Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11166

Projektin nimi: Innovaatioassistentti - korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu -liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkamk.fi

Projektin kotisivun osoite: ia.pkamk.fi

Vastuuhenkilön nimi: Lasse Neuvonen

Asema: kehittämisjohtaja

Sähköposti: lasse.neuvonen(at)pkamk.fi

Puhelinnumero: 050 555 8986

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Korkeakoulusta valmistuneet, pääasiassa nuoret (alle 25 vuotiaat) ja nuoret aikuiset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan yritykset ja työnantajat sekä näiden henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28, joista naisten työpaikkoja 17

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korkeakoulutettujen työllistyminen on heikentynyt yleisen taloudellisen taantuman seurauksena, toisaalta yrityksissä ja työorganisaatioissa ajankohtainen haaste on pysyä kehityskykyisinä, kehittää innovaatioita ja uusia toimintatapoja sekä kilpailukykyä nykyisissä ja tulevissa haasteissa.

Innovaatioassistentti -projektin tavoitteena on tarjota ratkaisuja molemmille tahoille - sekä nuorten korkeakoulutettujen työllistymisen tukemiseen että yrityksissä ja työorganisaatioissa kehittämishankkeiden generointiin. Projektin keskeisenä tavoitteena on edistää korkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä samalla yritysten ja työorganisaatioiden kehittämistoimenpiteiden aktivointia (T&K -toiminta).

Itävallassa vuosien 2002-2004 aikana hankkeessa pilotoitu ja sittemmin pysyväksi toiminnaksi muuttunut innovaatioassistentti -toiminta on osoittautunut menestyksekkääksi tavaksi edistää PK-yritysten liiketoiminnan kilpailukykyä ja toisaalta tukea korkeakouluista valmistuneiden työllistymistä (Priedl 2009).

Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulusta vastavalmistuneiden pysyvää työllistymistä alueen yrityksiin ja työorganisaatioihin sekä parantaa alueen PK-yritysten kilpailu- ja innovaatiokyvykkyyttä. Valittu toimintatapa on selkeä, mutta haastava win-win -tilanne.

Projektin tuloksena korkeakoulusta valmistuneiden nuorten työllistyminen lisääntyy samalla kun maakun-nan yrityksissä ja työnantajaorganisaatioissa saadaan aikaan kehittämistoimenpiteitä, jonka johdosta myös yrityksissä ja työorganisaatioissa saadaan aikaan kilpailukykyä ja osaamista vahvistavia toimenpiteitä.

Hanke sisältää viisi päävaihetta:

Koulutussuunnittelu. Yrityksissä työskentelyyn valmistavan innovaatioassistenttikoulutuksen suunnittelu ja organisointi.

Markkinointi ja kohderyhmän sekä yritysten sitouttamien. Yritysten sitouttamisen jälkeen valitaan työttömiksi jääneistä vastavalmistuneista koulutettavat innovaatioassistenttiryhmät.

Innovaatioassistenttikoulutus (2 kk). Koulutus toteutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti koulutettavien ja kohde yritysten tarpeet huomioiden. Koulutus vastaa laajuudeltaan 12 op laajuista kokonaisuutta.

Työskentely yrityksissä. Neljännessä vaiheessa koulutetut innovaatioassistentit työskentelevät 6 kk ajan kohdeyrityksessään työharjoittelussa tai palkkatuella ja suunnittelevat/toteuttavat vähintään yhdessä sovitun yrityksen kehittämistoimenpiteen.

Julkaisu innovaatioassistenttiprosessista ja toiminnan tuloksista.

Projektin tuloksena korkeakoulusta valmistuneiden nuorten työllistyminen lisääntyy samalla kun maakunnan yrityksissä ja työnantajaorganisaatioissa saadaan aikaan kehittämistoimenpiteitä, jonka johdosta myös yrityksissä ja työorganisaatioissa osaaminen ja kilpailukyky vahvistuu. Projekti toimii työnantajien työllistämiskynnyksen madaltajana sekä edistää korkeasti koulutettujen työelämään siirtymistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedostussuunnitelma laaditaan projektin alussa yhdessä PKAMKn viestinnästä vastaavien henkilöiden kanssa. Tiedostussuunnitelmassa huomioidaan mm. seuraavat viestintäkanavat:
1. sähköisten viestintävälineiden hyödyntäminen
2. sähköpostiryhmät
3. www-sivut
4. suora tiedottaminen (yritykset, työorganisaatiot, koulutettavat, työ- ja elinkeinotoimistot, PKAMK henkilökunta, tiedotusvälineet jne.)
5. lehti-ilmoitukset
6. säännölliset kuukausitiedotteet tms. foorumit
7. tulosten levittäminen erillisen tiedotussuunnitelman mukaan

Viestinnässä tulaan hyödyntämään peinteisten menetelmien lisäksi uusia sosiaalisen median keinoja kohderyhmän tavoittamiseksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tarkempi suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä laaditaan hankkeen alussa. Hyvistä käytännöistä ja muista tuloksista tiedotetaan koko projektin ajan, toimintatapa on myös keskeinen osa hankkeen markkinointiviestinnän strategiaa. Projektista laaditaan julkaisu ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan ja sitä jaetaan kansallisesti merkittäville tahoille.

Projektissa kehitettävän innovaatiokuukausimenetelmän dokumentaatiota tehdään koko hankkeen ajan. Hankkeen lopussa tehtävään julkaisuun kootaan kuvaus ja analyysi toimintamenetelmän prosesseista ja tuloksista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 493 725

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 486 766

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 567 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 559 501

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Innovaatioassistentti-projektin tavoitteena oli edistää korkeakoulusta vastavalmistuneiden pysyvää työllistymistä alueen yrityksiin ja työorganisaatioihin sekä parantaa alueen pk-yritysten kilpailu- ja innovaatiokyvykkyyttä. Kohderyhmänä olivat Pohjois-Karjalan maakunnassa sijaitsevat yritykset sekä työtä hakevat korkeakoulutetut osaajat. Hanke toteutettiin järjestämällä työnhakijoille intensiivikoulutusjakso sekä työskentelyjakso yrityksissä.
Koulutuksen järjesti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
ja sitä tarjottiin kaikille eri korkeakoulututkinnoille ja koulutusaloille.
Koulutukset toteutettiin seuraavien ajanjaksojen aikana:
I IA-koulutus: 6.9. - 29.10.2010
II IA-koulutus: 7.2. - 31.3.2011
III IA-koulutus: 9.9. - 11.11.2011
V IA-koulutus: 27.8. - 19.10.2012
Määrällisesti tarkasteltuna Innovaatioassistentti-hanke ei vain saavuttanut tavoitteitaan vaan ylitti ne jo ennen viimeistä koulutusta. Jopa 54 henkilöä (14 enemmän kuin alun perin oli suunniteltu) edustaen yli 20 eri akateemista alaa on osallistunut projektin tuella toteutettavaan
työmarkkinakoulutukseen. Projektiin rekrytoitujen koulutettavien määrälle asetettu tavoite saavutettiin kolmannen IA-koulutuksen loppumisen jälkeen eli vuotta ennen projektin loppumista.
Hieman yli puolet (53,7 %) koulutettavista oli naisia. Projektin kautta syntyneistä 28 uudesta työpaikasta (luku on lähes kuusi kertaa suurempi kuin alun perin oli suunniteltu) 17 työpaikassa oli työllistettynä nainen, mikä tarkoittaa 60 % koko määrästä, edustaen lähes 9-kertaista määrää projektisuunnitelmassa ennakoidusta.