Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11148

Projektin nimi: Yhteishankintakoulutuksen kehittämisprojekti

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Viestikatu 1-3, PL 2000

Puhelinnumero: 020 63 60080

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/yhteishankintakoulutus

Vastuuhenkilön nimi: Ritva Virtanen

Asema: Aikuiskoulutuspäällikkö

Sähköposti: ritva.virtanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 512 4074

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon alueella toimivat yritykset ja muut työnantajat. Toimintaa suunnataan ennen kaikkea alueella toimiviin mikro- ja pk-yrityksiin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat yhteishankintakoulutukseen osallistuvat henkilöt, joiden työllistymismahdollisuudet ja työssä pysymisen mahdollisuudet paranevat osaamisen kehittymisen kautta: työttömät työnhakijat, työsuhteessa oleva henkilöstö; ikääntyvät, vanhentuneen tai kapean ammattitaidon omaavat, matalan koulutustason omaavat.

Välillisenä kohderyhmänä ovat koulutusta toteuttavat organisaatiot ja TE-hallinto, kun projektin avulla kehitetään yhteishankintakoulutuksen toiminta- ja yhteistyökäytäntöjä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhteishankintakoulutuksen kehittämisprojektin tavoitteena on aktivoida työnantajia ja ennen kaikkea mikro- ja pk-yrityksiä kehittämään henkilöstönsä osaamista käyttäen hyväksi yhteishankintakoulutuksen tuotteistettuja palveluja. Käytössä ovat rekrytointitilanteisiin tarkoitettu RekryKoulutus, työsuhteessa olevien täydennyskoulutukseen tarkoitettu TäsmäKoulutus ja työvoiman vähentämistilanteisiin tarkoitettu MuutosKoulutus. Projekti toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeena.

Projekti aktivoi yrityksiä ja muita työnantajia tekemällä työnantajakäyntejä sekä tiedottamalla ja markkinoimalla koulutuspalveluja. Markkinoinnissa ja yrityskohtaisten koulutustarpeiden selvittämisessä projekti tekee yhteistyötä muiden yrityskentässä työskentelevien ja työvoima- ja koulutustarpeita selvittävien projektien, yrittäjäjärjestöjen ja kehittämisyhtiöiden sekä TE-toimistojen ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutus pyritään linkittämään ELY-keskuksen muihin yrityspalveluihin. Lisäksi projekti kehittää toimivia yhteistyö- ja toimintamalleja yhteishankintakoulutuksen käytännön toteuttamiseen (koulutuksen suunnittelu-, hankinta-, toteutus-, seuranta- ja palauteprosessit) . Erityisenä tavoitteena on kehittää malli yhteishankintakoulutuksen puitejärjestelyn piirissä olevan koulutustarjonnan joustavaan ja tehokkaaseen käyttöön.

Projekti on kehittämis- ja verkostoitumishanke. Siksi projektissa ei toteuteta koulutusta, vaan tarvittava yrityskohtainen koulutus rahoitetaan kansallisella työvoimakoulutuksen hankintamäärärahalla.

Yrityskohtaisesti räätälöidyn koulutuksen avulla ylläpidetään, laajennetaan ja kehitetään yritysten henkilöstön osaamista ja turvataan näin yritysten kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi edistetään ikääntyvien työssäpysymisen edellytyksiä sekä turvataan riittävän osaavan työvoiman saatavuutta rekrytointitilanteissa sekä ehkäistään ikääntyvien ennenaikaista eläköitymistä ja siten turvataan työllisyysasteen tasoa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma. Laaditaan tarvittavaa tiedotusmateriaalia ja käytetään eri tiedotusvälineitä ja -kanavia, jotta toiminnan kohteena olevat yritykset tavoitetaan mahdollisimman kattavasti. Tiedotuksessa käytetään hyväksi mm. yrittäjärjestöjen tiedotuskanavia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettävät hyvät käytännöt otetaan käyttöön TE-toimistoissa ja koulutusorganisaatioissa jo projektin toteutusaikana. Tietoa levitetään TE-hallinnon sisällä työkokouksissa ja koulutustilaisuuksissa sekä koulutusorganisaatioiden kanssa järjestettävissä yhteisissä työkokouksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 352 688

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 191 914

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 688

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 914

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteishankintakoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on ollut edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta aktivoimalla yhteishankintakoulutuksen käyttöä työvoiman rekrytointitilanteissa, työsuhteessa olevan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisessä, kehittämisessä ja laajentamisessa sekä yritysten muutostilanteissa (mm. tuotannon muutokset, irtisanomis- ja lomautustilanteet). Näin nostetaan yritysten tuottavuutta, osaamispääomaa ja kannattavuutta sekä edistetään ikääntyvien työssäpysymistä. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää yhteishankintakoulutuksen markkinointiviestintää sekä yhteistyökäytäntöjä ja hallinnollisia menettelytapoja yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen, ELY-keskuksen ja eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on ollut myös lisätä yritysten yhteiskuntavastuuta omalta osaltaan osallistumalla koulutuksen kehittämiseen ja rahoittamiseen.

