Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11191

Projektin nimi: Matkailualan ammatillisen koulutuksen kehittäminen ILOssa / TravEd 2015

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemijärven kaupunki/Sivistysosasto

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191717-9

Osoite: Vapaudenkatu 8 A

Puhelinnumero: 0407633929

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kemijarvi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kemijarvi.fi/ilo/hankkeet/traved

Vastuuhenkilön nimi: Juha Narkilahti

Asema: sivistysjohtaja, Kemijärven kaupunki

Sähköposti: juha.narkilahti(at)kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 040 763 3929

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Salla, Pelkosenniemi, Savukoski, Posio, Kemijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Toisen asteen matkailualan opiskelijat, matkailualan yritysten henkilöstöt, työpaikkaohjaajat ja -arvioijat sekä matkailualan opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen muut opettajat ja opiskelijat Itä-Lapin ammattiopistossa, muut matkailualan ammattilliset oppilaitokset, CID (tulevaisuuden tutkimuskeskus), Lapin yliopisto, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, matkailualan yritysten henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 31, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 16, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten tutkintoja 9

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailualan ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa, kun yritykset hankkivat työmarkkinoille osaavaa työvoimaa. Projektin tavoitteena on luoda Pyhätunturiin autenttinen matkailualan oppimisympäristö, jossa opiskelu tapahtuu autenttisuuden lisäksi moninaisissa ja moderneissa teknologia- ja virtuaaliympäristöissä esim. internetin kolmiulotteisten maailmojen käyttäminen opetuksen välineenä.

Projektin aikana luodaan yhteys koulutuksen kumppaneihin kotimaassa ja Espanjassa olevaan matkailualan oppilaitokseen. Näin opiskelijat ja opettajat voivat kartuttaa tietojaan, taitojaan ja pätevyyksiään Itä- Lapin ulkopuolella. Hyvän perustan yhteistyölle luo se, että ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja haasteet ovat pitkälti samanlaisia niin suomalaisessa oppilaitoksissa kuin muissakin EU:n jäsenvaltioissa.

Projektin aikana koulutuksessa ja sen suunnittelussa otetaan huomioon yhteiskunnassa vallitsevien ilmiöiden mm.ihmisten maailmankuvan merkityksen muutokset sekä ympäröivän kulttuurin syvempi ymmärtäminen. Miten matkailualan ammattilainen kykenee vastaamaan ulkomaalaisen maailman kuvan mukaiseen asiakaspalveluun, on eräs koulutuksen haasteista. Myös suomalaisen koulutuksen järjestäjän tulee olla tietoinen siitä, mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt matkailun alalla.

Tulevaisuuden työ matkailualalla vaatii entistä useammalta yhä korkeampaa ammattitaitoa. Ammattitaito edellyttää tiedollista ja taidollista joustavuutta, luovaa ja ennakoivaa oppimiskykyä, kykyä käsitellä tietokokonaisuuksia, soveltamistaitoa, yleensä laaja -alaisia ja monikäyttöisiä perustietoja ja taitoja. Pelkät taidot ja osaaminen ei riitä, on myös kyettävä ja haluttava käyttää niitä sosiaalisissa tilanteissa, asiakaspalvelussa.

Asenteissa yrittäjyyteen on tapahtunut merkittävää kulttuurista muutosta ja kun vielä näköpiirissä on työn pirstaloitumista ja ihmisten toimimista monenlaisissa työmuodoissa, niin vuorotellen kuin samanaikaisestikin, on yrittäjyysviruksen levittämistä jatkettava tietoisesti. Tulevaisuudessa yrittä-jyys tuskin on mitenkään samalla tavalla ajatuksellisesti jotain erilaista kuin palkkatyö.

Tulevaisuudessa projektin tuotoksena voidaan nähdä seuraava skenaario: Itä- Lapin ammattiopistossa kansainvälinen matkailualankoulutus toimii todellisessa ympäristössä, jossa opiskelijalla on reaaliaikaiset mahdollisuudet opiskella matkailualan ammattilaiseksi. Projektin jälkeen koulutuskokeilusta tulee pysyvä käytäntö, joka tukee kansainvälisten ja kansallisten matkailijoiden matkailua ja asiakaspalvelua Itä- Lapissa. Opiskelijoilla on aito mahdollisuus kommunikoida partnerimaiden opiskelijoiden kanssa sekä virtuaaliyrityksessä että todellisessa ympäristössä opiskelijavaihtojen kautta. Opiskelussa opiskelumenetelmät tukevat opiskelijoiden innovatiivisuutta ja luovuutta matkailualan tuotteistamisessa ja yrittäjyyden portailla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotusmenetelmiä ovat: paikallislehdet, esitteet, koulutusmessut (Rovaniemi, Oulu, Helsinki, Kemijärvi), matkailualan messut, Kemijärven kaupungin ja oppilaitoksen www-sivut, radio, matkailualan julkaisut ja valtakunnalliset matkailualan lehdet, mainokset tunturikeskusten ilmoitustauluilla ja julkaisuissa.
Tiedotuksen kohteena ovat koulutukseen rekrytoitavat opiskelijat, työssäoppimispaikkoina toimivat matkailualan yritykset sekä muut sidosryhmät ja matkailualan oppilaitokset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2010 alussa projektin esittely valtakunnallisesti tiedotusvälineissä ja messuilla sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tilaisuuksien kautta lähialueelle.
Opetussuunnitelman kansainvälisyydestä ja modernin teknologian käytöstä opetusmenetelmänä tiedotetaan matkailualan opettajien valtakunnallisissa koulutuksissa.
Matkailualan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa järjestetään työseminaari.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 236 555

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 206 741

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 278 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 243 226

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin kaksi tärkeintä tavoitetta oli tutkinnonsuorittajien saanti matkailulinjalle ja työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen. Hankkeen aikana matkailualalle on ollut vetoa ja keskeyttämisprosentti on alhainen. Lisäksi työelämä yhteistyökumppaneita on hankkeen aikana ollut paljon. Tämä mahdollistaa työelämälähtöisen koulutuksen oikeassa oppiympäristössä.

Kotikansainvälinen oppiympäristö antaa totuudenmukaisen kuvan matkailualasta, jossa asiakkaita voi tulla eri puolilta maailmaa. Työssäoppimisjaksoilla tutkinnonsuorittajat saavat tilaisuuden hoitaa asiakaspalvelutilanteita vierailla kielillä.

Ammatillinen peruskoulutus kehittää toimintamuotojaan, joten tämän tyyppinen työelämähtöinen koulutusmalli on tärkeä säilyttää Pyhätunturin matkailukeskuksessa. Matkailualue kehittyy hallitun hitaasti ja lähitulevaisuudessa tarvitsee työntekijöitä ympärivuotisesti. Itä-Lapin ammattiopiston matkailualan tutkinonsuorittajilla syntyy hyvä paikallistuntemus alueeseen ja kotitunturikäsite. Kotitunturikäsitteellä tarkoitenaan sitä, että he ovat ylpeitä alueesta ja sisäisesti markkinoivat aluetta ja koulutusmahdollisuutta Itä-Lapin ammattiopistossa.