Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11134

Projektin nimi: Vientirengashautomo-hanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0209339-4

Osoite: Kirkkokatu 23

Puhelinnumero: 06 - 4298100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.etela-pohjanmaankauppakamari.fi

Projektin kotisivun osoite: www.etela-pohjanmaankauppakamari.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pertti Kinnunen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: pertti.kinnunen(at)chamber.fi

Puhelinnumero: 06-429 8111

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Eteläpohjalaiset kansainvälistyvät pk-yritykset ja niiden kansainvälisiä liiketoimintoja hoitavat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projekti työllistää varsin suuren joukon kansainvälistymisosaamisen kouluttajia ja valmentajia. Projektin toiminta kohdistuu välillisesti myös siihen osallistuvien, kansainvälistymisosaamistaan parantamaan pyrkivien yritysten omissa alihankinta- ja kumppanuusverkostoissa toimiviin alueemme muihin pk-yrityksiin, koska projektissa mukana olevien yritysten kehittäessä omaa kansainvälistä toimintaansa myös niiden alihankkijoiden on monesti uusittava tai kehitettävä toimintojaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektilla pyritään vastaamaan eteläpohjalaisten pk-yritysten tarpeeseen kehittää kansainvälisen liiketoiminnan osaamistaan, lisätä vientiään ja/tai tuontiaan sekä parantaa kannattavuuttaan ja kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi projektilla haetaan ratkaisua kansainvälisestä liiketoiminnasta kiinnostuneiden ja sitä harjoittavien yritysten aiempaa tehokkaampaan ja pysyvämpään verkostoitumiseen ja verkostojen toiminnan kehittämiseen siten, että tuloksena on useamman toimiala- tai markkina-aluekohtaisen vientirenkaan syntyminen Etelä-Pohjanmaalle. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat osallistuvien yritysten kansainvälistymisosaamiseen liittyvien kehittämistarpeiden kartoittaminen yritys- ja yksilötasolla, erilaisten yhteiskoulutus- ja konsultointipakettien räätälöinti yritysten ja yritysryhmien tarpeisiin, koulutusta ja konsultointia järjestävien tahojen kilpailuttaminen erikseen kunkin koulutuspaketin osalta, yritysten verkottaminen mm. toimiala- ja markkina-aluekohtaisten intressien pohjalta, vientirengasaihioiden ja vientirenkaiden rakentaminen yritysten verkottumisprosessin kautta sekä vientirengashautomo-konseptia tukevan yhteisen tietopankin kokoaminen, pilotointi ja ylläpito.
Projektia vetää projektipäällikkö, joka toimii yhteyshenkilönä yhteiskoulutusten, konsultoinnin sekä mukana olevien yritysten ja yhteistyökumppaneiden välillä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsentiedotteella, kotisivuilla sekä sähköpostitse jaettavissa uutiskirjeissä
- jaettavien mainosten muodossa
- lehdistötiedotteilla
- yhteistyökumppaneiden (esim. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, kuntien ja kuntayhtymien elinkeinotoimet ja kehitysyhtiöt) kautta tiedottamalla

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana syntyvät hyvät käytännöt liittyvät ennen muuta yritysten verkostoitumiseen, verkostoissa tapahtuvaan oppimiseen ja yhteistoimintaan sekä vientirengasaihioiden ja vientirenkaiden muodostumiseen, koordinointiin ja hallinnointiin. Näistä prosesseista ja kokemuksista tiedotetaan Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin oman jäsentiedottamisen kautta, projektissa mukana olevien yhteistyökumppanien kautta sekä hyödyntäen valtakunnallista ja kansainvälistä kauppakamariverkostoa. Tiedottaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen painottuvat vuosiin 2010 ja 2011, kun hankkeen edetessä alkaa syntyä konkreettisia esimerkkejä hyvistä verkostoitumis- ja verkosto-oppimiskäytännöistä. Hankkeessa rakennettava, eri toimijoille yhteinen tietopankki voidaan myös katsoa uudeksi hyväksi käytännöksi ja siitä tiedotetaan samoin vuosien 2010 ja 2011 aikana, kun tietopankki saadaan muodostettua ja siitä pilotoinnin kautta kertyy riittävästi käyttökokemusta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 103

