Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11197

Projektin nimi: MixMax - Polku työhön!

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.1.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jalasjärven kunta / JAKK Liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208733-0

Osoite: Kurssitie 2

Puhelinnumero: 020145800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jakk.fi/sivusto.asp?R=961&O=305

Vastuuhenkilön nimi: Aila Katila

Asema: Osastonjohtaja

Sähköposti: aila.katila(at)jakk.fi

Puhelinnumero: 0201 458 301

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan kuntien (eli JIK -alueen)
työttömät, alle 25 -vuotiaat nuoret. Erityisesti keskitytään ilman ammatillista koulutusta jääneisiin (ns. peruskoulupudokkaat tai koulutuksen keskeyttäneet). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat työttömät, äskettäin valmistuneet ja varusmiespalveluksensa päättäneet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat alueen yritykset, perheet, kuntasektori ja työvoima- ja elinkeinotoimistot. Yrityksille tämä hanke on mahdollisuus palkata työvoimaa eläkkeelle siirtyvien työtekijöiden tilalle. Nuorten perheille on ilo ja etu, jos nuori työllistyy tai jää opiskelemaan kotimaakuntaan ja saa palkkaa tai tukea, jolloin perheen taloudellinen tilanne paranee. Kuntasektorille kyseessä on tilaisuus houkutella nuoria jäämään asumaan Etelä-Pohjanmaalle, ehkäistä kallista nuorisotyöttömyyttä ja vielä kalliimpaa lopullista syrjäytymistä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 93, joista naisia 38

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 46, joista naisia 16

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 55, joista naisten työpaikkoja 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan kuntien (eli JIK -alueen)
työttömät, alle 25 -vuotiaat nuoret. Erityisesti keskitytään ilman ammatillista koulutusta jääneisiin (ns. peruskoulupudokkaat tai koulutuksen keskeyttäneet). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat työttömät, äskettäin valmistuneet ja varusmiespalveluksensa päättäneet.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat alueen yritykset, perheet, kuntasektori ja työvoima- ja elinkeinotoimistot.

Hankkeen tavoitteena on edistää ilman ammatillista koulutusta olevien, alle 25 -vuotiaiden nuorten työelämään pääsyä ja koulutukseen osallistumista JIK -alueen kunnissa. Tavoitteena on tukea nuorten yhteiskunnallisia ja elämänhallinnallisia valmiuksia.

Lisäksi tavoitteena on JIK -alueen moniammatillisen nuorten ja ohjaus- ja palveluverkoston synty. Moniammatillisen viranomaisyhteistyöryhmän asettaminen on myös yksi Moniammatillista viranomaistyötä ja sen lakisääteistämistä selvittäneen poikkihallinnollisen työryhmän ehdotuksista. Elinkeinoelämää koskevana tavoitteena hankkeessa on pyrkimys löytää ns. piilotyöpaikkoja.

Hankkeen toiminta jaetaan neljään eri osa-alueeseen:

-Löytää ja saada aktivoitua alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria yhteistyössä sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon edustajien kanssa.

-Muodostaa viranomaistahojen moniammatillinen nuorten palvelu- ja ohjausverkosto JIK-alueen kuntiin. Verkosto voi toiminnallaan kehittää nuorille suunnattuja palveluja, niiden saavutettavuutta ja niihin kuuluvaa viranomaisyhteistyötä, koordinoida palvelujen yhteensopivuutta ja arvioida niiden riittävyyttä.

- Hankkeen aikana toteutetaan Mix- ja Max -työpajatoimintaa eli nuorille tarjotaan erilaisia tekemisen vaihtoehtoja.Työpajatoimintaa toteutetaan kaikissa JIK -alueen kunnissa. MixMax -polun jälkeen mahdollisia vaihtoehtoja nuorille on useita: työllistyminen, omaan yritystoimintaan tähtääville liikeidean kehittely, oppisopimuskoulutus tai muu jatkokoulutus.

