Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11144

Projektin nimi: Produforum Åboland

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sydkustens landskapsförbund r.f.

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1539457-5

Osoite: Georgsgatan 29 A 3

Puhelinnumero: 050-5469299

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sydkusten.fi

Projektin kotisivun osoite: www.produforum.fi

Vastuuhenkilön nimi: Agneta Eriksson

Asema: Direktör

Sähköposti: agneta.eriksson(at)sydkusten.fi

Puhelinnumero: 050-5469299

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Åboland-Turunmaan, Turun

Kunnat: Turku, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Direkta målgrupper är kultur- och utbildningsaktörer i regionen. Centrala målgrupper är bl.a. pedagoger, kulturarbetare och kulturtjänstemän samt konstutövare.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektets indirekta målgrupper och samarbetsparter är kulturbyråer, festivaler, företag, turismsektorn, internationella samarbetsparter, media samt politiska beslutsfattare och politiska organ.
Andra målgrupper är sektorerna äldreomsorg, dagvård och skolor. Produforum Åboland har under år 2010 hunnit etablera arbetsgrupper med personal inom dessa sektorer, och stött deras arbete med ökning av konst och kultur på sina arbetsplatser, bl.a. genom seminarier och marknadsföringsmaterial. Det vore viktigt att fortsätta dessa påbörjade satsningar.
Turismsektorn spelar en stor roll i regionen Åboland. Många kulturaktörer är starkt knutna till turismbranschen och Produforum Åboland kan stöda koordinerandet och marknadsföringen av kulturaktörernas produkter så att det leder till mera arbetsmöjligheter för dessa.
Även studerande utgör projektets indirekta målgrupper. De studerande som är blivande potentiella kulturarbetare inom de kreativa branscherna, behöver handledning för att förbättra sina förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och lära känna arbetslivets krav. Produforum Åboland kan erbjuda några praktikantplatser per år.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 88, joista naisia 60

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets resultat är förbättrade arbetsförutsättningar och ökad kompetens för fria kulturaktörer, kulturarbetare och konstnärer i Åboland. Andra resultat är nya samarbetsformer mellan utbildningsfältet, kulturaktörer, näringslivet och professionella kulturarbetare. Som ett resultat av Produforum Åboland fås också en mer detaljerad kartläggning av de professionella kulturaktörerna och deras behov i Åboland.

Ett konkret resultat är också ett resursforum där projekterfarenheter och processbeskrivningar dokumenteras och utvecklandet av kulturarbetet i Åboland.

Projektet erbjuder stöd för det regionala samarbetet som är särskilt angeläget efter kommun- och servicereformen, då nio åboländska kommuner sammanslagits till tre storkommuner och de svenska strukturerna är alltmer hotade.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektets marknadsföring sköts via många medier; på projektets, huvudmannens och samarbetsorganisationernas hemsidor, via projektets och huvudmannens pressmeddelanden, via projektets e-postutskick, via artiklar och annonsering, via infobroschyr, seminarier och evenemang samt i branschtidskrifter.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Under hela projektperioden och efter projektets avslutning finns projektets infoforum på internet tillgänglig i sin helhet. Via projektets Webb-plats delges projekterfarenheter och resultat. Adressen är www.produforum.fi .

2009
Kulturfältet samlas till "forma Produforum"-träffar där man informerar om projektet samt gör en första behovskartläggning.

2010
Framgångsrika arbetssätt sprids genom kommunikationen mellan de regionala Produforum -projekten och aktörerna. Arbetssätten sprids via nya marknadsföringsmetoder, de obligatoriska projektrapporterna och aktörernas aktiviteter, aktioner och presentationer.

2011
Nya metoder utvecklas för samarbete på kulturfältet, t.ex. Open stage -tillfällen där aktörer ser varandras kompetenser, samt sammanförande av personal i olika sektorer och kulturaktörer. Samarbete med Åbo 2011: Ett seminarium hålls om erfarenheter av Åbo 2011.

2012
Erfarenheter av samarbetsmodeller, matchnings-konceptet där Pf åboland har sammanfört kulturaktörer med olika sektorer, sprids genom Produforums blogg, i media och på webben.
Ett utvärderingsseminarium hålls om Åbo 2011, Åbo kulturhuvudstad.

2013
Projektkoordinatorn samlar och dokumenterar deltagarnas erfarenheter av Produforum Åbolands verksamhet. Pf Åboland deltar med 1-2 kapitel i en antologi om lyckade kulturprojekt.

