Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11124

Projektin nimi: Työelämä tutuksi ja töihin - TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Viestikatu 1

Puhelinnumero: 010191450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mari Tuomikoski

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: mari.tuomikoski(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 4368211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Syrjäytyneet ja syrjäytymisen uhanalaiset oululaiset nuoret ja nuoret aikuiset.Vajaakuntoiset koulutetut ja kouluttamattomat oululaiset nuoret ja nuoret aikuiset. Maahanmuuttajanuoret ja nuoret aikuiset. Muiden etnisten vähemmistöjen nuoret ja nuoret aikuiset.

Oulussa oli vuoden 2007 loppupuolella arviolta 1700 alle 25-vuotiasta työtöntä. Työttömyyden pitkittyessä myös riski syrjäytyä työelämästä ja sitä kautta laajemminkin yhteiskunnasta kasvaa oleellisesti.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oulun seudulla toimivat yritykset ja yhteisöt, jotka saavat työntekijöitä käyttöönsä projektin aikana ja sen jälkeen. Oulun seudun työ- ja elinkeintoimisto ja Oulun kaupunki.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä on rinnakkaishakemus Nuorten Ystävien Työelämä tutuksi ja töihin -projektille (S10504). Tässä hakemuksessa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus hakee rahoituksen Työelämä tutuksi ja töihin -projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä varten. Projektissa aloittaneet henkilöt, yritykset ja organisaatiot, projektin aikaansaamat työpaikat sekä osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät raportoidaan Työelämä tutuksi ja töihin -projektin seurantalomakkeissa ja raporteissa.

Projektin kohderyhmänä on syrjäytymisuhan alaiset oululaiset nuoret ja nuoret aikuiset. Projektin tavoitteena on rakentaa toimintamalli, joka turvaa nuorelle katkeamattoman ja luonnollisen polun työelämään. Nuoren työmarkkinoille pääsyä tuetaan sosiaalisia ja ammatillisia taitoja vahvistamalla.Työelämään siirtymisen kynnystä pyritään madaltamaan erilaisilla toimenpiteillä.


Vuosittain valitaan tietty määrä osanottajia yhteistyössä työvoimaviranomaisten tai Oulun kaupungin työntekijöiden kanssa. Nuorilla on projektin alussa n. 2kk työmarkkinatukijakso, jonka aikana harjoitellaan työelämätaitoja Tukkitien työllistämiskeskuksessa eri työtehtävissä, suoritetaan työllistymismahdollisuuksia parantavia lyhytkursseja ( esim. tulityö-, hygienia-, trukki-, työturvallisuus-, taloudenhallinta-, ja ensiapukoulutus), järjestetään työnhakuvalmennusta ja vierailukäyntejä yrityksiin/oppilaitoksiin, kohotetaan fyysistä kuntoa, tehdään tarvittaessa koulutuskokeiluja (Luovi) ja toimintakykyarvioita (Verve). Työmarkkinatukijakson aikana kartoitetaan osallistujien tavoitteita, joiden mukaan työstetään jatkosuunnitelmaa.

Projektin edetessä toteutetaan seuraavan 12:n kuukauden aikana työllistyminen. Osanottajat työllistetään palkkatuella, josta sovitaan aina yksilöllisesti jokaisen nuoren kohdalla yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa. Työllistymisen tukitoimenpiteet käynnistetään, yksilöllisen jatkosuunnitelman laatiminen toteutetaan ja tehdään jatkotoimenpiteet, lisäksi toteutetaan max. 10 seurantapäivää.
Toimenpiteiden jälkeen projektin päätetään ja laaditaan loppuraportti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Nuorten Ystävät ry:n nettisivuilla ja lehdessä. Tervatulli Oy:n nettisivuilla. Viranomaisille tarkoitetun esitteen avulla. Kohderyhmään kuuluville henkilöille suunnatun esitteen avulla (myös NY:n ja TT:n nettisivuilta tulostettavissa). Lehti-ilmoituksin. Lehtiartikkelein. Jaetaan esitteitä mm. Nuorisotaloille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikainen tiedottaminen:
Nuorten Ystävät ry:n lehdessä ja nettisivuilla.
Viranomaisille suunnatuissa tiedotustilaisuuksissa. Väliraportteja julkaisemalla.
Projektin jälkeinen tiedottaminen:
Nuorten Ystävät ry:n lehdessä ja nettisivuilla.
Julkaisemalla loppuraportti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 102 786

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 587

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 292 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 156

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kahden kuukauden valmennusjaksolle osallistui 94 nuorta, joista 31 työllistyi ja 18 jatkoi jossakin muussa työelämävalmiuksia parantavassa toimenpiteessä. Jakson jälkeen 35 nuorta jäi työttömäksi. Valmennusjakson aikana vahvistettiin nuorten sosiaalisia ja ammatillisia taitoja sekä ryhmätoiminnoilla että yksilöllisellä ohjauksella ja tuella.

Projekti käytti palkkatukirahaa työllistämiseen 66 430,59€ ja tukityöllistämispäiviä kertyi yhteensä 879. Palkkatuella työllistyi 11 henkilöä kolmannelle sektorille, yrityksiin ja kunnalle. Kaikkiaan projektin kautta työpaikan sai 31 henkilöä. Uusia työpaikkoja syntyi 19 kappaletta. Projektissa tehtiin yhteistyötä n. 20 yrityksen kanssa.

Projektiin osallistuneiden nuorten palautteiden pohjalta malli oli toimiva ja tarkoituksenmukainen. Jakson keskeyttäneitä oli vain 10 ja heistä osa halusi aloittaa valmennusjakson uudelleen seuraavan ryhmän kanssa. Nuorten työllistymisen tulemiseen näyttäisi olevan selvästi tarvetta, koska monelta puuttui sekä koulutus ja työkokemus että rohkeus otta omatoimisesti yhteyttä työnantajiin. Projektin voimintamalli onb tuotteistettavissa sellaisenaan joko ryhmämuotoisena työhönvalmennuspalveluna tai valmennuskurssityyppisenä kokonaisuutena.