Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11154

Projektin nimi: REJA (Resurs i Jakobstadsnejden)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mellersta Österbottens yrkeshögskola, Jakobstads enhet (MÖY)

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Osoite: Runebergsgatan 8

Puhelinnumero: 0407299972

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.cou.fi

Projektin kotisivun osoite: www.cou.fi/reja, www.reja.fi, www.swedishforfun.fi, www.finnishforfun.fi

Vastuuhenkilön nimi: Hannele Teir

Asema: Enhetschef, Enheten för teknik och företagsekonomi Karleby-Jakobstad

Sähköposti: hannele.teir(at)cou.fi

Puhelinnumero: 044-7250438

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen

Kunnat: Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets huvudsakliga målgrupper är
a) arbetskraftssökande företag och näringslivet i Jakobstadsnejden
b) arbetssökande invandrare

Specifikation om målgrupperna utgående från punkt 9.3.3 (toimintalinja 3):
- vuxna; alla representanter för olika aktörer i projektet är vuxna, företagsrepresentanter, arbetssökande invandrare, studerande invandrare är också vuxna (20-30 år) och arbetssökande (under studietiden snuttjobb och arbetspraktik och efter avlagd examen etablering i arbetslivet. Vi bör komma ihåg att orsaken till att utländska studeranden är här är en lång process som har till mål att de skall etableras i arbetslivet)
- företag och näringsliv; projektet strävar till att erbjuda tidigare nämnda nya modeller till samtliga intresserade företag i Jakobstadsnejden (cirka 3.000 företag varav cirka 400 är fokuserade på internationell handel).

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Samarbetsorganisationerna i projektet (projektmedlemmarna) lär sig genom projektet stöda företag och näringsliv.
- Olika företagsserviceorganisationer som deltar i projektet är dels med som experter men lär sig också av en utvecklande process som de själva är med och skapar, t.ex. Concordia, Viexpo, Handelskammaren
- Olika läroanstalters personal som deltar i projektet lär sig nytt om arbetssökande invandrare
- Handledare inom företag och personer som ansvarar för introduktion av ny personal till företag är med om processen och får ny kunskap om arbetssökande invandrare.
- Arbetskraftsserviceorganisationer, t.ex. TE-byrån i Jakobstad är med och samarbetar och kompletterar projektets verksamhet, Främst handlar det om att projektet har sådan verksamhet som faller utanför TE-byråns normala verksamhet, på så sätt kompletterar de varandra.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 520, joista naisia 220

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

REJA-projektet (Resurs i jakobstadsnejden) har som mål är att erbjuda utveckling och utbildning till intresserade huvudmålgrupper arbetskraftssökande näringsliv och arbetssökande invandrare i Jakobstadsnejden så, att de hittar varandra på ett enklare och smidigare sätt än tidigare. Utgångsläget är att det behövs mera arbetskraft i framtiden. Projektet stöder näringslivet i nejden genom att hjälpa företagen att hitta efterfrågad arbetskraft. och därmed stöds företagen till att fortsättningsvis utveckla sig, ha tillväxt och att förbättra sin konkurrenskraft. Arbetssökande invandrare stöds genom att de erbjuds kartlägningar, kompletteringar och språkkurser, och på så sätt får de större möjligheter att etablera sig i nejdens arbetsliv.

Projektmedlemmar är 1) Mellersta Österbottens Yrkeshögskola, Jakobstads enhet, 2) Optima och 3) Yrkesakademin i Österbotten. Därtill finns samarbetspartners och rådgivare bland närings- och arbetslivets expertorganisationer samt representanter för företag i näringslivet.

Projektet strävar till att täcka samtliga målgrupper, d.v.s. 1) arbetssökande invandrare i nejden, 2) arbetande invandrare i nejden, 3) utländska högskolestuderanden vid MÖY, 4) kvotflyktingar (flyktingar som fått uppehållstillstånd och är tillgängliga för arbetslivet) och 5) asylsökande (efter 3 månaders uppehälle). Därtill kan i någon mån beaktas 6) utlänningar, som är arbetssökande till nejden.

Metoderna och modellerna är följande:
1) att erbjuda nya produkter eller modeller inom projektet för att uppnå målen. Dessa är kompetenskartläggningar och komplettering av kunnande. Därtill erbjuds språkutbildning.
2) att erbjuda en fungerande helhet, en fungerande organisation där en fungerande koordinering via en resurspool kanaliserar målgrupper automatiskt vidare inom projektet.
3) att detta skall fungera kräver bl.a. att projektet infomerar om och marknadsför sig, att stöd ges till invandrarnas arbetskarriärplanering och handledning, introduktion om invandrarna med finländsk kultur och arbetsliv i samarbete med bl.a. T&E-byrån.
4) att utföra en forskning inom projektet för att utreda hur olika kulturer påverkar invandrarnas integrering till arbetslivet samt genom en uppföljning göra effektmätningar.