Prosessien kehittämistä hankkeessa tehtiin hallinnon sisäisesti sekä hallinnon ulkopuolisten tahojen kanssa. Tavoitteena oli yhteishankintakoulutuksen prosessin joustavoittaminen sekä asiakkaiden että hanketta hallinnoivien tahojen näkökulmasta. Prosessikehittämisessä asiakaslähtöisyyden rooli oli merkittävä. Kehittämispanostuksia suunnattiin kolmeen yhteishankintakoulutusprosessin keskeiseen vaiheeseen. Näitä olivat asiakaspalveluprosessi, koulutushankintaprosessi ja seurantavaihe.

Asiakaspalveluprosessissa kiinnitettiin huomiota erityisesti työnjaollisiin tehtäviin sekä siihen miten asiakkaan palvelutarve voidaan tunnistaa. TE-toimistoiden henkilöstön osaamista kehitettiin järjestämällä koulutustapahtumia laajemmin yrityksille suunnatuista osaamisen kehittämispalveluista. Hankkeen järjestämillä koulutustilaisuuksilla on nostettu henkilöstön tuntemusta yritysten osaamispalveluista sekä kykyä tunnistaa yritysten kehittämistarpeita. Työnantajille ja kouluttajille suunnattu menettelytapaohje puolestaan selkeyttää Täsmä- ja MuutosKoulutusten menettelytapoja.

Koulutushankintaprosessin kehittämisen tavoitteena oli laadukas yhteishankintakoulutuksen hankintatoimi. Koulutushankintaprosessissa kiinnitettiin huomiota eri hankintamenettelyjen käyttöön, lainsäädäntöön yleisesti sekä TE-toimistojen vastuulla olevaan RekryKoulutuksen hankintaan, jonka kehittämiseksi hanke järjesti hankintakoulutuspäivän. Koulutushankintaprosessin kehittämiseksi tehtiin useampia toimenpiteitä, joilla pyrittiin prosessin joustavoittamiseen. Kehittämisen tuotoksina valmistuivat hankintadokumentit, seurantalomakkeet sekä ohjeistukset. Puitejärjestelyn käytöstä kertyneitä kokemuksia ja yhteistyöpalavereiden anteja voidaan hyödyntää jatkossa uuden yhteishankintakoulutuksia koskevan puitejärjestelyn kilpailutuksessa.

Yhteishankintakoulutuksen luonne työnantajille räätälöitynä työvoimakoulutuksena edellyttää laadun seurantaa sekä opiskelijoiden että työnantajan näkökulmasta. Työvoimakoulutuksen opiskelijoiden asiakastyytyväisyyttä mitataan valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän (opal) avulla. Työnantajien asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ei valtakunnallista palautejärjestelmää ole ollut käytettävissä. Työnantajien palautejärjestelmän puuttuminen on ollut asiakaslähtöisyyden näkökulmasta merkittävä puute ja tämän osa-alueen kehittäminen on ollut yksi hankkeen tavoite. Palautteen keräämistä varten hanke suunnitteli ja toteutti webropol -pohjaisen työnantajien palautejärjestelmän, jonka avulla prosessikehittämisen tuloksia ja työnantajien asiakastyytyväisyyttä päästiin mittaamaan. Asiakastyytyväisyyskyselyllä voidaan jatkossa parantaa työnantaja-asiakkuuksien hallintaa.

Markkinointiviestinnän kehittämisen tavoitteena oli lisätä yleistä yhteishankintakoulutustietoutta ja tukea alueen TE-toimistoiden työtä koulutushankkeiden parissa. Markkinointiviestintää kehitettiin prosessinomaisesti aloittaen tarvittavasta perusinformaatiosta edeten spesifimpään informaatioon. Markkinointiviestinnän kehittämisen tuotoksina valmistuivat alueelliset esitteet ja tiedotuslehti, koulutushankekuvaukset sekä lehti-ilmoitukset. Markkinointiviestinnän lähtökohtana oli, että alueen yritykset saadaan jakamaan ja kertomaan hyviä kokemuksiaan.