuotteet. Luodaan kansainvälinen pitsikeskuksen fasiliteetit ja toimintamalli ja ns. Virtuaalicenterin alustavat puitteet. Aloitetaan yhteistyö Porvoon taidekoulun kanssa ekologisen kurssikokonaisuuden luomiseksi sekä yhteistyö Porvoon musiikkiopiston kanssa tietotekniikkamusiikkikurssien osalta. Lisäksi kehitetään asiakaspalaute- ja seurantajärjestelmää.

Uusina tuotteina kehitetään Itä-Uudellemaalle kulttuuri- ja designmatkailukonsepti yhteistyössä taiteilijoiden, käsityöläisten ja matkailuyrittäjien kanssa. Esiselvityksen tavoitteena on luoda mahdollisuudet innovatiivisen hyvinvointi/kuntoutusmatkailukonseptin jatkohankkeistamiselle, joka pohjautuu pitsinnypläys- ja tietotekniikkaan yhteistyössä Haaga-Helian, Kansantaiteiden edistämisyhdistyksen ja TKK:n mediatekniikan osaston kanssa. Lisäksi aloitetaan E-learning (pitsinnypläys/risutyöt) opetuksen kehittäminen ns. Virtuaalicenteriä hyödyntäen.

Trad-hankkeen tuloksena on luotu kansainvälistä taide- ja käsityökeskusta varten organisaatio- ja toimintamalli, sekä perustettu em. keskusta varten juridinen liiketoimintayksikkö. Hankkeen tulokset vahvistavat Porvoon imagoa historiallisena kaupunkina pilotoitavien matkailutuotteiden avulla. Hankkeen tuloksena on löydetty keskukselle sopiva toimipaikka ja aloitettu sen toiminta, jossa järjestetään mm. Ekomessut, kv. Paperisymposiumi sekä kv. Pitsikonferenssi. Lisäksi hankkeen aikana toteutettu E-learning esiselvitys johtaa korkean teknologian jatkohankkeeseen.

Hankkeen aikana Porvooseen perustettu Venäjän kansantaiteiden korkeakoulun filiali, tarjoaa Itä-Uudellemaalle uutta näkyvyyttä ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan oma tiedotus- ja viestintäsuunnitelma yhteistyössä projektihenkilöstön ja osatoteuttajien kanssa. Kansantaiteiden edistämisyhdistys vastaa tioiminnaillisena päätoteuttajana tiedon keräämisestä, koostamisesta ja levittämisestä sopivissa kanavissa. Hankkeen kaikki osatoteuttajat osallistuvat viestintään tuottamalla materiaalia omasta toiminnastaan.

Kaikessa tiedottamisessa käytetään hanketta rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston EU-tunnusta sekä rahoittajan erikseen mahdollisesti vaatimia muita tunnuksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin toetuttajaorganisaatiot hyödyntävät kukin omia verkostojaan hyvien käytäntöjen levittämisessä. Välineinä käytetään esitteitä, nettisivuja, mediaa sekä henkilökohtaisia kontakteja. Käytäntöjen levittäminen tapahtuu läpi koko hankkeen, ensi vaiheessa hankkeesta ja sen tavoitteita informoimalla ja vuosina 2010-2011 hankkeessa luoduista käytännöistä yksityiskohtaisemmin informoimalla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 669

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 138 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 126 194

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoite oli muuttaa yksittäinen, hajallaan oleva taide- ja käsityöosaaminen sekä pienimuotoinen yritystoiminta selkeäksi, kansainvälistä ulottuvuutta omaavaksi, osaamisklusteriksi Porvooseen. Lisäksi pyrittiin työllisyyden parantamiseen edellisten toimien avulla sekä uusien yritysten luominen jo todettuun tarvelähtöisyyteen perustuen.

Toimenpiteiden toteutuksesta vastasi suurimmaksi osaksi Kansantaiteiden edistämisyhdistys. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu vastasi hankkeessa perustettavan osuuskunnan perustamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyneestä konsultoinnista. Porvoon kauppaoppilaitos vastasi projektin hallinnoinnista, raportoinnista ja maksatushakemusten kokoamisesta.

Projektin toimintaan osallistui 14 henkilöa, 10 yritystä ja 9 muuta organisaatiota. Projekti myötävaikutti 7 uuden työpaikan syntymiseen ja kolmen uuden yrityksen perustamiseen.

Keskeinen tulos kohderyhmien kannalta oli taidekäsityöläisten myyntiosuuskunnan perustaminen keväällä 2010. Hyväksi käytännöksi todettiin TRAD SHOP -osuuskunnan perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen. TRAD SHOP toimii tarpeellisena myynti- ja markkinointikanava alueen Itä-Uudenmaan alueella toimiville käsityöläisille. Osuuskunta nimettiin uudelleen syksyllä 2010 ja sen nimeksi tuli IlonAiheet. Osuuskunta jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen. Lisäksi perustettiin pitsitietoutta ja -kulttuuria edistävä pitseihin Porvoon Pitsikeskus.