2014
Utvärdering och rapportering.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 446 306

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 442 644

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 505 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 502 184

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Målet med projektet har varit att öka arbetsförutsättningarna för konst- och kulturaktörer i Åboland. Det har skett genom kontinuerlig kartläggning av deltagarnas behov, kompetenshöjande verksamhet, nätverkande och nya samarbetsformer samt synlighet.
Pf Åboland har ordnat seminarier, kurser och verkstäder främst kring marknadsföring och ekonomihantering men även diskussioner som behandlat kulturpolitiska frågor. Den kompetenshöjande fortbildningen har till stor del skett i samarbete med utbildningsarrangörer. För att verksamheten ska nå ut till så många som möjligt har möten, verkstäder och kurser utgående från behov ordnats på olika platser i området, i Kimitoön, Pargas och Åbo, även i t.ex. Västanfjärd och Korpo. För att så många som möjligt i det geografiskt splittrade området skulle kunna delta i verksamheten arrangerades en nätkurs, Juridiska pusselbitar för kultursektorn, tillsammans med Öppna Universitetet. Kursen innehöll sådana rättsliga frågor som särskilt berör kulturfältet, som hur och när avtal bör uppgöras, upphovsrättsliga frågor och beskattning. Eftersom kursen var nätbaserad finns alla föreläsningar, länkar och material på nätet (www.produforum.fi) , och materialet kan utnyttjas för framtiden.
I kursen att göra en e-kompetensporfolio lärdes ut en modell för att göra en kompetensporfolio på nätet. Materialet för modellen finns på Produforums webbsidor. Deltagarna i kursen kunde samtidigt med processen skapa en webbsida som utgörs av portfolions innehåll.
Andra kurser och verkstäder har behandlat marknadsföring, prissättning och dataprogram. Flera har ordnats i samarbete med Åbo arbetarinstitut, Kimitoöns vuxeninstitut och Väståbolands medborgarinstitut.

Ett matchningskoncept där aktörerna fått presentera sig för olika sektorer har prövats. Matchningar har ordnats mellan kulturaktörer och dagvårdssektorn, mellan kulturaktörer och äldreomsorgen samt mellan kulturaktörer och fria bildningens personal. Pf Åboland har publicerat broschyrer med presentationer av kulturaktörer och deras tjänster.
Deltagarna har fått synlighet i gemensamma annonser i Åbo Underrättelser. Ett koncept med julkalender med 10 filmer där kulturaktörer presenteras, har genomförts. I samband med publiceringen av filmerna ingick i ÅU en artikel om den aktör som presenterades i den dagens film. Filmerna visades också i YLE:s program Min morgon.

Projektet har handlett och gett yrkescoaching åt deltagarna. Coachingen leddes av koordinatorn Marina Saanila som är utbildad coach inom psykosyntes. Den personliga coachingen som gavs åt 14 aktörer har uppskattats stort. Även personlig handledning i finansieringsfrågor samt verkstäder, aktörsmöten och kurser har varit uppskattade. Dessa har samtliga samtidigt varit plattformer för nätverkande.

Projektet har spridit resultaten till utbildningsbildningsarrangörer som kan fortsätta med den kompetenshöjande verksamhet som Pf Åboland visat att det finns behov av.
Pf Åboland har informerat om de digitaliserade informationstjänsterna Kulturpost och Kulturforum, och har förankrat dessa som marknadsföringskanaler i regionen.

Pf Åboland har gjort flera studieresor; till Österbotten, Tallinn, Åland, Tammerfors och Helsingfors för att bekanta sig med andra kulturaktörer och knyta nya kontakter. Syftet med resorna till Tallinn och Tammerfors var att delta i NordMatch. NordMatch är en nordisk-baltisk konferens för konstnärer, kulturproducenter och administratörer. Tyngdpunkten ligger på konstens och kulturens samverkan med andra samhällssektorer.

Projektet har gett ut en tidning - Produforum Åboland 2009-2014. Nätverket för kulturaktörer - som presenterar projektresultat och verksamhetens olika dimensioner i artikelform.
Våren 2014 hade Pf Åboland ett slutseminarium, där aktörer fick presentera sig enligt Pecha Kucha format.

Samarbete har också skett med kulturhuvudstadsåret Åbo2011, biblioteksnätverket Blanka, Åbo Svenska Teater, AiA (artists in archipelago -nätverket), Landsbygdsnätverket, designnätverket Auraamo m.fl. Inom samarbetet har föreläsningar och seminarier ordnats.

Pf Åboland har deltagit aktivt i projektet VårKultur. VårKultur är ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och kultursektorerna i Pargas, Åbo och Kimitoön, med målet att varje år att lyfta fram ett kulturellt tema. Pf Åboland har samarbetat både i seminarier och i marknadsföringen av VårKultur, och har härigenom fått stor synlighet för konst- och kulturaktörer. Temana har varit kultur och seniorer (2011), fotokonst (2012), fest och kalas (2013), samt barnlitteratur (2014). Varje år har det getts ut programhäften där aktörer som har tjänster och produkter som har med temat att göra, presenteras. Broschyrerna, bilagorna och filmerna från julkalendern finns alla på webben (www.produforum.fi).

Enligt enkäten om nyttan av projektet, som besvarades av 24, hade 18 fått förbättrade arbetsförutsättningar.