Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11153

Projektin nimi: Ympäristöosaajat2025

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0681365-1

Osoite: Kalevankatu 5-11, PL 72

Puhelinnumero: 019 764 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sykli.fi

Projektin kotisivun osoite: Blogi: ymparisto2025.blogspot.com lisäksi www.sykli.fi/ > Projektit > Ympäristöosaajat2025

Vastuuhenkilön nimi: Eeva Hämeenoja

Asema: toimitusjohtaja, rehtori

Sähköposti: eeva.hameenoja(at)sykli.fi

Puhelinnumero: 040 546 2661

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmiä ovat tahot, jotka tarvitsevat ennakointitietoa osaamistarpeista ympäristö-, luonto- ja energia-aloilla. Tällaisia tahoja ovat mm. opetusviranomaiset (Opetusministeriö ja Opetushallitus), ympäristöviranomaiset, ympäristö- ja energia-alan koulutusta järjestävät oppilaitokset, ympäristö- ja energia-alan yritykset ja liitot sekä muut alan organisaatiot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisen kohderyhmän muodostavat koulutukseen hakeutuvat tai hakeutumista suunnittelevat henkilöt, jotka saavat hankkeen myötä pitkän aikavälin tietoa siitä, miten osaamis- ja työvoimatarpeet näillä aloilla jatkossa kehittyvät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taustaa

Talouden ja ympäristökysymysten yhteensovittaminen koskettaa koko yhteiskuntaa. Haasteina ovat mm. ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnonvarojen niukkeneminen ja biodiversiteetin kapeneminen. Myös kuluttajien ja loppukäyttäjien huoli ympäristöstä kasvaa, mikä vaikuttaa mm. ympäristömyötäisten tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Näihin haasteisiin vastaamisessa ympäristö-, luonto- ja energia-alat ovat keskeisessä asemassa. Aloja on kehitettävä jatkuvasti, mikä synnyttää uusia osaamistarpeita eri toimijatasoilla.

Kasvavat ympäristömarkkinat ovat myös merkittävä mahdollisuus talouden kilpailukyvyn kannalta. Talouden, ympäristön ja ihmisten tarpeiden innovatiivinen ja oikeanlainen yhdistäminen voivat luoda kilpailukykyä ja kokonaan uusia liiketoimintoja. Alojen muutoksista tarvitaan kuitenkin pitkän tähtäimen ennakointitietoa, jotta kehittämistä, koulutusta ja markkinoita osataan suunnata oikein.

Tavoitteet

Projektissa kootaan pitkän aikavälin laadullista tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista ympäristö-, luonto- ja energia-aloilla. Tämän perusteella sekä opetusviranomaiset että koulutuksen järjestäjät voivat kehittää ja suunnitella em. alojen koulutusta vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Pitkällä tähtäimellä hankkeen tulokset hyödyttävät mm. em. alojen yrityksiä, yhdistyksiä ja viranomaistahoja, jotka saavat oikein kohdennetun koulutuksen kautta osaavaa henkilöstöä ja saavat tietoa alojen tulevista muutoksista.

Projektissa toteutettu ennakointiprosessi kuvataan, jonka pohjalta saadaan toistettavissa oleva toimintamalli pitkän aikavälin osaamistarpeiden ennakoimiseksi ympäristö-, luonto- ja energia-aloilla. Tämän mallin avulla näiden alojen osaamistarpeiden muutoksia voidaan seurata säännöllisesti ja siten myös koulutusta voidaan suunnata tarpeita vastaavaksi.

Projektin toteutuksesta vastaa Suomen ympäristöopisto SYKLI. Tulevaisuuden tutkimuksen asiantuntijana toimii Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Suunnittelu- ja kehittämistyön tueksi kootaan asiantuntijatyöryhmä. Hanketta ohjaa laajapohjainen ohjausryhmä, jossa on edustettuina ympäristö-, luonto- ja energia-alan viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja, oppilaitoksia, alan yhdistyksiä ja järjestöjä.

Ennakointiselvitys toteutetaan kahden kierroksen Delfoi-menetelmällä. Ensimmäinen kyselykierros toteutetaan kyselylomakkeella ja haastatteluilla, toinen kierros toteutetaan ensisijaisesti kyselylomakkeella, tarvittaessa tiedonkeruuta täydennetään myös haastatteluin. Tavoitteena on haastatella n. 20-30 asiantuntijaa, jotka valitaan yhdessä asiantuntijatyöryhmän ja hankkeen ohjausryhmän kanssa.

