Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11136

Projektin nimi: Kunskap i utveckling

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Osoite: Fabriksgatan 2

Puhelinnumero: 06-328 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.novia.fi

Projektin kotisivun osoite: web.novia.fi/kiu

Vastuuhenkilön nimi: Yvonne Hilli

Asema: Överlärare i hälsovård

Sähköposti: yvonne.hilli(at)novia.fi

Puhelinnumero: 06-3285323

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Jakobstadsregionen

Kunnat: Mustasaari, Pietarsaari, Vaasa

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektet har två primära målgrupper
1. Hälso- och sjukvårdsbranschen. Kliniska handledare och personal som deltar i organisering och handledning av studerandes praktik/inlärning i arbetet
2. Utbildningsanordnarna Yrkeshögskolan Novia, VYH, YA och VYI. Lärare och övrig personal som deltar i organisering och handledning av studerandes praktik/inlärning i arbetet

Inom hälso- och sjukvårdsbranschen är bristen på kvalificerad arbetskraft ett faktum. Genom att utveckla handledningen och introduktionen kan intresset för området ökas. I projektet testas olika handledningsmodeller vid fem pilotavdelningar. En god handledning bidrar till en stärkt yrkesidentitet och en starkare bindning till yrket och organisationen. Ett utvecklande av handledningen kan bidra till att intresset för yrkesområdet ökar och i förlängningen att tillgången till kvalificerad arbetskraft säkerställs.

Utbildningsanordnarna strävar via detta projekt efter att utveckla handledningen under praktiken/inlärning i arbetet till att motsvara de krav som utbildningen ställer i dag. En god handledning bidrar till att stärka studerandes yrkeskunnande och yrkesidentitet. Via detta projekt är syftet att utveckla material som stöder handledningen och utvärderingen samt att skapa ett gemensamt program för fortbildning för handledare. Projektet strävar efter att utveckla handledningen för de engelskspråkiga studerande genom att beakta deras specifika behov. Genusperspektivet beaktas gällande studerande.

3.3 Välilliset kohderyhmät

I projektet gagnas två indirekta grupper.
1. Studerande
2. Patienter
Studerande kommer att gagnas genom en bättre organiserad handledning. Genom att utvärderingskriterierna konkretiseras kommer utvärderingen att förbättras och bli mera objektiv och fungera som ett stöd i studerandes inlärningsprocess. Studerandes självvärdering kommer att lyftas fram vilket betyder att studerande får stöd i sin läroprocess. Det material som utvecklas till stöd för handledningen kommer att finnas mera lättillgängligt och sålunda stöda studerande både före, under och efter praktiken/inlärning i arbetet.
Arbetsplatshandledare som gått en handledarutbildning har bättre förutsättningar att stöda studerandes behov. Intresset att ta emot studerande kan antas öka. Genom ett utnyttjande av befintlig IT kommer kontakten mellan lärare, studerande och arbetsplatshandledare att underlättas. Engelskspråkiga studerandes specialbehov kommer att beaktas genom ev. särlösningar.
Tidigare forskning visar att en god handledning bidrar till ett bättre yrkeskunnande vilket i förlängningen innebär en kvalitativt god patientvård som är mera ekonomisk. Patienterna kommer i förlängningen att få en bättre och tryggare vård.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 304, joista naisia 289

