Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11135

Projektin nimi: Muuttuva Venäjä -hallintokoulutus

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: 010 217 8623

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hse.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite: pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/eu-projektit/kansalliset/muuttuva_venaja/

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 010 217 8623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Etelä-Savossa Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneet, sitä suunnittelevat ja jo toteuttavat organisaatiot: korkeakouluyksiköt, muut koulutusorganisaatiot, aluehallintoviranomaiset, kaupungit, kunnat ja järjestöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Etelä-Savossa ja muualla Itä-Suomessa Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneiden, sitä suunnittelevien ja jo toteuttavien organisaatioiden sidosryhmät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 25, joista naisia 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 110, joista naisia 58

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Venäjän merkitys Suomen kauppakumppanina on huomattava, ja tähän mennessä luotujen elinkeinoelämän ja muiden sektoreiden Venäjä-yhteyksien arvo kasvaa entisestään. Etelä-Savossa on paljon Venäjä-yhteistyötä tekeviä organisaatioita: korkeakouluyksiköitä ja muita koulutusorganisaatioita, aluehallintoviranomaisia, kaupunkeja, kuntia, järjestöjä ja yrityksiä. Etelä-Savon maakuntaliiton Venäjä-toimintasuunnitelmalla tähdätään systemaattiseen, tavoitteelliseen ja taloudellista hyötyä tuottavaan Venäjä-yhteistyöhön. Julkisen sektorin toimiva yhteistyö on perusedellytys myös elinkeinoyhteistyön kehitykselle, joten tuntemalla hallinnon toimintamallit sekä organisaatiot vahvistetaan Etelä-Savon kilpailukykyä Venäjä-toiminnoissa.

Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä, kehittää ja syventää julkisen sektorin toimijoiden Venäjä-osaamista ja -tuntemusta. Tavoitteena on selkeyttää suomalaisten kokonaiskuvaa Venäjästä, auttaa heitä ymmärtämään Venäjän yhteiskuntaa, toimintaympäristöä ja -tapoja. Näin autetaan luomaan edellytykset yhteistyön käynnistämiseen, kehittämiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi tavoitellaan Venäjä-hallintokoulutuksen toteutuksesta eteläsavolaista kärkipalvelutuotetta, josta muodostuu pysyvä koulutuspalvelu valtakunnalliseenkin tarpeeseen.

Kohderyhmä muodostuu Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneiden, sitä suunnittelevien ja jo toteuttavien organisaatioiden edustajista: korkeakouluyksiköt, muut koulutusorganisaatiot, aluehallintoviranomaiset, kaupungit, kunnat, järjestöt ja yritykset.

Projektin tuloksena muodostuu erinomainen yhteistyöverkosto venäläisistä asiantuntijoista, julkishallinnon organisaatioista ja koulutusyksiköistä, jotka tukevat suomalaisten yhteisöjen suomalais-venäläisen yhteistyön edistämistä ja Etelä-Savo saa luotua eri alojen ainutkertaiset yhteistyöverkostot käytettäväksi. Samoin syntyy toimivat mallit yhteistyön konkreettiseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen sekä edistämiseen.