- Järjestää työkokeilujen kautta nuorille mahdollisuus näyttää osaamisensa ja innostuneisuutensa työn tekemiseen, sekä osoittaa omaavansa työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Nuorelle työkokeilu on mahdollisuus myös työllistyä ko. tehtäviin.

Hankkeen tuloksena useita nuoria ohjataan heille sopivaan ja heitä kiinnostavaan ammatilliseen koulutukseen tai he työllistyvät mieleiseensä työpaikkaan. Hankkeen päättyessä nuorilla on aikaisempaa paremmat elämänhallinnan valmiudet. JIK -alueen ns. syrjäytyneet nuoret on kartoitettu ja nämä nuoret on aktivoitu joko varsinaiseen työelämään, välityömarkkinoille tai koulutukseen.

JIK -alueen kuntiin on muodostettu Moniammatillista viranomaistyötä ja sen lakisääteistämistä selvittäneen poikkihallinnollisen työryhmän tarkoittama moniammatillinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto viranomaistahoista.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2010-31.1.2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan ESR -ohjeiden mukaisesti käyttämällä tiedotukseen suunniteltuja logoja ja noudattaen rahoittajan viestinnästä ja markkinoinnista antamia ohjeita. Projektista tiedotetaan monipuolisesti ja luovasti erilaisissa paikallisissa tiedotusvälineissä, JAKKin internet-sivuilla (www.jakk.f) , projektin kotisivuilla, paikallisradiossa ja -televisiossa sekä yritys- ja viranomaiskäynneillä. Projektista laaditaan esite, jota jaetaan alueen työvoimatoimistoihin, sosiaalitoimiin, nuoriso- ja koulukuraattoreille ja muille yhteistyökumppaneille.

Tiedotussuunnitelma:
1) Projektin käynnistysvaihe: Projekti esitellään JAKKin internet -sivuilla ja siitä laaditaan tiedotuslehtinen, jota jaetaan yhteistyökumppaneiden toimipaikkoihin. Lisäksi laaditaan yhteistyössä JAKKin viestintäpäällikön kanssa lehdistötiedote, joka jaetaan alueen paikallislehtiin ja maakuntalehtiin (Ilkka, Pohjalainen). Projektin henkilöstö ottaa aktiivisesti ja eri tavoin yhteyttä kohderyhmän edustajiin ja mahdollisiin yhteistyötahoihin.
2) Projektin toteutusvaihe: Tiedottaminen jatkuu normaalisti ja sitä tehostetaan tarvittaessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetaan esimerkiksi hankkeiden yhteisissä tapaamisissa, erilaisilla messuilla ja muissa tapahtumissa koko hankkeen ajan. Rahoittajalle hyvistä käytännöistä raportoidaan raporttien, tapaamisten ja ohjausryhmän kokousten yhteydessä. Lisäksi JAKKin muiden projektien ja muiden toteuttajien samankaltaisten projektien kanssa pyritään tekemään yhteistyötä mahdollisimman paljon koko hankkeen ajan. Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään myös hankkeen yhteistyötahojen verkostoja ja tapaamisia: työvoimahallinto, sosiaali- ja terveystoimi, koulutoimi, järjestöt ja seurat.


Hyvien käytäntöjen levittäminen painottuu projektin toteusajan loppupuolelle. Tuolloin
projektinaikana syntyneitä hyviä käytäntöjä voidaan luokitella ja arvioida tarkemmin. Hyvien käytäntöjen arviointi ja levittäminen huomioidaan myös projektin loppuarvioinnissa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 211 303

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 861

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 097

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 159 208

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli edistää alle 25-vuotiaiden ilman ammatillista koulutusta olevien nuorten työelämään pääsyä ja koulutukseen osallistumista JIK -alueen (Jalasjärvi, Ilmajoki ja Kurikka) kunnissa. Tavoitteena oli saada 93 nuorta mukaan hankkeeseen ja rakentaa heille polku eteenpäin. Hankkeessa aloitti yhteensä 76 nuorta pitkä- ja lyhytkestoisissa toimenpiteissä. Heistä 35 saatiin rakennettua polkua eteenpäin hankkeen toiminta-aikana. Hankkeen ennen aikaisen keskeytymisen johdosta polun eteenpäin rakentaminen jäi kesken 41 nuoren kanssa.

