Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11179

Projektin nimi: KURKI, Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiot- hanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin yliopisto, Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia (Koulutuskeskus Sinoa)

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Osoite: Paraatikenttä 6

Puhelinnumero: (050) 3160532

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.helsinki.fi/palmenia/ ja www.helsinki.fi/sinoa

Projektin kotisivun osoite: www.kurki-project.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuomo Kauha

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: tuomo.kauha(at)helsinki.fi

Puhelinnumero: 050-3160532

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kouvolan seudun yrittäjät ja yritykset, kuten esim. Kouvolan yrittäjien, Kymenlaakson kauppakamarin, Kouvolan nuorkauppakamarin jäsenyritykset, joilla on Kiinaan liittyviä aktiviteetteja ja muut Kiina-verkon toiminnasta kiinnostuneet yritykset ja yrittäjät. mm. ympäristö- ja matkailualalla, ja digitaalisissa sisällöissä.

Kouvolan kaupungin edustamat toimijat mm. elinkeinotoimen, opetuksen, matkailun ja ympäristön alueilla, jotka tarvitsevat toimintaansa liittyviä, Kiinaa ja globaaleja toimintaympäristöjä koskevaa tutkimus- ja kehittämistietoa ja osaamista, sekä sidosryhmätoimintaa.

Alueen asukkaat ja alueella toimivat, jotka tarvitsevat verkoston palveluja ja toimintamuotoja.

Kymenlaaksolaiset digibusiness -osaamisklusterin toimijat, jotka ovat erikoistumassa eritoten Aasian kauppaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, alueen muut koulutusorganisaatiot
Yrittäjäjärjestöt
Yksityiset yritykset
Työ-ja elinkeinotoimistot
TE-keskukset
Kiinalaiset toimijat Suomessa
Ympäristökeskukset
MEK
Finpro (Kouvola)
Alueen elinkeinoelämän toimijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisia 25

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KURKI-hanke tähtää Kouvolan seudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen Kiina-kontekstissa, sekä elinkeinoelämätoimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja julkishallinnon toimijoiden osaamispääoman kehittämiseen Kiinaa koskien organisaatiolähtöisesti tarpeellisilla toimialoilla. Toiminnoilla pyritään kasvattamaan sekä uuden yritystoiminnan, että muun Suomen ja Kiinan välisten moninaisten yhteistyömahdollisuuksien syntymistä Kymenlaaksossa.

Hankkeessa rakennetaan viisi osatoimintaa:

1) Muodostetaan aktiivinen Kymenlaakson Kiina-verkko triple helix- mallin mukaisesti (projektin päättymisen jälkeen toimii mahdollisesti Itä-Aasian kaupan killan muodossa).

2) Laaditaan selvitykset Kiinan markkinoiden mahdollisuuksista, haasteista ja erityispiirteistä Kouvolan alueella elinkeinostrategia huomioiden sekä toteutetaan workshopit yhteistyön vahvistamiseksi ja konkretisoimiseksi. Vahvistetaan samalla yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaamista tiedonvaihdolla, mentoroinnilla, sekä opetusmateriaaleja tuottamalla. Vahvistetaan myös hankkeeseen osallistuvien Kiinaan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintaan liittyviä valmiuksia tarjoamalla mahdollisuus suorittaa "Kurki-Diploma - kiinan kielen, kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin erikoistumisohjelma (30op), sekä erillinen kiinan kielen, kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin johdantokurssi.

3) Luodaan edellytyksiä koulutusorganisaatioiden ja yritysten laajempaan vuoropuheluun mm. ajatushautomotoiminnan ja opiskelijavaihtoon liittyvien uusien konseptien kautta

4) Luodaan Kiina-portaali pysyväksi toimintamuodoksi toimien aluksi Kiina-verkon monialaisena toimintaportaalina.

5) Kehitetään alueen mm. ympäristö- ja matkailu- ja logistiikka-alan yritysten ja järjestöjen Kiina-aktiviteetteja, sekä avoimen innovaatiomallin toimintaedellytyksiä näissä konteksteissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan oma tiedotussuunnitelma.

MARKKINOINTIVAIHE

Hankkeesta ja sen kehittämisprosesseista tiedotetaan kohderyhmille ja yhteistyötahoille tiedotustilaisuuksin, alueen työ- ja elinkeinotoimistojen, Palmenian/Sinoan ja LUT:n internetsivujen, osaamiskeskusohjelman, koulutuskalenterin sekä asiakaslehtien kautta. Kansainvälisesti tiedotetaan mm. eri Kiina-verkostojen kautta ja projektin yhteistyökumppaneiden välityksellä.

