Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11123

Projektin nimi: ALMA - alueellisen maahanmuuton kehittämishanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0211675-2

Osoite: Aleksis Kiven katu 14-16 C

Puhelinnumero: 03 565 611

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tampere.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tampere.fi/alma; www.tampere.fi/maahanmuuttajaneuvonta; fb-sivut ks. edellinen

Vastuuhenkilön nimi: Marja Nyrhinen

Asema: maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori / tilaajaryhmä

Sähköposti: marja.nyrhinen(at)tampere.fi

Puhelinnumero: 040 572 7932

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Akaa, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Lempäälä, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin välittömänä kohderyhmänä ovat eri syistä kuntiin muuttavat työikäiset ulkomaalaiset perheineen (lähinnä humanitaarinen sekä työn perusteella ja perhesyistä tapahtuva muutto), joiden asuminen kunnassa on pysyvää tai pysyväluonteista. Toisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa työskentekevät työntekijät kuntien, valtion ja 3. sektorin palveluissa sekä yleisesti kunnat.

Projektin välittömänä kohderyhmänä vuosina 2014-2015 ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret perheineen sekä suomen kieliopintoja tarvitsevat maahanmuuttajat. Toisena kohderyhmänä ovat oppilaitokset, joiden etäopintoja kehitetään ja opettajat joille tarjotaan mahdollisuuksia uusien opettamismuotojen kokeiluun.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin toiminnot kohdistuvat niihin työyhteisöihin (sekä julkinen että 3. sektori), joiden työntekijöitä osallistuu hankkeeseen. Lisäksi projektilla on todennäköisesti ns. ylirajaista vaikutusta, jolloin esim. tietoa kuntien olosuhteista ja palveluista sekä hankkeen toiminnoista ymv. kulkeutuu maahanmuuttaja-asiakkaiden kautta Suomen rajojen ulkopuolella asuville perheen jäsenille ja sukulaisille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 262, joista naisia 146

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 198, joista naisia 135

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ALMA on pirkanmaalaisissa kunnissa toimiva alueellisen maahanmuuton kehittämishanke, joka kehittää maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa sekä heidän kanssaan toimivien työntekijöiden valmiuksia ja osaamista. Lisäksi hankkeella tehostetaan kuntien vastaanottovalmiuksia ja kotoutumiskäytäntöjä.

Projektin välittömänä kohderyhmänä ovat eri syistä kuntiin muuttavat ulkomaalaiset,
joiden asuminen kunnassa on pysyvää tai pysyväisluonteista. Toisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden parissa työskentelevät työntekijät.

Alma-hankkeen keskeisinä toimenpiteinä kehitetään maahanmuuttajien palveluohjausta ja omakielistä neuvontaa sekä suomen kielen opiskeluun liittyvää opastusta, lisätään työntekijöiden tukea ja tarjotaan asiantuntija-apua, jalkaudutaan kuntiin vastaamaan asiakastyön ja vastaanoton tuen tarpeisiin sekä parannetaan työntekijöiden mahdollisuuksia saada helposti konsultaatiota mm. netissä toimivien asiantuntijaryhmien kautta. Kuntien välistä yhteistyötä tiivistetään mm. luomalla yhteinen maahanmuuton kehittämisryhmä. Maahanmuuttajien tietoutta julkisista palveluista parannetaan järjestämällä teemallisia infoja sekä uusia tulijoiden perehdytyskursseja.

Projektin toimintojen tuloksena maahanmuuttajien tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia uudessa kotimaassa ja -paikkakunnalla paranevat, mikä vaikuttaa suoraan tai välillisesti heidän työllistymiseensä ja muuhun kotoutumiseen. Työntekijöiden ammatilliset valmiudet työskennellä eri maista ja eri taustoilla tulevien asiakkaiden kanssa kehittyvät, mikä parantaa asiakastyön ja palvelujen laatua. Kuntien toimintakäytännöt yhdenmukaistuvat, ja kuntien sekä muiden toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonkulku tiivistyy. Alueella jo hyviksi todettujen ja projektissa syntyvien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen levittäminen tehostuu.

Jatkokaudella 1.7.2014-30.4.2015 ALMA-projekti keskittyy Finnish Courses -sähköisen kurssihakupalvelun vakinaistamiseen ja maahanmuuttajanuorten tilanteen selvittämiseen Pirkanmaalla. Maahanmuuttajanuorille ja heidän perheilleen suunnataan Mistä nuorelle ammatti? -tilaisuuksia eri kielillä. Nuorille tarjotaan myös vertaistukea yhteistyössä maahanmuuttajayhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 2014-2015 hankkeessa jatkavat kunnat ovat Hämeenkyrö, Nokia, Parkano, Punkalaidun, Sastamala, Tampere ja Urjala, uutena mukaan tulee Ikaalinen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Neuvonnan ja projektin esitteet (sisältäen projektihenkilöstön käyntikortit) tehdään vuoden 2010 alussa. Aiemman Alma-hankkeen www-sivuja uudistetaan. Hankkeesta tiedotetaan myös erilaisten verkostojen ja median kautta. Projektin toiminnoista tiedotetaan kohdennetusti mm. sähköpostijakeluilla. Erikielinen tiedotus toteutetaan omakielisten neuvojien avustuksella (sekä verkkoon että paperiversiona). Lisäksi maahanmuuttajaväestön tavoittamiseksi käytetään pääasiallisesti heidän suosimiaan tiedotuskanavia (esim. 6 Degrees, erikieliset nettisivut ja lehdet, Mosaiikki) ja arkipäivän kohtaamisia. Neuvontapisteellä on käytössä oma Facebook-sivu.

