Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11200

Projektin nimi: "Yrityspesä Oy" -projekti

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Yritysvoimala Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2286040-7

Osoite: Kankurinkatu 4-6

Puhelinnumero: 040-555 8081

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.yritysvoimala.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Erkki Taskinen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: erkki.taskinen(at)yritysvoimala.fi

Puhelinnumero: 040 839 4056

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Riihimäen

Kunnat: Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Yrittämistä harkitsevat yksityiset ihmiset
2) Yksityiset ihmiset, jotka haluavat palkata työntekijän (esim. omakotitalorakentajat)
3 yritykset, jotka suunnittelevat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmien lähitahot, mm perheenjäsenet parantuneen tulonmuodostuksen muodossa. Hanke pyrkii sivutuotteena vähentämään harmaatataloutta, joten hyötyä koituu yhteiskunnalle verotulojen kasvun myötä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19, joista naisia 12

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 35, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 35, joista naisten perustamia 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa asiakas tulee yhtiöön työllistäen itsensä liikeideallaan. Liikeidean hioduttua ja toiminnan käynnistyttyä asiakas rakentaa toimintaa ensin työntekijänä ja saatuaan varmuuden toimintaan asiakas perustaa oman yrityksen, johon toiminta siirretään.

Asiakas voi olla Yrityspesässä enintään 24 kuukautta. Tänä aikana toiminta on saatava käyntiin ja eriytettyä omaksi organisaatiokseen. Mikäli näin ei voida tehdä liiketoiminnan laadun tai asiakaaan henkilökohtaisten ominaisuuksien takia, lakkautetaan toiminta ja asiakkuus hankkeesta.

Ensimmäiset 12 kuukautta asiakas saa Yrityspesästä maksutonta palvelua. 12 seuraavaa kuukautta asiakas joutuu maksamaan yhtiölle korvauksen hallintopalveluista omakustannusperiaatteella. Neuvontapalvelut ovat koko ajan maksuttomia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Yritysvoimalan, Uusyrityskeskuksen ja TE-toimistojen kautta sekä paikallisessa sanomalehdistössä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin konseprtin toimivuutta arvioidaan kesäkuussa 2010. Konseptin toimivuus ja vaikutukset ja mahdolliset kehittämistarpeet kirjataan ja sen jälkeen konseptia tarjotaan kaikkien alueellisten yrityspalvelukeskusten ja kehitysyhtiöiden käyttöön.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 040

