Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11184

Projektin nimi: Sähköisen liiketoiminnan osaamisen ja palvelujen kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0214958-9

Osoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kajak.fi

Projektin kotisivun osoite: kajakebusiness.wordpress.com

Vastuuhenkilön nimi: Mika Määttä

Asema: johtaja

Sähköposti: mika.maatta(at)kajak.fi

Puhelinnumero: 044-7101 607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Sotkamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisen kohderyhmänä on Kajaanin ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö soveltuvilta aloilta (esim. liiketalous, tietojenkäsittely, matkailu).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Kainuun elinkeinoelämä ja organisaatiot. Opetushenkilöstön sähköisen liiketoiminnan osaaminen heijastuu ammattikorkeakoulusta työelämään siirtyvien opiskelijoiden sähköisen liiketoiminnan valmiuksiin. Tällä on pitkäaikainen vaikutus alueen yritysten ja organisaatioiden osaamisen kannalta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisia 13

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen ja palvelujen kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa -hanke kehittää sähköisen liiketoiminnan osaamista soveltuvien koulutusalojen opetushenkilöstön keskuudessa, selvittää elinkeinoelämän osaamis- ja kehittämistarpeita, soveltaa osaamista amk:n opetukseen ja T&K-toimintaan. Tämä tukee alueen yritysten siirtymistä sähköisen liiketoiminnan edistyneemmille tasoille. Yritysten sähköisen liiketoiminnan osaamistarpeet kohdistuvat mm. myynnin, markkinoinnin, asiakassuhteiden hallinnan, verkkokauppajärjestelmien ja niiden hankinnan sekä sähköisen liiketoiminnan juridisten kysymysten alueelle.

Projekti nivoutuu KAMK:n strategiaan kehittämällä amk:n opetussisältöjä ja yhteistyökumppaneiden prosesseja. Projekti tuottaa tietoa e-liiketoiminnan osaamis- ja kehittämistarpeista ja niihin vastaamisesta. Kainuun maakuntasuunnitelmassa korostetaan tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntämisen tärkeyttä. Maakunta-ohjelmassa todetaan, että alueellisen kilpailukyvyn edellytyksenä on kaikkien organisaatioiden sisäisten ja ulkoisten prosessien digitalisointi mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman nopeasti.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat KAMK:n opetushenkilöstö soveltuvilla aloilla. Elinkeinoelämän, erityisesti matkailualan ja ICT-alan yrityksistä kootaan neuvoa-antava ryhmä, jonka avulla voidaan määrittää työelämän tarpeet sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittämistoiminnan suhteen. Toimintaa koordinoidaan yhdessä muiden palveluntarjoajien kanssa.

Projektin keskeiset toimenpiteet ovat 1) opetushenkilöstölle suunnatut e-liiketoiminnan koulutusjaksot, 2) sähköisen liiketoiminnan näkökulman integrointi opetukseen ja T&K-toimintaan ja 3) elinkeinoelämän sähköisen liiketoiminnan osaamis- ja kehittämistarpeiden määrittely ja mahdollisuudet näihin tarpeisiin vastaamiseen.

Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan työelämän ja painopistealojen kannalta relevanteissa e-liiketoiminnan osa-alueissa. Osaamisprofiilia hahmotetaan alueen elinkeinoelämästä nousevien tarpeiden avulla sekä amk:n omista painotuksista. Tässä hyödynnetään koulutusjaksoissa saatua osaamista ja saatavilla olevia sähköisen liiketoiminnan materiaaleja (esim. YritysSuomi) ja kehitetään täydentävää, valittuihin painotuksiin soveltuvaa sisältöä.

Lisääntynyt sähköisen liiketoiminnan osaaminen amk:ssa, sähköisen liiketoiminnan näkökulmien sisältyminen opetukseen sekä kehittämisstoimintaan lisäävät alueen yritysten ja organisaatioiden mahdollisuuksia kehittää sähköistä liiketoimintaansa. Osaaminen siirtyy työelämään opiskelijoiden mukana, harjoitteluissa, opinnäytetöissä. Täydennyskoulutuksen avulla nostetaan yritysten henkilöstön osaamista. Sähköiseen liiketoimintaan liittyvä T&K-toiminta aktivoituu ja löytää uusia kohteita ja muotoja. Kainuun maakunta pysyy tällä tavoin sähköisen kaupankäynnin kehityksessä mukana.

