Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11175

Projektin nimi: ThinkBarents

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu/Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 7984000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ramk.fi, www.barentsinfo.org/thinkbarents

Projektin kotisivun osoite: www.barentsinfo.org/thinkbarents, www.facebook.com/ThinkBarents

Vastuuhenkilön nimi: Pasi Tulkki

Asema: Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Sähköposti: pasi.tulkki(at)ramk.fi

Puhelinnumero: 020 798 5664

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Palvelumallin kehittämisessä mukana on korkeakoulukonsernin T&K henkilöstö, jonka roolia palvelumalli tukee osana alueellisia innovaatiojärjestelmiä. Kohderyhmänä ovat konsortion sisällä olevat:
a) Yliopiston tiedekuntien ja laitosten tutkimus ja koulutus henkilöstö;
b) Ammattikorkeakoulujen toimialojen sekä koulutusalojen henkilöstö; Tarkemmin tiedekunnista ja koulutusaloista ne henkilöt jotka on nimetty mukaan osana tiedontuottamisprosessia ja joiden työkuvaan kuuluu Barentsin alueen tutkimus ja osaaminen;
c) Konsortiossa olevat Barents -asiantuntijat joiden tehtävänä on tuottaa yhteistyötä ja alueellista innovaatioverkostoa;
Korkeakoulukonsortio on todennut pohjoisuuden strategiseksi vahvuudekseen. Pohjoisuuden osaamisessa yhtenä tärkeänä osana on vahvistettu Barents- alueen osaamista. Strategian mukaisesti suunnataan toimialojen ja tiedekuntien toimintaa siten, että professoreiden, opettajien, T&K henkilöstön ja muun asiantuntijahenkilöstön Barents osaaminen kanavoituu työssään mm. Barents ja Venäjä -teemoihin. Samalla lisääntyvät valmiudet Barentsiin liittyvien opinnäytetöiden ohjaamiseen.

Think Barents malli muodostaa vertaistuen poikkialaisesti kanavoiden ja yhtenäistäen T&K toimintaa. Hankkeen tuloksena tuotetaan prosessit ja toimintamallit jotka antavat työkaluja edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Think Barents antaa välineen korkeakoulukonsernin strategian toimeenpanoon.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuottaman palvelumallin kautta välilliset kohderyhmät ovat
- alueen viranomaiset saadessaan tukea aluekehittämisen päätöksentekoon,
- yritykset saadessaan tarvelähtöistä tietoa päätöksenteon tueksi ja apua omien kehittämistoimiensa totuttamiseen,
- alueen kehittämisyhtiöt pystyvät ennakoimaan tarpeita kv-osaamisen kehittämisessä,
- koulutusorganisaatiot osaavat ennakoida koulutuksen kehittämistarpeita,
- T&K toiminta saa alueellista näkyvyyttä ja
- integrointitoimien kautta opiskelijat ovat osa palvelumallin tiedontuottamisjärjestelmää ja pääsevät näin paremmin sisällä osaksi elinkeinoelämää
Palvelumalli tukee omalta osaltaan myös korkeakoulujen Innovaationohjelman toteutumiseen liittyvää tiedon tarvetta;

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ThinkBarents on Lapin korkeakoulukonsernin (LKKK) osaamis- ja palveluverkosto, joka noudattaa Think Tank and Do Tank toiminnan periaatetta. Suomessa vastaavasta käytetään nimitystä ajatushautomo tai mylly (paja). Lähtökohtana on vahvistaa korkeakoulujen T&K toiminnan integrointia aluekehitykseen luomalla tiedon hankinnan, muokkauksen tuottamisen, analysoinnin ja toimeenpanon toimintamalli, joka tukee päätöksentekoa alueen elinkeinoelämää kehitettäessä. ThinkBarentsin toiminnan tiedontuottamisen kohdealueita perustamisvaiheessa ovat Lappi sekä Murmanskin ja Arkangelin alueet.
Hankkeen tarkoitus on ThinkBarents osaamis- ja palvelumalli, jonka tehtävänä on tuottaa ajankohtaista tietoa Barentsin alueen taloudesta ja siihen vaikuttavista muuttujista. Systemaattinen tiedontuotantojärjestelmä toimii myös kohtauspisteenä eri toimijoille. lähtökohtana on tuottaa tietoa systemaattisesti hyödynnettäväksi niin julkisen kuin yksityisen puolen päätöksenteossa. Yrityksille ja elinkeinoelämän edustajoille halutaan korostaa alueen mahdollisuuksista yritystoiminnan keittämisen näkökulmasta. Paikallis-, alue ja kansallisen tason viranomaisille tuotetaan informaatiota kehittämispäätösten tueksi. Koulutuksen tarjoajia autetaan tuottamalla ennakointitietoa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen tueksi. Yleensä halutaan tukea tietoisuuden lisäämistä omasta alueesta. ThinkBarents ajatuksena on vakiinnuttaa tähän asti hanketoiminnalla tuotetun Barents huipputiedon jatkuvuus pysyvämmällä rakenteella.