Projektin kautta tarjoutui tilaisuuksia HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulun opiskelijoille opinnäytetöiden tekemiseen ja Porvoon kauppaoppilaitoksen opiskelijoille työssäoppimisjaksojen toteuttamiseen.

Osaa Porvoon Tullitalosta käytettiin TRAD -hankkeen toimintatilana. Tullitalon peruskorjausen yhteydessä sinne kunnostettiin aulagalleria, jota käytettiin tapahtuma- ja näyttelytilana.

Hankkeessa tuotettiin Pitsinnypläyksen verkko-opetusmateriaali. Kyseessä on selkeä innovaatio, sillä tässä käytetään vanhaa työkalua uudessa yhteydessä. Työn teki Tarmo Thorström, joka on palkattuna Kansantaiteiden edistämisyhdistykseen projektityöntekijänä. Tämä osio oli alun perin suunniteltu Teknilliselle korkeakoululle mutta sen vetäydyttyä hankkeesta järjestettiin asia toisella tavalla. Oppimateriaalituotantoon liittyvät tekijänoikeudet tulevat TRAD hankkeelle.

Kesäkuussa 2010 järjestettiin ensimmäinen Juhannussalon rakentamiskurssi. Tämä tapahtuma huomioitiin useissa paikallisissa ja valtakunnallisissa tiedotusvälineissä mm. tv-uutisissa. Juhannussalkokursseja on tarkoitus järjestää myös jatkossa ja tehdä tapahtumasta traditio.

Tullitalossa on järjestettiin Joulutapahtuma viikonloppuna 11.-13.12.2009. Tapahtuman yhteydessä esiteltiin Tullitalon toimintaa suurelle yleisölle ja tuloksena saatiin sitoutettua hanketoiminnan piiriin Itä-Uudellamaalla toimivia taiteilijoita ja käsityöläisiä. Kansainvälinen Pitsikonferenssi järjestettiin 6.- 7.3.2010. Tapahtumaan kohdistui suuri mielenkiinto ja siihen osallistui myös Venäjän Kansantaiteiden Korkeakoulu. Kesäkuussa 2010 järjestettiin ensimmäinen Juhannussalon rakentamiskurssi. Tämä tapahtuma huomioitiin useissa paikallisissa ja valtakunnallisissa tiedotusvälineissä mm. tv-uutisissa. Juhannussalkokursseja on tarkoitus järjestää myös jatkossa ja tehdä tapahtumasta traditio. 15.8.2010 järjestettiin Pitsi-Jatsi tapahtuma, johon osallistui noin 150 henkilöä. Pitsi - Jatsi tapahtumaan liittyi myös kulttuurimatkailukonseptin kokeilu. Runeberg -laiva toi vieraita Helsingistä Porvooseen ja Jazz -orkesteri soitti heille sekä Helsingissä,että Porvoossa laivan saapuessa. Joulutapahtuma, jossa myytiin taidekäsityötuotteita ja järjestettiin erilaisia työnäytöksiä, järjestettiin Tullitalossa joulukuussa 2010.

Projektissa kehitettiin ja toteutettiin mallia myös yhteistyöstä Venäläisen taidealan oppilaitoksen ja suomalaisten taidekäsityöalan toimijoiden sekä suomalaisten oppilaitosten välillä. Venäjän Kansantaiteiden Korkeakoulu (VSNI) avasi Suomen edistuntonsa Porvooseen 5.3.2010. Sijaintipaikka oli Porvoon Tullitalon Trad Art Centerissä. Tavoite on jatkaa edelleen yhteistyötä ko. korkeakoulun, Tullitalon taiteilijayhteisön ja porvoolaisten oppilaitosten kesken. Tulevan filiaalin toiminnan pääsisällöiksi päätettiin pitsinnypläys ja korutaide. Lisäksi filiaalin kautta on tarkoitus järjestää taidealan kurssi- ja täydennyskoulutustoimintaa. Suomen ja Venäjän pitsitaiteen historiaa esittelevä julkaisu, Pitsiportilla, on tuotettiin yhteistyössä VSNI:n kanssa.

Venäjän Opetusministeriö teki syyskuussa 2011 virallisen päätöksen Venäjän Kansantaiteiden Korkeakoulun filiaalin sijoittamisesta Porvooseen. Tavoite on että porvoolaiset oppilaitokset tekisivät hankkeen jälkeen laaja-alaista yhteistyötä ko. korkeakoulun kanssa mm. opetustoiminnan järjestämisessä.

Hankkeen kautta syntyi myös uusia yhteyksiä hankkeen piirissä ja ympärillä toimineiden yritysten ja muiden organisaatioiden välille.Tämä ilmeni erityisesti Venäjän Kansantaiteiden Korkeakoulun kanssa tehdyn yhteistyön puitteissa.