Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11133

Projektin nimi: Quo vadis iuvenis - minne menet nuori? -nuorisotyöllisyysprojekti

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.9.2009 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Forssan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0145626-1

Osoite: Turuntie 18 (PL 62)

Puhelinnumero: 03-41 411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.forssa.fi

Projektin kotisivun osoite: www.minnemenetnuori.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Pynnönen

Asema: Sivistystoimen johtaja

Sähköposti: jarmo.pynnonen(at)forssa.fi

Puhelinnumero: 050 5965155

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tukiprojektin päätavoitteena on auttaa nuoria työttömiä (alle 25-vuotiaat) työllistymisessä, koulutuksen löytämisessä tai koulutuksen loppuun saattamisessa sekä itsenäiseen elämään siirtymisessä.

Projektin muut kohderyhmät ovat:
- Kaupungin nuorisotoimi, työpajat
- Hämeen TE-keskus, Forssan TE-toimisto
- Kunnat
- Hämeen liitto
- Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
- Työelämäntoimijat: yrittäjät, työnantajat, työntekijät
- Seudulliset koulutuslaitokset ja kehittämisorganisaatiot
- Kela, seurakunta
- Forssan seudun terveydenhuolto
- Yhdistykset, järjestöt
- Hevosopisto
- MTT (Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuslaitos)
- Kohderyhmään kuuluvien nuorten perheet ja lähipiiri

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alaan liittyvät tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 354, joista naisia 151

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 209, joista naisia 76

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 67, joista naisten työpaikkoja 22

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten tutkintoja 2

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmä:

Etenkin nuoret tarvitsevat selkeämpää ja henkilökohtaisempaa ohjausta löytääkseen oman polun kohti työelämää. Tällä hetkellä ei ole tarjolla riittävää tukitoimintaa ja neuvontaa, jonka avulla saadaan tehtyä yksilöllisiä suunnitelmia tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämiseksi.

"Quo vadis iuvenis - Minne menet nuori?" -tukiprojektin tärkeimpänä tehtävänä on auttaa Forssan alueen nuoria työllistymisessä, koulutuksen löytämisessä ja itsenäiseen elämään siirtymisessä. Pidetään nuoret aktiivisina sekä estetään syrjäytymistä tukipalvelujen avulla - tuetaan nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan!

Projektissa kehitetään ja käynnistetään nuorten oma rekrytointiväylä "Quo vadis iuvenis", jossa tehdään henkilökohtaisen työvalmentajan kanssa räätälöity koulutus/työllisyyssuunnitelma. Tilanteen mukaan tähdätään jatkokoulutukseen, työharjoitteluun, valmennuskoulutukseen, palkkatukityöhön, avoimille työmarkkinoille, yrittäjyyteen tai sosiaalisen tuen piiriin jne.

Yhteistyökumppanit/toteuttajat:

Projektissa luodaan toimivat ja yhteistyötä eteenpäin vievät sidosryhmäyhteydet mm.
Forssan seudun kuntien, koulutus-, kehittämis- ja yrityspalveluorganisaatioiden, työvoimatoimiston, nuorisotyöpajan, sosiaali- ja terveyspalvelujen, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että projektiin (ajalla 1.12.2010 - 31.8.2012) osallistuu n. 350 henkilöä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

Konkreettisesti etsitään kaikki mahdolliset välityömarkkinamahdollisuudet. Välityömarkkinat on ponnahduslauta ja toimii välietappina kohti avoimia työmarkkinoita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytoinnit-/markkinointivaihe

Mitä: kerrotaan projektin tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet

Aikataulu: 12/2009 - 01/2010

Kenelle:
Kohderyhmälle, yhteistyökumppaneille, ohjausryhmälle, muut sidosryhmät

Miten:
Hyödynnetään internettiä (kotisivut), lehdistötiedotteet, yhteistyökumppaneiden kautta tapahtuva ketjutiedottaminen sekä henkilökohtaisesti levitetään sanaa eri tilaisuuksissa.

Toteutusvaihe

Mitä: Projektin tavoitteet, toimenpiteet, yhteistyöasiat ja eri kumppaneiden kanssa tapahtuva toiminta

Aikataulu: 2010-2011

Kenelle:
Kohderyhmälle, yhteistyökumppaneille, ohjausryhmälle, muut sidosryhmät

Miten:
Osallistutaan useisiin tilaisuuksiin, jossa mahdollisuus jakaa tietoa projektista. Jaetaan esitteitä, käytetään nettimainontaa, kutsutaan lehdistön edustajia tekemään jatkokertomusta projektin tapahtumista ja toiminnasta.

