Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11230

Projektin nimi: SOMETTAJA - Sosiaalinen median kehittäminen

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Suupohjan Ammatti-instituutti

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973712-1

Osoite: Prännärintie 17

Puhelinnumero: 06-231 8500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.saiedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.saiedu.net

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Uusi-Kokko

Asema: Aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: Riitta.Uusi-Kokko(at)saiedu.fi

Puhelinnumero: 040 767 2017

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Sydösterbottens, kustregion, Seinäjoen, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Karijoki, Kauhava, Isojoki, Kurikka, Jalasjärvi, Lapua, Seinäjoki, Närpiö, Kristiinankaupunki, Teuva, Kaskinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Suupohjan seudun, Rannikko-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan pienet ja keskisuuret yritykset ja kehittämisorganisatiot; näistä erityisesti markkinoinnista ja kehittämisesta vastaavat henkilöt. Kaikkien koulutusasteiden oppilaitosten opettajat ja muu henkilökunta sekä julkiset organisaatiot (esim. kunnat ja seurakunnat).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä on oppilaitosten oppilaat, jotka saavat uusia hyödyllisiä taitoja ja tietoa sosiaaliseen mediaan ja -oppimiseen liittyen. Näiden tietojen ja taitojen hallitseminen hyödyttää heitä oppilaita sekä heidän opiskelussaan että jokapäiväisessä elämässään ja tulevaisuudessa kun he siirtyvät työelämään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 175, joista naisia 104