Hankkeen aikana tuotetaan ThinkBarents palvelumallin kehittämisstrategia ja tehdään käytännön kehittämistyötä, luodaan pohja ThinkBarents informaatiotoiminnalle yhdistäen se korkeakoulujen laatujärjestelmiin, aloitetaan ThinkBarents osaajapoolin muodostaminen ja luodaan perusta osaamisen jatkuvalle kehittämiselle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

2009 syksy tiedotuskampanja:
LKKK sisäiset julkaisut ja www-sivut
Kuukausitiedotteet ja raportit partnereilla
Osa toimintaraportointia sidosryhmille
2010 ja siitä eteenpäin
Kuin edellä
Tulosalue II on informaatiojärjestelmän kehittäminen mukaan lukien tiedottaminen, johon liitetään hankkeen perustiedotus. Katso tarkemmin liite Hankkeen toimet ja vastuut

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Osa tulosalue II, katso liite Hankkeen toimet ja vastuut

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 398 982

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 375 219

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 494 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 446 811

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli vahvistaa Lapin korkeakoulukonsernin ja sen T&K-toiminnan Barentsin alueosaamista ja toimintaympäristön tuntemusta sekä luoda yhteinen think tank -toimintamalli, joka hyödyntää Lapin korkeakoulukonsernin ja sidosryhmien Barents-osaamista. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla olemassa oleva tieto saadaan mahdollisimman tehokkaasti kanavoitua sitä tarvitseville yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, kouluttajille ja yhteiskunnallisille päättäjille. Lisääntyneen tiedontuottamisen kautta myös Barentsin aluetuntemus lisääntyy. Tavoite vastaa hyvin myös korkeakoulujen profiloitumiseen pohjoisten ja arktisten alueiden asiantuntijoina ja kehittäjinä.

Toimenpiteisiin kuuluivat keskustelutilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen, artikkeleiden, analyysien ja julkaisujen tuottaminen Barentsin alueesta, tiedottaminen Barentsin alueen ajankohtaisista asioista sekä LKKK:n Barents-asiantuntijapoolin rakentaminen. Projektissa kehitettiin Barents Cafe -toimintakonsepti, joka toimii foorumina avoimelle keskustelulle ja tiedonvaihdolle. Seminaareja järjestettiin LKKK:n henkilöstölle ja opiskelijoille sekä sidosryhmille. Korkeakouluissa järjestettiin Barents-aiheisia opintojaksoja.

Projektin tärkeimmät tulokset sisältyvät sen kehittämään think tank -tyyppiseen toimintamalliin. Ensiksi kehitettiin T&K-palvelumallia. Asiantuntijaseminaarien ja työpajojen, työelämäfoorumien, kansainvälisen konferenssin ja Barents Cafe -tilaisuuksien kautta on onnistuttu lisäämään avointa dialogia ja tuottamaan yritysmaailman tarvitsemaa tietoa. Barentskeskus Finland Oy voi tulevaisuudessa toimia linkkinä yritysten ja korkeakoulujen välillä opinnäytetöiden selvitysten ja tutkimuksen tilaamisessa. Toisaalta yritysten kiinnostus Barentsin alueeseen on edelleen vähäinen.

Toiseksi kehitettiin informaatiotoimintaa Barentsin alueesta. Yritysmaailman ja muiden sidosryhmien tiedontarpeita selvitettiin. Laadittiin säännöllisesti Barentsin aluekatsauksia, tuotettiin julkaisuja sekä järjestettiin Barents Cafe -keskustelutilaisuuksia. Nämä eri välineet voivat tuottaa uusia ajatuksia Barentsin ja arktisen alueen kehittämiseksi. Barents Cafe -toiminta jatkuu myös projektin jälkeen Arktisen keskuksen toimesta.

Kolmanneksi rakennettiin LKKK:n Barents-asiantuntijapoolia. Asiantuntijaseminaarit edesauttoivat henkilökunnan verkostoitumista. Luennot, harjoitustyöt ja kansainvälinen konferenssi vahvistivat Barentsin ja arktisen alueen osaamista LKKK:ssa. Niissä hyödynnettiin henkilökunnan ja sidosryhmien osaamista opiskelijoiden, eli tulevien asiantuntijoiden, hyväksi. Opintojaksojen on tarkoitus toteutua lähes samansisältöisinä myös seuraavana lukuvuonna.