Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11163

Projektin nimi: Luotsi-osuuskuntatoiminta ja yritysverkostoituminen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2177546-2

Osoite: PL 99

Puhelinnumero: 0204966411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.saimia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.saimia.fi/luotsi (sivujen avulla rekrytoitiin opiskelijoita toimintamalliin)

Vastuuhenkilön nimi: Merja Heino

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: merja.heino(at)saimia.fi

Puhelinnumero: 040 760 5533

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

-Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden työelämään siirtymässä olevat opiskelijat
-Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyötä kehittävät opettajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Saimaan ammattikorkeakoulun muut opiskelijat
- Alueen pk-yritykset
- Uusyrityskeskukset ja yrityshautomot (yrittäjätaitojen kasvattaminen luo kysyntää ko. palveluille)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 53, joista naisia 30

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Opiskelijoiden saama koulutus saadaan ajankohtaiseksi ja konkreettiseksi yritysten kanssa toteutettavissa projekteissa. Luentomuotoinen opetus muuttuu käytännönläheisemmäksi, kun opinnot suoritetaan konkreettisina työelämän toimeksiantoina. Opiskelijan osaaminen ja ammattitaito rakentuvat yrityselämän edellyttämiin tehtäviin sopiviksi. Samalla opiskelijat saavat kontakteja potentiaalisiin työnantajiinsa.

Projektissa luodaan yhteistyömalli, jossa alueen yrityksille ja elinkeinolle tarjotaan ammattikorkeakoulun osaamista ja opiskelijoita, jotka ottavat vastaan yritysten toimeksiantoja sekä ovat halukkaita näyttämään todelliset kykynsä yrityslähtöisten ongelmien ja kehittämistarpeiden parissa. Yhteistyömallin mukaisesti ongelmia ratkotaan osana opetusta teoriatietoa hyödyntäen opettajien ja elinkeinon edustajien ohjauksessa.

Yhteistyömallissa syntyy ammattikorkeakoululle opiskelijoiden osuuskunta. Pilottiryhmänä toimii
liiketalouden opiskelijoista koottu ryhmä. Osuuskunta toimii vuorovaikutuksessa alueen elinkeinoelämän kanssa ja luo kiinteän yhteyden alueen pk-yrityksiin.

Hankkeessa saavutettavat hyödyt ovat:

- Opiskelun työelämälähtöisen toimintatavan vahvistaminen
- Opiskelijoiden ja työnantajien kohtaaminen
- Alueen elinkeinon muutoksiin ja tarpeisiin reagoiminen
- Opiskelijoiden yrittäjätaitojen kehittäminen
- Opetuksen laadun kehittäminen
- Työelämän ja oppilaitoksen välisen yhteistyön helpottaminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan projektipäällikön ja koulutusjohtajien kautta koko ammattikorkeakoululle. Projektipäällikkö vastaa toimintamallin ja yhteistyön markkinoinnista, samalla projektista tiedotetaan yrityksille.

Tiedottamisessa noudatetaan EU:n komission tiedottamista koskevia ohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä työstetään raportti, joka julkaistaan ammattikorkeakoulun omilla internetsivuilla sähköisenä versiona. Toimintamalli dokumentoidaan käsikirjan muotoon, ja se on koko Saimaan AMK:n hyödynnettävissä projektin jälkeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 219 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 218 308

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 263 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 262 572

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT

Luotsi-projekti lähti tarpeesta kehittää työelämäyhteistyötä. Tavoitteena oli luoda toimintamalli, joka tuo oppimisen läheiseen vuorovaikutukseen oikeiden ammatissa kohdattavien tehtävien ja haasteiden kanssa. Ajantasaisen opetussisällön lisäksi haluttiin auttaa opiskelijoita luomaan yhteyksiä tuleviin työnantajiin, ja edistää näin työllistymismahdollisuuksia. Lähtökohtana oli soveltaa Jyväskylän Tiimiakatemialla ja Tampereen Proakatemialla yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehdossa käytössä olevia toimintatapoja Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon ammattiopintoihin.

PROJEKTIN TOIMENPITEET

Toimintamallin kehittäminen jaettiin oppimisympäristöjen, opetussuunnitelman ja opetusmenetelmien osa-alueisiin. Tiimiakatemian ja Proakatemian malleihin tutustuttiin opintokäynnein, tapaamisin ja haastatteluin. Suuri osa soveltamistyöstä tehtiin ydinryhmän (Teemu Hakolahti, Jyri Hänninen, Marjut Bragge, Ville Lehto) viikoittaisissa suunnittelupalavereissa. Pilottiryhmäksi koottiin syksyllä 2009 markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat.

Ensimmäisen ryhmän kokemuksien ja palautteen perusteella mallia kehitettiin edelleen, ja päästiin testaamaan toisen markkinoinnin opiskelijaryhmän kanssa. Näiden kahden ryhmän palautteen pohjalta saatiin luotua toimiva opetussuunnitelma ja pysyvä sekä jatkuvasti kehittyvä toimintamalli. Uusien opetusmenetelmien omaksumista varten opetushenkilöstölle järjestettiin useita koulutuksia ja hankittiin valmentavaan opettamiseen liittyvää kirjallisuutta.

PROJEKTIN TULOKSET

Markkinoinnin opiskelu on projektin myötä viety luokkahuoneista työelämään. Oppimisympäristö koostu nyt jokaisen osuuskunnan omasta toimistosta ja osa työstä tehdään asiakkaiden tiloissa. Opetussuunnitelmaan on sisällytetty omina osioinaan projektit, tiimitoiminta ja ammatilliset tietopisteet. Näistä ainoastaan tiimitoiminta on aikaan sidottu ja näkyy lukujärjestyksessä, mikä mahdollistaa työelämän tarpeiden vaatiman joustavuuden ja opiskelijoiden yksilöllisen etenemisen. Uusina opetusmenetelminä projektien lisäksi käyttöön on otettu mm. oppimisesseet, treenit (=ryhmän yhteiset dialogitilaisuudet) ja innovoinnit (=ryhmä synnyttää jonkin uuden ratkaisun itselleen tai asiakkaalle tietyn aikarajan 6-24h sisällä).

Sekä opiskelijat että markkinoinnin opetushenkilöstö kokee uuden mallin erittäin motivoivaksi ja mielekkääksi. Projektin päätyttyä osuuskuntamuotoinen opiskelu on integroitu osaksi Saimaan ammattikorkeakoulun normaalia toimintaa, ja se toimii jatkossa ilman erillistä projektirahoitusta.