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 64 238

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 935

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

YritysPesä-projektin kautta mahdollistettiin yrittäjyyttä suunnitteleville luonnollisille henkilöille siirtyminen yrittäjyyteen, kun yritysajatus oli olemassa, mutta henkilön osaaminen ja uskallus eivät riittäneet itsenäisen yritystoiminnan aloittamiseen ilman tukevia toimenpiteitä. Projektin lähtökohtana oli työttömien työnhakijoiden ja Uusyrityskeskuksen neuvonnassa havaittu selkeä tarve tämän kaltaiselle yrittäjyyden tukemiselle. Projektin tavoitteet olivat:
1) Yrittäjäksi ryhtyminen helpottuu ja yrittämisen alkutaival tehostuu. Tuloksena projektista syntyy elinkelpoisia yrityksiä, jotka toimivat kaupallisin perustein. 2) Projektiin osallistuvat työllistyvät. 3) Työpaikkojen luominen lähialueelle vähentää työpaikkamatkustusta kauempana sijaitseviin työpaikkoihin. 4) Projekti arvioi asiakkaan mahdollisuudet yrittäjänä ja avustaa yritysidean / palvelun jalostamisessa elinkelpoiseksi. 5) Projektissa syntyneillä yrityksillä on mahdollisuus käyttää YritysVoimalan ja Uusyrityskeskuksen maksuttomia neuvontapalveluja myös yrityksen perustamisen jälkeen.
Hankkeelle perustettiin osakeyhtiö nimeltä YritysPesä Oy, joka toimi YritysVoimala Oy:n tytäryhtiönä. Projektin aloituspalaveri pidettiin 11.1.2010. Ohjausryhmään kutsuttiin edustajia yrityselämästä, yritysneuvontaorganisaatiosta ja viranomaistaholta eli te-toimistoista sekä rakennerahastoasiantuntija Hämeen ELY-keskuksesta.
Yrittäjäkokelashankintaa tehtiin pääasiassa YritysVoimalan ja Uusyrityskeskuksen yritysneuvojien toimesta henkilökohtaisten asiakastapaamisien yhteydessä. Tällöin oli otollista esitellä projektin sisältö ja toimintatavat. Lisäksi tiedostusta tehtiin yhteistyötahojen ja te-toimistojen kautta sekä Yritysvoimalan ja Uusyrityskeskuksen tilaisuuksissa.
Projektin tavoite ajalla 4/2010 - 12/2012 oli 35 henkilöasiakasta. Projektin aikana kirjattiin yhteensä 19 henkilöasiakasta. Näistä työsopimuksen YritysPesä Oy:n kanssa teki yhteensä 13 henkilöä. Työsopimuksen tehneistä yhdeksän (9) oli projektiin osallistumisen ajan ansiosidonnaisella päivärahalla, sillä osa-aikainen työsopimus mahdollisti sovitellun päivärahan. Työsopimukset tehtiin vuoden määräaikaisiksi siten, että molemmilla sopijaosapuolilla oli mahdollisuus irtisanoa sopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Käytännössä myös kannattavasti aloittaneet yrittäjäkokelaat halusivat toimia YritysPesässä niin kauan kuin mahdollista. Projektiin osallistuvilla ei ollut varsinaisia toimialarajoituksia, mutta siihen ei voitu ottaa yrittäjäkokelaita, joiden toiminnan aloittaminen olisi sitonut pääomaa. Yrittäjäkokelaiden tarpeet poikkesivat heidän henkilökohtaisten taustojensa ja yritysideoidensa vuoksi jonkin verran toisistaan.Yrittäjäkokelaat käyttivät neuvontaorganisaatioiden palveluja hyvin vaihtelevasti. Henkilö kävi henkilökohtaisessa neuvonnassa kahdesta kymmeneen kertaan. Sekä Uusyrityskeskuksen että YritysVoimalan resursseja hyödynnettiin yrittäjäkokelaan tarpeiden (mm. toimialan) mukaan. Projektin kulkua olisi voitu tehostaa tarkemmilla yrittäjäkokelaskohtaisilla aikataulutetuilla tarkastuslistoilla ja vaiheistetuilla tavoitteilla. Näitä työkaluja ei nyt järjestelmällisesti käytetty.
Projektin hallintotyöhön varatut henkilöstöresurssit olivat riittävämättömät ja projektille haettiinkin aikaistettua lopettamisajankohtaa. Projekti päättyi 29.2.2012.
Projektin tuloksena vuoden 2011 loppuun mennessä projektiin osallistui 19 asiakasta. Näistä 13 teki työsopimuksen YritysPesä Oy:n kanssa. Yrityskokelaiden toimialat olivat arkkitehtivalokuvaus, pukeutumisneuvonta, liiketilojen somistaminen, IT-turvallisuus- ja riskikonsultointi, hermorataterapia- ja hieronta, kynsimuotoilu, konehuolto ja -korjaus, mökkitalkkarointi, väsymysperäisten riskien hallinta-asiantuntijuus ja -koulutus, taloushallinto- ja isännöinti, taide- ja korusuunnittelu, tietojenkäsittelyn palvelut sekä graafinen suunnittelu.
YritysPesän kanssa työsopimuksen solmineiden kolmentoista yrityskokelaan jatkotoimenpiteet projektin päättyessä olivat:
- Neljä (4) perusti yrityksen suoraan jatkeeksi YritysPesässä aloitetulle toiminnalle. Näistä kolme (3) haki starttirahaa. - Viidelle (5) projektin jatkuminen olisi ollut paras vaihtoehto. Jatkovaihtoehto voisi olla esim. sopiva osuuskuntatoiminta. Edellisistä kolme (3) aikoo todennäköisesti aloittaa oman toiminnan jossakin vaiheessa. Kaksi (2) ei näe oman toiminnan aloittamiseen taloudellisia mahdollisuuksia työttömyysturvan menettämisestä johtuen.
- Yksi (1) henkilö työllistyi avoimilla työmarkkinoilla, vaikka potentiaalia omaan toimintaan oli.
- Yksi (1) henkilö ei ole taloudellisista syistä valmis aloittamaan omaa toimintaa
- Kaksi (2) henkilöä irtisanoi työsopimuksen ennen projektin päättymistä kannattamattomuuden vuoksi. Kolmestatoista työsopimuksista neljä johti yritystoiminnan aloittamiseen.
Projektin vaikuttavuudesta voidaan todeta, että pitemmällä aikavälillä yritystoiminnan aloittaneiden lukumäärä voi siis nousta lukuun 7/13, optimistisesti spekuloituna jopa 9/13.