Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11132

Projektin nimi: Laskennalliset tieteet ja työelämä

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: PL 35

Puhelinnumero: (014) 260 1211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/

Projektin kotisivun osoite: computationalscience.it.jyu.fi/tyoelama/

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Neittaanmäki

Asema: Professori, tieteellinen laskenta

Sähköposti: pekka.neittaanmaki(at)mit.jyu.fi

Puhelinnumero: 040 550 7005

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmät ovat (1) pilottiyritysten ja julkisten organisaatioiden henkilöstö, joka tarvitsee työssään laskennallisten tieteiden osaamista, ja (2) matematiikan opettajat, jotka ovat kiinnostuneita tietojensa päivittämisestä laskennallisten tieteiden alueella. Yhteisiä piirteitä molemmille ryhmille on riittävä matemaattinen pohjatieto laskennallisten tieteiden uusien mahdollisuuksien omaksumiseksi.

Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnalle arvioidaan kohdentuvan 5 % hankkeen toimenpiteistä ja kustannuksista.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillinen kohderyhmä on Jyväskylän yliopiston hallinto. Yritysten ja julkisten organisaatioiden näkökulmasta välillisiä tahoja ovat muut tuotekehityksestä vastaavat ihmiset, joiden työskentelyyn laskennalliset työkalut vaikuttavat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32, joista naisia 10

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laskennalliset tieteet ja työelämä -projektin tavoitteena on nostaa tietoisuutta laskennallisista menetelmistä vaativaa laskentaa käyttävissä yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä matematiikan opettajien keskuudessa ja tukea maakuntien rakenteellista kehittämistä.

Laskennallisten tieteiden (esim. optimointi, simulointi) hyödyntäminen auttaa yrityksiä kehittämään tuotteistaan ja prosesseistaan aiempaa parempia ja tehokkaampia. Suunnittelun ja testauksen aiempaa pidemmälle viety virtualisointi tukee yritysten kilpailukyvyn ohella kestävän kehityksen periaatteita.

Projektissa yrityksistä, julkisista ja koulutusorganisaatioista tunnistetut laskennallisten tieteiden osaajat kutsutaan kehittämään laskennallisten tieteiden käyttöä, opetusta ja tutkimusta. Työ tapahtuu case-esitysten, laboratorio-, ryhmä ja esseetyöskentelyn kautta.

Erityisesti projektissa painotetaan uuden tiedon ja työelämän haasteiden yhteensovittamista ja sen pohdintaa, kuinka opittua voi hyödyntää omassa työssä. Tavoitteena on tuoda työyhteisöihin uutta näkemystä siitä, mitä työkaluja laskennalliset tieteet voivat tarjota työperäisten laskennallisten haasteiden ratkaisemiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan potentiaalisille osallistuville yrityksille, julkisille organisaatioille ja matematiikan opettajille hyvissä ajoin ennen projektin toimien alkamista. Kanavina toimivat kontaktit yritysmaailmaan, julkisiin organisaatioihin ja koulutuslaitoksiin. Projektille luodaan omat verkkosivut ja esite, joissa kerrotaan selkeästi projektin hyödyistä, rahoittajatahosta ja kestosta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelmaa tarkennetaan hankkeen loppuvaiheessa. Levittämisessä tullaan hyödyntämään hankkeen aikana syntyvää laskennallisten tieteiden verkkopalvelua.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 862

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 806

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 186 151

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 197 375

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana on ollut laskennallisten menetelmien käytön ja tietoisuuden lisääminen kohderyhmissä. Lisäämällä laskennallisten menetelmien käyttöä yrityksissä pystytään kasvattamaan maakunnan kilpailukykyä. Hankkeen kohderyhmiksi määriteltiin mukaan tulevat yritykset ja julkiset organisaatiot, jotka hyödyntävät laskentaa työssään. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet myös matematiikan opettajat.

Hankkeen tavoitteina oli:
- nostaa tietoisuutta laskennallisista menetelmistä vaativaa laskentaa käyttävissä yrityksissä, julkisissa organisaatioissa ja matematiikan opettajien keskuudessa
- tukea maakunnan rakenteellista kehittämistä
- tukea virtualisoinnista annettavan tiedon avulla yritysten kilpailukykyä ja kestävän kehityksen periaatteita
- painottaa uuden tiedon ja työelämän haasteiden yhteensovittamista
- tuoda työyhteisöihin uutta näkemystä siitä, mitä työkaluja laskennalliset tieteet voivat tarjota työperäisten laskennallisten haasteiden ratkaisemiseen
- tuottaa laskennallisten tieteiden verkkopalvelu.

Hankkeen aikana järjestettiin kahdeksan erilaista työpajaa ja toteutettiin yksi verkkotyöpaja.

Hankkeen aikana valmistettiin erilaisia materiaaleja, esimerkiksi verkkovideoita ja kirjallisia tuotoksia. Hankkeen aikana toteutettiin laskennallisten tieteiden kansallinen tilannekatsaus vuoden 2011 osalta.

Tietoisuutta laskennallisista tieteistä on myös nostettu yrityksiin ja opettajille tehdyn viestinnän yhteydessä. Hankkeen toteuttaja kävi kaikissa Keski-Suomen lukioissa kertomassa laskennallisista tieteistä sekä matemaattisten aineiden opettajille että pitkää matematiikkaa opiskeleville. Hanke tapasi vierailujen aikana 60 matemaattisten aineiden opettajaa ja noin 1100 oppilasta.

Yhteensä hankkeeseen on osallistunut (oppilaat pois lukien) 32 henkilöä, jotka ovat käyttäneet aikaa 62 henkilötyöpäivän verran. Lisäksi lyhytaikaisiin hankkeen toimenpiteisiin on osallistunut 53 henkilöä.