Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11233

Projektin nimi: Tutkimalla oppii, TUKEMIA

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Osoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06-825 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.centria.fi

Projektin kotisivun osoite: projekti.centria.fi/tukemia

Vastuuhenkilön nimi: Lasse Jansson

Asema: Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Sähköposti: lasse.jansson(at)centria.fi

Puhelinnumero: 044 725 0072

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Jakobstadsregionen, Kokkolan, Ylivieskan

Kunnat: Kannus, Pietarsaari, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Kalajoki, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat kaikkien kouluasteiden luonnontieteiden opettajat. Tavoitteena on lisätä opetushenkilöstön työelämäosaamista ja tuottaa uutta opetusmateriaalia kehittämällä alueen teollisuudesta nousevia, eri koulutustasoihin soveltuvia sekä Uusiutuva metsäteollisuus- ja nanoteknologian -klusteriohjelmien tarpeista lähteviä luonnontieteiden kurssisisältöjä, joista opettajien ja oppijoiden kanssa voidaan kehitellä sopivia POPBL -projektiaihioita.

Opettajat tutustutetaan ja perehdytetään POPBL-mentelmään, jossa avainsanoina ovat projektipainotteisuus ja ongelmakeskeisyys sekä tutkivan oppimisen periaate. Lisäksi hankkeen puitteissa toteutetaan kemianalan opettajien lyhyitä työelämäjaksoja. Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat opettajat ja välillisinä kohderyhminä oppijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat kaikilla koulutusasteilla ja heidän kauttaan alueen työ- ja elinkeinoelämä, eteenkin kemian alan teollisuus. Projektin tavoitteena on tuoda opettajille käytännönläheisyyttä ja monipuolisuutta ala- ja yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kemian opetukseen ja näin lisätä metsä- ja kemianalan koulutuksen vetovoimaisuutta. Tämä laajentaa alueellisen ammattiopisto-, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen rekrytointipohjaa ja tukee alueen teollisuutta tarjoamalla yritysten käyttöön osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 54, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TUKEMIA -projektin tavoitteena on lisätä kaikilla tasoilla opetustyötä tekevien elinkeino- ja työelämäosaamista ja tuottaa uutta opetusmateriaalia kehittämällä alueen teollisuudesta nousevia ja eri koulutustasoihin soveltuvia sekä Uusiutuva metsäteollisuus- ja nanoteknologian -klusteriohjelmien tarpeista lähteviä kemian kurssisisältöjä.

Opettajat tutustutetaan ja perehdytetään POPBL-mentelmään, jossa avainsanoina ovat projektipainotteisuus ja ongelmakeskeisyys sekä tutkivan oppimisen periaate. Lisäksi hankkeen puitteissa tehdään mahdolliseksi yksittäisten oppilaiden mukaantulo tutkijan työn seuraamiseen ja omien pienimuotoisten tutkimusprojektien tekeminen.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat opettajat ja välillisinä kohderyhminä oppilaat.

Hankkeessa kartoitetaan työelämälähtöisten lyhytkurssien sisältötarpeet, suunnitellaan työelämälähtöisten lyhytkurssien sisältöjä, pilotoidaan lyhytkursseja oppilasryhmille yhteistyössä opettajien kanssa ja toteutetaan työelämään tutustumisen jaksoja niin opettajille kuin myös oppilaille, sekä raportoidaan saaduista tuloksista.

Tietoa kerätään ennen lyhytkurssien toteutusta ja niiden yhteydessä oppilasryhmien opettajilta heidän täydennyskoulutustarpeistaan, käyttämistään opetusmenetelmistä ja koulujen varustelutasosta sekä opetussisältöjen jatkokehittämistarpeista.

Hankkeen tuloksena syntyy eritasoisia työelämälähtöisiä POPBL-projektiaihioita ja oppisisältöjä, jotka antavat tietoa tulevaisuuden osaamisen tarpeista uusiutuvassa metsäteollisuudessa, nanoteknologiassa ja kemianteollisuudessa. Lyhytkurssien pilotoinnilla tuotetaan tietoa sisältöjen toimivuudesta ja jatkokehittämistarpeista sekä opettajien täydennyskoulutustarpeista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille tehdään omat www-sivut, ja projektista tiedotetaan myös erilaisten esitteiden, julkaisujen ja tiedotteiden avulla.

