Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11177

Projektin nimi: OSUKO Kymenlaakso

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kouvolan kaupunki/ Kouvolan seudun ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Osoite: Utinkatu 44-48 / PL 43

Puhelinnumero: 020 615 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kouvola.fi, www.ksao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ksao.fi/projektit/osukokymenlaakso.html

Vastuuhenkilön nimi: Asko Jaakkola

Asema: kehittämispäällikkö, KSAO

Sähköposti: asko.jaakkola(at)ksao.fi

Puhelinnumero: 020 615 8802

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijainen kohderyhmä ovat ammattiopiston opettajat, joita koulutetaan ennakointitiedon keruuseen, tallentamiseen ohjelmaan sekä tiedon erilaisiin tulostamistapoihin ohjelmasta. Hankkeen aikana opettajia perehdytetään yhteensä 10 kuudelta eri opetusalalta. Opettajat saavat perehdytystä myös muiden opettajien opastamiseen järjestelmän käyttöön sekä ennakointitiedon hyödyntämiseen tutkinnon perusteiden suunnittelussa ja tarkistamisessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yritykset ja muut organisaatiot, joissa tiedonkeruuhaastatteluja tehdään, ja jotka voivat ohjelmaa käyttää sekä omien tietojensa päivittämiseen ohjelmassa että alan osaamisen ja sen alueellisten kehittämistarpeiden selvittämiseen.

Muita kohderyhmiä ovat KSAO:n muiden opetusalojen henkilöstö ja muu henkilöstö, jolle tietoa ennakointijärjestelmästä välitetään oppilaitoksen kokouksissa ja sisäisessä viestinnässä, sekä muut koulutuksen järjestäjät, joiden edustaja kuuluu yhteistyöverkostoon ja/tai osallistuu joko hankkeen aikana järjestettäviin verkostopäiviin tai seminaariin.

Välillinen kohderyhmä ovat myös muut alueen työnantajat, jotka hyötyvät paremmin kohdistetusta koulutuksesta. Opiskelijat ovat hankkeen välillinen kohderyhmä niin, että opiskelijoille on ennakointijärjestelmän käyttöönoton myötä tarjolla koulutusta, jonka tuomalla osaamisella on kysyntää työelämässä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29, joista naisia 14

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OSUKO Kymenlaakso -hankkeessa 2009-2012 otetaan Kouvolan seudulla käyttöön ennakointitiedon hyödyntämisjärjestelmä. Hanketta hallinnoi Kouvolan kaupunki, ja sen toteuttaa Kouvolan seudun ammattiopisto.

Järjestelmän keskipiste on atk-ohjelma, johon ennakointitieto kerätään. Opettajat keräävät työssäohjauskäyntien yhteydessä yrityksiltä haastatteluin tietoa yrityksen työntekijöiden tarpeellisista osaamisalueista ja yrityksen työvoimatarpeista. Saatu tieto tallennetaan ohjelmaan, josta eri koulutuksen järjestäjät, TE-toimisto tai yritykset voivat tietoa tulostaa tarpeensa mukaan. Tietoa voidaan hyödyntää mm. koulutuksen määrällisen tarpeen arviointia varten sekä koulutusten ja opetuksen sisältöjen suunnittelua ja tutkinnon perusteiden tarkistamista varten. Ohjelman eri käyttäjät muodostavat ennakointiyhteistyöverkoston, jolle hankkeen aikana tarjotaan ohjelman käyttämiseen tarvittava perehdytys verkostopäivissä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat opettajat, jotka perehdytetään ennakointitiedon keräämiseen tarkoitetun ohjelman käyttöön ja ohjelmasta saatavan tilastotiedon hyödyntämiseen tutkinnon perusteiden ja opetussisältöjen suunnittelussa. Toinen kohderyhmä ovat haastateltavat yritykset, joille on hankkeen tuloksena saatavilla työvoimaa, jolla on alalla tarvittava osaaminen. Hankkeen tuloksena julkaistaan uutiskirjeiden kokoelma ohjelman käyttöönotosta ja kokemuksista, jota ennakointitiedon hyödyntämisestä on saatu. Julkaisu ja ennakointiyhteistyöverkoston toimintamalli toimivat tukena niille oppilaitoksille, jotka haluavat ottaa vastaavan järjestelmän käyttöön alueellaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Oppilaitoksessa projektista tiedotetaan Kouvolan seudun ammattiopiston internetsivuilla, henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä olevassa extranetissä, oppilaitoksen sisäisessä lehdessä sekä opetusalojen kokouksissa.

Ulkoisesti projektista tiedotetaan oppilaitoksen internetsivuilla. Projektin aikana projektivastaava lähettää joka toinen kuukausi oppilaitosten yhteyshenkilöille sekä muille yhteistyökumppaneille uutiskirjeen, jossa kerrotaan ohjelman ja ennakointitiedon hyödyntämisjärjestelmän käyttöönotosta, käyttäjien kokemuksista sekä tulevista tapahtumista. Hankkeen päätteeksi uutiskirjeet kootaan yhteen sähköiseksi julkaisuksi.

Projektin lopuksi pidetään päätösseminaari, johon kutsutaan projektin ja oppilaitoksen yhteistyökumppaneita sekä koulutuksen järjestäjien edustajia koko Kaakkois-Suomen alueelta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana lähetetyt uutiskirjeet kootaan projektin päätyttyä paketiksi, joka julkaistaan ammattiopiston sivuilla kaikkien kiinnostuneiden ladattavaksi ja luettavaksi.