TOTEUTUSVAIHE

Toteutuksen aikana hankkeesta tiedotetaan hankkeen yhteistyökumppaneille ja
ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse ja internetsivustojen, sekä osatoteuttajien omien viestintävälineiden kautta. Myöhemmin projektin aikana kehitettävän Kiina-portaalin kautta. Hankkeen aikana toteutetaan selvitystyö hankkeessa kehitettävistä prosesseista, jolloin saatuja tuloksia välitetään ajantasaisesti kaikille hankkeen kohderyhmille, toimijoille ja suurelle yleisölle. Myös tiedotusvälineille lähetetään tiedotteita ja aiheesta pyritään saamaan artikkeleja tarpeen mukaan alueellisiin ja kansallisiin julkaisuihin. Kansainvälisesti tiedotetaan mm.Kiina-verkostojen välityksellä.

TULOSTEN LEVITTÄMINEN
Projektista ja sen kehittämistä malleista, tutkimustuloksista ja julkaisuista tiedotetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tiedotustilaisuuksin, sähköpostiverkostojen, muiden verkostojen ja henkilökohtaisten tapaamisten kautta. Tuloksista tiedotetaan myös tiedotusvälineille, mm. tiedotustilaisuuden kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010
Kiina-portaalin kehitystyö alkaa. Asiantuntijatyöryhmätyöt käynnistyvät: Tulokset levitetään työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön. Workshop-työskentelyn kautta tietoa levitetään sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Tulosten levitys Sinoan, Osaamiskeskusohjelman, LUT:n verkkosivujen ja seminaarien kautta (esim. kansallinen Innovaatiofoorumi Kouvolassa 24.8.2010 sekä 23.8.2010 kansainvälinen innovaatiotutkijaseminaari Kouvolassa.) Asiantuntijatyöryhmät jatkuvat; tulokset välittyvät työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön
Tiedottaminen median kautta.

2011
Tulosten levitys Sinoan, Osaamiskeskusohjelman ja LUT:n internetsivujen ja seminaarien kautta
Asiantuntijatyöryhmät jatkuvat. Tulokset työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön. Workshopit ja seminaarit kaikkien toimijoiden kesken; tulosten levittäminen
Tiedottaminen median kautta

2012
Kehittämisworkshopit jatkuvat
Selvitysjulkaisut
Kansainvälisesti käytäntöjä levitetään lisäksi eri Kiina-verkostojen kautta ja kansainvälisen yhteistyötuntijaverkoston välityksellä.
Päätösseminaari
Tiedottaminen median kautta

2013

Selvitysjulkaisu
Kiinan kielen, kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin johdantokurssin kautta levitetään KURKI-Diploman kautta todettuja hyviä käytänteitä
Asiantuntijatyöryhmätoiminnan kautta levitetyt hyvät käytänteet
Tiedottaminen median kautta tarpeen mukaan

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 260

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 324 222

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 401 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 391 939

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

KURKI-projektin luonne oli vahvasti sekä verkosto-, että osaamisen kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena oli yhdistää erityisesti liiketoimintapohjaisesti Kiinaan kohdistuvista yhteistyöstä kiinnostuneita toimijoita Kymenlaaksossa ja erityisesti Kouvolan seudulla, sekä parantaa heidän edellytyksiään yhteistyön suhteen.

KURKI-projekti tuli toimintansa aikana tunnetuksi monialaisena, mutta erityisesti Kouvolan seudun luontomatkailun ja ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen kohdentuvana Kiina-yhteistyöalustana.

Se tuotti alueellisen osaamisen kehittämiseen ja verkottumistoimintaan liittyen mahdollisuuksia, joissa olivat osallisina niin yritysten ja organisaatioiden edustajat kuin yksittäiset kansalaisetkin.

Toimintaa tuotettiin työpaja- ja seminaarityöskentelyn, sekä valmennusohjelmien kautta. Työpaja- ja seminaarityöskentelyssä korostuivat eritoten matkailu- ja ympäristöliiketoiminta ja valmennusohjelmissa kiinan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintakulttuuriin keskittyvät sisällöt.