Haastatteluissa ja kyselyissä kerätyn tiedon perusteella rakennetaan vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita alojen ja niiden osaamistarpeiden kehittymisestä. Skenaarioita arvioidaan hankkeen loppuvaiheella järjestettävässä seminaarissa/foorumissa, jonne kutsutaan laajasti kohderyhmän edustajia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistymisestä tiedotetaan Syklin sekä osallistuvien yhteistyöorganisaatioiden kotisivuilla sekä yhteisesti laaditulla tiedotteella, jota lähetetään hankkeen kohderyhmiin kuuluville tahoille ja kohderyhmien kannalta keskeisille medioille.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan Syklin kotisivuilla ja myös muut osallistuvat organisaatiot tiedottavat hankkeesta omien kanaviensa kautta ja omissa tilaisuuksissaan.

Projektin tuloksista laaditaan muutamia (2-4) artikkeleita, joissa tarkastellaan joitakin valittuja kiinnostavia teemoja selvityksen tuloksista. Artikkelit laaditaan työryhmissä ja asiantuntijatyöryhmän ja ohjausryhmän jäsenet voivat osallistua artikkeleiden laatimiseen. Artikkeleita tarjotaan ympäristö- ja opetusalan julkaisuihin. Artikkelit kootaan myös projektin omille blogisivuille.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan myös vuoden 2012 keväällä järjestettävässä seminaarissa, johon kutsutaan laajasti hankkeen kohderyhmien edustajia. Samalla tässä tilaisuudessa arvioidaan ja kootaan hankkeen kohderyhmiltä palautetta rakennetuista skenaarioista.

Loppuseminaarin lisäksi järjestetään myös pienempiä työpajoja tms. tilaisuuksia, joissa tuloksia esitellään ja kootaan palautetta skenaarioista ja (koulutuksen) kehittämisehdotuksia.

Projektissa tuotettavat skenaarioraportti ja loppuraportti toimivat hankkeen päätyttyä tulosten levittämisen ja tiedottamisen välineenä. Hankkeen tulosten valmistuessa keskeisistä tuloksista tiedotetaan myös medioille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa rakennettujen skenaarioiden ja tuotetun ennakointitiedon arvioimiseksi ja tulosten levittämiseksi järjestetään seminaari/foorumi hankkeen keskeisille kohderyhmille (3-4/2012).
Samassa tilaisuudessa esitellään myös hankkeessa laadittu ennakointiprosessin kuvaus (malli) ympäristö-, luonto- ja energia-alojen osaamistarpeiden ennakointiin.

Projektin keskeiset tulokset kootaan loppuraporttiin, joka laaditaan vuoden 2012 keväällä. Loppuraportti on myös keskeinen keino hankkeen tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Hankkeessa käytettyä ja kehittettyä mallia tullaan projektin päättymisen jälkeen hyödyntämään osaamistarpeiden ennakoinnissa alan toimijoiden keskuuudessa sekä oppilaitosten toiminnan suunnittelussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 177 989

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 177 889

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 209 284

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITTEET

Ympäristöosaajat2025-projektissa ennakoitiin pitkän aikavälin laadullisia osaamistarpeita ympäristö-, luonto- ja energia-aloilla. Projektin kohderyhmiä ovat olleet ensisijaisesti opetushallinto ja koulutuksenjärjestäjät, jotka voivat hyödyntää ennakointitietoa koulutuksen kehittämisessä. Projektin tuloksia voivat hyödyntää myös yritykset ja muut organisaatiot tulevaisuuden toimintaympäristön ennakoinnissa.

TOTEUTUS

Ennakointitietoa koottiin kahden kierroksen Delfoi-menetelmällä, jossa ensimmäinen kierros toteutettiin haastatteluin ja toinen sähköisen kyselyn avulla. Asiantuntijapaneeliin valittiin yhteensä 35 ympäristöalojen asiantuntijaa ja avainhenkilöä. Haastatteluista ja kyselyistä saadun aineiston pohjalta laadittiin vaihtoehtoisia skenaarioita ympäristöalojen ja niiden osaamistarpeiden kehityksestä.

Ennakointiselvityksen keskeiset tulokset, mm. skenaariot, korostuvat osaamistarpeet ja osaamisprofiilit kuvattiin skenaarioraportissa: Ympäristöosaajat2025 - tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla.

