Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11139

Projektin nimi: Kompassi Kouvolaan - Kouvolan seudun luontomatkailun kehittämishanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 2221859-6

Osoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 0206152710

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kouvolainnovation.fi

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Pasi Miettinen

Asema: Kehityspalvelupäällikkö

Sähköposti: pasi.miettinen(at)kinno.fi

Puhelinnumero: 0206158814

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Iitti, Kouvola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan kehitysyksiköt ja niiden henkilöstö
- Toimialan yritykset ja niiden henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Matkailun ja vapaa-ajan laajan määritelmän mukaiset oheistoimialojen yritykset Kymenlaakson alueella.
- Yrityskehitysyksiköt
- Kymenlaakson oppilaitokset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 24, joista naisia 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30, joista naisia 21

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kompassi Kouvolaan - Kouvolan seudun luontomatkailun kehittämishanketta hallinnoi Kouvola Innovation Oy. Kouvola Innovation Oy - KINNO on Kouvolan elinkeinoelämän vahva veturi ja yritysten ketterä kumppani. Se vastaa koko 90 000 asukkaan Kouvolan yritys-, kehitys- ja matkailupalveluista. Kehittämistyössään KINNO painottaa metsään, energiaan ja ympäristöön, digitaalisiin sisältöpalveluihin sekä matkailuun ja vapaa-aikaan keskittyvää liiketoimintaa.

Syksyllä 2009 julkaistavassa Kouvolan kaupungin elinkeinostrategiassa matkailun kehittäminen on valittu yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi. Matkailuelinkeino tuo lisää työpaikkoja rakennemuutoksessa olevaan kuntaliitoskaupunkiin, ja vaikuttaa myönteisesti mielikuvaan Kouvolasta. Matkailualueena Kouvolan seutu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkailun kehittämiseen ja erityisesti luontomatkailu nähdään alueella yhdeksi keskeiseksi matkailun kehittämisen painopisteeksi.

Projektin tavoitteena on lisätä alueen luontomatkailun merkittävyyttä elinkeinona, edesauttaa uusien luontomatkailutuotteiden syntymistä ja matkailijamäärien kasvua. Tavoitteena on myös parantaa yrittäjien valmiuksia tuotteiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen, synnyttää toimiva alan yritysverkosto ja parantaa alan työllistävyyttä.

Projektin tuloksena on valittu Kouvolan seudun luontomatkailun kehittämisen painopisteet, ja tuotettu kuvaus kehittämistoiminnan toteutuksesta. Projektin tuloksena on syntynyt luontomatkailun kokonaissuunnitelma ja toimenpideohjelma.

Kokonaissuunnitelma ja toimenpideohjelma kokoavat ja yhdistävät luontomatkailulle tärkeät kehitystoimet alueelle hyväksytyn elinkeinostrategian kasvutavoitteisiin. Matkailuelinkeinon kehittämiseen suunnattujen resurssien käyttö tehostuu. Yritysten mahdollisuudet tehostaa toimintaansa lisääntyvät ja niiden toiminta kohdistuu painopistealueille. Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat, investoinnit matkailuun kasvavat ja syntyy uusia työpaikkoja.

Arvioituja tuloksia ovat myös Kouvolan seudun matkailullisen profiloitumisen edistäminen, alueellisten vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä, toimialan kehittymisen myötä esiinnousevan koulutustarpeen arviointi ja rakennemuutoksen mukaisen työvoiman siirtymän edistäminen.

Hankkeen tuloksia voidaan osin hyödyntää Kouvolan seudun ulkopuolisilla alueilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti hyödyntäen monikanavaista viestintää ja noudattaen Kouvola Innovation Oy:n viestintästrategiaa.

Sisäinen tiedottaminen:
Pääyhteydenpitoväline on sähköposti koskien kaikkea hankkeen aikaista tiedottamista projektin henkilöstön, ohjausryhmän ja kokonaissuunnitelman toteuttajien välillä. Kouvola Innovation Oy:n henkilöstölle tiedotetaan hankkeesta hanke- ja matkailuklusteripalavereissa. Hankkeen kuluessa järjestetään ohjausryhmäkokouksia.

Ulkoinen tiedottaminen:
Päätiedottamisvälineenä käytetään sähköpostia sidosryhmien ja lehdistön suuntaan. Hankkeesta laaditaan myös lehdistötiedotteita. Sidosryhmätapaamisia järjestetään eri toimijaryhmille. Suunnitteluprosessin niin edellyttäessä käytetään harkitusti kirjepostituksia tai lehti-ilmoituksia. Viestintäkanavana käytetään myös Kouvola Innovation Oy:n nettisivuja www.kinno.fi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeesta tiedotetaan aina, kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Pääosin tiedotuksessa hyödynnetään Kouvola Innovation Oy:n viestintätoimea. Hankkeen kuluessa tuotetaan raporttiosa, jossa otetaan erikseen kantaa hyvien käytänteiden levittämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 199 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 153 260

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 270 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 194 829

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Rakennemuutos Kouvolan seudulla on johtanut toimialojen välisten painoarvojen muutokseen. Kouvolan matkailu painottuu vahvasti luontomatkailuun, vapaa-ajan rakentamisen ja vapaa-ajan asukkaille tarjottavien palveluiden kehittämiseen sekä venäläisten matkailijoiden palveluihin.