Verkostopäivät yhteistyökumppaneiden kouluttamiseksi ja järjestelmän levittämiseksi Kymenlaaksossa pidetään alkuvuonna 2010 ja 2011.
Projektin lopuksi pidetään laajemmalle joukolle päätösseminaari, jossa esitellään ennakointitiedon keräämis- ja hyödyntämisjärjestelmää ja ohjelman käyttöönottoa sekä esitellään ennakointiyhteistyöverkoston toimintamalli. Toimintamalli välitetään projektin yhteistyöoppilaitoksiin ja maakunnan TE-toimistoihin myös sähköisesti, jolloin sitä voidaan levittää ja muokata oman alueen tarpeen mukaan.

Projektivastaava voi hankkeen aikana ja opettajat myös hankkeen jälkeen käydä yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa puhumasta ohjelman käytöstä ja ennakointitiedon hyödyntämisestä opetussuunnitelmien teossa ja koulutusten suunnittelussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 163 909

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 159 253

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 131

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 455

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

OSUKO Kymenlaakso -projekti toteutettiin Kouvolan seudun ammattiopistossa (KSAO) 1.10.2009-31.5.2012. Projektin tavoitteena oli ottaa käyttöön osaamistarpeiden ennakointitiedon C&Q -tulkitsemisjärjestelmä, jonka avulla voitaisiin systemaattisesti kerätä ja dokumentoida Kouvolan seudun työelämätietoutta koulutuksen laadullisen ja määrällisen suuntaamisen tueksi.

Tavoitteena oli myös työelämäyhteistyön tiivistyminen ja oppilaitoksen opetussuunnitelmien päivittäminen niin, että alueen yrityksille ja organisaatioille pystyttäisiin tarjoamaan niiden osaamistarpeita vastaavaa koulutusta ja työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Kolmas tavoite oli luoda Kouvolan alueelle toimiva ennakointiyhteistyöverkosto, joka koostuisi oppilaitoksista, aikuiskoulutuksen järjestäjistä, työvoimahallinnosta sekä yrityksistä ja muista organisaatioista.

Projektin ensisijaiset kohderyhmät olivat ammattiopiston opettajat, joita koulutettiin C&Q -käyttöjärjestelmän hallintaan ja yrityshaastatteluiden tekemiseen sekä yhteistyöyritykset, joissa haastattelut tehtiin. Välillisiä kohderyhmiä olivat KSAOn eri opetusalojen ja kehittämisyksikön henkilöstö, oppilaitosjohto sekä opiskelijat.

Projektitoimijoina hankkeeseen projektihenkilöstön lisäksi osallistuivat muun muassa oppilaitoksen johto, tiedottaja ja graafikko, ohjausryhmän jäsenet, yritysten ja Kouvolan kaupungin edustajat, KSAO Aikuisopiston koulutussuunnittelijat sekä hankkeen aikana C&Q -ohjelmiston käyttäjiksi koulutetut opettajat.

Projektin tuloksena KSAOssa on käytössä ennakointitiedon tulkitsemisjärjestelmä, josta saa tietoa määrällisistä ja laadullisista koulutustarpeista Kouvolan seudun alueella. C&Q Professionin avulla saatuja osaamistarvetietoja voidaan jatkossa hyödyntää monin tavoin opetuksen ja koulutuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Hankkeen aikana koulutetut opettajat saivat myös valmiuden kouluttaa uusia opettajia ennakointitiedon keruuseen ja tallentamiseen. Opetusalat ovat käyttäneet tietoa vaihtelevassa määrin tutkinnon perusteiden valinnaisten kurssien ja opetussisältöjen suunnittelussa.

Projektin tulokset olivat positiivisia osaamiskartoitusten tulosten hyödynnettävyyden suhteen. Lisäksi hankkeeseen osallistuneet opettajat olivat sitä mieltä, että C&Q -järjestelmä on hyvä työkalu oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen. Opettajien mielestä perehdytys C&Q -ohjelman käyttöön oli riittävää ja lisätukea sai tarvittaessa. Haasteellisena pidettiin lähinnä haastattelulomakkeen käyttöä sekä haastatteluihin varattua vähäistä aikaa, koska haastattelut tehtiin yleensä oman opetustyön ohella.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että OSUKO Kymenlaakso -projekti oli tarpeellinen, ja että se on kehittänyt ja tulee jatkossakin kehittämään oppilaitoksen toiminnan laatua entisestään. Muun muassa parhaillaan meneillään olevat opettajien osaamiskartoitukset auttavat kohdentamaan henkilöstön täydennyskoulutusresurssit oikein, ja tämä puolestaan jatkossakin takaa ajantasaisen ja korkealaatuisen opetuksen Kouvolan seudun ammattiopistossa.

Ennakointitietoa aktiivisesti hyödyntämällä pystytään kohdentamaan opetusta tarpeenmukaisesti sekä tuottamaan ajantasaisia opetussuunnitelmia ja koulutusta. Näin pystytään varmistamaan, että Kouvolan seudun yritykset saavat rekrytoitua tulevaisuudentarpeisiinsa nähden oikeanlaisia osaajia.