Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11188

Projektin nimi: Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metsäntutkimuslaitos, Joensuun yksikkö

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0124577-1

Osoite: PL 68

Puhelinnumero: 029 532 2111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.metla.fi

Projektin kotisivun osoite: www.metla.fi/hanke/7395/, www.metla.fi/metinfo/kie/

Vastuuhenkilön nimi: Sari Karvinen

Asema: varttunut tutkija

Sähköposti: sari.karvinen(at)metla.fi

Puhelinnumero: 050 391 3256

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Liperi, Valtimo, Rantasalmi, Kesälahti, Lieksa, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Joensuu, Ilomantsi, Kangasniemi, Outokumpu, Tohmajärvi, Punkaharju, Juva, Kontiolahti, Polvijärvi, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Itäsuomalaisen metsäklusterin yritysten henkilöstö ja hanketta toteuttavien organisaatioiden henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tuloksista hyötyvät kaikki metsäsektorilla tai siihen läheisesti liittyvillä aloilla toimivat tahot, mm. oppi- ja tutkimuslaitosten sekä julkisten ja kehittämisorganisaatioiden edustajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat itäsuomalaiset metsäalan yritykset, teknologiavalmistajat ja metsäsektorin toimintaan läheisesti liittyvät yritykset. Yritysten lisäksi toiminta kohdistuu hanketta toteuttavien organisaatioiden henkilöstön osaamiseen.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on kohderyhmän toimintaedellytysten parantaminen ja kansainvälistymisen edistäminen. Erityisenä tavoitteena on Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) maiden metsäalaan liittyvän osaamisrakenteen vahvistaminen ja suomenkielisen tietopalvelun luominen, uuden tiedon tuottaminen metsäalan liiketoimintaympäristöstä KIE-maissa, yritysten ja organisaatioiden verkottumisen edistäminen sekä liiketoimintamahdollisuuksien ja uusien markkinoiden löytäminen.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ovat:
- Verkoston luominen ja hanketoteuttajien henkilöstön osaamisen parantaminen
- Tiedon tuottaminen KIE-maiden metsäalan liiketoimintaympäristöstä, metsä- ja puualan yrityksistä, bioenergiamarkkinoista ja pellettiteollisuudesta
- Puunhankinnan ja bioenergiakohteiden tapaustutkimukset
- Tietopalvelun luominen
- Bioenergian käyttöön liittyvän online-tietokannan ja kustannuslaskentatyökalun kehittäminen
- Osaamisen siirto yrityksille koulutustapahtumien ja verkostoitumismatkojen kautta

Projektin tuloksena syntyy Keski- ja Itä-Euroopan metsäalaan liittyvä osaamisrakenne, joka yhdistää osallistuvia organisaatioita ja parantaa niiden valmiuksia tarvelähtöiseen asiakaspalveluun sekä nostaa niiden profiilia KIE-maiden asiantuntijana. Itäsuomalaisten toimijoiden kesken muodostuu verkosto, jolla on hyvät yhteydet Keski- ja Itä-Euroopan merkittävimpiin metsätalousmaihin.

Hankkeessa luodaan KIE-metsätietopalvelu, joka sisältää käytännön toimijan kannalta keskeisintä tietoa metsäalan liiketoimintaympäristöstä. Uutta tietoa tuotetaan erityisesti KIE-maiden puuhuollosta, metsäalan yrityksistä ja bioenergiamarkkinoista julkaistuna helposti hyödynnettävinä infokortteina ja raportteina.

Itäsuomalaiset yritykset saavat tietoa KIE-maiden liiketoimintaympäristöstä ja toimintaedellytyksistä, mikä parantaa niiden mahdollisuuksia etabloitua näiden maiden markkinoille.

