Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11162

Projektin nimi: Matka -Matalan kynnyksen työpajatoiminnasta alkuun

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2009 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Tuoterengas

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Kiveriönkatu 34

Puhelinnumero: 03 828 02

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.phkk.fi, www.tuoterengas.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tuoterengas.fi/projektit/Matka-projekti

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Kotiaho

Asema: johtaja

Sähköposti: pekka.kotiaho(at)tuoterengas.fi

Puhelinnumero: 044 708 1450

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Nastola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nastolalaiset , jotka tarvitsevat erityistä tukea ja matalan kynnyksen työpajatoimintaa kuntoutuksellisena ja valmennuksellisena toimenpiteenä työhön siirtymisensä tukemiseksi. Välittömään kohderyhmään kuuluvat lisäksi sosiaalisista syistä syrjäytyneet tai muuten syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisinä kohderyhminä ovat mm. työpajatoimintaa toteuttavat organisaatiot, jotka voivat hyödyntää tämän projektin aikana löydettyjä hyviä käytänteitä omassa toiminnassaan joko sellaisenaan tai organisaation omien toiminnallisten painotusten mukaisesti soveltaen. Projektin välillisinä kohderyhminä voidaan lisäksi nähdä kaikki ne tahot, jotka toimivat heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyspolun eri vaiheissa joko kuntoutus-, koulutus- tai työllistämisroolissa. Tässä projektissa mallinnettavan työpajajakson kokemuksia voidaan hyödyntää em. tahojen omaa työllisyysohjausta kehitettäessä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 90, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 70, joista naisia 2

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matka -projektin tarkoituksena on mallintaa matalan kynnyksen työpajatoimintaa kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Projektin aikana on tarkoitus löytää tämän kohderyhmän tarpeisiin vastaavia toimintakäytäntöjä ja ohjausmalleja, joita on helppo soveltaa työpajatoimintaan muissa vastaavissa organisaatioissa. Matalan kynnyksen työpajatoiminnan mallintamisen avulla voidaan täyttää nykyisessä palvelujärjestelmässä oleva aukko työllisyyspolun alun kuntouttavassa vaiheessa.

Matka -projektin tavoitteena on aktivoida erittäin vaikeassa asemassa olevia alle 30-vuotiaita henkilöitä järjestämällä heille heidän kykyjään ja valmiuksiaan vastaavaa matalan kynnyksen työpajatoimintaa. Tavoitteena on, että mielekkään tekemisen ja osallistumisen kautta asiakkaiden elämänhallinta kohenee, työelämävalmiudet kehittyvät ja näin myös työelämään siirtymisen kynnys madaltuu. Lisäksi tavoitteena on, että matalan kynnyksen pajajakson aikana projektiasiakkaat kuntoutuvat ja voivat tämän jälkeen siirtyä työhallinnon ensisijaisten toimenpiteiden piiriin tai työllistyä joko suoraan tai ammatillisen koulutuksen kautta. Tavoitteena on, että hankkeen aikana voidaan 90 osallistujalle tarjota viiden kuukauden työpajajakso.

Projektin asiakasvalinnat tehdään yhteistyössä Päijät-Hämeen työvoimatoimiston Nastolan toimipisteen, Nastolan sosiaalityöntekijöiden ja projektihenkilöstön kesken. Asiakasvalinta perustuu aina asiakkaan palvelutarvearvioon sekä omaan motivaatioon osallistua projektin toimintaan.

Työpajajakson aikana on tarkoitus saada osallistujien tilanne kartoitettua kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan lähtötilanteesta tehdään aina alkukartoitus. Kartoituksen pohjalta laaditaan yksilöllinen valmennussuunnitelma, joka sisältää työpajajaksolle asetetut tavoitteet. Suunnitelman laatimiseen voi tarvittaessa osallistua myös lähettävän tahon edustaja.Työpajatoiminnan sisältö muodostuu varsinaisesta työtoiminnasta, työkykyä edistävästä toiminnasta sekä ryhmämuotoisena toteutettavasta oppimispajasta. Matalan kynnyksen työpajatoiminta aloitetaan kuukauden pituisella kartoitus- ja suunnitelmajaksolla, jolloin asiakkaat osallistuvat matalan kynnyksen työpajatoimintaan kolmena päivänä viikossa neljä tuntia päivässä. Osallistumispäivistä yksi on varsinaista työtoimintaa, yksi työhön kuntouttavaa toimintaa ja yksi oppimispajan toimintaa liittyen tulevaisuuden ammatillisiin suunnitelmiin. Orientoivan jakson jälkeen toimintapäivien määrää lisätään työ- ja toimintakyvyn salliessa.