Projektin tiedottamisessa hyödynnetään myös alueen mediaa; projektista kertovia artikkeleita tarjotaan lehdistölle ja kerrotaan projektin hyvistä käytänteistä radiohaastatteluissa. Projektista tiedotetaan kiinteästi lisäksi paikallisia toimijoita, opettajia, opiskelijoita ja työelämäasiantuntijoita. Projektin tiedottamisen yhteydessä pyritään huomioimaan näin ollen laajasti sekä korkeakoulujen että työelämän toimijat.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan alueellisten tiedotusvälineiden ja alan ammattilehtien kautta. Tiedottamista toteutetaan muun muassa seuraavien lehtien kautta: Dimension, Toolilainen, Opettaja-lehti, Luokanopettaja-lehti, eri sanomalehdet, paikallislehdet.

Hankkeen puitteissa osallistutaan matemaattisten aineiden opettajien ja kemian opettajien päiville, joissa itse saadaan ajankohtaista informaatiota ja samalla välitetään tietoa projektissa tutkitusta ja kehitetystä mallista.

Multipolis-verkostoa hyödynnetään projektin markkinoinnissa (ks. www.multipolis.com).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

v. 2010: projektisuunnitelma, projektiesite, tiedotteet, portaalit/www-sivut, väliraportti
v. 2011: lehtiartikkeli, paikallisradio-/paikallistv-haastattelu, väliraportti
v. 2012: lehtiartikkeli, paikallisradio-/paikallistv-haastattelu, esitys matemaattisten aineiden opettajien ja kemian opettajien päivillä, tiedotteet, väliraportti, loppuraportti.

Tuloksista tiedotetaan projektin ajan myös muissa mahdollisissa tapahtumissa (lehdistötilaisuudet, seminaarit, benchmarkkaukset, luentopyynnöt, yhteistyöverkostot, kansalliset ja kansainväliset konferenssit).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 282 314