Lisääntyneen osaamisen myötä toteuttajaorganisaatioiden kyky vastata yrityskentän tarpeisiin paranee. Edellytykset ajantasaisen tiedon tuottamiselle on luotu ja palvelun jatkaminen helpottaa yritysten tiedonsaantia Keski- ja Itä-Euroopan metsäsektorin kehittymisestä. Lisääntynyt tieto toimintaympäristöstä ja liiketoimintamahdollisuuksista antavat yrityksille paremman mahdollisuuden oikea-aikaisiin toimenpiteisiin niin kohdemaissa kuin kotimaassakin. Mahdollisten kilpailijoiden identifiointi auttaa pitkän tähtäimen suunnittelutyössä.

Hankkeeseen osallistuneissa oppilaitoksissa henkilöstön parantunut osaaminen mahdollistaa jatkossa aiheeseen liittyvien kurssien suunnittelun, opiskelijavaihdon ja kansainvälisten aiheiden tarjoamisen opinnäytetöiden aiheiksi, mikä edelleen lisää tulevan työvoiman kykyä toimia kansainvälisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisen tavoitteet
- Hankkeen käynnistymisestä tiedottaminen
- Toiminnasta, erityisesti tapahtumista tiedottaminen
- Hankkeen tuloksista tiedottaminen
Tiedottamisen kohderyhmät
- Sisäinen tiedottaminen hankkeessa mukana oleville tahoille ja rahoittajille
- Ulkoinen tiedotus medialle ja suurelle yleisölle
- Tiedottaminen hankkeen tulosten hyödyntäjille eli yrityksille ja organisaatioille
Välineet
- Hanke-esite
- Lehdistötiedotteet
- Yhdistetyt tiedotus- ja koulutustilaisuudet
- Ilmoitukset tapahtumista
- Artikkelit, julkaisut, infokortit
- Hankkeessa luotava internetpalvelu
- Toteuttajien www-sivut

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Laajempaa yleistöä tiedotetaan lehdistötiedotteilla, jotka levitetään Metlan valtakunnallisen tiedotuksen kautta. Hankkeen käynnistymisestä laaditaan erillinen tiedote ja tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua useammalla tiedotteella. Tiedotteiden pohjalta julkaistaan myös uutisia hankekumppaneiden nettisivuilla. Lisäksi tuloksista tiedotetaan kansainvälisilla foorumeilla, mm. Euroopan Metsäinstituutin Euroforest-portaalissa ja GFIS-palvelussa (Global Forest Information Service), joka on YK:n metsäasioiden yhteistyöfoorumin CPF:n (Collaborative Partnership on Forests) aloite.

Tulokset julkaistaan helposti hyödynnettävässä muodossa infokortteina ja raportteina. Lisäksi kirjoitetaan lehtiartikkeleita. Hankkeessa luotava tietopalvelu toimii keskitettynä ja pysyvänä tiedonvälityskanavana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 510 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 494 201

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 602 355

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 582 514

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kiemet-hankkeen (1/2010 - 4/2013) taustalla on itäsuomalaisten yritysten tarve tiedon lisäämiseksi hankealueen maiden metsäsektorista ja yrityskentästä. Projektin tuloksena syntyi tavoitteena ollut toteuttajaorganisaatioita yhdistävä osaamisrakenne. Projekti on kerännyt hankemaiden metsäsektorista tietoa, jota aikaisemmin ei ole ollut saatavilla.

Projektin toteuttajina olivat Metla, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin kaikkien osapuolten yhteistyönä. Ohjausryhmään yritysjäseninä osallistuivat Kesla, MHG Systems, Veisto ja Iivari Mononen. Hankkeen toimenpiteisiin osallistui 26 yritystä ja 9 muuta organisaatiota. Laadullisesti osallistujatavoitteet saavutettiin.

Perustieto kohdemaista kerättiin Itä-Suomen yliopistossa ja Metlassa. Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus kartoitti hankkeessa laajasti itäsuomalaisia metsäsektorin yrityksiä ja niiden kiinnostusta hankemaiden liiketoimintaympäristöä kohtaan. Karelia-ammattikorkeakoulu keskittyi erityisesti bioenergiaan liittyvään aihealueisiin ja ammattiopisto Valtimo koulutuskysymyksiin.

