Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11150

Projektin nimi: Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mika Määttä

Asema: johtaja

Sähköposti: mika.maatta(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044-7101 607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat KAMKin ja KAOn henkilökunta, jotka osallistuvat perustutkintojen virtualisoimiseen, opintopolkujen luomiseen ja etä- ja verkko-oppimisen tukemiseen. Lisäksi henkilökunta osallistuu hankkeessa järjestettävään koulutukseen, jolla lisätään henkilöstön osaamista verkko-opetuksen järjestämisessä aikuiskoulutuksena (aiheena esim. verkkoandragogiikka).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Aikuisoppijien mahdollisuudet liiketalouden merkonomi- ja/tai tradenomi -tutkinnon suorttamiseen paranevat, kun projektin tuloksena luotava koulutus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Välillisesti projektista hyötyy myös työelämä (yritykset, organisaatiot), jotka saavat ammattitaitoista työvoimaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisia 29

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aikuiskoulutuksen haasteena on lisätä koulutusjärjestelmän joustavuutta ja kykyä vastata muuttuviin tarpeisiin. Aik.koulutuksen tulee joustavasti tarjota opisk.mahd. työelämässä olevien osaamistason nostoon sekä muutostilanteisiin toimenkuvan muuttuessa ja mahd. alan ja ammatin vaihtoon. Tältä pohjalta tässä hankkeessa lähdetään luomaan liiketalouden tutkintoa (merkonomi, tradenomi) etä- ja verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen.

Projektin tavoitteena on parantaa koul. saatavuutta ja tehokkuutta sekä joustavuutta opetusjärjestelyissä ja luoda joustava opintopolku (liiketalous) aik.oppijoille 2. asteelta korkea-asteelle. Projektissa keh. 2. asteen ja korkea-asteen liiketalouden opintoja yhtenä kokon. Kajaanina ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun ammattiopiston (KAO) yhteistyönä. Projektissa luodaan myös KAMKin ja KAOn yhteinen opintotarjotin, mikä laajentaa oppijoiden mahd. joustavasti valita opintoihinsa op.kokonaisuuksia.

Projektin tav. on vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin mahd. joustavasti ja tehokkaasti. Tämä edellyttää kokon. tutkintojen viemistä etä- verkko-opetuksena toteutettavaksi. Tällöin voidaan aik.oppijoille tarjota joustava mahdollisuus opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Nykyisellään aikuisoppijoiden siirtyminen toiselta asteelta korkea-asteelle on jokseenkin hankalaa, eikä yksiselitteisiä käytäntöjä aiemmin opitun tunnistamiseen/tunnustamiseen etenkin korkea-asteella ole olemassa. Etä- ja verkko-opetuksen enenevä käyttö edellyttää myös KAMKin ja KAO henkilökunnalta osaamista etä- ja verkko-opetukseen. Lisäksi tämä edellyttää riittäviä tukitoimintoja molemmissa organisaatioissa.

Projektin päätavoitteena on luoda Liiketalouden saumaton opintopolku. Päätavoite voidaan jakaa kolmeen tavoitteeseen:

1) Luodaan toisen asteen (KAO) ja korkea-asteen (AMK) liiketalouden perustutkinnot joustavaan etä- ja verkko-oppimiseen perustuviksi ja työelämän muuttuvia tarpeita huomioiviksi
2) Rakennetaan liiketalouden opintopolku toiselta asteelta korkea-asteelle. KAO + KAMK
3) Luodaan edellytykset etä- ja verkko-oppimisen tukemiselle KAO + KAMK

Projektin kohderyhmänä ovat KAMKin ja KAOn henkilökunta, jotka osallistuvat perustutkintojen virtualisoimiseen, opintopolkujen luomiseen ja etä- ja verkko-oppimisen tukemiseen. Lopullisina hyödynsaajina projektissa ovat aikuisoppijat. Aikuisoppijien mahdollisuudet liiketalouden merkonomi- ja/tai tradenomi -tutkinnon suorittamiseen paranevat, kun projektin tuloksena luotava koulutus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Välillisesti projektista hyötyy myös työelämä (yritykset, organisaatiot), jotka saavat ammattitaitoista työvoimaa.

Hankkeen pitkän tähtäimen tuloksena joustavat opintopolut koulutusasteiden välillä ja koulutusten sisällä ovat muodostuneet osaksi koulutusorganisaatioiden jatkuvaa toimintaa. Aikuisoppijoilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua liiketalouden opintoihin toisella asteella ja korkea-asteella ajasta ja paikasta riippumatta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedottaminen:
Nettisivut

Ulkoinen tiedottaminen:
www-sivut, tiedotustilaisuudet, mediatiedotteet, julkaisut, artikkelit, KEVER/AIKE -aikuisopiskelijapäivät,
kasvatustieteen päivät

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sisäinen tiedottaminen

Kohderyhmä:Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston henkilökunta
Väline: Nettisivut
Aika: projektin alku
Vastuuhenkilö: projektipäällikkö
Tulos: Tietoisuus hankkeesta ja sen tavoitteista sekä toimenpiteistä

Ulkoinen tiedottaminen

Kohderyhmä:Suuri yleisö
Väline: www-sivut
Aika: projektin aikana
Vastuuhenkilö: projektipäällikkö, projektihenkilöstö
Tulos: Tieto hankkeen etenemisestä

Kohderyhmä:Suuri yleisö
Väline: Tiedotustilaisuudet, mediatiedotteet
Aika: projektin aikana
Vastuuhenkilö: projektipäällikkö, projektihenkilöstö
Tulos: Tieto hankkeen etenemisestä

Kohderyhmä:Suuri yleisö, hankkeeseen osallistuneet
Väline: Julkaisut, artikkelit
Aika: projektin aikana ja lopussa
Vastuuhenkilö: projektipäällikkö, projektihenkilöstö
Tulos: Tieto tuloksista

Kohderyhmä:Aikuiskoulutuksen ammattilaiset
Väline: KEVER/AIKE
aikuisopiskelijapäivät
kasvatustieteen päivät
Aika: projektin aikana ja lopussa
Vastuuhenkilö: projektipäällikkö, projektihenkilöstö
Tulos: Tieto tuloksista

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 544 949

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 527 980

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 640 839

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 611 257

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun ammattiopiston (KAO) kesken ajalla 1.10.2009 - 30.4.2012.