Nyttan på lång sikt:
De kvalitativa resultaten av projektet är att näringslivet i Jakobstadsregionen stöds och utvecklas i och med att det får sitt efterfrågade behov av mera, d.v.s. utländsk, arbetskraft samtidigt som arbetssökande invandrare får större möjligheter att etablera sig i arbetslivet, genom de nya modeller som projektet utarbetar. Nyttan av de nya modeller som utarbetas och skapas kan användas av andra organisationer och samarbetspartners. Därtill utvecklas arbets- och näringslivet i nejden socialt, (mång) kulturellt, språkligt och fram för allt kunskapen om och förståelsen av olika människor och kulturer.

Målsättningen är att projektet skall bli permenent efter projektets slut.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Vid projektets början marknadsförs projektet och näringslivet informeras om möjligheterna via en väl fungerande arbetsmodell. I det inledande skedet av projektet uppgörs en informations- och kommunikationsplan. I planen ingår tidtabell för verksamhet och åtgärder i projektet.
För projektet uppgörs egen www-sida, om projektet informeras i massmedia och direkt till målgrupperna och arbetslivet och seminarier eller dylika tillfällen arrangeras i anslutning till projektet, ensam eller i samarbete med närliggande projekt, t.ex. Botnia Integration och TE-byrån. Därtill informeras kommuner, samarbetspartners, rekryteringsorganisationer.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

En väl planerad, uppbyggd och fungerande koordineringsmodell fr.o.m. år 2010 sprids genom en aktiv marknadsföring och information via projektets ledning, samarbetspartners och websidor, näringslivet och via utlänningarna själva. Dessutom ordnas t.ex. infodagar eller seminarier riktade till målgrupperna.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 225 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 223 778

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 276 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 275 962

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Målet för projekt REJA var att skapa metoder för mätning av invandrares kompetens samt komplettering av kompetens. Gentemot arbetsmarknaden var målet att skapa en så kallad resurspool som gör det möjligt för lokala företag att söka lämpliga arbetstagare bland nejdens invandrare.

En nätbaserad resurspool förverkligades på adressen www.reja.fi och den bärande idén var att de uppgifter som fanns i den arbetssökandes profil skulle vara verifierade av en oberoende part. Projektgruppen gjorde en undersökning bland lokala arbetsgivare för att reda ut vilka egenskaper som ett företag söker hos en invandrad arbetsökande. Det entydiga svaret var språkkunskaper, och därför riktades både utvärderingen av kompetens och den kompetenshöjande verksamheten in på de nationella språken. Språkundervisningen bedrevs i en ny form kallad "Spelcafé Svenska" vilket innebär att deltagarna använder specialkonstruerade sällskapsspel för att förbättra sina språkkunskaper. På nätet gjordes också två helt nya grundkurser i svenska respektive finska som använde sig av podcasting och lånbara mp3-spelare för att delge undervisningen.

Inom den veckovis återkommande undervisningsverksamheten kunde kunskaperna testas via språkprov i svenska,finska och engelska, och resultatet publicerades i den (anonyma) profilen i resurspoolen. Förutom språktest utvecklade projektgruppen också ett sk tekniskt test som baserade sig på andra viktiga grundkunskaper ett rekryterande företag förväntar sig av en sökande, Det tekniska testet bestod av fem olika delmoment: pussel och modellbygge (spatial förmåga), matematik, datoranvändning, packning enligt ritning och handgriplig användning av vanliga verktyg. Resultaten från de olika delmomenten skapade ett medelbetyg som också publicerades i resurspoolens profil.

Också andra nya innovativa grepp har använts gällande invandrares orientering i det lokala arbetslivet. En nätbaserad CV-generator skapades vilket möjliggjorde upprättande av ett tydligt och relevant CV även för användare som har svaga kunskaper både i språk och skrift. Datorappplikationen utnyttjade i hög grad flervalsfunktioner vilket innebär att användaren kan fylla i ett frågeformulär på sitt eget språk, och datasystemet ordnar automatiskt upp och översätter information till svenska och finska.

Inom projektets regi ordnades vid fyra tillfällen sk REJA Speed-dating, vilket betydde att invandrare kunde delta i ett rekryteringstillfälle av typen speed-dating, dvs att arbetsgivaren träffar varje sökande i tre minuter. Sammanlagt deltog ca 20 företag och 150 invandrare i denna verksamhet. Konceptet fungerade väl och var uppskattat av både arbetsgivare och arbetssökande.

Generellt har projektet lyckats skapa många nya innovationer och goda modeller för undervisning och jobbcoachning riktad till invandrare. Däremot har det varit svårt att direkt skapa nya arbetstillfällen för invandrare, speciellt i ljuset av de ekonomiska kriser (finanskrisen och eurokrisen) som orsakat anställningsstopp under åren 2009-2012.