Projektissa järjestettiin kaksi laajaa seminaaria ja työpajaa. Niiden tavoitteena oli sekä levittää tuloksia kohderyhmille, että koota ehdotuksia keinoista, miten tunnistettuihin osaamistarpeisiin voidaan vastata. "Tulevaisuuden ympäristöosaajat" seminaari ja työpaja oli suunnattu erityisesti yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle. "Ympäristöosaajat2025 - kestävän tulevaisuuden tekijät" seminaari ja työpaja oli suunnattu laajasti projektin kohderyhmille: oppilaitoksille, tutkimuslaitoksille, viranomaisille, yrityksille ja järjestöille.

Työpajoissa esitetyt ehdotukset koulutuksen ja muun osaamisen kehittämiseksi koottiin projektin toiseen julkaisuun. Ympäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan.

Julkaisujen lisäksi projektissa tuotettiin ennakointiselvityksen tulosten pohjalta kohdennettuja artikkeleita, joissa nostettiin esiin joitakin yksittäisiä hankkeessa tehtyjä havaintoja.

TULOKSET

Projektissa tuotettiin kuvaukset neljästä tulevaisuusskenaariosta ja niissä korostuvista ympäristöalan osaamistarpeista: (1) Globaalia vastuuta, kestävää kulutusta, (2) Teknologisia ratkaisuja ja ympäristöliiketoimintaa, (3) Luonnonvarataloutta ekosysteemien ehdoilla sekä (4) Omavaraistaloutta ja paikallisia ratkaisuja.

Osaamistarpeita kuvattiin sisältöosaamisen lisäksi kuuden ympäristöalan osaamisprofiilien kautta. Profiilit eivät liity vain yhteen sektoriin tai osaamisalaan, vaan tällaisten osaajien tarve tunnistettiin monilla ympäristöaloilla. Superosaajat (1) tarkastelevat ilmiöitä poikkitieteellisesti ja osaavat kehittää kokonaisvaltaisesti kestäviä ratkaisuja dialogissa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Yhteiskunnalliset innovaattorit (2) kehittävät yhteiskunnallisia ja systeemitason ratkaisuja ja toimintatapoja sekä teknologioiden soveltamistapoja. Teknologiset innovaattorit (3) kehittävät teknologisia ratkaisuja ja puhtaampia prosesseja. Monissa tulevaisuuden ympäristöinnovaatioissa yhdistyvät molemmat näkökulmat: uusi sosiaalinen toimintatapa ja sen teknologinen toteutus. Ympäristöosaamisen soveltajilla (4) on kyky soveltaa ympäristöosaamista kulloiseenkin tilanteeseen ja toimintaympäristöön, esimerkiksi yksittäiseen organisaatioon tai toimialaan. Ympäristöratkaisujen suunnittelijat (5) tarjoavat kotitalouksille tai pk-yrityksille neuvonta-, suunnittelu- ja toteutuspalveluita käytännön ympäristöratkaisuista. Kenttätyöntekijät (6) tarjoavat kotitalouksille, yrityksille ja hallinnolle käytännön ympäristöpalveluita, esimerkiksi maiseman- ja luonnonhoitopalveluita, ympäristönhoitopalveluita, laitteiden asennus- ja huoltopalveluita tai bioenergian tuotantoon liittyviä palveluita.

Ennakointiselvityksen tuloksia käsiteltiin kahdessa sidosryhmätyöpajassa, joissa pohdittiin koulutuksen ja osaamisen kehittämistä ympäristöammattilaisten osaamisprofiilien ja eri koulutusasteiden näkökulmasta. Ympäristöosaajien koulutuksessa keskeisiä kehittämistavoitteita ovat mm. kestävän kehityksen integrointi kaikkeen koulutukseen, monialaisen ja monitieteisen opetuksen lisääminen, opetuksen pedagoginen kehittäminen, työelämäyhteistyön lisääminen, yhteiskunnallisen osaamisen ja työelämätaitojen vahvistaminen, sekä koulutusalojen ja koulutusasteiden välisen yhteistyön lisääminen.

Projektin yhtenä tavoitteena oli kuvata ennakoinnin prosessi, jotta osaamistarpeiden ennakointi voidaan toistaa myöhemmin uudelleen. Käytetyn menetelmän lisäksi projektissa suunniteltiin kevyempi, pienemmillä resursseilla toteutettava työpajatyöskentelyyn pohjautuva malli ennakoinnin toteuttamiseen. Ympäristöalan osaamistarpeiden ennakointia tullaan todennäköisesti jatkossa tekemään rinnakkain eri malleja soveltaen.

Projektin hallinnoija Suomen ympäristöopisto SYKLI pyrkii myös jatkossa toimimaan aktiivisesti ja aloitteellisesti ympäristöalan osaamistarpeiden ennakoinnissa.