Oleellinen osa viiden kuukauden työpajajakson toteutusta on jatkosuunnitelman työstäminen. Tavoitteena on, että projektiasiakkuuden päättyessä jokaisella asiakkaalla on realistinen ja toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma. Yksilövalmentaja vastaa jatkosuunnitelmien työstämisestä osallistujien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin sisäisiä tiedotuskanavia hyödyntäen (esim. tuloaslueiden omat tiedotteet, Intra). Projektin käynnistyttyä asiasta tiedotetaan tiedotusvälineiden kautta. Projektihenkilöstö osallistuu erilaisiin verkostoihin, joissa projektista tiedotetaan. Projektin tuloksista tiedotetaan projektin rahoittajien lisäksi tiedotusvälineitä sekä pajatoimijoiden kenttää. Projektin loppuvaiheessa järjestetään projektin päätösseminaari, jossa tiedotetaan projektin tuloksista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009
projektin tiedotusmateriaalin suunnittelu ja valmistus
projektin markkinointi asiakkaita lähettäville tahoille ja sidosryhmille sekä alueen muille työllisyystoimijoille

2010
ensimmäisen asiakasryhmän käynnistyttyä informaatio tiedotusvälineille
hankkeen toteutuneen toiminnan esittely Valtakunnallisen työpajayhdistyksen paikallisen Alu-verkoston toimijoille

2011
osallistuminen valtakunnallisille työpajapäiville ja kehittämiskumppaneiden etsintä pajakentältä
kehittämiskumppanuuden kautta tutustuminen muiden pajojen toimintaan
projektihenkilöstön toteuttamien STL arviointien pohjalta nousevista hyvistä käytänteistä tiedottaminen

2012
kehittämiskumppanuuden kautta projektin tulosten esittely

2013
projektin päätösseminaari ja loppuraportin julkaisu

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 328

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 358 432

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 499 108

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 477 909

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nastolassa toteutetun Matka-matalankynnyksen työpajatoiminnasta alkuun projektin toteuttajana toimi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omistama Tuoterengas.

Tavoitteena projektille oli kehittää monistettava matalan kynnyksen työpajamalli jonka tavoitteena on kohentaa asiakkaiden elämänhallintaa ja kehittää työelämävalmiuksia sekä edistää sijoittumista laaditun jatkosuunitelman mukaan mielekkäisiin toimenpiteisiin.

Sekä kerätä kokemuksia ja toteuttaa mallin mukaan Nastolan kunnassa toimintaa 17-30 -vuotiaille miehille vastaamaan nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymisen uhkaan.

Projekti toteutettiin Nastolassa toimivan Tuoterenkaan työhönvalmennusyksikön yhteydessä.

Asiakkaita ohjaantui toimintaan TE-toimisto, sosiaalitoimen , koulujen opintoohjaajien ja paikallisten välityömarkkinatoimijoiden kautta.

Sopimus muotoina oli TE-toimiston eri sopimusmuodot, jakson pituudet olivat 1 kk aloitusjakson jälkeen aina 5 kk asti.

Toiminta käsitti yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta ja puusepän työpajalla toteutettua työvalmennusta.

Asetettujen tavoitteiden toteutumista mitattiin jakson pääteeksi tehdyllä kyselyllä josta saadut tulokset ovat seuraavat:
Elämänhallinnan kohentuminen toteutui 80 prosentisesti kun tavoite oli 85 prosenttia.
Työelämävalmiuksien kohentuminen toteutui 82 prosentisesti kun tavoite oli 85 prosentia.
Kokonaistyytyväisyydeksi toimintaan osallistumisen koki 90 prosentia osallistujista.

Projekti kauden aikana osallistuja tavoite oli 90 henkilöä joka toteutui niin että osallistujia oli 70 henkilöä.

Tavoitteena oli että 6 henkilöä työllistyy jakson jälkeen, toteutuma oli 15 henkilöä ja puolenvuoden seuranna jälkeen työssä oli 10 henkilöä.

Koulutukseen sijoittumisen tavoite oli 18 henkilöä ja jakson jälkeen sijoittuneita oli 7 henkilöä ja puolenvuoden seurannan jälkeen 14 henkilöä. Tässä näkyy sijoittuminen 2. asteen ammatilliseenkoulutukseen ja koulutuksen alkaminen syksypainotteisesti.

Lisäksi tavoitteeksi oli asetettu että puolet osallistujista sijoittuisi henkilön tavoitteiden mukaisesti mielekkääseen jatkotoimenpiteeseen joka toteutuma jakson jälkeen oli 54 prosenttia.

Tuloksena valmistui ehdotus matalan kyynnyksen työpajamalliksi jota on levitetty paikallisesti yhteistyö kuntiin ja hyödynnetty Tuoterenkaan omassa toiminnassa.