Tulosten levittäminen:

Mitä: Esitetään toimintamallit, projektin tuloksia ja vaikutuksia - mitä saatiin aikaan?

Aikataulu: 2012

Kenelle:
Kohderyhmälle, yhteistyökumppaneille, rahoittajille, ohjausryhmälle, muut sidosryhmät

Miten:
Pidetään loppuseminaari, kotisivujen kautta tiedottaminen, "kiitos käynnit" yhteistyökumppaneilla jne.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa aikaan saatujen tulosten levittämistä tehdään hankkeen toteutuksen aikana yhteistyöryhmissä ja mahdollisissa hanketapaamisissa. Tuloksista tiedotetaan seutukunnallisesti hankkeen yhteistyötahoja sekä viranomaistahoja.

Osallistutaan myös rahoittajaviranomaisen mahdollisesti järjestämiin seminaareihin ja tapahtumiin, jos ko. tilaisuuksissa on mahdollisuus levittää hankkeen arviointitutkimukset ja tulokset.

Hyvien käytäntöjen ja mahdollisten kehittämiskelpoisten ongelmakohtien tiedon levittämisestä vastaa projektipäällikkö yhdessä muun projektihenkilöstön kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 365 612

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 314 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 467 958

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 427 075

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Quo vadis iuvenis - minne menet nuori? -projekti toimi aktiivisesti joulukuusta 2009 kesäkuun loppuun 2012 Forssan seutukunnalla viiden kunnan alueella (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä). Kohderyhmänä olivat alle 25-vuotiaat työttömät nuoret.

Nuorten oma rekrytointiväylä saatiin hyvin käyntiin ja toimimaan Forssan seutukunnassa hankkeen avulla. Toimiminen Nuorten Työpajan yhteydessä oli antoisa toimikenttä lähteä tekemään yksilöllistä ja tavoitteellista työtä nuorten kanssa.

Koko hankkeen aikana työllistettiin 67 nuorta, jota voidaan miten tahansa mittaroimalla pitää erinomaisena saavutuksena. Hankkeen tavoitteena oli työllistää 50 nuorta ja saada koulutukseen 50 nuorta. Koulutustavoitekin ylitettiin, sillä 62 nuorta on aloittanut taikka jatkanut opintojaan hankkeen aikana.

Erityistä oli hankkeen toiminnassa se, että projektityöntekijät etsivät nuorille työharjoittelu- tai työpaikan kontaktoimalla suoraan alueen yrityksiin, yhdistyksiin sekä kuntasektoriin. Työnantajat suhtautuivat erittäin positiivisesti hanketta kohtaan ja ovat työllistäneet nuoria mahdollisuuksien mukaan projektityöntekijöiden tehdessä yrittäjän puolesta työharjoitteluihin ja palkkatukiin liittyvät asiakirjat.

Kokonaisuushyötyä ei voida mitata ainoastaan sillä kuinka monta on saatu työllistettyä taikka koulutukseen ohjattua. Hyvin merkityksellistä on pitkällä tähtäimellä nuorelle annettu elämänhallintatuki, mahdollisuus työharjoittelujaksoihin nuorten työpajoilla ja yrityksissä sekä selkeä tulevaisuudensuunnitelma.

Rahallinen hyöty pystytään myös osoittamaan toiminnan tuloksien avulla. Jokainen nuori joka saadaan kiinnittymään työelämään eli siirtyy työttömyydestä veronmaksajien piiriin on hyödyksi yhteiskunnalle.

Kokonaistavoitteena oli luoda nuorten oma rekrytointiväylä eli kanava työmarkkinoille. Suunnitelman mukaan siinä on asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden arvioiden mukaan onnistuttu erinomaisesti. Jatkossakin vastaavat palvelut tuovat yhteiskunnalle ja nuorille enemmän valoa tulevaisuutta kohti kulkiessa. Seutukunnan elinkeinoelämän ylläpitäminen ja riittävän työvoiman saanti ovat avainasemassa tulevaisuudessakin.

Ja vielä lopuksi ajateltavaksi:
Olet saapunut elämäsi tienhaaraan. Edessäsi on useita eri polkuja, mutta sinä et tiedä, mitä lähdet kulkemaan, et tahtoisikaan lähteä, vaan haluat pysyä paikallasi. Mutta juuri siinä on ainoa KIELLETTY vaihtoehto. Henri Amiel (s. 1821 - k. 1881).