Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11174

Projektin nimi: Osaamisen johtamista yritysverkostossa - Satakunta Business Campus

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 31.5.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0773693-4

Osoite: Pohjoisranta 11 D

Puhelinnumero: 02 - 620 5300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.prizz.fi

Projektin kotisivun osoite: www.prizz.fi/sbc

Vastuuhenkilön nimi: Terhi Rajala

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: terhi.rajala(at)prizz.fi

Puhelinnumero: 050-317 1453

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmä on satakuntalaiset PK-yritykset ja niiden henkilöstö. Mukaan otetaan myös isoja yrityksiä, jotka toimivat projektissa veturiyrityksinä jakaen omaa osaamistaan pienemmille yrityksille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu välillisesti mm. seuraaviin tahoihin:
- oppilaitokset ja muut opintuottajat, jotka tuottavat koulutusohjelmia ja joiden kanssa myös kehitetään aktiivisesti koulutusohjelmien sisältöjä ja niiden työelämävastaavuutta
- Satakunnan oppisopimuskeskus, jonka kanssa tehdään yhteistyötä oppisopimuskoulutuksen hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 358, joista naisia 175

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24, joista naisten tutkintoja 2

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia toimintatapoja ja menetelmiä yritysten osaamisen kehittämiseen, osaamisresurssien turvaamiseen ja osaamisen johtamiseen yritysverkostossa. Projektilla haetaan keinoja osaavan työvoiman saatavuuteen ja pysyvyyteen suhdanteet huomioiden, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön ikääntymiseen ja hiljaisen tiedon siirtoon liittyvien kysymysten ratkaisuun. Näiden yrityksille yhteisten haasteiden ratkaisuja haetaan verkostossa toimimalla.

Useimmista PK-yrityksistä puuttuu koulutuksesta ja henkilöstön kehittämisestä vastaava henkilö eikä niissä ole tietoa yrityksen oman osaamisen tasoista tai tulevaisuuden osaamistarpeista. Toisaalta haasteena on, että yritykset eivät osaa hyödyntää oppilaitosten tarjontaa. Molemmat osapuolet pitävät ongelmina tietämättömyyttä toisen toimintatavoista, aikataulujen yhteensovittamista, luottamuksen puutetta ja yhteistyön pitkäjänteisyyden puuttumista. Yritykset kokevat, että oppilaitokset eivät ole tarpeeksi aktiivisia niiden suuntaan. Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö vaatii kehittyäkseen uudenlaisia toimintatapoja.

Projektin kohderyhmää ovat satakuntalaiset pk-yritykset ja niiden henkilöstö, mutta myös isot yritykset, jotka toimivat projektissa vahvoina vetureina. Mukaan tulevat yritykset haastatellaan ja niille laaditaan yrityskohtainen kehittämissuunnitelma, jossa tunnistetaan niiden osaamisen kehittämisen tarpeet. Suunnitelmien perusteella toteutetaan yrityksille yhteisiä koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksia. Yritykset saavat käyttöönsä tiedon omasta osaamisen johtamisen tasostaan ja ennakoivia osaamisen johtamisen toimintamalleja.

Projektin aikana vahvistetaan Satakunta Business Campus (SBC)-verkoston toimintaa, määritellään sen strategia, toimintatavat ja yhteiset pelinsäännöt sekä luodaan verkostolle pysyviä osaamisen kehittämisen ja toisilta oppimisen malleja. Toimintamalli tukeutuu Pirkanmaalla toimivan Tampere Business Campuksen konseptiin.

Satakunta Business Campus toimii osaamisen kehittämisen aktivoijana yritysten ja opintuottajien välissä. Sen tehtävänä on organisoida koulutusten ja muiden kehittämistoimien tuottaminen verkostolle. SBC hahmottaa verkoston yhteiset tarpeet ja yritysten kehittämistavoitteet ja toimii viestinviejänä opintuottajiin päin. Opintuottajat ovat verkoston kumppaneita, kehittävät tuotteitaan ja palveluitaan laadukkaiksi, joustaviksi ja paremmin työelämän tarpeita vastaaviksi. Opintuottajat saavat ajankohtaista tietoa yritysten koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tarpeista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista ja sen etenemisestä tiedotetaan koko sen elinkaaren ajan. Projektin käynnistyttyä laaditaan yksilöity tiedotussuunnitelma. Tiedotuksen periaatteina ovat avoimuus, aktiivisuus, luotettavuus ja vuorovaikutteisuus, jotka ovat edellytys verkoston eri toimijoiden yhteistyölle. Tiedotusta suunnataan ensisijaisen ja välillisen kohderyhmän lisäksi myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti Priztechin kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kautta.

Projektia markkinoidaan aktiivisesti yrityksille koko projektin ajan.Tämä tapahtuu ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä yritysten toimitusjohtajiin ja henkilöstöjohtoon. Projektissa syntyvät tuotteet, toimintamallit ja hyvät käytännöt levitetään projektin yhteistyökumppaneille ja muille Business Campus -verkostoille.

Projektin tuloksista ja toiminnasta tiedotetaan nettisivujen ohella mm. lehdistötiedotteissa, tiedotuslehdissä, esitteissä, sähköpostitse ja lehti-ilmoituksilla sekä verkoston järjestämissä seminaareissa ja tiedotustilaisuuksissa. Lisäksi tiedotetaan projektin yhteistyökumppaneiden kautta (yhteistyö mm. oppilaitosten, elinkeinoyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja muiden hankkeiden kanssa).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin keskeisiä hyviä käytäntöjä tulevat olemaan siinä kehitetyt uudet tuotteet ja menetelmät, joiden mallinnustyö aloitetaan vuoden 2009 lopussa, ja levittäminen tapahtuu vuodesta 2010 alkaen. Näita tuotteita ja menetelmiä ovat mm. toisilta oppimisen uudet mallit, verkoston toiminta- ja yhteistyömalli, kehitetyt koulutuskokonaisuudet ja niiden suunnitteluprosessit.