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostivat hankkeessa aloittaneet liiketalouden opettajat; yhteensä 43 henkilöä, joista 29 henkilöä Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja 14 henkilöä Kainuun ammattiopistosta. Lyhytkestoiset toimenpiteet huomioiden hankkeeseen osallistui 142 henkilöä.

Hankkeen päätavoitteena oli luoda liiketalouden saumaton urapolku, joka toteutetaan 1) kehittämällä toisen asteen ja korkea-asteen liiketalouden perustutkinnot joustavaan etä- ja verkko-oppimiseen perustuviksi ja työelämän muuttuvia tarpeita huomioiviksi, 2) rakentamalla liiketalouden opintopolku toiselta asteelta korkea-asteelle ja 3) luomalla edellytykset etä- ja verkko-oppimisen tukemiselle.

Verkko-opetuksen moduulien suunnittelu toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Suunnittelussa oli yhteensä 44 kurssia (40 KAMK, 6 KAO), joissa syntyy tavoitteiden mukaisesti opintopisteitä tai opintoviikkoja (130 op ja 29 ov). Suunnittelutyöhön osallistui 31 opettajaa (29 KAMK, 2 KAO).

Hankesuunnitelmassa on tavoitteena pilotoida 15 opintopistettä hankkeessa suunniteltuja opintoja. Hankkeessa pilotoitiin 9 opintojaksoa, joissa oli yhteensä 16 opintopistettä ja 21 opintoviikkoa. Pilotointi tehtiin opintojaksojen pedagogisena arviointikyselynä opiskelijoille ja opettajille.

Hankkeessa asetetut määrälliset tavoitteet ylitettiin koulutusmoduulien virtualisoinnin ja pilotoinnin suhteen. Haasteena on jatkossa koulutusmoduulien didaktinen ja laadullinen kehittäminen.

Työelämäyhteyden kehittämisessä hankkeessa testattiin C&Q -järjestelmän käyttökelpoisuutta osaamistarpeiden kartoituksessa työpaikoilta. Myönteisiin kokemuksiin perustuen KAMK ja KAO ottivat järjestelmän käyttöön ja käyttävät siinä yhteistä tietokantaa. Lisäksi KAMK:n harjoitteluympäristöt rakennetttiin Sharepoint -ympäristöön. Järjestelmien avulla pystytään ennakoimaan työelämän tarvitsemien henkilöiden osaamistarpeita systemaattisesti ja jatkuvasti. Haasteena on saatavan tiedon hyödyntäminen tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmissa ja täydennyskoulutuksessa.

Hankkeessa rakennettiin liiketalouden opintopolku toiselta asteelta korkea-asteelle. Mallissa hyödynnetään avoimen ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia. Mallia voidaan hyödyntää merkonomitutkinnossa ja tutkinnon jälkeisissä opinnoissa tradenomikoulutuksessa.

Opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä varten kartoitettiin opettajien osaaminen verkko-opetukseen liittyvissä taidoissa ja tukitarpeessa. Kartoituksen perusteella laadittiin koulutussuunnitelma ja tehtiin suunnitelma tarvittavan tuen järjestämisestä. Koulutusta järjestettiin verkkopedagogiikkaan ja verkko-opetusvälineiden monipuoliseen käyttöön liittyen ulkopuolisten asiantuntijoiden toteuttamana ja hankkeen omana työnä. Koulutuspäiviä järjestettiin seitsemän ja lyhyempiä koulutustilaisuuksia yli 60 kertaa. Osallistujia koulutustilaisuuksiin oli 140 henkilöä.

Saatujen kokemusten ja muualla havaittujen hyvien käytäntöjen perusteella hankkeessa tehtiin esitys Kajaanin ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen tukipalvelujen mallista ja toteuttamisesta. Esityksen mukaan verkko-opetuksen tukipalveluja varten perustettaisiin Verkkotiimi, joka hoitaa keskitetysti verkko-opetuksen kehittämistä, verkko-opetuksen pedagogista ja teknistä tukea sekä yhteistyötä talon ulkopuolelle. Verkkotiimissä tulee olla osaamista verkkopedagogiikasta, verkko-opetuksen laadusta sekä välineiden tekniikasta ja käytöstä. Tarkoituksena on rakentaa ja hoitaa verkko-opetuksen tukipalveluja ennakoivan mallin mukaisesti. Lisäksi tehtiin välineitä verkko-oppimisen kehittämiseen.

Hankkeessa mukana olleiden koulutusorganisaatioiden Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteistyö onnistui erittäin hyvin. Hankkeessa alkanutta yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin tai erinomaisesti. Lopputuloksena syntyi myös useita malleja ja välineitä hankkeessa olleiden toimintojen jatkokehittämisen tueksi. Hankkeen lopullinen vaikuttavuus riippuu siitä, miten koulutusorganisaatiot onnistuvat hyödyntämään hankkeen tuloksia normaalissa työssään jatkossa.