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 274 866

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 328 167

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 308 156

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet
Projektin tavoitteena oli opetushenkilöstön työelämäosaamisen päivittyminen siten, että hankkeessa syntyy uutta opetusmateriaalia, jota kehitetään alueen teollisuudesta nousevista ja eri koulutustasoihin soveltuvista, opetussuunnitelmat huomioivista sekä Uusiutuva metsäteollisuus- ja Nanoteknologia -klusteriohjelmien tarpeista lähtien. Opettajat perehdytetään uudenlaiseen POPBL (Project Oriented Problem Based Learning) -menetelmään, josta he saavat luonnontieteisiin innostavan uuden työkalun opetukseensa. Luonnontieteiden opiskelusta tulee mielenkiintoisempaa ja oppilaiden luontainen uteliaisuus, harrastuneisuus ja innovatiivisuus lisääntyvät kemiaa kohtaan. Hankeen välitön kohderyhmä oli opettajat ja välillinen oppilaat.
Toteutus
Hankkeen aloitusseminaariin 2010 osallistui eri asteiden opettajia, rehtoreita, työelämän edustajia ja opettajaopiskelijoita sekä muita kemian opetuksesta kiinnostuneita. Hankkeeseen valikoitui yhteensä 24:n eri oppilaitoksen opettajia edustaen kaikkia koulutusasteita. Syyskuussa 2010 järjestettiin POPBL -seminaari, jonka yksi POPBL -kouluttajista tuli Tanskasta. Tämän jälkeen opettajat käynnistivät kouluillaan aluksi pienimuotoisia kokeiluja POPBL -menetelmän sisäänajona.
Oppilaitosten ja alueen yritysten välisen yhteistyön edistäminen käynnistettiin keväällä 2010 tehdyn kyselyn pohjalta. Vuoden 2011 alussa TUKEMIA -hankkeen tunnettavuuden lisäämiseksi ja alueellisen yritysyhteistyön lujittamiseksi tehtiin henkilökohtaisia yritysvierailuja (mukana Centria ammattikorkeakoulun ja Teknologiakeskus KETEKin edustajia). Tällöin hankkeesta informoitiin yrityksiä sekä kartoitettiin oppilaitosten ja yritysten välisiä mahdollisia yhteistyökuvioita.
Koulukohtaisten projektien suunnittelun ja toteuttamisen edistämiseksi projektipäällikkö ja -työntekijä vierailivat keväällä 2011 hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa. Samalla kouluja informoitiin hankkeen suomista yhteistyömahdollisuuksista yrityskumppanien, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria AMK:n ja Teknologiakeskus KETEK:in kanssa. Näiden vierailujen pohjalta yhteistyö käynnistyi ja opettajat ovat toteuttaneet projektejaan pääosin kouluillaan, mutta ovat myös vierailleet aktiivisesti Centrian laboratoriossa, teollisuudessa ja KETEKillä sekä tutustuneet yliopistokeskuksen kemiantiimin toimintaan. Vuoden 2012 aikana TEKNOKAS kemianluokka -toiminta on vakiinnuttanut toimintamuotoaan.
Vuosien 2011 – 13 aikana järjestettiin yhteensä yhdeksän seminaaria, joiden teemoina olivat mm. POPBL -menetelmä, Turvallinen työskentely laboratoriossa, Metsä tarvitsee uusia osaajia sekä Projektien esittelyä ja Uusien projektien suunnittelua.
Hankkeen päätoteuttajan Centria AMK:n tehtävänä oli hankkeen johto, koordinointi, koulutusten järjestäminen, raportointi sekä opettajajohtoisten oppilasryhmien toiminnallisten laboratoriovierailujen järjestäminen, opettaja - ja oppilasTET -ohjelmien suunnittelu ja ohjaus sekä pienten tutkimusprojektien, opinnäytetöiden ja harjoitteluiden ohjaus ja kerhotoiminnan käyttömateriaalin ja ohjelman kehittäminen kerhoryhmien ohjaajien käyttöön 3.-4. luokkalaisten pilottikerhoille. Hankkeen toinen toimija KETEK on keskittynyt oppilasvierailujen, yksittäisten projektien ja sekä oppilas- että opettajaTETtien järjestämiseen sekä koulujen ja yritysten välisen yhteistyön raportointiin.
Tulokset
Projektin tuloksena opetushenkilöstön työelämäosaaminen päivittyi. He saivat uutta tietoa, virikkeitä, opetusmateriaalia ja valmiita toimintakonsepteja, joissa tulee esille alueen kemian ja teknologiateollisuuden ominaispiirteet. Alueen korkea-asteen koulutus- ja tutkimustoiminta (ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus) sekä teknologiakeskus KETEKin toiminta tuli tutuksi alempien asteiden opettajille ja oppilaille. Uusi POPBL -menetelmä sai opettajat ja oppilaat innostumaan lisää luonnontieteistä ja uusista mahdollisuuksista. TUKEMIAn myötä opetuksesta tuli kiinnostavampaa ja oppilaiden luontainen uteliaisuus ja innovatiivisuus opiskelua kohtaan lisääntyivät.
TUKEMIA -projektin aikana on siis kehitetty eritasoisia, työelämälähtöisiä POPBL -projektiaihioita ja oppisisältöjä sekä toimintatapoja hyödynnettäväksi peruskoulussa, lukiossa, ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Syntyneistä sisältöaihioita ja käytänteistä on tiedotettu monin tavoin, joten niitä voidaan jatkossa hyödyntää alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Toiminta laajentaa alueellisen ammattiopisto-, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen rekrytointipohjaa, sillä lukio- ja peruskoulujen opettajakunta ja opot tulivat hankkeen myötä tietoisemmiksi paikkakunnan koulutustarjonnasta. Hanke tuki myös Kemian osaajaksi Kokkolassa -koulutusväyläkonseptin kehittämistä. Opettajien ja opojen sekä rehtoreiden tietoisuus alueella toimivasta teollisuudesta lisääntyi ja sitä kautta TUKEMIA -hanke tulevaisuudessa edesauttaa alueen teollisuutta tarjoamalla yrityksille koulutettua, osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.