Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11157

Projektin nimi: TuoteNyt

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2009 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Hyvinkää

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Osoite: Kankurinkatu 4-6

Puhelinnumero: (09) 1911

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.helsinki.fi/palmenia

Projektin kotisivun osoite: www.palmenia.helsinki.fi/hankkeet/hanketiedot.asp?id=50

Vastuuhenkilön nimi: Tuula Vehmas

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: tuula.vehmas(at)helsinki.fi

Puhelinnumero: (09) 191 40249

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Naiset, jotka työskentelevät osaamisintensiivisillä palvelualoilla yrityksissä tai kolmannella sektorilla.Naiset, jotka työskentelevät kuntasektorilla sosiaali- ja terveysalalla, perusturvapalveluissa, sivistystoimen alalla ja tukipalveluissa. Naisosaajat, jotka oman osaamisen tuotteistamisen ja palveluyrittäjyyden avulla haluavat työllistää itsensä. Esimies- ja asiantuntija-asemassa olevat naiset, jotka haluavat lisätä talousosaamistaan. Kohdealueena erityisesti Kanta-Häme ja Päijät-Häme sekä mahdollisesti Keski-Uusimaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektitoimien välillisinä kohderyhminä ovat kuntien muu organisaatio, kuntalaiset, asiakasyritykset, pk-yritysten asiakkaat ja alinhankintaverkosto sekä taloussparraukseen ja - tuotekehittämiseen osallistuvan verkoston vaikutuspiirissä olevat henkilöt ja organisaatiot. Hyvien käytäntöjen levittämisen myötä myös laajempi kohdejoukko Aluekeskusohjelma verkoston kautta (innovaatio- ja hyvinvointiverkostot) ja Kauppakamarin valiokuntatyöskentelyyn osallistuvat henkilöt sekä kauppakamariverkosto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 138, joista naisia 109

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TuoteNyt (1.12.2009-31.8.2012) projektin kohderyhmänä ovat naiset, jotka työskentelevät palvelualoilla yrityksissä, kunnissa tai kolmannella sektorilla sekä naiset, jotka oman osaamisen tuotteistamisen ja palveluyrittäjyyden avulla haluavat työllistää itsensä. Lisäksi kohderyhmänä ovat asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevät, uran alkuvaiheessa olevat naiset, jotka haluavat monipuolistaa talousosaamistaan. Maantieteellisenä kohdealueena on Kanta-Häme, Päijät-Häme ja mahdollisesti Keski-Uusimaa.
Projektin keskeisenä tavoitteena on palveluiden tuotekehittämiseen liittyvän osaamisen kehittäminen, jonka kautta palveluyritysten, ja erityisesti naisvaltaisten palvelualojen yritysten menestymismahdollisuudet paranevat ja valmiudet sekä halukkuus yrittäjyyteen kasvaa. Oman osaamisen ja asiantuntijuuden tuotteistaminen edistää työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyysvalmiuksia.
Kuntasektorin haasteena on siirtyminen tilaaja-tuottajamalliseen toimintamuotoon sekä elämänkaariorganisaatioon, jolloin palveluiden tuotteistamis- ja talousosaaminen korostuvat palveluyrittäjyyden ja kustannustietoisen toimintamallin ohella. Hyvinvointi- tai opetussektorille suunnatuissa tutkinnoissa ei substanssiosaamisen ohella ole talouteen tai palveluiden tuotekehittämiseen liittyviä opintoja, joten asiantuntija- ja esimiestehtävissä olevien nuorten naisten tuotekehittämis- ja talousosaamisen lisääminen mahdollistaa uralla etenemisen.

Projekti toteuttaa Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelman, jonka aikana suoritetaan kuntapalveluiden tuotekehittämisen erityispätevyys. Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat asiakastarpeet, palvelun sisältö ja palveluprosessi, tuotteistaminen, palvelutarjooma sekä juridiset kysymykset. Lisäksi kokonaisuuteen liittyy oma tuotekehitysprojekti, sen ohjaus ja arviointi ja oppimistehtäviä. Kehittämis- ja oppimistyön tueksi luodaan ohjausta antava tuotekehitysverkosto, jossa vertaisohjauksen rooli on merkittävä.
Projekti toteuttaa taloushallinnon koulutusohjelmat sekä kunta- että yrityssektorilla esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville naisille. Tuotekehittämisen ja talousosaamisen kehittämisen tueksi toteutetaan projektin aikana ajankohtaisia työpajoja ja ohjausta. Toteutuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä. Projekti päätetään päätösseminaariin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen on jatkuvaa, tiedottamisessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä. Pääpaino on henkilökohtaisissa kontakteissa, koska tiedottamisen pääpaino on alkuvaiheessa suunnattu Palmenian asiakaskuntaan ja toimijaverkostoihin.
Projektin toiminnasta tehdään tiedostusmateriaali, toimintakohtaiset esitteet ja sekä www-sivut. Tiedottaminen toteutetaan kohdennettuna sähköpostitiedotuksena ja yrityskäyntien muodossa. Pilottien hankinnassa pääpaino on puhelinrekrytoinnissa. Tiedotustilaisuudet ovat tehokas kanava saada suuria joukkoja liikkeelle. Jotta tavoitetaan mahdollisimman suuri joukko potentiaalista kohdejoukkoa, toteutetaan myös perinteistä esitepostitusta. Tiedottamisessa hyödynnetään Palmenian yksikköverkostoa sekä Helsingin yliopiston yhteisiä tiedotuskanavia.

