Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11158

Projektin nimi: SILMU-maahanmuuttajien kotoutumisprojekti

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0210427-6

Osoite: Valtakatu 26

Puhelinnumero: 016-259111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kemi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.silmu.webs.com (poistuu käytöstä 1.1.2014 alkaen)

Vastuuhenkilön nimi: Arto Alajärvi

Asema: Sosiaalityönjohtaja

Sähköposti: arto.alajarvi(at)kemi.fi

Puhelinnumero: 040 5092739

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kemiin juuri muuttaneet maahanmuuttajat:
- työperäiset maahanmuuttajat
- avioliiton kautta tulleet kotona olevat perheenäidit
- kiintiöpakolaiset
-.vastaanottokeskuksessa vielä asuvat mutta jo kuntapaikan Kemistä saaneet henkilöt
- maahanmuuttajat, joille ei ole suunnattu suoraan palveluita
- työvoimatoimiston työnhakijana olevat maahanmuuttajat
- erityisistä syistä työvoimapoliittisten kielikurssien ulkopuolelle jäävät, joiden katsotaan tarvitsevan erityistukea kotoutumisen edistämiseksi.
- ulkomaalaiset opiskelijat (AMK)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat sidos- ja yhteistyökumppanit, yritykset ja oppilaitokset ja järjestöt, urheilu- ja harrastuseurat, joille projekti tuottaa monikulttuurivalmennusta ja yhteisiä kokemuksia.
Jo toimintansa aloittaneen Meri-Lapin maahanmuuttajaverkoston kautta verkostoon kuuluvien yhteistyö paranee, kun tutustutaan maahanmuuttajien kautta toisten toimintalueeseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 215, joista naisia 105

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 276, joista naisia 155

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen estäminen

Projektin nimi:
Tavoitteet. Projektin tavoitteena
- on kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja kotouttamisen palveluprosesseja sekä edistää kotouttavien toimenpiteiden nopeaa aloitusta ja yhteensovittamista asiakasnäkökulmasta käsin.
- luoda uusia työkaluja ja toimenpiteitä kotoutumisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi
- jo olemassa olevien palveluiden kehittäminen sekä uusien palvelumuotojen luominen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä:
- Meri-Lapin alueelle juuri muuttaneet maahanmuuttajat
- työperäiset maahanmuuttajat
- avioliiton kautta alueelle saapuneet maahanmuuttajat- kiintiöpakolaiset
vastaanottokeskuksessa asuvat, jo kuntapaikan saaneet, jotka vielä odottavat asuntoon muuttoa
- maahanmuuttajat, joille ei ole suunnattu suoraan palveluita
- työvoimatoimiston hakijana olevat maahanmuuttajat
- erityisistä syistä työvoimapoliittisten kielikurssien ulkopuolelle jääneet maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen

Toteutettavat toimenpiteet:
Kotouttamisen suunnittelu ja palvelukokonaisuuksien laatiminen
- alueellisen maahanmuutto-ohjelman laatiminen
- maahanmuuttajille tarkoitetun kohtaamis- ja neuvontapaikan vakiinnuttaminen Leipätehtaan paivittäistä toimintaa
- kuntalaisiksi tulevien maahanmuuttajien kotoutumista edistävien toimenpiteiden kehittäminen ja mallintaminen
- omakielisen, kuvallisen materiaalin tuottaminen kotoutumisen ja ohjauksen tueksi

Rinnasteiset ja kotoutumista tukevat palvelut:
- suomenkielen ohjaus
- toiminnalliset ryhmät, jotka tukevat arjen taitoja ja työelämävalmiuksia
- muut harrastus- ja ryhmätoiminnat
- rinnasteisten, yksilöllisesti räätälöityjen toimenpiteiden kehittäminen tukemaan nopeaa kotoutumista

Työelämävalmiuksien edistäminen:
- omakielisen materiaalin tuottaminen, työelämätietous
- ohjaus ja avunanto hakemusten ja CV:n tekemisessä
- työnhakuun liittyvä ryhmävalmennus
- tuki- ja harjoittelu- ja työpaikkojen haussa

Monikultturisuus, syrjimättömyys:
- kulttuurivälittäjä toiminta päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, järjestöissä ja palvelutaloissa
- erilaisten monikulttuuritapahtumien järjestäminen

Projektin tulokset ja vaikutukset
Projekti tuo lisäresurssia maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttamistyöhön. Se mahdollistaa monipuolisten toimintojen järjestämisen kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Projektillä on työllistävä vaikutus sekä henkilöstön että toimenpiteiden vaikutusten kautta. Projektilla tuetaan uusi kotoutumista tukevia työkaluja ja toimintamalleja, joita voidaan levittää laajempaan käyttöön. Tuloksena on myös alueellinen maahanmuutto-ohjelma. Suvaitsevaisuuskasvatuksella ja monikulttuuritiedon lisäämisellä tuetaan maahanmuuttajien nopeaa kotoutumista, intergroitumista kantaväestöön ja kantaväestön myönteistä suhtautumista.