Hankkeen alkuvaiheessa täydennetään ohjelmarunkoa, minkä jälkeen se toimitetaan kommentoitavaksi asiantuntijatahoille. Kommenttien ja parannusehdotusten pohjalta suunnitellaan ja pilotoidaan koulutusohjelma, jonka kokonaislaajuus on 15 op. Se koostuu 3 op:n laajuisista jaksoista. Opiskelu tapahtuu monimuotoisin oppimismenetelmin toteutettuna työn ohessa. Ohjelman rungon muodostavat lähiopetuspäivät, joiden lisäksi koulutusjaksot sisältävät oheisaineistoon, kirjallisuuteen ja artikkeleihin perehtymistä sekä itsenäisesti työstettävien oppimistehtävien laatimista. Koulutukset järjestetään Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Pilotointi sisältää ohjelman jatkuvan arvioinnin ja palautteen analysoinnin. Hankkeessa suunnitellaan ja järjestetään loppuseminaari: projektin toiminnan yht.veto ja tulevaisuuden näkymät. Loppuvaiheessa tehdään kokonaisarviointi hankkeen onnistumisesta, hyödyistä ja toimenpiteistä pitkäaikaisen vaikuttavuuden turvaamiseksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alussa laaditaan tiedotussuunnitelma, jonka perusteella hankkeesta tiedotetaan eri menetelmiä ja kanavia hyödyntäen:
- hankkeen toteuttajaorganisaatioiden asiakkaille ja sidosryhmille / internet, asiakaslehti, koulutuskalenteri yms.
- esiteaineiston jakelu eri kanavien ja verkostojen kautta, esim. sähköpostitse, suorapostituksella, koulutus- ja muissa tilaisuuksissa
- lehti-ilmoitukset
- hankkeesta kertovat tiedotteet ja artikkelit
- esittely hankkeen aihealueisiin liittyvissä tilaisuuksissa
- henkilökohtaiset yhteydentotot
Tehdään koulutusohjelmasta kertova esite, jota jaetaan em. yhteyksissä ja toimitetaan eri tahoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään laajaa yhteistyöverkostoa.
Projektissa kehitettävä Venäjä-hallintokoulutusohjelma, koulutuksen menetelmät ja yhteistyön muodot
vakiintuvat osaksi hankkeen toteuttajaorganisaatioiden koulutustoimintaa ja sitä kautta leviävät valtakunnallisesti. Hyvistä käytännöistä julkaistaan artikkeleja. Niitä käydään läpi myös hankkeen loppuseminaarissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 145 372

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 153

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 205 975

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 202 269

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen ja koulutusohjelman toteutuksen tuloksena julkisen sektorin Venäjä-osaaminen on lisääntynyt ja kehittynyt, myös yhteistyö ja tiedonvaihto alueen eri toimijoiden välillä on syventynyt. Yhtenä konkreettisena tuloksena on yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa muodostettu kv-toimijoiden verkosto ja SavoGlobe Facebook sivuston luominen aktiiviseksi tiedonvaihtokanavaksi. Venäjän-hallintokoulutuksen toteutuksesta hanketoteuttajat ovat saaneet myös arvokasta tietoa ja palautetta, miten tällaista koulutusta pitäisi kehittää, jotta siitä voisi tulla valtakunnallinen kärkituote. Ensimmäisessä vaiheessa lyhyet räätälöidyt koulutustilaisuudet ovat tehokkain toimintatapa.

Hankkeessa toteutettiin yhteensä 10 koulutustilaisuutta, joiden aiheet olivat:
Venäjän hallinto tänään ja huomenna, Venäjän metsätalous ja -hallinto, Venäjän sosiaali- ja terveydenhuolto, Venäjän maaseutu, Venäjän koulutusjärjestelmä ja hallinto, Muuttuva Venäjä ajankohtaisseminaari, Venäjän oikeusjärjestelmä ja liiketoiminnan turvallisuus sekä Venäjän ympäristöpolitiikka.

Koulutusohjelmaan on osallistunut Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneita julkisen sektorin organisaatioiden edustajia korkeakouluyksiköistä, aluehallintoviranomaisista, kaupungeista, kunnista, järjestöistä sekä yrityksistä. Yhteensä hankkeen pidempikestoisissa koulutuksissa aloittaneita on ollut 110 henkilöä, joista 8 on ollut yritysten edustajia. Lisäksi muissa tilaisuuksissa aloittaneita on 17.

Hankkeen tärkeimpiä tuloksia on ollut Venäjä-hallintokoulutuksen kehittäminen, Venäjä kiinnostuksen herättäminen julkisen sektorin eri toimialoilla, Venäjä-osaamisen ja tuntemuksen laajentaminen, Eteläsavolaisen yhteistyöverkoston synnyttäminen, ja tätä kautta on myös helpompi löytää uusia kumppaneita Venäjältä ja saada tietoa Venäjään liittyvistä kehittämistoimenpiteistä ja tapahtumista. Hallintokoulutuksessa hyödynnettiin sekä suomalaista että venäläistä asiantuntemusta sekä pyrittiin parantamaan vaikuttavuutta toteuttamalla osa tapahtumista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.