Projektin tuloksista, tuotteista ja innovaatioista tiedotetaan jatkuvasti toimijaverkostolle, tiedotustilaisuuksien ja tiedotusmaterialien kautta. Ohjausryhmän merkitys tiedon levittäjänä on merkittävä. Tiedotteet toiminnasta tulevat Palmenian www-sivuille. Tiedottamisessa hyödynnetään Aluekeskusohjelman valtakunnallisia teemaverkostoja, Kauppakamarin jäsentiedotetta, valiokuntia ja kauppakamariverkostoa, oppisopimustoimistoverkostoa sekä Palmenian yksiköiden alueellisia toimijaverkostoja.
Tulosten julkistamisen keskeisenä foorumina toimivat loppuseminaari ja loppuraportti. Kehiteltyjen tuotteiden ja innovaatioiden levittämissuunnitelmalla on merkittävä rooli tuotteiden jatkohyödyntämisessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista ja innovaatioista tiedottaminen on jatkuvaa.
Se tapahtuu ohjausryhmätyöskentelyn, asiakasverkoston, www-sivujen ja tiedotustilaisuuksien muodossa. Myös suhteet mediaan (lehdistö, radio) pidetään aktiivisina. Tiedottamisessa hyödynnetään erilaisia toimijaverkostoja (Valtava-kehittämisohjelma, AKO-verkosto, Kauppakamarin jäsentiedote, valiokunnat ja kauppakamariverkosto, oppisopimustoimistoverkosto, Palmenian yksiköiden verkostot ja toimijaryhmät, ammattiryhmät, asiakkaiden verkostot) sekä Helsingin yliopiston tiedotuskanavia.
Tulosten levittämisessä hyödynnetään Palmenian yksikköverkostoa, joka kattaa laajasti koko Etelä-Suomen. Ottamalla käyttöön myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin verkostot (Seinajoki, Mikkeli), saadaan lisättyä maakunnallista kattavuutta Etelä-Suomen ulkopuolelle.
Projektin tulosten julkistamisen keskeisenä foorumina toimivat loppuseminaari ja loppuraportti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 206 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 178 779

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 392 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 298 279

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

TuoteNyt-projektissa tavoitteena oli kehittää palveluiden tuotteistamiseen ja talousjohtamiseen liittyvää osaamista, jonka kautta erityisesti naisvaltaisten palvelualojen yritysten menestymismahdollisuudet pyrittiin parantamaan ja valmiuksia ja halukkuutta yrittäjyyteen kasvattamaan.

Projekti oli tasa-arvohanke, joten toiminta oli suunnattu naisille:
-osaamisintensiivisillä palvelualoilla yrityksissä tai kolmannella sektorilla työskenteleville
-kuntasektorilla, erityisesti perusturvapalveluissa, sivistystoimien alalla ja tukipalveluissa työskenteleville
-esimiehille ja asiantuntijoille, jotka halusivat lisätä talousosaamistaan.

Kuntasektorille hankkeessa järjestettiin Kuntapalveluiden tuotekehittämisen koulutusohjelma ja kolme Kustannustietoisen johtamisen koulutusohjelmaa. Yrityssektorin toimijoille toteutettiin kaksi taloushallinnon koulutusohjelmaa. Yhteensä osallistujia oli 138 henkilöä.

Projektin loppuseminaari järjestettiin yhteistyössä Valtava-kehittämisohjelman ja Entre Akatemia -hankkeen kanssa, jonka teemana oli Yrittäjyys 2020 - Sukupuolinäkökulmia yrittäjyyteen ja johtamiseen. Osallistujia oli 62. Lisäksi projektitoimijat osallistuivat Valtava-ohjelman koordinoimaan verkostoyhteistyöhön. Yhteistyö projektiverkostossa on ollut toimivaa.

Projektitoimien tuloksena lisättiin palveluiden tuotekehitysosaamista ja kehittämistyön tuloksena luotiin palvelutuotteita sekä kuntien sisäisenä toimintana että palveluyrittäjyytenä. Tilaaja-tuottajamallisen elämänkaariajatteluun pohjaavan toimintamallin syntymistä edistettiin.

Kuntapalveluiden tuotekehittäjän koulutusohjelman suoritti 24 henkilöä. Koulutuksen ytimen muodosti oma tuotekehitysprojekti, jonka tuloksena saatiin 22 kunta-alalle kehitettyä tuotetta.

Projektissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ovat mm:
- Työssä tapahtuvan oppimisen kehittäminen
- Verkkopedagogisten menetelmien tehokkaampi hyödyntäminen
- Sähköiset talousosaamiskartoitukset