Kehitettävät uudet tuotteet:

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa toiminnasta tiedotetaan median (paikallislehdet / radio Perämeri ) kautta ja internetin välityksellä Kemin kaupungin ja Toivola-Luotolan Setlementin kotisivujen välityksellä.
Yhteistyökumppaneille hankkeesta tiedotetaan yhteistyö- ja suunnittelukokouksissa.
Yhtenä tiedotuskanavana on Meri-Lapin TE-toimisto ja kaupungin maahanmuuttaja- ja pakolaistyöntekijät.
Projektissa aikaansaatu materiaali jaetaan asiakkaille ja materiaalia on tarjolla eri toimipisteissä. Tarvittaessa voidaan käyttää tulkkipalvelua. Myös lehti-ilmoittelulla pyritään saamaan tietoa muille maahanmuuttajille, kuten avioliiton kautta Meri-Lapin alueelle saapuneet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin toiminnoista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan Mamu-verkoston kautta sekä kuntien, työvoimatoimistojen ja kolmannen sektorin yhteisissä tapaamisissa. Myös hankkeen epäonnistumisista tiedotetaan asiakkaille. Käytännöt, toimintamallit ja materiaalit jaetaan eri informaatiokanavia apuna käyttäen etenkin projektin loppuvaiheessa loppuraportin julkaisemisen yhteydessä. Raportti on luettavissa myös sähköisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 656 313

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 656 313

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 747 793

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 751 522

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin aikana kartoitettiin maahanmuuttajien palveluihin liittyviä tarpeita ja useissa eri tilanteissa todettiin, että kotoutumista edesauttavat:
* nopea ja tehokas alkuvaiheen ohjaus ja neuvontapalvelut
* sosiaalisten verkostojen merkitys
* riittävät ja oikein kohdennetut työvoimapoliittiset ja muut kotoutumista edistävät toimenpiteet
* kielitaito

Näitä tarpeita Silmu-maahanmuuttajien kotoutumisprojektin henkilöstö pyrki omalla toiminnallaan sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamaan vajaan neljän vuoden ajan 1.3.2010-31.12.2013.

Tavoitteet:
* Kemissä asuvien maahanmuuttajien (rekisterissä n 1000 ulkomaalaista) kotoutumisen edistäminen erilaisten ryhmätoimintojen, yksilöllisen alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen sekä yhteistyössä toteutettujen toimintojen avulla. Myös koulutus-ja työllistymispolkujen mahdollistaminen maahanmuuttajille sekä työelämän ulkopuolella olevien kotoutumisen edistäminen. Tavoitteena oli myös toimintojen juurruttaminen ja uusien toimintamallien luominen kotouttamistyöhön.

Toteutukset:
* Suomen kielen ohjausta neljänä päivänä viikossa eri suomen kielen taso huomioiden(ryhmänohjaajat), neuvontaa ja ohjausta arkielämään liittyvissä asioissa, virastoasioissa, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa, myös oman kielen ohjauksella (koordinaattori ja ryhmänohjaajat). Päiväkodeissa ja kouluilla kulttuurinvälitystä sekä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvien asioiden hoitamista kotoutumiseen liittyen (burmalainen ryhmänohjaaja). Yhteistyöverkostojen kanssa käydyt neuvottelut, tiedottaminen, uudet toimintamallit (projektipäällikkö). Erilaisten seminaarien ja tapahtumien järjestämistä yhteistyössä muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa (projektihenkilöstö, MoninaistenTalo-hanke, Osallisena Suomessa-hanke, Majakka ry) sekä opiskelijayhteistyötä Kemi-Tornio amk:n, Lappian ja HuAmk:n kanssa.

Tulokset:
* Maahanmuuttajat saivat projektin aikana 100%.sti sen palvelun, mitä tulivat hakemaan tai ainakin ohjauksen oikean palvelun piiriin. Projektille asetetut määrälliset tavoitteet toteutuivat. EURA-järjestelmän mukaisesti määrällisinä mittareina asiakasmäärät (tavoite 215 hlöä, toteutui 276 hlöä, joista naisia 155).
Ikäjakauma oli seuraavanlainen:
* 15-24 vuotiaita 126 hlöä, joista naisia 77
* 25-44 vuotiaita 109 hlöä, joista naisia 56,
* 45-54 vuotiaita 22 hlöä, joista naisia 14 ja
* yli 55 vuotiaita 19 hjlöä, joista naisia 8
EURA-järjestelmän mukaisesti henkilötyöpäiväivien määrät eriteltynä seuraavasti:
* lähiopetuspäiviä (tavoite 3200 toteutui 3620)
* ohjaus-ja konsultointipäiviä (tavoite 280 toteutui 393)
* etäopetuspäiviä (tavoite 160 toteutui 352) ja
* muita hlötyöpäiviä (tavoite 600 toteutui 644).
Yhteensä toteutui 5009 henkilötyöpäivää tavoitteen ollessa 4240. Henkilötyöpäiviä Silmu-projektissa olivat kohderyhmän osallistumiset eri toimintoihin,tapahtumiin,seminaareihin, joissa projektihenkilöstö oli myös mukana. Lisäksi henkilötyöpäiviksi lasketaan itsenäistä työskentelyä, tiedon hakemista ym sekä neuvonta-ja ohjauspalveluita, joita Silmussa toteutettiin.
Laadullisena mittarina käytössä oli mm vuosittain tehdyt asiakaskyselyt, joiden perusteella Silmu-maahanmuuttajien kotoutumisprojektin toteuttamalle toiminnalle kunnassamme on tarvetta.
Projektin työllistävä vaikutus toteutui yhden yrityksen perustamisena ja kahden maahanmuuttajan työllistymisenä selkeästi projektin myötävaikutuksella. Tavoitteena oli 4 uutta työpaikkaa, joista toteutui 3.

* Myös työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajien tarpeeseen Silmu-maahanmuuttajien kotoutumisprojekti vastasi (eläkeläiset, kotiäidit/isät, erityistä tukea tarvitsevat, kansainväliset opiskelijat). Projekti pystyi tarjoamaan omana toimintana sekä yhteistyötahojen kanssa suomen kielen ohjausta, toiminnallisia ryhmiä, neuvontaa ja ohjausta. Uusia menetelmiä luotiin, testattiin ja toteutettiin.

Maahanmuuttajien kotouttaminen on ollut useita vuosia erilaisten hankkeiden ja järjestöjen varassa ja näin jatkunee edelleen?