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sekä ihmiset että ympäristömme muuttuvat nopeammin kuin koskaan ennen. Tutkimus- ja kehitystyö sekä innovointi myös aluetasolla eivät ole enää vain vaihtoehtoja ja netin mahti ja yhteisödialogien potentiaali ovat vain muutamia käyttöön otettavia seikkoja. Avoimuus verkostoitumista ja netin uusia palveluja kohtaan, joustavat rakenteet nopeaa mukautumista sekä ennakoiva asenne innovaatioita kohtaan ovat välttämättömiä nykypäivän kilpailuorientoituneessa yhteiskunnassamme. Digitaalinen pilvipalvelujen aikakausi antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin enemmän kuin koskaan ennen tarjoamalla uusia ja tehokkaampia työkaluja työskennellä yhdessä. Meneillään on viestinnän ja kommunikaation vallankumous, jossa hyödynnetään yhä enemmän uusia kanavia. Pilvipalvelut ja muu sosiaalinen media ovat uusi työkalu, joka on nousemassa vahvasti esiin myös koulu- ja yritysmaailmassa. Tällä hetkellä opetuslaitoksissa ja työelämässä hyödynnetään näitä palveluja vaihtelevasti. Kyse on ehkä eniten opetushenkilökunnan ja työnantajien asenteista sekä tiedon- ja ajanpuutteesta. Esim. opettajat kokevat, ettei heillä suuren työtaakan takia ole aikaa opetella uusia asioita, joista heillä ei ole paljoa tietoa etukäteen. On kuitenkin oletettavaa, että kyseisten työkalujen käytön tärkeys opetuksessa tulee muutaman vuoden kuluessa lisääntymään dramaattisesti, joten on tärkeää myös oppilaiden tulevaisuuden kannalta, että he oppivat uusien verkkotyöskentelyvälineiden hyödyllisiä käyttötapoja. Sosiaalinen media ja pilvipalvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia kehittää opettajan, opiskelijoiden ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä luo uusia osallistumistapoja sekä rooleja esimerkiksi ryhmätyöskentelylle. Samalla tavalla se hyödyntää myös yritys- ja elinkeinoelämää. Projektin kohderyhmä on Suupohjan, Rannikko-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan oppilaitosten opettajat ja yrityselämän edustajat sekä kehittämisorganisaatioiden henkilöt, jotka tulevat projektin myötä oppimaan ja saamaan uutta tietoa ja taitoa netin uusista palveluista opetuskäytössä, yrityksen markkinoinnissa ja muussa kehitystyössä. Tätä kautta projekti tulee vaikuttamaan oppilaitosten opettajiin, opiskelijoihin, yrityselämän ja kehittämisorganisaatioiden edustajiin verkkovälineiden hyödylliseen ja oikean käytön avulla. Projektin tavoitteena on antaa koulutukseen osallistujille tietotaitoa oppimisprosessin ja sen toimintamallien suunnittelemiseen sosiaalisen median ja pilvipalvelujen välineitä apuna käyttäen sekä päivittää heidän tietojaan ja taitojaan verkossa tapahtuvaan oppimiseen ja toimintaan liittyen. Tätä kautta tavoitteena on myös, että esim. oppilaitosten opetussuunnitelmat ja yritysten toimintatavat tulevat kehittymään uusia netin hyödyntämisen elementtejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Koulutusten yhteydessä myös pohditaan, miten uusien nettipalvelujen suunnitelmallisen käyttöönoton avulla voidaan parantaa opetuksen, yrittämisen ja kehittämisen laatua ja mielekkyyttä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Mitä? Tuodaan esiin viestinnän murros ja uudet netin mahdollisuudet. Kerrotaan tulevasta opettajille, elinkeinoelämälle ja kehittämisorganisaatiolle käynnistyvästä täydennyskoulutuksesta: opettajille oppilaitoksissa, yrittäjille yhteisissä tilaisuuksissa.
Miten? Pidetään infotilaisuuksia ja hankkeesta tiedotetaan paikallis- ja maakuntalehdissä. Projektilla on informoivat www-sivut: http://some.saiedu.net
Kenelle? Kohderyhmänä opettajat, yritysten työntekijät, eri organisaatioiden kehittäjät
Pilottiryhmille tiedotetaan myös sisäisten Facebook-ryhmien kautta.
Milloin? Projektin aloitusvaiheessa (2010) tiedotetaan tehostetusti. Jatkossa tarvekohtaisesti uuden toimenpiteen tai raportoinnin yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koska/mitä?
2010 loka- marraskuu: hankkeen käynnistyminen, tiedotus kohderyhmille, www-sivut,
2011 helmikuulla aloitetaan 1. koulutus
2011 syksy: ensimmäisen ryhmän kokemukset, tiedotusta vuoden 2012 alusta alkavista koulutuksista
2012 kevät, uuden ryhmän aloittaminen
2012 syksy ryhmän kokemukset, tiedotusta vuoden 2012 syksyllä ja 2013 alussa alkavista koulutuksista
2012 syksy, uuden ryhmän aloittaminen
2013 ryhmin kokemukset, projektin hyvien käytäntöjen ja luotujen toimintamallien esittely
2013 syksyllä projektin loppuseminaari
Hankkeen tulokset ovat kaikkien käytettävissä hankkeen www-sivujen kautta: http://some.saiedu.net

Miten?
Hanke pystyy tehokkaasti käyttämään sosiaalisen median välineitä (Google, Facebook, Youtube, Twitter, muut yhteisöalustat ym. tiedottamisessa. Hankkeen tuloksista voidaan tiedottaa niin kotimaassa kuin globaalistikin. Hankkeen tiedottamisessa hyödynnetään myös perinteisiä välineitä (sanomalehdet ym.). Syksyllä 2013 järjestetään seminaari, jossa tuodaan esille saavutetut tulokset: opettajien tuotokset, esimerkkejä yritysten uudenlaisesta markkinoinnista ja verkottumisesta. Seminaarissa on myös opiskelijoita, jotka kertovat miten sosiaalinen media näkyy ja tuntuu heidän opiskelussaan.

Hanke tulee verkostoitumaan soveltuviin kansallisiin ja kansainvälisiin sosiaalisen oppimisen ja pilvipalvelujen käytön ja kehittämisen yhteisöihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 125 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 114 169

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 161 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 146 373

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Somettaja ja samanaikainen rinnakkaishanke Someo (sosiaalisen median opetuskäytön kehittäminen) olivat Suupohjan ammatti-instituutin vetämiä ja hallinnoimia projekteja vuosina 2010-13, yhteistyössä muiden Suupohjan seudun toisen asteen oppilaitosten ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän kanssa. Hankkeiden rahoittajina olivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Suupohjan kunnat.