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 137 627

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 095

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vientirengashautomo-hanke toteutettiin ajalla 1.10.2009-18.3.2011. Vientirengashautomo-hanke päätettiin keskeyttää hankkeen toteuttajan Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimesta. Hankkeen keskeyttämiseen johtaneet syyt liittyivät pääosin ongelmiin yritysten rekrytoinnissa, hankkeen ajoituksessa, kuten kohdassa 7. ja muissa tämän loppuraportin osioissa käy ilmi. Hankkeen varsinaisesta projektiajasta jäi toteutumatta noin 6,5 kuukautta.

Hankkeen keskeytyspäätöksen jälkeen ennen hankeajan päättymistä kerättiin yhteensä 3 hankkeessa mukana olleelta yritykseltä palaute sekä kehittämisideoita mahdollisiin jatkohankkeisiin. Hanke sai hyvää palautetta markkinoinnin ja tiedottamisen osalta, etenkin sähköpostitiedotus sai hyvän maininnan. Hankkeen näkyvyys oli osallistuneiden yritysten mielestä on hyvä. Koulutuksiin osallistuneet yritykset antoivat hyvää palautetta koulutusten laadusta ja sisällöstä, tosin yritysten toiveena oli intensiivisempiä ja lyhytkestoisia koulutuksia. Kehittämisideoina palautteessa mainittiin hankkeen markkinoinnin selkiyttäminen ja hankkeen aloituksen oikea ajoittaminen. Yritykset olivat kaikki samaa mieltä Vientirengashautomo-hankkeen aloituksen ajoittumisesta talouden kannalta huonoon ajankohtaan. Jatkossa hankkeiden toivottiin sisältävän edullisia koulutuksia ja erityishuomioita haluttiin kiinnittää eri markkina-alueille pääsyyn ja oikeiden kanavien löytämiseen ja erityiskysymyksiin esimerkiksi eri maiden lainsäädännön osalta.

Projektin aikana kontaktoitiin satoja alueen yrityksiä, joilla jo oli kokemusta kansainvälisestä kaupasta tai joilla oli kiinnostusta aloittaa kansainvälinen vienti- tai tuontitoiminta. Yritysten rekrytoinnin hankaluus ja sitä kautta hankkeen varsinaisen toiminnan (koulutukset) vähäisyys ei antanut hankkeelle tarvittavaa näkyvyyttä alueella. Vientirengas-toiminnan aiemmat negatiiviset mielikuvat ja kokemukset vaikeuttivat osaltaan hankkeen markkinointia ja uskottavuutta oli vaikea saavuttaa. Yritykset eivät olleet valmiita sijoittamaan vaadittavia summia rahaa hankkeeseen, vaan halusivat koulutusta ja opastusta minimipanoksella. Myöskään osa jo kokemusta omaavista yrityksistä eivät pitäneet koulutusta tarpeellisena, vaan kertoivat vienti- ja tuontikaupan sujuvan "vanhoilla" tiedoilla ja taidoilla.

Vientirengashautomo-hankkeen tuloksena hankkeen aikana järjestettiin kolme kansainväliseen kauppaan liittyvää koulutusta yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa. Hankkeeseen mukaan liittyneet yritykset saivat koulutusten myötä mahdollisuuden parantaa omaa osaamistaan sekä verkostoitua eri alalla toimivien yritysten kanssa ja jakaa kokemuksiaan vienti- ja tuontikaupasta.

Projektin markkinoinnissa hyödynnettiin laajalti Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenrekisteriä ja kontakteja, alueen muiden kansainvälisen kaupan parissa toimivien organisaatioiden kontakteja, sanomalehtiä sekä alueella järjestettäviä kansainväliseen kauppaan liittyviä tapahtumia. Yhteistyötä myös muiden kansainvälistymiseen liittyvien hankkeiden kanssa oli.