Projektilla on omat internet-sivut www.tampere.fi/alma. Sivuilla on erittäin runsas materiaalipankki ALMAN järjestämien koulutusten alustuksista. Sivut ovat aktiivikäytössä tiedonjakamisessa. ALMA:lla on oma esite perustietoineen, samoin eri toiminnoista (Finnishcourses.fi-palvelu ja alkukartoitusmalli) on tehty omat esitteet. Hankkeesta tiedotetaan myös erilaisten verkostojen ja median kautta. Projektin toiminnoista tiedotetaan kohdennetusti mm. sähköpostijakeluilla. Erikielinen tiedotus toteutetaan omakielisten neuvojien avustuksella (sekä verkkoon että paperiversiona). Lisäksi maahanmuuttajaväestön tavoittamiseksi käytetään pääasiallisesti heidän suosimiaan tiedotuskanavia (esim. 6 Degrees, erikieliset nettisivut ja lehdet, Mosaiikki) ja arkipäivän kohtaamisia. Jo vakinaistetulla maahanmuuttajaneuvonnalla on käytössä oma Facebook-sivu.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kun kyseessä on jatkohanke 2007 aloitetulle projektille, pitää jo kehkeytyneitä hyviä toimintatapoja levittää ja testata tehokkaati heti alusta alkaen. Toisaalta koska mukana on sekä "vanhoja" että "uusia" hankekuntia ja -toimijoita, on syytä huomioida toimijoiden eritahtisuus maahanmuuttajiin liittyvässä kehittämistyössä, ja kiinnittää huomiota kaikkien saamiseksi samalle kartalle. Näin varmistetaan yhteinen ymmärrys hankkeen kautta tavoiteltavista hyvistä käytännöistä ja muista tuloksista.

Hankkeen omat työryhmät ja verkostot sekä muut maahanmuuttajiin liittyvät foorumit toimivat Alma-hankkeen hyvien käytäntöjen levityskanavina. Yhteiset kokoontumiset muiden kehittämishankkeiden kanssa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti ovat toinen luonteva tiedotusmuoto. Pääsy kuntien eri organisaatiotasoille (esim. sektorikohtaiset johtoryhmät) kertomaan maahanmuuttaja-asiakkaiden tilanteesta, heille kuuluvista palveluista ja projektin toiminnoista merkitsisi suoraa keskusteluyhteyttä ja todennäköisesti toimisi yhtenä keinona levittää tietoa projektin onnistumisista ja kuntakohtaisista sovelluksista. Hyviä käytäntöjä levitetään myös erilaisissa koulutuksissa ja muissa yhteistyötapaamisissa maakunnassa ja eri puolella Suomea.

Kansainvälisesti toimintamalleista kerrotaan syksyn 2011 Metropolis-konferenssissa sekä MIXITIES-verkostossa.
Hyvistä käytännöistä kerrotaan projektin edetessä, systemaattinen tulosten ja tuotosten levittäminen ajoittuu vuoteen 2012.
kts liite

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 998 693

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 942 228

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 211 155

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 156 829

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

ALMA oli pirkanmaalaisissa kunnissa toimiva alueellisen maahanmuuton kehittämishanke, jonka tavoitteena oli kehittää kuntien maahanmuuttajille suunnattuja palveluita: matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, kuntien vastaanottovalmiuksia ja kotoutumiskäytäntöjä, maahanmuuttajien kanssa toimivien työntekijöiden valmiuksia ja osaamista, lisätä kuntien yhteistyötä sekä tehostaa suomen kielen opintoihin pääsyä.Jatkokaudella tavoitteeksi tuli myös maahanmuuttajataustaisten nuorten opintoihin ja työelämään pääsyn tukeminen. Tavoitteiden asettelussa ja toiminnan suunnittelussa käytettiin Suunta-työkalua. Hankkeen toiminta-aika ESR-rahoituksella oli 1.11.2009- 30.4.2015.

ALMA-hanke muodostui kaikkiaan 14 kunnan ja Pirkanmaan liiton yhteistyöstä, hanketta hallinnoi Tampereen kaupungin tilaajaryhmä. Mukana olivat seuraavat kunnat: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Lempäälä, Nokia, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski ja Virrat.

Hankkeessa työskenteli kaikkiaan neljä työntekijää, projektipäällikkö ja kolme koordinaattoria.