Verkostot, joita hyödynnetään ovat muut Business Campus -verkostot, Osaamiskeskus-verkostot sekä Koheesio- ja kilpailukykyohjelman verkostot (KOKO-ohjelma, ent. Aluekeskusohjelma) sekä kauppakamarien valiokunnat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 294 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 294 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 387 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 387 960

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osaavaa osaamisen johtamista yritysverkostossa - Satakunta Business Campus -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja kokeilla uusia toimintatapoja ja menetelmiä yritysten väliseen ja yritysten yhteiseen osaamisen kehittämiseen, osaamisresurssien turvaamiseen ja osaamisen johtamiseen yritysverkostossa. Hankkeella haettiin keinoja osaavan työvoiman saatavuuteen ja pysyvyyteen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön ikääntymiseen ja hiljaisen tiedon siirtoon liittyvien kysymysten ratkaisuun. Näiden yrityksille yhteisten haasteiden ratkaisuja haettiin verkostossa toimimalla.

Hankkeen aikana oli tavoitteena vahvistaa Satakunta Business Campus (SBC)-verkoston toimintaa, määritellä sen strategia, toimintatavat ja yhteiset pelinsäännöt sekä luoda verkostolle pysyviä osaamisen kehittämisen ja toisilta oppimisen malleja.

Satakunta Business Campus toimii osaamisen kehittämisen aktivoijana sekä viestinviejänä yritysten ja opintuottajien välissä. Sen tehtävänä on organisoida koulutusten ja toisilta oppimisen tuottaminen verkostolle sekä varmistaa toteutusten työelämälähtöisyys.

Hankkeen kohderyhmää olivat satakuntalaiset pk-yritykset ja niiden henkilöstö, mutta myös isot yritykset, jotka toimivat hankkeessa vahvoina vetureina jakaen omaa osaamistaan pienemmille yrityksille.

Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat koulutukset, valmennukset ja erimuotoinen toisilta oppiminen. Verkoston koulutussuunnitelmia on työstetty yhdessä yritysten kanssa kaikkien koulutusten osalta. Keskeisiä aiheita ovat olleet esimiestyön ja työyhteisön kehittäminen, työhyvinvointi sekä Lean Management, jotka ovat useille yrityksille yhteisiä ajankohtaisia teemoja.

SBC-TEAT-koulutus (Tekniikan erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena) on tuotannon esimiesten valmiuksien parantamiseen tähtäävä oppisopimuskoulutus, joka kestää noin kaksi vuotta. Sitä suunniteltiin yhdessä verkoston yritysten kanssa, jotta se on saatu aidosti työelämälähtöiseksi. SBC-TEAT -malli herätti niin paljon kiinnostusta yrityksissä, että hankkeen päättyessä käynnissä on edelleen kaksi SBC-TEAT -koulutusta ja koulutukseen lähti mukaan aivan uusia yrityksiä.

Yhteisesti tärkeinä pidettyjä esimiestyön osa-alueita olivat ihmisten johtaminen ja kannattavuus. Yritykset kouluttivat tulevaisuuden esimiehiä, joten koulutus oli niiden näkökulmasta ennakoivaa toimintaa ja tulevaisuuteen varautumista. Myös HR nähdään yrityksissä erittäin tärkeänä tukifunktiona ja koska HR-alalle on tarjolla hyvin vähän suoranaista koulutusta, räätälöitiin yritysten hr-henkilöstölle SBC:n oma Johtamisen erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena.

Vuonna 2010 aloittanut työhyvinvoinnin toisilta oppimisen ryhmä (myöhemmin teemaverkosto), jossa osallistujat pureutuvat yhdessä etukäteen valittuihin työhyvinvoinnin teemoihin ja jakavat kokemuksiaan aiheesta fasilitaattorin avustuksella, jatkoi kokoontumista koko hankkeen ajan. Matkan varrella ryhmään liitettiin aiemmin erillisenä ryhmänä kokoontunut Osaamisen johtamisen toisilta oppimisen ryhmä, koska ryhmien tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet olivat niin lähellä toisiaan.

Verkoston strategiaa ja pelinsääntöjä työstettiin sekä verkoston johtoryhmässä että Prizztechin (toteuttaja) sisäisessä projektiryhmässä. Verkosto otti käyttöön ns. vuosikellomallin, jonka mukaan se ohjaa oman toimintansa suunnittelu- ja toteutusrytmiä.

Yrityksille on tehty hankkeen aikana laajoja Competence Compass -analyysejä, joissa käydään läpi niiden osaamisen johtamisen taso. Analyysin kautta saatiin esiin verkoston yhteisiä henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita.

Hankkeessa järjestettiin useita yhden päivän mittaisia seminaareja aiheinaan esimiestyö, työhyvinvointi, työyhteisötaidot ja Lean Management. Seminaarit olivat hyvin suosittuja ja parhaimmillaan tilaisuuksissa oli osallistujia yli 100 henkilöä.

Keskeisin hankkeen tulos on hankkeen päättymisen jälkeen elämään jäänyt ja aktiivisesti toimiva yritysverkosto, joka edelleen kehittää omaa toimintaansa ja uusia toimintamalleja. Toimintaa ohjaa, seuraa ja suunnittelee verkostossa mukana olevien yritysten edustajista koottu johtoryhmä.