Projektissa oli mukana 12 yritystä ja muita organisaatioita yht. 12 kpl. Projektiin liittyi mukaan merkittävät majoittajat Kouvolasta sekä pienemmistä majoittajista ne, joilla oli luontainen mahdollisuus tuottaa luonto-ohjelmia. Ohjelmapalveluyrityksistä mukana oli yli puolet. Työpajat kehittivät matkailutuotteita Venäjän, Saksan sekä Hollannin markkinoille. Uusina tuotekokonaisuuksina syntyi Joulumaa 2010- 2013. Kotimaan osalta kehitettiin pyöräily-, kokousmatkailu-, ryhmämatkailu-, ja talvimatkailutuotteita, jääurheilukeskusta sekä kesän viikko-ohjelmaa.

Projektista tiedotettiin suunnitelman mukaan ja sen toteutti projektipäällikkö, koordinaattori sekä Kinnon viestintä. Parhaiten osallistujia saatiin yritysvierailujen avulla. Projektipäällikkö suoritti jalkautumisoperaation 26 yritykseen. Näistä osallistui 13 eli 50 %. Sekä maakunnallinen- että paikallislehdet tekivät juttuja projektista viisi kertaa. Yle Kaakkois-Suomi teki kaksi juttua pyöräilymatkailun kehittämisestä sekä yhden jutun Kaakkois-Suomen TV-uutisiin retkiluistelusta.

Kompassi-hankkeen ongelmana voidaan mainita alueen yritysten määrällinen vähyys, sekä usean oleminen mukana jossakin alueellisessa hankkeessa. Moni jätti liittymättä projektiin ollen kuitenkin seuraamassa toimenpiteitä. Eniten kehittämiskommentteja on tullut myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen alueellisesti niin kotimaan kuin kansainvälisille markkinoille.

Projektissa tuotettiin tutkimustoimintaa luontomatkailun nykytilasta, osaamisen ja koulutuksen tarpeista sekä myynnistä ja markkinoinnista. Tutkimusten perusteella yritysten myynti vaihteli 1t€ - 200 t€ välillä. Kouvolan alueen luontomatkailutuotteiden myynti v. 2009 oli n. 450 000 euroa. Luontomatkailutuotteiden tarjonta oli kesäaikana talvea laajempi ja tuotteet oli kohdennettu pääosin yritys- ja ryhmäsegmentteihin. Puutteena olivat yksittäisille vapaa-ajan matkailijoille suunnatut tuotteet. Markkinointiin yritykset käyttivät 0 - 17t€, ka. ollessa 3t€. Kehittämiskohteina yritykset mainitsivat yhteismarkkinoinnin ja kaupungin vahvemman osallistumisen alueen markkinointiin, verkostoitumisen, pakettien rakentamisen, talvimatkailutuotteiden kehittämisen, venäjän kielen, kansainvälistymisen sekä erilaisten uusien palvelujen rakentamisen. Keskeisenä kaikilla oli tehokkaiden markkinointimenetelmien löytäminen.

Koulutustarvekartoitustuloksista näkyi eniten koulutuksen tarve ulkomaan verkostojen tuntemuksessa, luontomatkailuklusterin osaamisessa sekä oppaiden venäjän- ja ranskankielen ja jonkin verran saksankielen taidoissa. Kukin yritys arvioi tarvitsevansa muutaman oppaan lisää 1 - 3 vuoden sisällä.

Projektin tehtävä oli luoda Kouvolan luontomatkailun myynti- ja markkinointi- sekä liiketoimintasuunnitelmat. Nämä suunnitelmat avaavat tuloksissaan mitä kohteita tulee edelleen kehittää Kouvolan alueen vetovoiman ja työllisyyden lisäämiseksi. Markkinointisuunnitelmassa esitetään miten käytännössä luontomatkailutuotteet myydään ja markkinoidaan kohdemarkkinoille, niin koti- kuin ulkomailla.

Projektin aikana kartoitettiin matkailuinvestoreita sekä sovittiin toimenpiteiden jatkoista mm. Kouvolan Master Plan projektin aikana.
Projektissa pidettiin kansallinen luontomatkailuseminaari 12.4.2012. Tilaisuus suunniteltiin yhteistyössä MEK Visit Finland OF kanssa. Seminaariin puhujat olivat luontomatkailuun erikoistuneita matkanjärjestäjiä Saksasta, Hollannista ja Englannista. Tuloksena osa mukana olleista jatkoi kaupallisia neuvotteluita.

Osaamisverkoston kehittäminen sekä opinto- ja tutustumismatkoja tehtiin kolme kappaletta. Ensimmäinen v. 2011 Saksan Bremeniin Reiselust messuille. Matkalle osallistui kaksi projektipäällikköä Kinnon matkailuprojekteista. Havainnot ovat Kymenlaakson ja Kouvolan seudun maaseutumatkailu- ja luontomatkailuyritysten hyödynnettävissä.
Toinen matka toteutettiin Uttericht Vakantier messuille 12- 15.1.2012
Matkalle osallistui kuusi henkilöä viidestä matkailuyrityksestä. Matkan antia olivat matkanjärjestäjätapaamiset, messutarjonnan tarkastelu sekä kansallispuistoon tutustuminen. Matkan aikana tutustuttiin myös paikalliseen ohjelmapalvelutuottajaan. Osallisten mielestä verkostoituminen sekä hyvät keskustelut matkan aikana olivat hyvää matka antia.

Kolmas matka toteutettiin 5-8.3.2012 Saksaan. Matkalle osallistui seitsemän henkilöä kuudesta matkailuyrityksestä. Matkan antia olivat Warenin kaupungin matkailun kehitystoimien kuuleminen ja oppiminen, toinen merkittävä oli ITB messut ja niiden aikana matkanjärjestäjätapaamiset. Matkan aikana pohjustettiin Luontomatkailuseminaarin puhujien valitsemista sekä lujitettiin mukana olleiden yritysten verkostotoimintaa.