Neuvonnan kehittämisessä osallistuttiin aktiivisesti Työ- ja elinkeinoministeriön ALPO-tukiverkoston tapaamisiin- neuvontapalvelujen kehittämistyö oli vauhdissa eri puolilla Suomea. Tampereen mallissa neuvojat saivat koulutuksen ja työskentelivät ostopalvelu-periaatteella tuntiveloituksella. Neuvontapalveluja ostettiin maahanmuuttajien omistamilta yrityksiltä, maahanmuuttajayhdistyksiltä ja yksittäisiltä itsensätyöllistäjiltä. Mainiossa sovittiin tehtäväksi kotoutumislain mukaiset alkukartoitukset muille kuin TE-toimiston asiakkaille. Suomen kielen opintoihin ohjauksessa Infopankki ja Finnishcourses.fi- palvelu olivat tärkeitä yhteistyökumppaneita,samoin pirkanmaalaiset vapaan sivistystyön oppilaitokset. Kuntayhteistyö oli vilkasta ja ns kuntaryhmä kokoontui säännöllisesti. Kuntayhteistyö poiki uutta alueellista toimintaa ja toimintamalleja esim. alkukartoituksen järjestämiseen. Vuonna 2011 voimaan tullut uusi kotouttamislaki edellytti kunnilta uusia toimia ja toimi hyvänä apuna kuntien maahanmuuttotyön aktivoimisessa.

Maahanmuuttajainfo Mainio vakinaistettiin Tampereen kaupungin pysyväksi toiminnaksi vuoden 2013 alussa. Samalla varsinainen asiakastyö jäi pois ja toiminta painottui koulutukseen, suomen kielen opintojen kehittämiseen, kuntien edustajien ja viranomaisten kanssa työskentelyyn ja asiantuntijaroolissa toimimiseen eri areenoilla. Koulutustilaisuuksia ja seminaareja järjestettiin runsaasti koko hankkeen ajan. Hankkeen työntekijät olivat ohjausryhmien jäseninä useissa kolmannen sektorin toimijoiden projekteissa.

Uutena kohderyhmänä vuonna 2014 mukaan tulivat maahanmuuttajataustaiset nuoret. Tuolloin valmistui Ramboll Oy:n toteuttama selvitys Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla ja maahanmuuttajanuorille kohdennettu vertaisohjaus alkoi. Vertaisohjaus toteutettiin ostopalveluna Setlementtinuorten Hämeen piirin Kölvi-poika-toiminnalta.

ALMA-hankkeen tuloksena maahanmuuttajaneuvonta Mainio on Tampereen kaupungin pysyvää toimintaa tarjoten matalan kynnyksen neuvontapalveluja 17 kielellä. Mainiossa tehdään Tampereen mallin mukaisesti muiden kuin TE-toimistojen asiakkaiden alkukartoitukset.

Suomen kielen opetukseen ohjautumisen tehostamiseksi pilotoitu Finnishcourses.fi-palvelun Tampereen malli vakinaistettiin. Palvelu siirtyi Tampereen seudun työväenopiston pysyväksi toiminnaksi ja sen yhteydessä toimivaan suomen kielen opintojen kehittämisryhmään osallistuu noin 25 eri oppilaitosta ympäri Pirkanmaata myös jatkossa. Yhteistyössä Sataedun kanssa pilotoidut suomen kielen etäverkkokurssit on mallinnettu ja malli annettu kaikkien opistojen käyttöön.

Kaikilla ALMA-hankkeen kunnilla on uudet tai päivitetyt (Tampere) kotouttamisohjelmat jotka kunnat tekivät alueellisessa yhteistyössä kunta- ja hallintorajat ylittäen. Kunnille luotiin myös kuntakohtaiset mallit alkukartoitusten järjestämiseen. Alueelliset maahanmuuttotyön työryhmät jatkavat toimintaansa.Kuntien työntekijöiden maahanmuuttokysymysten tuntemus on kasvanut huomattavasti.

Maahanmuuttajanuorille suunnattu vertaisohjaus mallinnettiin. Malli ja tehty selvitys ovat sekä kolmannen sektorin että kuntatoimijoiden käytettävissä.

ALMA-hankkeen tuotokset löytyvät seuraavasti
- neuvonta ja Tampereen alkukartoitusmalli, Tampereen maahanmuuttajainfo Mainio
http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/maahanmuuttajat/neuvonta.html
- kotouttamisohjelmat ja Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla-selvitys,Työ-ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen
- Finnishcourses.fi-palvelun Tampereen malli, mukana koko Pirkanmaa
http://www.tampere.fi/tyovaenopisto/
- maahanmuuttajanuorille suunnatun vertaisohjauksen malli, Setlementtinuorten Hämeen piiri
http://www.kolvi.fi/
- suomen kielen etäverkkokurssit, Sataedu ja muut pirkanmaalaiset Finnishcourses.fi-palvelussa mukana olevat oppilaitokset
http://sataedu.fi/