Projektin pää- ja osatoteuttajina toimivat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, joka toimi projektin hallinnoijana, valmennus- työpaja- ja julkaisuosioiden sisällöntuottajana, suunnittelijan ja koordinoijana. Lappeenrannan teknillinen yliopisto tuotti projektille niin selvitystyöraportteja, kuin opetussisältöä ja oli koordinointiapuna toimenpiteisiin liittyen. Kouvola Innovation Oy:lla oli pieni rooli sidosryhmätoiminnan kehittämisessä ja projektin käytännön toimenpiteiden organisoinneissa mm. työpajatoimintaan liittyen. Projektia toteutettiin sidosryhmäasiantuntijoiden voimin niin työpajatoiminnassa, kuin erikoistumisohjelmassakin. Yhteistyö toteuttajien kesken toteutui erinomaisesti.

Projektissa toteutettiin viisi tavoiteltua osatoimintakokonaisuutta:

1) Kymenlaakson Kiina-verkon muodostaminen Kymenlaakson Itä-Aasian kaupan kilta ry:n muotoon.

2) Selvitystyöt seudulliseen Kiina-yhteistyöhön liittyen ympäristöliiketoiminnan, matkailun, logistiikan ja innovaatiotoiminnan alueilla.

3) Edellytyksiä koulutusorganisaatioiden ja yritysten laajempaan yhteistyöhön liittyen ajatushautomotoimintaa mallintaen. Keskiössä opiskelijavaihtotoimintaan liittyvät yhteistyökonseptit projektin jälkeistä aikaa ajatellen.

4) Kiina-portaali/hankkeen nettisivu sähköiseksi toiminta-alustaksi.

5) Ympäristöliike- ja matkailutoimintaan kohdistuvaa yhteistyötä tukevat työpajat ja toiminnan pilotoinnit sekä Kiinaan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintaan kohdentuva "Kurki-Diploma"-erikoistumisohjelma ja
muut valmennusosiot.

Projektisuunnitelman tavoitteita ajatellen projektissa saavutettiin toteutettua hyvin niin määrällisesti, kuin laadullisestikin projektin asettamat tulostavoitteet.

Projekti pystyi alueellisen Kiina-yhteistyön haasteissa luomaan oman, itsenäisen toimintakokonaisuutensa, jonka pariin Kiina-yhteistyöstä kiinnostuneet tulivat mukaan. Projekti oli sisällöllisesti neutraali, mutta eteenpäin pyrkivä toimija Kiina-yhteistyön mahdollisuuksia ajatellen ja yhteistyötä katsottiin projektissa niin alueellisesta, kuin kansallisestakin näkökulmasta.

Projekti verkottautui laajalti niin kohdealueella kuin laajemminkin ja projektissa pilotoitiin erilaisia yhteistyömuotoja, kuten työpajatoimintaa muun hanketoiminnan kanssa (BENCH) ja luontomatkailuaktiviteetteja Shanghain Tongji-yliopiston opiskelijoilla Repovedellä luoden samalla mahdollisuudet yhden alueellisen yrityksen syntyyn.

Lisäksi toteutettiin täsmäkonsultaatiotoimenpiteitä alueen mikroyrittäjien ja koulutusorganisaatioiden keskuudessa, osallistumista projektin tavoitteisiin liittyviin seminaareihin, työpajoihin sekä muihin tapahtumiin ja julkaisutoiminnan tuottamista niin selvitystöiden, kuin erikoistumisohjelmasta valmistuneiden lopputöihinkin pohjautuen.

Erityisen ansiokasta projektin ulkoista toimintaympäristöä ajatellen oli yhteistyöstä kiinnostuneiden vahva yhteistyöhalu ja keskinäisen luottamuksen synnyttäminen ja eteenpäin pyrkiminen.

Projektin aikana kävi ilmi, että Kouvolassa nähdään edelleen Kiina-yhteistyön alueellisia edistämisen mahdollisuuksia nähdään esim. ympäristöalueilla ja biotaloudessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa, majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, kuten myös koulutuksessa, taiteessa, viihteessä ja virkistystoiminnassa, elintarvikkeiden vientitoiminnoissa, pelialalla ja kielten opetuksessa.

Kouvolan kaupungin rooli kiinalaisten sijoitusten houkuttelemiseksi alueelle tulisi jatkossa olla aktiivinen, Myös Kiinaan liittyvää tapahtumatoimintaa, kuten esim. Kouvolassa jo toteutettuja Kiina-viikkoja tulisi järjestää jatkossakin.

Projekti jatkaa toimintaansa projektin päättymisen jälkeen Kymenlaakson Itä-Aasian kaupan kilta ry-toiminnan muodossa. Yhdistystoiminta näytti projektin aikana pystyvän yhdistämään erilaiset toimijat keskenään tiettyä yhteistyökehystä ajatellen antaen myös toivotut "viralliset" raamit yhteistyölle.