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

I sjukskötar- och närvårdarutbildningen är en stor del av undervisningen förlagd till olika arbetsplatser i form av praktik/inlärning i arbetet. Under denna tid har studerande rätt till en god handledning som stöder deras yrkesmässiga utveckling. I dagens läge saknar vi ett enhetligt system gällande handledning av studerande. Det är mera regel än undantag att arbetsplatshandledarna saknar utbildning för handledning. Utvärderingsblanketterna har olika utformning beroende på utbildningsanordnare.
Syftet med detta projekt är att med utgångspunkt i arbetslivet pröva olika modeller för att utveckla den kliniska handledningen och material som stöder handledningen. Målgrupper är arbetslivet och utbildningsanordnarna Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten och Vasa Yrkesinstitut. Arbetslivet representeras av en inre medicinsk och en kirurgisk avdelning inom specialsjukvården och av två bäddavdelningar och en avdelning för personer med demenssjukdomar. Projektet tar avstamp i de yrkesverksammas egen verklighet genom att göra en kulturanalys vid fem utvecklingsavdelningar och vid dessa utses en sk utvecklingsgrupp som har den egna verkligheten som utgångspunkt. Syftet är att i frågasätta invanda mönster, att söka nya vägar och att aktivt handla på ett systematiskt sätt för att utveckla och förbättra verksamheten. Det förväntade resultatet är:
- fungerande handledningsmodeller genom att beakta genusperspektivet och individuella behov inom olika kontext
- fungerande handledningsmodeller för engelskspråkiga studerande
- material som stöd både före, under och efter praktiken/inlärning i arbetet
- förenhetligande av utvärderingsblanketter för sjukskötarstuderande
- förenhetligande av studerandes självvärderingsblanketter
- i bruktagande av de IT möjligheter som finns i dag gällande handledning (tex Skype, Adobe Connect Pro) som stöder en hållbar utveckling och minskad belastning på miljön
- mera lättillgängligt handledningsmaterial genom att införa det på t.ex. webben eller moodle för att underlätta och förbättra informationsgången
- fortbildning för arbetsplatshandledare som höjer handledningsberedskapen/kompetensen
Synergieffekter och kunskapsöverföring förväntas med det närliggande interregprojektet SuperNurse Botnia.
Projektets förväntade verkningar är ett aktivt och nära samarbete mellan arbetslivet och utbildningsanordnare och en smidigare informationsgång. Mera kunskap om varandras behov bidrar till att skapa en positiv lärmiljö som stärker studerandes yrkesmässiga utveckling till goda vårdare och i förlängningen en bättre och tryggare vård för patienten. Utvecklingen befrämjar integreringen av engelskspråkiga studerande. Bättre kunskap gällande handledningen kan leda till ett ökat intresse att ta emot studerande på praktik/inlärning i arbetet. Ett nära samarbete med arbetslivet ökar förutsättningarna för att skapa goda lärmiljöer och att tillgodse arbetslivets behov av arbetskraft.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Informationen sker via olika möten med personalen och via projektets hemsida, web.novia.fi/kiu samt via samtliga organisationers hemsidor. Personalen vid de fem pilotavdelningarna har informerats och introducerats. Personalen får kontinuerligt handledning och information under processens gång. Styrgruppen som sammankommer två-tre gånger per år informeras om det aktuella läget och kan aktivt ta del i uppföljningen av projektet samt göra en kontinuerlig utvärdering. Projektet strävar efter synlighet i dagspressen och facktidskrifter under processens gång. En svenskspråkig poster, som beskriver projektets mål, metoder och samarbetsparter, har tryckts upp och den finns synligt upphängd på alla lärosäten och vid alla pilotavdelningar. Resultaten kommer att presenteras vid olika fortbildningsdagar, på nationella och internationella konferenser. Hösten -12 har projektet två presentationer vid en internationell konferens arrangerad av European Federation of Nurse Educators with the RCN Education Forum, 3-5 oktober i Cardiff, Wales och vid en nationell vårdvetenskaplig, HTTS konferens i Uleåborg den 27-28.9. Vid konferensen hålls en muntlig presentation på finska och en finskspråkig poster finns utställd.För att sprida resultatet publiceras artiklar både i facktidskrifter och som en vetenskaplig artikel. Hösten 2012 ordnas ett trespråkigt slutseminarium i Vasa. En slutrapport, en antologi, på tre språk publiceras hösten-12. Antologin kommer också att finnas online.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektet har ordnat workshops (1.11.11, 12.3.11 & 9.5.12) för utvecklingsgrupperna vid pilotavdelningarna. Till vissa workshops har arbetslivsrepresentanter varit inbjudna. Två seminariedagar har ordnats (22.3.10 & 21.9.10) för personal inom social- och hälsovården samt lärare och studerande. Hösten 2010 hade vi inbjudna föreläsare från Sverige som berättade om sina utvecklingsavdelningar i Borås.
Hösten 2010 och våren 2011 ordnades fortbildning, tre tillfällen à 3h, för kliniska handledare i Jakobstad och Vasa. Under hela projekttiden har projektgruppen deltagit i olika möten vid pilotavdelningarna och inom social- och hälsovårdsorganisationerna.
Studerande har skrivit lärdomsprov inom ramen för projektet under 2010-2011 och på det sättet har studerande fått information om projektets resultat och god praxis.
I september (27-28.9) presenteras projektet vid HTTS nationella konferens i Uleåborg på finska. I oktober (3-5.10) presenteras projektet vid en internationell konferens i Cardiff, Wales.
Den poster som utvecklats för konferensen i Uleåborg kommer att tryckas upp och distribueras till alla lärosäten och pilotavdelningar, där den hängs upp på synligt ställe.
Den 28.11.12 ordnas ett slutseminarium på tre språk. En slutrapport publiceras i november 2012 där det ingår artiklar både på finska, svenska och engelska.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 327 027

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 326 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 405 513

