Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11234

Projektin nimi: MoSpa Moniammatillisuutta sparraamassa, Kainuu

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 15.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1474763-1

Osoite: Annankatu 12 A 17

Puhelinnumero: 020 7621390

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.humak.fi

Projektin kotisivun osoite: www.mospa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Katariina Soanjärvi

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: katariina.soanjarvi(at)humak.fi

Puhelinnumero: 020 7621282

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijainen kohderyhmä hankkeella on hankekuntien nuorisotyön toimijaverkostot. Varsinaisiin kohderyhmiin luetaan myös nuorisotyöntekijöiden lähimmät yhteistyökumppanit, joita ovat opettajat, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, järjestötyöntekijät, poliisi jne. Hankkeen koulutukset ovat avoimia nuorisotyöntekijöille sekä heidän yhteistyökumppaneilleen sekä lähityöyhteisölle. Koulutusten välissä tarjotaan sparrausta paikallisille moniammatillisille tiimeille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankekonsortion loppuraportti, joka julkaistaan koulutusmateriaalina, soveltuu HUMAKin ja muiden nuorisoalan oppilaitosten oppikirjaksi. Näin ollen hankekonsortio edistää nuorisoalan koulutuksen työelämävastaavuutta ja lisää työmarkkinoilla tarvittavaa moniammatillista osaamista.
Yhteistyökunnan nuoriso hyötyy välillisesti hankkeen toiminnasta ja tuloksista. Moniammatillisten työtiimien toimintamallien kehittyessä nuorten ehkäisevät palvelut paranevat niin, että niillä voidaan aiempaa paremmin vastata nuorten tarpeisiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 49, joista naisia 31

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45, joista naisia 30

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankekonsortio muodostuu kahdesta rinnakkaishankkeesta Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueella. Hankkeilla on yhteinen tavoite vahvistaa nuorisotyön moniammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Kaikkiaan viisi hankekuntaa osallistuu yhdessä kolmeen Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestämään koulukseen. Hankkeen ydintoimintana nuorisotyöntekijöille tarjotaan aktiivista ja jatkuvaa tukea (=sparrausta) moniammatillisten toimintamallien kehittämiseen . Uusien ja innovatiivisten moniammatillisten käytänteiden tuottaminen kunnalliseen nuorisotyöhön on tärkeää alan kehittämisen , koulutuksen ja tutkimuksen kannalta, etenkin palvelurakenneuudistuksen toteutuessa.

Tavoitteet: Kehittää moniammatillisia ja ehkäiseviä toimintamalleja nuorisotyöhön lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kohtaamisen tueksi ja palvelutuotannon kehittämiseksi.

Toimenpiteet/ 5 case-kuntaa
1) Moniammatillisen nuorisotyön kartoitus Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa sekä arviointi hankekunnassa
2) Hankehenkilökunta tukee ja sparraa kuntien kehittämisprosesseissa, joita tukevat paikallisiin tarpeisiin räätälöity sparraava ohjaus ja koulutus moniammatillisen työn eri
näkökulmiin. Hanketyöntekijät sparraavat/tukevat uusien toimintamallien soveltamista käytäntöön.
3) Koulutusmateriaalin toimittaminen ja julkaiseminen, hankkeen tuloksista
tiedottaminen

Arvioidut tulokset:
- Monialaisen yhteistyön ja moniammatillisuuden osaaminen ja asiantuntijuus lisääntyvät nuorten palveluissa
- Hankkeen myötä syntyy uusia nuorisotyön moniammatillisia toimintamalleja ja nuorisotyön osaamista
- Yksittäisten työntekijöiden moniammatillisen työn valmiudet, tieto ja toimintamallien hallinta lisääntyvät kohdekunnissa.
- Nuorten parissa työskentelevien organisaatioiden moniammatillisen työn laatu paranee
- Moniammatillisten käytänteiden kehittyessä palvelutuontannon kitkat ja päällekkäisyydet vähenevät ja siten palvelutuotanto tehostuu
- Koulutusmateriaali nuorten parissa tehtävän monialaisen ja moniammatillisen työn perusteista

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- hankekonsortiolle luodaan omat kotisivut, missä tiedotetaan hankkeista yleisesti sekä
ajankohtaisista hankeasioista
- hankehenkilökunta osallistuu alan seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin, joissa hankekonsortiota
voidaan esitellä
- säännöllinen näkyvyys paikallismediassa
- esitteitä jaetaan hankekuntien kouluille, nuorisojärjestöille ja muille organisaatioille, joissa
ollaan kiinnostuneita moniammatillisesta nuorisotyöstä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2010: Aloitusseminaari ja sparrauskoulutus I ja koulutusten jälkeinen kuntakohtainen sparraus. Tiedottaminen hankkeesta mediassa ja alan tilaisuuksissa (esitelmät, artikkelit, posterit)

Vuosi 2011: Sparrauskoulutus II + koulutusten jälkeinen kuntakohtainen sparraus. Tiedottaminen hankkeesta mediassa ja alan tilaisuuksissa.

Vuosi 2012: Sparrauskoulutus III + kuntakohtainen sparraus. Loppuseminaari ja koulutusmateriaalin julkaiseminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 363

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 845

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 047

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 047

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vuoden 2011 alussa voimaan tullut Nuorisolain muutos edellyttää muun muassa sitä, että kunnat perustavat monialaisia yhteistyöryhmiä. Lain muutoksen lähtökohtana on ollut, että nuorten parissa toimivat ammattilaiset kantavat vastuun nuorten hyvinvoinnista.
Hankkeen päätavoitteena on ollut selvittää nuorisotyön asemaa kunnallisessa palvelukentässä ja nuorisotyön merkitystä monialaisissa ja moniammatillissa verkostoissa. Hankkeen aikana jokaiseen hankekuntaan on perustettu nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Hanketyöntekijät kouluttivat ja sparrasivat nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäseniä. Hankkeen tuloksista voi lukea hankkeen julkaisusta " MosPa- nuorisotyön monialaisuutta kehittämässä."

Hankekunnissa on vahvistunut moniammatillinen työote esimerkiksi koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on syventynyt sekä uusia toimintamuotoja kuten tyttötyö on käynnistynyt kahdessa hankekunnassa.
Hankekuntien työntekijät arvioivat loppuarvioinnissa kuinka nuorisotyöntekijöiden ammatillinen identiteetti on vahvistunut ja heidän roolinsa kunnan lasten ja nuorten hyvinvointityössä on selkiytynyt.