Näissä some-projekteissa perustettiin seudullinen yhteisöllisen opetusmedian tukikeskus (iTalli), pilotoitiin opetuskäyttöön uusia yhteisöllisiä nettipalveluita, hankittiin laitteita, koulutettiin opettajia ja tuettiin pilotoitujen palvelujen käyttöönottoa Suupohjan seudun toisen asteen oppilaitoksissa.

Tärkeimmät hankkeiden aikana opetuskäyttöön otetut nettipalvelut ja laiteympäristöt ovat
- Google Apps for Education Suupohjan ammatti-instituuttiin (saiedu.net), Kauhajoen lukiolle, yläkouluun ja alakouluihin (opinnet.fi), Teuvan kouluihin (teuvankoulut.fi)),

sisältäen mm.:
o Henkilökohtaiset ja jaetut tallennustilat oppimateriaaleille, tavallisimmat työvälineohjelmat, sähköpostijärjestelmät, kalenterit, nettisivustojen luonti- ja ylläpitojärjestelmä, ym.
o Rajattoman määrän käyttäjätunnuksia
o Näihin liittyvän hallintajärjestelmän ja kehitysympäristön ja pilvityöpöydän
- Facebook-, Youtube-, Twitter-, MS Skydrive- ja monet muut yhteisöllisen median palvelut
- iPad-laitteistot iTallissa ja pilottikäyttäjillä, Chromebook-laitteet Kauhajoen lukiolla
- Kaikki koulutilat kattavat langattomat nettiyhteydet
Some-projektit järjestivät useita esittely- ja koulutustilaisuuksia ja tukitoimintaa sekä pilottiryhmille että kaikille seudun opettajille em. yhteisöllisen median käyttöönotosta ja kehittämisestä. Pilottien käytössä olivat myös oma Facebook-ryhmä ja nettisivustot. Projektit järjestivät useita seminaareja ja esittelyjä Kauhajoen teknologiaviikon ja oppilaitosten avointen ovien päivien yhteydessä. Projektin toimijat osallistuivat aktii-visesti muiden järjestämiin seminaareihin Suomessa ja ulkomailla (puhujana Global Science and Tech-nology Forumin järjestämässä e-Learning-konferenssissa Singaporessa ja osallistujana EU:n komission jär-jestämässä ICT2013-konferenssissa Vilnassa).
Some-projektit ovat vuosina 2012 ja 2013 toimineet yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralian Priimat-hankkeen kanssa, missä yhteydessä Some-projektien toiminnassa ja tuloksissa parhaiksi käytännöiksi todettiin:
- miten uuden teknologian mahdollisuudet ja opettajien työskentelytavat sovitetaan yhteen
- oppimisympäristön kehittäminen oppilaan pedagogisesta näkökulmasta oppilaitosten omasta toimesta ja lähtökohdista
- käyttöönotetun oppimisympäristön käytettävyys mistä, millä laitteella ja milloin tahansamuutoksen vastustamisen huomioiminen ja siihen reagoiminen
- saatiin luotua sisäisiä markkinoita ja kysyntää uusille toimintamalleille
- uuden ajattelutavan levittämiseksi paikallisesti on haettava näkyvyyttä ja julkisuutta muilla foorumeilla
- oppilaitosten johtoryhmien merkitys (tuki tai vastustus) uusien innovaatioiden käyttöönotossa

SUOSITUKSIA:
Näiden kokemusten ja tulosten perusteella some-projektien projektipäällikkö ja ohjausryhmät suosittelevat, että
- Yhteisöllistä oppimista tukevan yhteisölliseen mediaan pohjautuvan oppimisympäristön kehittämistä ja käyttöönottoa tulee jatkaa seudun oppilaitosten yhteistyönä ja yhteistyössä muiden seutumme tie-to- ja viestintähankkeiden kanssa, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneena
- mahdollisimman pian perustetaan oppilaitosten yhteinen yhteisöllisen nettipohjaisen oppimisympäristön kehittämis- ja tukiryhmä, jonka tehtävänä on myös varmistaa opettajien tarvitsema pedagoginen ja tekninen osaaminen.