Hankkeen työvoimapoliittisina toimenpiteinä järjestetyt työpajat toteutettiin rinnakkaishankkeen kautta. Hankintasopimus koulutuksista saatiin joulukuussa 2010, eikä kyseisenä vuonna koulutuksia enää ehditty järjestämään. Vuonna 2011 järjestettiin kaiken kaikkiaan viisi työvoimapoliittista työpajaa, joista neljä oli työnhakupajoja, kaksi Jalasjärvellä ja kaksi Kurikassa, ja yksi yhdistetty toiminnallinen paja Jalasjärvellä. Työnhakupajassa nuorten työnhakutaitoja ja työelämävalmiuksia kehitettiin. Nuorten kanssa haettiin työpaikkoja sekä yhteishaun ollessa auki haettiin alkaviin koulutuksiin. Toiminnallisessa pajassa nuoret pääsivät kokeilemaan erilaisia tekemisen vaihtoehtoja ja etsimään sitä omaa alaa johon haluaisivat työllistyä ja tarpeen vaatiessa kouluttautua. Nuorten antamien palautteiden keskiarvot koulutuksista olivat 4,3 - 4,8 maksimin ollessa 5.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa moniammatillinen työryhmä JIK -alueen kuntiin helpottamaan nuorten tilannetta ja luomaan yhteisiä toimintamalleja ja kontakteja nuorten kanssa toimivien tahojen välille. Hankkeen toisen toimintavuoden loppupuolella moniammatillinen työryhmä saatiin käynnistettyä. Ensimmäinen moniammatillisen työryhmän kokous pidettiin tammikuussa 2012 pilottikunnaksi sovitussa Kurikassa. Kevään 2012 aikana oli tarkoitus perustaa omat moniammatilliset työryhmät Jalasjärvelle ja Ilmajoelle. Hankkeen keskeytymisestä huolimatta Kurikassa moniammatillinen työryhmä jatkaa toimintaansa, sillä siellä oli jo parin kuukauden aikana huomattu tarve työryhmän jatkuvalle toiminnalle. Keskeisin ongelma hankkeen toteuttamisessa oli se, että yhtäältä hankkeen toteuttaja ja toisaalta sekä hanketta rahoittaneet ja yhteistyökumppaneina toimineet viranomaiset puhuivat liian pitkään eri kieltä. Juuri tätä ongelmaa helpottamaan tarvitaan jatkossakin moniammatillisia työryhmiä, joissa nuorten ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista voidaan puhua avoimesti ja sekä nuoria että toisiaan ymmärtäen.

Hankkeen toiminta nuorten eteenpäin saamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi oli tärkeää. Nuoria autettiin eteenpäin aikuiskoulutuksen menetelmien ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Nuoria ei jätetty heitteille, vaikka motivaatio ei heti ollutkaan suuri itsensä kehittämisen suhteen. Nuoren kanssa keskusteltiin ja hänelle etsittiin yhdessä polkua koulutukseen ja/tai työelämään. Tavoitteena oli, että jokainen nuori kokee itsensä tärkeäksi ja, että jokainen (hankkeessa mukana oleva) nuori estetään syrjäytymiseltä. Nuorten keskuudessa MixMax-hanke ja sen aktiivinen yhteydenpito nuoriin koettiin tarpeelliseksi ja järkeväksi. Nuoret kokivat erityisen tärkeäksi sen, että joku todella välittää heidän tilanteestaan ja tekemisistään. Tällaiseen työhön työvoima- ja sosiaaliviranomaisten aika ei riitä.