Projektin kesto on 1.10.2009 - 30.6.2011 (21 kk) ja kustannusarvio 201.340€.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotuksesta vastaa projektipäällikkö.

Sisäisen tiedotuksen kohteena ovat hankkeen sidosryhmät (ammattikorkeakoulun yksiköt, elinkeinoelämän edustajat ja rahoittaja. Kanavia ovat web-sivut, sähköposti ja projektinhallintajärjestelmä. Projektin aikana on käytössä web-pohjainen yhteisösovellus (esim. Ning) sekä blogi (wordpress). Nämä sovellukset taltioivat projektin kuluessa kertyvää sähköisen liiketoiminnan tietämystä.

Ulkoisen tiedotuksen kohteena ovat Kainuun elinkeinoelämän edustajat. Kanavia ovat lehdistötiedotteet, postituslistat ja osallistuminen eri tilaisuuksiin, joissa projektin esittely on tarpeen. Projektin blogi palvelee myös tässä tarkoituksessa.

Projektin toiminnasta ja tuloksista on mahdollista julkaista raportti amk:n julkaisusarjassa sähköisessä muodossa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotustoiminta etenee seuraavalla aikataululla:

2009:Tarkemman tiedotussuunnitelman laadinta, lehdistötiedotteet, web-sivujen, blogin ja yhteisön käynnistäminen, koulutusjaksoihin liittyvä tiedottaminen

2010:Blogin ja yhteisön säännöllinen ylläpito, koulutusjaksoihin liittyvä tiedottaminen, tuloksista tiedottaminen

2011:Hankkeen päätösseminaari (6/2011), loppuraportointi, lopputuloksista tiedottaminen

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 117 546

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 386

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 140 821

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 125 642

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli kehittää sähköisen liiketoiminnan osaamista Kajaanin ammattikorkeakoulun opetustoiminnassa ja T&K-toiminnassa. Lisääntynyt osaaminen korkeakoulutuksessa heijastuu myös alueen työelämään osaamisen siirtyessä opiskelijoiden kautta sinne. Kohderyhmänä olivat Palvelut-yksikön opetushenkilöstö, erityisesti liiketalouden ja matkailun aloilla. Lisäksi selvitettiin alueen työelämän sähköisen liiketoiminnan osaamis- ja kehittämistarpeita, kohteena olivat matkailualan yritykset sekä hoiva-alan yritykset.

Projekti toteutettiin järjestämällä opetushenkilöstölle koulutuspäiviä ja tarjoamalla valmennusta ja opastusta opintojaksojen kehittämiseen. Opetussuunnitelmia tarkasteltiin sähköisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Alueen matkailu- ja hoiva-alan yritysten osaamis- ja kehittämistarpeita sähköisen liiketoiminnan suhteen selvitettiin.

Järjestetyt koulutuspäivät opetushenkilöstölle:
Sähköisen liiketoiminnan perusteet (1 pv)
Internet-markkinointi (4 pv)
Sähköinen taloushallinto (0,5 pv)
Liiketoimintaprosessien sähköistäminen (1 pv)
Tositarinoita toiminnanohjauksesta (1 pv)
Lemonsoftin käyttökoulutus (1 pv)
Asiakassuhteiden hallinta ja CRM (1 pv)
Valmennuksen ja neuvonnan aihepiirit:
Sähköisen liiketoiminnan juridiikka
Digitaalinen markkinointi
Sähköinen viestintä
Digital footprint of a tourism company
Web distribution of tourism services
Avainsanatutkimus
Julkaisujärjestelmät ja blogit
Hakukoneoptimointi
Sähköpostimarkkinointi
Tutustuminen verkkokauppajärjestelmiin
Matkailun mobiilimarkkinointi

Laaditut suunnitelmat ja kartoitukset
Sähköisen liiketoiminnan AMK-opetuksen kartoitus
Osaamis- ja kehittämistarvekartoitus matkailualalta ja hoiva-alalta
OPS:n kehittämissuunnitelma sähköisen liiketoiminnan suhteen
Materiaali- ja kirjallisuuspankki opetuksen tueksi
Osaamis- ja kehittämistarvekartoitus matkailualalta laadittu.

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen, opetuksen ja T&K-toiminnan kehittäminen jatkuu osana ammattikorkeakoulun toimintaa. Projekti antoi tälle toiminnalle pohjaa ja etenemissuuntaa.