Kansainvälinen yhteistyö on ollut hankkeen luonteen vuoksi erittäin merkittävää. Keskeisintä kansainvälistä yhteistyötä on tehty Valko-Venäjälle, Ukrainaan, Puolaan, Slovakiaan ja Romaniaan. Yhteydenpito on suuntautunut metsäsektorin viranomaisiin ja muihin valtiollisiin organisaatioihin, paikallisiin metsäalan yrityksiin ja järjestöihin sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksiin. Alueen EFI-yhteistyöhön osallistuttiin aktiivisesti.

Hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti lehdistötiedotteilla, lehti-ilmoituksilla, uutiskirjeartikkeleilla ja lehtiartikkeleilla. Lisäksi lehdet ja televisiokanavat ovat uutisoineet hankkeen tapahtumia. Merkittävänä julkisuus- ja tiedotuskanavana ovat olleet järjestetyt kansainvälistymiskoulutukset ja verkostoitumismatkat.
Keskeisimpiä julkaisutuloksia ovat seuraavat:

- Kiemet-tietopalvelu, http://www.metla.fi/metinfo/kie/
- raportit 10 kpl (sis. 5 metsäatlasta)
- infokortit 32 kpl (sis. yrityskortit 9 kpl)
- bioenergian kustannuslaskentatyökalu
- verkostoitumismatkat 4 kpl
- kansainvälistymiskoulutukset 4 kpl + muut seminaarit 2 kpl
- tutkijavaihto (Slovakia, Tšekki, opiskelijavaihtovalmistelu Romaniaan).

Lisäksi KIE-karttapalvelua kehitetään.

Projektissa toteutettiin kaksi tapaustutkimusta. Karelia-ammattikorkeakoulun johdolla toteutettiin bioenergian tapaustutkimus Romaniassa. Tutkimuksessa saatiin erinomainen tilannekatsaus Romanian kehitysvaiheesta olevan bioenergiasektorin osalta ja kartoitettiin mahdollisuuksia ja haasteita bioenergian hyödyntämiseen liittyen.

Puunkorjuun tapaustutkimus toteutettiin yhteistyössä ammattiopisto Valtimon ja romanialaisen Tornator S.R.L.:n kanssa. Tapaustutkimuksen pienehköistä resursseista huolimatta suomalaisen koulutuksen konkreettisella esittelyllä pystyttiin osoittamaan, mitä koulutuksen avulla voidaan saada aikaan työturvallisuuden, työnsuunnittelun sekä työmenetelmien hallinnassa. Tapaustutkimus on johtanut koulutusviennin jatkosopimukseen.

Projektin aikana koettuja ongelmia ovat olleet tapaustutkimusten aloitusten hidas käynnistyminen, toteutuksen viivästys osassa toimenpiteitä, järjestelyongelmat, jotka liittyivät verkostoitumismatkojen tekemiseen täysin uusilla alueilla sekä riittävän tuoreen ja luotettavan perustiedon saanti kohdemaista.

Toteuttajaorganisaatiot jatkavat hankkeen tulosten hyödyntämistä omassa toiminnassaan. Metla jatkaa Kiemet-tietopalvelun ylläpitoa ja aineistojen päivittämistä. Toteuttajaorganisaatioiden tietoisuus alueen metsätaloudesta, bioenergiasektorista ja yritystoimintamahdollisuuksista lisääntyi ja valmius tarvelähtöiseen asiakaspalveluun parantui olennaisesti. Tätä tietoa voidaan käyttää tulevien tutkimus- ja koulutushankkeiden suunnittelussa sekä muissa yrityslähtöisissä palveluissa. Myös osallistuneiden yritysten tietoisuus alueen metsäsektorista ja toimintavalmiudet ovat parantuneet. Näin ollen hankkeen keskeisin tavoite saavutettiin hyvin.