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 402 183

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektet Kunskap i utveckling hade som målsättning att utveckla handledningsprocessen på fem utvecklingsavdelningar och att utveckla och förenhetliga dokument som stöd före, under och efter kliniska studier/inlärning i arbetet. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut och fem utvecklingsavdelningar i Österbotten. Projektet hade aktionsforskning som ansats med ett interprofessionellt perspektiv. Metoder som användes var kulturanalys och temaintervjuer.
Primära målgrupper var personal inom social- och hälsovården och vårdlärare inom sjukskötar- och närvårdarutbildningen. Projektet leddes av en styrgrupp och det operativa arbetet av en projektgrupp. Kulturanalysen, som genomfördes på samtliga utvecklingsavdelningar, gav ett sk "bottom-up" perspektiv och blev startpunkten. Analysen lyfte fram avdelningarnas särdrag och specifika utvecklingsbehov. Inga skillnader mellan kvinnliga och manliga kliniska handledare kunde identifieras. Vid varje utvecklingsavdelning utsågs 3-5 vårdare (sjukskötare och närvårdare) till de sk kärngrupperna. Kärngrupperna utvecklade handledningsprocessen utgående från sina specifika behov och genom att ta tillvara det goda som fanns. Kärngruppen fick ett fortgående stöd av övrig personal, kontaktlärarna och projektgruppen. Workshops ordnades ett par gånger i året med teoretiska inslag. Workshopen var viktiga möten för kärngruppens medlemmar. Vid workshopen stärktes den teoretiska grunden och där kunde medlemmarna komma samman och diskutera och dela med sig av varandras erfarenheter och frågeställningar. Workshopen bidrog till att öka samhörigheten och delaktigheten i processen.
För att identifiera kliniska handledares behov gällande engelskspråkiga studerande gjordes temaintervjuer med lärare och kliniska handledare som handleder engelskspråkiga studerande. Bristande språkkunskaper var ett genogående tema vilket ledde till etiska spörsmål.
I projektet utvecklades handledningen för studerande som gjorde sina kliniska studier på annan ort genom att testa och ta i bruk ny IT (Adobe Connect Pro, ACP). Detta upplevdes mycket positivt av både studerande och kliniska handledare.
Pedagogisk fortbildning för personalen ordnades i Jakobstad och Vasa. Själva processen utvärderades vid samtliga utvecklingsavdelningar, genom en för andamålet utvecklad blankett. Enligt utvärderingen har de utvecklade handledningsmodellerna tagits i bruk och är en del av den normala verksamheten. Under projektets gång har man börjat diskutera handledningens betydelse och personalen har medvetandegjorts om att handledning är en pedagogisk uppgift som bör synliggöras. Under projeketets gång framkom behovet av kontinuerlig pedagogisk fortbildning för personalen. Personalen upplever att de inte alltid har tillräckligt med resurser för handledning vilket medför en konflikt i relation till själva vårdandet.
Projektetes andra målsättning var att utveckla material som stöd före, under och efter kliniska studier/inlärning i arbetet i nära samarbete med arbetslivsrepresentanter. Inom ramen för projektet utvecklades och förenhetligades följande dokument: studerandes presentationsblad, en timplan, plan för kliniska studier och en reflektionsblankett. Under projektets gång framkom behovet av att utveckla ett instrument för Patientfokuserad handledning utgående från vårdprocessen. Instrumentet har ett format så att det ryms i arbetsdräktens bröstficka och är lätt att använda. Patientfokuserad handledning finns på tre språk svenska, finska och engelska.
Information om projektet har spridits via direkta kontakter, seminarier och via organisationernas websidor. Projektet har också en egen hemsida: web.novia.fi/kiu. Projektet har presenterats både via poster och muntliga presentationer på nationella, nordiska och internationella konferenser. En närmare beskrivning av projektet finns att läsa i antologin: Hilli, Y (red.). 2012. "Kunskap i utveckling - handledningsprocesser inom hälsovården" och i en internationell vetenskaplig artikel (submittad). Antologin finns online i Novias rapportserie.
Projektet har haft en innovativ approach i och med att det var aktionsforskning som genomfördes i nära samarbete med arbetslivsrepresentanter. Dialogen och samarbetet mellan lärare och arbetslivsrepresentanter har ökat liksom dialogen mellan lärarna på II och III stadiet. Dokument har förenhetligats och utvecklats inom projektet för att underlätta arbetet och för att säkra studerandes rättsskydd. Detta kan ses som ett steg i rätt riktning gällande hållbar utveckling. Projektet har också visat på det fruktbara i att arbeta interprofessionellt.